Maznozīmīgi administratīvie pārkāpumi muitas jomā

 Publicēts: 02.10.2017. 15.06


Apakšsadaļu izvēlne

Saskaņā ar VID iekšējo normatīvo aktu prasībām par maznozīmīgu pārkāpumu atzīst administratīvo pārkāpumu, ja tas izdarīts aiz neuzmanības, pārkāpums nav izdarīts gada laikā pēc tam, kad tāds pats pārkāpums atzīts par maznozīmīgu, par šāda pārkāpuma izdarīšanu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa attiecīgā panta sankcijā nav paredzēta obligāta konfiskācija un nav konstatējami apstākļi, kas pastiprina atbildību par administratīvo pārkāpumu, un ja tas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

 • muitas procedūras nosacījumu izpildes termiņa nokavējums, izņemot muitas procedūrai – tranzīts vai preču pagaidu uzglabāšanas termiņa nokavējums –, nav lielāks par desmit dienām;
 • tranzīta procedūrā esošu preču nogādāšanas termiņa galamērķa muitas iestādē nokavējums nav lielāks par piecām dienām;
 • nepatiesu informāciju saturošu dokumentu iesniegšana nav ietekmējusi samaksātā vai maksājamā muitas maksājuma parāda aprēķina pareizību vai šādu dokumentu iesniegšana neietekmē normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu vai aizliegumu piemērošanu vai pilnvērtīgas muitas kontroles veikšanu, vai nav iespaidojusi muitas procedūras pareizu norisi;
 • nepatiesu informāciju saturošajā dokumentā – Akcīzes preču pārvietošanas paziņojumā – norādītā informācija par degvielas daudzumu atšķiras no konstatētā degvielas daudzuma ne vairāk kā par desmit procentiem;
 • deklarējot preces, kurām var būt dabiskie zudumi, kas rodas preču faktiskās dabas dēļ, konstatētas faktiskā daudzuma neatbilstības un ir iesniegti pierādījumi, ka zudumi ir radušies preču fizikālo īpašību dēļ un persona ir veikusi nepieciešamos pasākumus šī pārkāpuma seku novēršanai (veikusi darbības, lai deklarētu patieso preču daudzumu);
 • preču deklarēšana ar neīstu nosaukumu vai tām neatbilstošu Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kodu, izpildoties nosacījumiem, ka nepareizais preču kods un nosaukums neietekmē muitas maksājumu apjomu un ierobežojumu, aizliegumu piemērošanu, riska ietekme ir zema, t.i., valsts budžeta ieņēmumu zaudējumu iespējamais apmērs ir no 101 EUR līdz 500 EUR, deklarētājs piekrīt izmaiņām deklarācijā un nomaksā visus papildus aprēķinātos maksājumus vai ir samaksājis drošības naudu;
 • autoceļa robežšķērsošanas vietā konstatētās nedeklarētās degvielas daudzums atšķiras no deklarētā par desmit procentiem;
 • muitas nodrošinājumu noņemšana, mainīšana vai iznīcināšana nav būtiski ietekmējusi muitas procedūras izpildi (ir konstatēts, ka tranzīta procedūrā esošām precēm nosūtītāja muitas iestādē veikta padziļināta muitas fiziskā kontrole un kravas saturs galamērķa muitas iestādē atbilst nosūtītājas muitas iestādes padziļinātās muitas fiziskās kontroles rezultātā konstatētajam);
 • preču izkraušana no transportlīdzekļa vai pārkraušana uz citu transportlīdzekli, kā arī šādu preču uzglabāšana bez muitas iestādes atļaujas nav ietekmējusi muitas procedūras izpildi (vienlaikus izpildīti visi šādi nosacījumi: tranzīta procedūrā deklarētas preces bez muitas iestāžu atļaujas ir nogādātas un izkrautas saņēmēja teritorijā, saņēmējs var uzrādīt minētās preces, tās atbilst muitas dokumentos norādītajam un tām nosūtītāja muitas iestādē saskaņā ar Regulas Nr.2015/2447 302.pantu nav bijuši uzlikti muitas nodrošinājumi);
 • muitošanai pakļauto preču glabāšana un pārvadāšana bez muitas iestāžu atļaujas nav radījusi būtisku kaitējumu valsts budžetam, neietekmē valsts pārvaldes kārtību un sabiedrības intereses;
 • tas nav radījis kaitējumu valsts vai Eiropas Savienības budžetam un nelabvēlīgi neietekmē sabiedrības intereses, kā arī nav tikusi traucēta Muitas pārvaldes struktūrvienības darbība (piemēram, administratīvā pārkāpuma apstākļu konstatēšanai nav patērēti nesamērīgi resursi).