Finanšu stabilitātes nodevu (turpmāk – nodeva) maksā Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādes (tai skaitā par savām filiālēm dalībvalstīs un ārvalstīs), kā arī dalībvalstīs un ārvalstīs reģistrēto kredītiestāžu filiāles Latvijas Republikā.

Nodevas taksācijas periods ir kalendāra gads, un nodevu aprēķina Finanšu stabilitātes nodevas likumā noteiktajā kārtībā.

Nodevas maksājums taksācijas periodā tiek sadalīts pa ceturkšņiem  katru ceturksni ir maksājama viena ceturtā daļa no aprēķinātā maksājuma, kuru Valsts ieņēmumu dienests nosaka, pamatojoties uz iepriekšējā nodevas taksācijas perioda deklarācijā iekļauto finanšu pārskatu datiem, kas tiek koriģēti Finanšu stabilitātes nodevas likumā noteiktajā kārtībā

Nodevu iemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam.

Ja ceturkšņa avansa maksājumos samaksātā nodevas summa ir mazāka par summu, kāda taksācijas periodā maksājama saskaņā ar Finanšu stabilitātes nodevas likumā noteikto likmi:

  • atlikušo nodevas summu nodevas maksātāji iemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz pēctaksācijas perioda 23. aprīlim;
  • pārmaksāto nodevas summu novirza vienotajā nodokļu kontā citu maksājumu saistību segšanai vai pēc nodevas maksātāja rakstveida pieprasījuma atmaksā.

Nodevas maksātāji taksācijas perioda deklarāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā līdz pēctaksācijas perioda 15. aprīlim.

Taksācijas perioda deklarācijā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabineta 2023. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 330 “Noteikumi par finanšu stabilitātes nodevas taksācijas perioda deklarācijā iekļaujamo informāciju”.