Saskaņā ar likumu “Par Valsts ieņēmumu dienestu” Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) ir finanšu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas.

VID galvenie uzdevumi ir:

  1. Nodrošināt VID administrēto valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas teritorijā un uz muitas robežas.
  2. Realizēt valsts muitas politiku un nodrošināt muitas robežas aizsardzību.
  3. Novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu jomā.
  4. Nodrošināt VID ierēdņu (darbinieku) apmācību, kā arī likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" noteiktajā kārtībā konsultēt nodokļu maksātājus nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos.
  5. Likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēt un uzskaitīt nodokļu maksātājus un kontrolēt reģistrācijas dokumentu atbilstību likumu prasībām un faktiskajam stāvoklim.
  6. Nodrošināt akcīzes preču apriti reglamentējošu normatīvo aktu izpildi.

MISIJA

VID – uzticams sabiedrotais nodokļu un muitas lietās godīgai uzņēmējdarbībai un sabiedrības labklājībai.


VĪZIJA

Latvija ir valsts, kurā visi labprātīgi pilda nodokļu un muitas saistības.


VĒRTĪBAS

PROFESIONALITĀTE – zināšanas un kompetences augstā līmenī, prasmes tās pielietot darbā, pastāvīga attīstība un augsta darba ētika;

SADARBĪBA – koleģialitāte un atvērtība pienākumu izpildē, vienota mērķu izpratne un to sasniegšana;

LOJALITĀTE – uzticība valsts un sabiedrības interesēm, uzskatot tās par primārām gan darbā, gan ārpus tā;

GODĪGUMS – vienlīdzīga un taisnīga attieksme pret klientiem, sadarbības partneriem un darba kolēģiem;

ATBILDĪBA – nevairīšanās no lēmumu pieņemšanas un rīcības un atbildība par sekām.


 STRATĒĢISKIE MĒRĶI

  1. Klientu vajadzībām atbilstoši pakalpojumi – pazīstam savu klientu.
  2. Uz uzticēšanos vērsta komunikācija un sadarbība – uzticamies savam klientam.
  3. Vieda uzraudzība godīgas uzņēmējdarbības vides un labklājības veicināšanai – palīdzam mainīt saistību izpildes uzvedību, daloties ar informāciju un zināšanām.
  4. Profesionāli, lojāli, godīgi, atbildīgi un uz sadarbību vērsti darbinieki.


VID uzdevumi ir noteikti attiecīgajos likumos un citos ar tiem saistītajos normatīvajos aktos: