Intelektuālā īpašuma aizsardzība

 Publicēts: 20.07.2021. 14.11


Apakšsadaļu izvēlne

Viltotas jeb kontrafaktas preces ir tādas preces, kas pārkāpj tiesības uz intelektuālo īpašumu. Izmantojot uzticamus zīmolus, negodprātīgi starptautiskā tirgus dalībnieki rada finansiālus zaudējumus tiesību īpašniekiem, pārdodot līdzīgus produktus par zemāku cenu. Nereti šādā ceļā iegūtie finanšu līdzekļi tiek izmantoti terorisma finansēšanai. Jāpiebilst, ka viltotas preces var nodarīt kaitējumu patērētāja veselībai vai pat dzīvībai, piemēram, lietojot neoriģinālus medikamentus vai elektroniku. Īpaši rūpīgi jāizvēlas atpazīstamu bērnu zīmolu preces.

 

Aktuāla tendence ir viltotu preču tirdzniecība interneta veikalos un to nosūtīšana privātpersonām, izmantojot pasta vai kurjerpasta pakalpojumus. Iegādājoties zīmolu preces interneta vietnēs, ieteicams rūpīgi izvērtēt to reputāciju, piedāvāto preču kvalitāti un arī cenu, par kādu preces tiek piedāvātas pircējam. Jāņem vērā, ka, iepērkoties internetā, nereti zīmolu preces tiek piedāvātas par izteikti zemākām cenām, kādas ir oriģinālām zīmola precēm. Svarīgi zināt, ka izteikta cenu starpība ir viens no faktoriem, kas var liecināt par to, ka prece ir viltojums.


Muitas dienesta uzdevumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā ir noteikti 2013.gada 12.jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1383/2003. Šī regula nosaka, ka muitai ir tiesības apturēt tādu preču izlaišanu, par kurām ir aizdomas, ka ar tām tiek pārkāptas tiesības uz intelektuālo īpašumu. Atbilstoši regulā Nr.608/2013 noteiktajam, atzinumu par to, vai prece pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, sniedz konkrēto intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks vai tā pilnvarotais pārstāvis.  

Ja desmit darba dienu laikā vai triju darba dienu laikā, ja preces ir tādas, kas ātri bojājas, VID Muitas pārvaldē ir saņemts iepriekš minētais atzinums, kas apstiprina, ka ar tām tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības, VID Muitas pārvalde veic normatīvajos aktos noteiktos pasākumus, kas vērsti uz šādu preču iznīcināšanu.

Par tādu preču, kurām noteikti aizliegumi un ierobežojumi, vai par viltotu vai pirātisku preču deklarēšanu muitas procedūrai "laišana brīvā apgrozībā" deklarētājam — fiziskajai personai — piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrsimt naudas soda vienībām (līdz 2000 EUR), bet deklarētājam — juridiskajai personai — brīdinājumu vai naudas sodu līdz astoņsimt naudas soda vienībām (līdz 4 000 EUR).”  /Muitas likums, 29.panta 15.daļa/

Saskaņā ar Regulas Nr. 608/2013 23.panta 2.punktu preču iznīcināšanu veic muitas uzraudzībā, un par to atbild lēmuma saņēmējs. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.468 “Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem” 15. punktu lēmuma saņēmējs preces, kas tam nodotas iznīcināšanai saskaņā ar šo noteikumu 14. punktu, iznīcina par saviem līdzekļiem Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvja klātbūtnē un sastāda preču iznīcināšanas aktu, kurā norāda iznīcināmo preci, preču daudzumu un iznīcināšanas veidu. Informāciju par uzņēmumiem, kam piešķirtas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, var iegūt Valsts vides dienestā. Papildu informāciju par preču iznīcināšanu aicinām skatīt sadaļā Preču iznīcināšana

Normatīvie akti, kas nosaka muitas dienestu rīcību intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā:

» Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 608/2013 (2013.gada 12.jūnijs) par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1383/2003.

» Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1209 (2020. gada 13. augusts), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1352/2013, ar ko izveido veidlapas, kuras paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā.

» Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta noteikumi Nr. 468 “Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem”.
 

Jebkura fiziska un juridiska persona, kurai pieder vai kura pārstāv noteiktas intelektuālā īpašuma tiesības, var lūgt muitas iestādi tās aizsargāt, VID Muitas pārvaldē iesniedzot Pieprasījumu muitas iestādēm rīkoties intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai. Lai pieprasījuma rīkoties iesniedzēji un to pārstāvji tiktu identificēti unikālā veidā, no 2020.gada 15.septembra uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (EORI) numurs veidlapās kļuvis par obligātu lauku ailē pieprasījuma iesniedzējam un pārstāvim. Informāciju par EORI numuru piešķiršanu var iegūt VID mājaslapas sadaļā EORI numurs.  
Pēc pieprasījuma izskatīšanas tas tiek apstiprināts vai noraidīts, par ko tiek informēts pieprasītājs. Pieteikuma apstiprināšanas gadījumā muitas iestādes vienu gadu veic pastiprinātus muitas kontroles pasākumus ar mērķi novērst pieteikto intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus. Beidzoties šim laikposmam, pieteicējam ir iespēja iesniegt termiņa pagarinājuma pieprasījumu un saņemt savu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību uz nākamo vienu gadu.

Vairāk par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību ES var uzzināt Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē un ES Intelektuālā īpašuma biroja (EU IPO) tīmekļa vietnē.

Informācija par saņemtajiem tiesību subjektu pieteikumiem intelektuālā īpašuma aizsardzībai, kā arī to pārstāvju kontaktinformācija: "Kopsavilkums par LR muitas iestādēs saņemtajiem pieteikumiem par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību".

EU IPO 2020.gada ziņojums par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem (angļu valodā)

EU IPO pētījums “Eiropas pilsoņi un intelektuālais īpašums – uztvere, informētība un rīcība 2020.gadā” (angļu valodā)