Likums “Par nodokļiem un nodevām” paredz valdes locekļu personīgu atbildību par juridiskas personas nodokļu parādiem. Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumiem, valdes locekļa personīgā atbildība var tikt attiecināta uz tiem juridiskās personas nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kas izveidojušies pēc 2015.gada 1.janvāra. 

VID uzsāk administratīvo procesu par nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzību no valdes locekļa (par juridisko personu nodokļu parādiem) tikai gadījumos, kad vienlaikus izpildās visi turpmāk minētie kritēriji: 

 • nokavēto nodokļu maksājumu summa pārsniedz 50 (piecdesmit) Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu (500 euro) kopsummu (2021.g. – 25 000 euro); 
 • lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir paziņots nodokļu maksātājam;
 • ir konstatēts, ka juridiskā persona ir atsavinājusi sev piederošos aktīvus un valdes locekļa darbības vai bezdarbības rezultātā nav pilnā apmērā veikti juridiskās personas nokavētie nodokļu maksājumi likumā noteiktajos termiņos pēc tam, kad:
  1. pieņemts lēmums par nodokļu revīzijas (audita) veikšanu,
  2. nosūtīts paziņojums par datu atbilstības pārbaudes laikā konstatētajām konkrētajām neatbilstībām starp nodokļu maksātāja iesniegto informāciju un nodokļu administrācijas rīcībā esošo informāciju,
  3. noformēts tematiskās pārbaudes akts, ja tematiskās pārbaudes laikā konstatēti būtiski pārkāpumi, kas liecina par izvairīšanos no nodokļu nomaksas,
  4. kā arī pēc nokavēto nodokļu maksājumu izveidošanās;
 • ir sastādīts akts par piedziņas neiespējamību;  
 • juridiskā persona nav izpildījusi Maksātnespējas likumā noteikto pienākumu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu.

Konstatējot iepriekš minētos apstākļus VID triju mēnešu laikā no akta par piedziņas neiespējamību rakstveidā brīdina juridisko personu un valdes locekli par to, ka tiek uzsākts process par nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu.

Ja juridiskajai personai ir vairāki valdes locekļi, viņi par juridiskās personas nokavētajiem nodokļu maksājumiem atbild solidāri.

VID nodokļu parāda piedziņu no valdes locekļa neuzsāks, ja valdes loceklis būs pierādījis, ka ir pastāvējuši objektīvi apstākļi maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanai vai arī tiks iesniegti dokumenti atbilstoši kuriem aktīvu atsavināšana atzīstama par atbilstošu ekonomiskajai būtībai, vai arī valdes loceklis nebūtu uzskatāms par atbildīgu par juridiskās personas saistībām vai aktīvu atsavināšanu.

Ja valdes loceklim, kura pilnvaru laikā juridiskās personas nokavētie nodokļu maksājumi izveidojušies, nav tiesību piekļūt juridiskās personas dokumentiem, VID pats vāc nepieciešamos dokumentus un citus ar juridiskās personas darbību saistītus pierādījumus.

Pēc VID rīcībā esošo dokumentu izvērtēšanas tiks pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu vai valdes loceklis tiks informēts par procesa par valdes locekļu atbildības par juridiskas personas nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu budžetam izbeigšanu.

Ja lēmumā par nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu noteiktie maksājumi netiks samaksāti 30 dienu laikā no šī  lēmuma pieņemšanas brīža, nodokļu administrācija tos piedzīs likuma “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā.

Iesniegums par lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu apstrīdēšanu aptur lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu darbību no dienas, kad iesniegums saņemts iestādē, līdz dienai, kad Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas pieņemtais lēmums kļuvis neapstrīdams vai nepārsūdzams.