Maznozīmīgi administratīvie pārkāpumi muitas jomā

 Publicēts: 22.10.2019. 13.36


Apakšsadaļu izvēlne

Saskaņā ar VID iekšējo normatīvo aktu prasībām par maznozīmīgu pārkāpumu atzīst administratīvo pārkāpumu, ja tas izdarīts aiz neuzmanības, pārkāpums nav izdarīts gada laikā pēc tam, kad tāds pats pārkāpums atzīts par maznozīmīgu, par šāda pārkāpuma izdarīšanu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa attiecīgā panta sankcijā nav paredzēta obligāta konfiskācija un nav konstatējami apstākļi, kas pastiprina atbildību par administratīvo pārkāpumu, un ja tas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

 • muitas procedūras nosacījumu izpildes termiņa nokavējums, izņemot muitas procedūrai – tranzīts – vai preču pagaidu uzglabāšanas termiņa nokavējums, nav lielāks par 10 dienām;
 • tranzīta procedūrā esošu preču nogādāšanas termiņa galamērķa muitas iestādē nokavējums nav lielāks par piecām dienām;
 • pagaidu uzglabāšanas termiņa nokavējums nav lielāks par piecām dienām;
 • nepatiesu informāciju saturošu dokumentu iesniegšana, ja ir izpildīti nosacījumi, ka nepatiesā informācija neietekmē muitas maksājumu apjomu un ierobežojumu, aizliegumu piemērošanu, pilnvērtīgas muitas kontroles veikšanu, nav iespaidojusi muitas procedūras pareizu norisi, riska ietekme ir zema, t. i., valsts budžeta ieņēmumu zaudējumu iespējamais apmērs ir no 151 EUR līdz 1 500 EUR, deklarētājs piekrīt izmaiņām deklarācijā un nomaksā visus papildus aprēķinātos maksājumus vai ir samaksājis drošības naudu;
 • nepatiesu informāciju saturošajā dokumentā – akcīzes preču pārvietošanas paziņojumā – norādītā informācija par degvielas daudzumu atšķiras no konstatētā degvielas daudzuma ne vairāk kā par 10 procentiem;
 • deklarējot preces, kurām var būt dabiskie zudumi, kas rodas preču faktiskās dabas dēļ, konstatētas faktiskā daudzuma neatbilstības un ir iesniegti pierādījumi, ka zudumi ir radušies preču fizikālo īpašību dēļ, un persona ir veikusi nepieciešamos pasākumus šī pārkāpuma seku novēršanai (veikusi darbības, lai deklarētu patieso preču daudzumu);
 • preču deklarēšana ar neīstu nosaukumu vai tām neatbilstošu Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kodu, ja ir izpildīti nosacījumi, ka nepareizais preču kods un nosaukums būtiski neietekmē muitas maksājumu apjomu, t. i., valsts budžeta ieņēmumu zaudējumu iespējamais apmērs ir no 151 EUR līdz 1 500 EUR un tas nepārsniedz 10 procentus no kopējā muitas maksājumu apjoma, un ierobežojumu, aizliegumu piemērošanu, riska ietekme ir zema, deklarētājs piekrīt izmaiņām deklarācijā un nomaksā visus papildus aprēķinātos maksājumus vai ir samaksājis drošības naudu;
 • autoceļa robežšķērsošanas vietā konstatētās nedeklarētās degvielas daudzums atšķiras no deklarētā līdz 10 procentiem;
 • muitas nodrošinājumu noņemšana, mainīšana vai iznīcināšana nav būtiski ietekmējusi muitas procedūras izpildi (ir konstatēts, ka tranzīta procedūrā esošām precēm nosūtītājā muitas iestādē veikta padziļināta muitas fiziskā kontrole un kravas saturs galamērķa muitas iestādē atbilst nosūtītājas muitas iestādes padziļinātās muitas fiziskās kontroles rezultātā konstatētajam);
 • preču izkraušana no transportlīdzekļa vai pārkraušana uz citu transportlīdzekli, kā arī šādu preču uzglabāšana bez muitas iestādes atļaujas nav ietekmējusi muitas procedūras izpildi (vienlaikus ir izpildīti visi šādi nosacījumi: tranzīta procedūrā deklarētas identificējamās preces bez muitas iestāžu atļaujas ir nogādātas un izkrautas saņēmēja teritorijā, saņēmējs var uzrādīt minētās preces, tās atbilst muitas dokumentos norādītajam, ir identificējamas un tām nosūtītājā muitas iestādē saskaņā ar Regulas Nr. 2015/2447 302. pantu vai 1987. gada 20. maija Konvencijas par kopīgu tranzīta procedūru 11. panta 4. punktu nav bijuši uzlikti muitas nodrošinājumi);
 • muitošanai pakļauto preču glabāšana un pārvadāšana bez muitas iestāžu atļaujas nav radījusi būtisku kaitējumu valsts budžetam, neietekmē valsts pārvaldes kārtību un sabiedrības intereses;
 • uz muitas amatpersonas jautājumu, vai pie personas atrodas nedeklarēti tabakas izstrādājumi, persona ir atbildējusi apstiprinoši, nedeklarēto cigarešu daudzums nepārsniedz 200 gabalus vai nedeklarēto cigarillu daudzums nepārsniedz 100 gabalus, vai nedeklarēto cigāru daudzums nepārsniedz 50 gabalus, vai nedeklarētās smēķējamās tabakas vai tabakas lapu, vai karsējamās tabakas daudzums nepārsniedz 250 gramus, un persona pilnā apjomā samaksā muitas maksājumus;
 • uz muitas amatpersonas jautājumu, vai pie personas atrodas nedeklarēts alkohols, persona ir atbildējusi apstiprinoši, nedeklarētā alkohola ar spirta saturu virs 22 tilpumprocentiem daudzums nepārsniedz divus litrus, un persona pilnā apjomā samaksā muitas maksājumus;
 • tas nav radījis kaitējumu valsts vai Eiropas Savienības budžetam un nelabvēlīgi neietekmē sabiedrības intereses, kā arī nav tikusi traucēta Muitas pārvaldes struktūrvienības darbība (piemēram, administratīvā pārkāpuma apstākļu konstatēšanai nav patērēti nesamērīgi resursi).