Saskaņā ar Ministru kabineta 21.03.2017. noteikumu Nr.167 “Kārtība, kādā veic datu apmaiņu attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem rīkojumiem un paziņojumiem par to izpildi” 5.punktu VID publicē Valsts informācijas sistēmu savietotāja datu izplatīšanas tīkla kanālu nosaukumus datu apmaiņai attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem rīkojumiem un paziņojumiem par to izpildi (produkcijas vidē):

  • URN:IVIS:100001:CHA-VID_OrderRequest-v1-0-TYPE-DIK – datu apmaiņai attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem VID rīkojumiem;
  • URN:IVIS:100001:CHA-VID_OrderResponse-v1-0-TYPE-DSK – datu apmaiņai attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem paziņojumiem par VID rīkojumu izpildi.

Paziņojumu kodi, kurus kredītiestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzēji izmanto datu izplatīšanas tīklā ievietojamiem paziņojumiem atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumu Nr.167 “Kārtība, kādā veic datu apmaiņu attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem rīkojumiem un paziņojumiem par to izpildi” (grozījumi, kas stāsies spēkā ar 01.07.2020.) 16.punktam.

Kontaktinformācija:

  • jautājumos par VID rīkojumiem un paziņojumiem, izņemot jautājumus par datu izplatīšanas tīkla darbību, – vid_rikojumi_info@vid.gov.lv, tālrunis +371 67121690 (par naudas līdzekļu apķīlāšanu un pārskaitīšanu), +371 67122135, +371 67121336 (par norēķinu operāciju apturēšanu un atjaunošanu);
  • jautājumos par pieslēgšanos Valsts informācijas sistēmu savietotāja datu izplatīšanas tīkla kanāliem, izņemot jautājumus par datu izplatīšanas tīkla darbību – ip_noris@vid.gov.lv.

 

Vienlaikus lūdzam jautājumus par VID rīkojumiem un paziņojumiem par VID rīkojumu izpildi primāri sūtīt rīkojuma sagatavotājam, kura kontaktinformācija (tālrunis, elektroniskā pasta adrese) ir norādīta attiecīgajā rīkojumā. Ja nav izdevies sazināties ar rīkojuma sagatavotāju vai rīkojumā nav norādīta rīkojuma sagatavotāja kontaktinformācija, lūdzam, sūtot jautājumus uz elektroniskā pasta adresi vid_rikojumi_info@vid.gov.lv, norādīt rīkojuma sagatavotāja kontaktinformāciju un/vai rīkojuma veidu (rīkojums par nodokļu maksātāja norēķinu operāciju apturēšanu, norēķinu operāciju atjaunošanu, naudas līdzekļu apķīlāšanu, naudas līdzekļu pārskaitīšanu, kā arī par iepriekš paziņotajā rīkojumā noteiktās izpildāmās darbības vai naudas līdzekļu apmēra precizēšanu vai iepriekš paziņotā rīkojuma atcelšanu).