Valdes locekļu atbildība un kārtība

 Publicēts: 23.07.2019. 09.39


Apakšsadaļu izvēlne

Likums “Par nodokļiem un nodevām” paredz valdes locekļu personīgu atbildību par juridiskas personas nodokļu parādiem. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumiem, valdes locekļa personīgā atbildība var tikt attiecināta uz tiem juridiskās personas nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kas izveidojušies pēc 2015.gada 1.janvāra. 

VID uzsāk administratīvo procesu par nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzību no valdes locekļa (par juridisko personu nodokļu parādiem) tikai gadījumos, kad vienlaikus izpildās visi turpmāk minētie kritēriji: 

  • nokavēto nodokļu maksājumu summa pārsniedz 50 (piecdesmit) Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu (430 euro) kopsummu (2019.g. – 21 500 euro); 
  • lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir paziņots nodokļu maksātājam;

  • ir konstatēts, ka pēc nodokļu parāda izveidošanās nodokļu maksātājs ir atsavinājis aktīvus ieinteresētajai personai;

  • ir sastādīts akts par piedziņas neiespējamību;  

  • juridiskā persona nav izpildījusi Maksātnespējas likumā noteikto pienākumu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu.

    Konstatējot iepriekš minētos apstākļus VID triju mēnešu laikā no akta par piedziņas neiespējamību rakstveidā brīdina juridisko personu un valdes locekli par to, ka tiek uzsākts process par nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu.

Ja juridiskajai personai ir vairāki valdes locekļi, viņi par juridiskās personas nokavētajiem nodokļu maksājumiem atbild solidāri.

VID nodokļu parāda piedziņu no valdes locekļa neuzsāks, ja valdes loceklis būs pierādījis, ka ir pastāvējuši objektīvi apstākļi maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanai vai arī tiks iesniegti dokumenti atbilstoši kuriem valdes loceklis nebūtu uzskatāms par atbildīgu par juridiskās personas saistībām.

Ja valdes loceklim, kura pilnvaru laikā juridiskās personas nokavētie nodokļu maksājumi izveidojušies, nav tiesību piekļūt juridiskās personas dokumentiem, VID pats vāc nepieciešamos dokumentus un citus ar juridiskās personas darbību saistītus pierādījumus.

Pēc VID rīcībā esošo dokumentu izvērtēšanas tiks pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu vai valdes loceklis tiks informēts par procesa par valdes locekļu atbildības par juridiskas personas nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu budžetam izbeigšanu.

Ja lēmumā par nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu noteiktie maksājumi netiks samaksāti 30 dienu laikā no šī  lēmuma pieņemšanas brīža, nodokļu administrācija tos piedzīs likuma “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā.

Iesniegums par lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu apstrīdēšanu aptur lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu darbību no dienas, kad iesniegums saņemts iestādē, līdz dienai, kad Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas pieņemtais lēmums kļuvis neapstrīdams vai nepārsūdzams.

Juridisko personu saraksts – nokavēto nodokļu maksātāju atlīdzināšanas process.