Saskaņā ar VID Muitas pārvaldes norādījumiem par maznozīmīgu pārkāpumu var atzīt administratīvo pārkāpumu, ja nav konstatējami apstākļi, kas pastiprina atbildību  par administratīvo pārkāpumu, ja tas nav sistemātisks un ja tas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

 • tranzīta procedūrā esošu preču nogādāšanas termiņa galamērķa muitas iestādē nokavējums nav lielāks par 10 dienām;
 • ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanas termiņa nokavējuma gadījumā ievešanas kopsavilkuma deklarācija ir iesniegta pirms preču ierašanās tajā vietā, kura ir pirmās ievešanas muitas iestādes kompetencē;
 • pagaidu uzglabāšanas termiņa nokavējums nav lielāks par 10 dienām, ja nokavējums nav izdarīts personas nolaidības dēļ un ir veikti nepieciešamie pasākumi šī pārkāpuma seku novēršanai;
 • nepatiesu informāciju saturošu dokumentu iesniegšana, ja ir izpildīti nosacījumi, ka nepatiesā informācija neietekmē muitas maksājumu apjomu, ierobežojumu un aizliegumu piemērošanu, pilnvērtīgas muitas kontroles veikšanu, nav iespaidojusi muitas procedūras pareizu norisi, riska ietekme ir zema, t. i., valsts budžeta ieņēmumu zaudējumu iespējamais apmērs ir līdz 1 500 EUR, deklarētājs piekrīt izmaiņām deklarācijā un samaksā visus papildus aprēķinātos maksājumus vai ir samaksājis drošības naudu, kā arī nerodas citas fiskālas priekšrocības (piemēram, pievienotās vērtības nodokļa atmaksas tiesības);
 • nepatiesu informāciju saturošajā dokumentā – akcīzes preču pārvietošanas paziņojumā – norādītā informācija par degvielas daudzumu atšķiras no konstatētā degvielas daudzuma ne vairāk kā par 10 procentiem;
 • deklarējot preces, kurām var būt dabiskie zudumi vai masas izmaiņas, kas rodas preču faktiskās dabas dēļ, konstatētas faktiskā daudzuma neatbilstības un ir iesniegti pierādījumi, ka zudumi vai masas izmaiņas ir radušās preču fizikālo īpašību dēļ, un persona ir veikusi nepieciešamos pasākumus šī pārkāpuma seku novēršanai (veikusi darbības, lai deklarētu patieso preču daudzumu);
 • autoceļa robežšķērsošanas vietā konstatētās nedeklarētās degvielas daudzums atšķiras no deklarētā līdz 10 procentiem;
 • muitas nodrošinājumu noņemšana, mainīšana vai iznīcināšana nav būtiski ietekmējusi muitas procedūras izpildi (ir konstatēts, ka tranzīta procedūrā esošām precēm nosūtītājā muitas iestādē veikta padziļināta muitas fiziskā kontrole un kravas saturs galamērķa muitas iestādē atbilst nosūtītājas muitas iestādes padziļinātās muitas fiziskās kontroles rezultātā konstatētajam);
 • preču izkraušana no transportlīdzekļa vai pārkraušana uz citu transportlīdzekli, kā arī šādu preču uzglabāšana bez muitas iestādes atļaujas nav ietekmējusi muitas procedūras izpildi (vienlaikus ir izpildīti visi šādi nosacījumi: tranzīta procedūrā deklarētas identificējamās preces bez muitas iestāžu atļaujas ir nogādātas un izkrautas saņēmēja teritorijā, saņēmējs var uzrādīt minētās preces, tās atbilst muitas dokumentos norādītajam, ir identificējamas un tām nosūtītājā muitas iestādē saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 302. pantu vai 1987. gada 20. maija Konvencijas par kopīgu tranzīta procedūru 11. panta 4. punktu nav bijuši uzlikti muitas nodrošinājumi);
 • pagaidu uzglabāšanā esošas preces ārpus pagaidu uzglabāšanas vietas vai — attiecīgos gadījumos — ārpus citas vietas, kuru norādījušas vai apstiprinājušas muitas iestādes, uzglabāšana nav radījusi būtisku kaitējumu valsts budžetam, neietekmē valsts pārvaldes kārtību un sabiedrības intereses un preces nav uzglabātas ilgāk par 4 stundām;
 • nedeklarēto cigarešu daudzums mazumtirdzniecības iepakojumā nepārsniedz 200 gabalus vai 400 gabalus (Lidostas muitas kontroles punktā konstatētām cigaretēm) vai nedeklarēto cigarillu daudzums nepārsniedz 100 gabalus, vai nedeklarēto cigāru daudzums nepārsniedz 50 gabalus, vai nedeklarētās smēķējamās tabakas vai tabakas lapu, vai karsējamās tabakas daudzums nepārsniedz 250 gramus, un persona pilnā apjomā samaksā muitas maksājumus;
 • nedeklarēto alkoholisko dzērienu daudzums nepārsniedz 2 litrus stipriem dzērieniem (virs 22 %), 4 litrus vidēji stipriem dzērieniem (līdz 22 %), 6 litrus vīnam, 20 litrus alum, un persona pilnā apjomā samaksā muitas maksājumus;
 • no citas Eiropas Savienības dalībvalsts (preces pirktas brīvā apgrozījumā citā Eiropas Savienības dalībvalstī un par minētajām precēm ir samaksāti visi nodokļi attiecīgajā dalībvalstī) ievestu cigarešu daudzums mazumtirdzniecības iepakojumā virs atļautā daudzuma nepārsniedz 800 gabalus vai nedeklarēto cigarillu daudzums nepārsniedz 400 gabalus, vai nedeklarēto cigāru daudzums nepārsniedz 200 gabalus, vai nedeklarētās smēķējamās tabakas vai tabakas lapu, vai karsējamās tabakas daudzums nepārsniedz 1 kg, un persona pilnā apjomā samaksā nodokļu maksājumus;
 • no citas Eiropas Savienības dalībvalsts (preces pirktas brīvā apgrozījumā citā Eiropas Savienības dalībvalstī un par minētajām precēm ir samaksāti visi nodokļi attiecīgajā dalībvalstī) ievestu alkoholisko dzērienu daudzums virs atļautā daudzuma nepārsniedz 10 litrus stipriem dzērieniem (virs 22 %), 20 litrus vidēji stipriem dzērieniem (līdz 22 %), 90 litrus vīnam, 110 litrus alum, un persona pilnā apjomā samaksā nodokļu maksājumus;
 • atļaujas turētājs nav ievērojis muitas iestādes apstiprinātā veidā veicamo preču uzskaiti (attiecībā uz uzglabāto preču uzskaiti un identificēšanu) brīvajā zonā ievestajām, izvestajām un uzskaitē esošajām ārpussavienības precēm, norādot muitas dokumenta numuru vai preču transporta pavadzīmes numuru, saskaņā ar kuru preces ir ievestas brīvajā zonā un izvestas no tās, un konstatētā nepilnība preču uzskaitē neietekmē muitas maksājumu apjomu, ierobežojumu un aizliegumu piemērošanu, pilnvērtīgas muitas kontroles veikšanu, nav iespaidojusi muitas procedūras pareizu norisi, un atļaujas turētājs piekrīt izmaiņām preču uzskaitē;
 • ar distances līguma palīdzību iegādāto tabakas izstrādājumu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu daudzums nepārsniedz trīs mazumtirdzniecības vienības;
 • preces uz deklarācijas iesniegšanas brīdi neatrodas muitas deklarācijā norādītajā preču atrašanās vietā vai deklarācijā kā iepriekšējā muitas procedūra ir norādīta uzglabāšana brīvajā zonā, kur preces vēl nav ievestas, ja ir izpildīti nosacījumi, ka nepatiesā informācija neietekmē ierobežojumu, aizliegumu piemērošanu un pilnvērtīgas muitas kontroles veikšanu (preces tiek uzrādītas);
 • tas nav radījis kaitējumu valsts vai Eiropas Savienības budžetam un nelabvēlīgi neietekmē sabiedrības intereses, kā arī nav tikusi traucēta Muitas pārvaldes struktūrvienības darbība (piemēram, administratīvā pārkāpuma apstākļu konstatēšanai nav patērēti nesamērīgi resursi).

 

Uzmanību!

Izvērtējot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus, administratīvo pārkāpumu var atzīt par maznozīmīgu arī pie citiem, iepriekš neminētiem, apstākļiem.