Saskaņā ar likumu “Par Valsts ieņēmumu dienestu” Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) ir finanšu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas.

VID galvenie uzdevumi ir:

 1. Nodrošināt VID administrēto valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas teritorijā un uz muitas robežas.
 2. Realizēt valsts muitas politiku un nodrošināt muitas robežas aizsardzību.
 3. Novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu jomā.
 4. Nodrošināt VID ierēdņu (darbinieku) apmācību, kā arī likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" noteiktajā kārtībā konsultēt nodokļu maksātājus nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos.
 5. Likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēt un uzskaitīt nodokļu maksātājus un kontrolēt reģistrācijas dokumentu atbilstību likumu prasībām un faktiskajam stāvoklim.
 6. Nodrošināt akcīzes preču apriti reglamentējošu normatīvo aktu izpildi.

MISIJA

VID – uzticams sabiedrotais nodokļu un muitas lietās godīgai uzņēmējdarbībai un sabiedrības labklājībai.


VĪZIJA

VID ir viena no efektīvākajām nodokļu un muitas administrācijām Eiropā, līderis sniedzamo pakalpojumu attīstībā, kas kalpo sabiedrības interesēm.


VĒRTĪBAS

EFEKTIVITĀTE – strādāt profesionāli, domāt plašāk un pārspēt klientu cerības, resursus izmantojot ekonomiski un pārdomāti.

ATBILDĪBA – būt drosmīgiem, taisnīgiem, godīgiem un gataviem uz augstāku mērķi, ar savu darbu ietekmējot kopējos valsts pārvaldes rezultātus.

SADARBĪBA – būt komandai un veidot tādas attiecības kolektīvā, ar klientiem un sabiedrību, kas balstītas cieņā, uzticībā un atklātībā.


 STRATĒĢISKIE MĒRĶI

 1. PAKALPOJUMI – palīgs ikvienam iedzīvotājam un uzņēmumam godīgi izpildīt nodokļu un muitas saistības.
 2. ATBILSTĪBA – vieda uzraudzība un taisnīga attieksme.
 3. CILVĒKI – profesionāla izaugsme, darbinieku godprātīguma un motivācijas stiprināšana.
 4. ORGANIZĀCIJA – iestādes attīstība un efektivitāte.
 5. ILGTSPĒJA – ieguldījums sabiedrības nākotnē, pielāgojoties globālajām pārmaiņām.


VID uzdevumi ir noteikti attiecīgajos likumos un citos ar tiem saistītajos normatīvajos aktos: