Dāvanas (nekomerciāli sūtījumi)

 Publicēts: 02.02.2021. 08.58


Apakšsadaļu izvēlne
 • Privātpersonas sūtījums citai privātpersonai
  • Sūtījumu, ko privātpersona no valsts, kas nav ES dalībvalsts, sūta citai privātpersonai ES valstī (turpmāk – nekomerciāls sūtījums), atbrīvo no ievedmuitas nodokļiem, ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 45 EUR un ar nosacījumu, ka minētais sūtījums nav komerciāls.

   Sūtījums nav uzskatāms par komerciālu, ja:

   • tas nav regulārs;
   • tajā ir preces vienīgi saņēmēja vai viņa ģimenes locekļu personiskai lietošanai, un to īpašības un daudzums neliecina par komerciāliem nodomiem;
   • sūtītājs to sūta saņēmējam bez samaksas.

    

   Saņemot pasta sūtījumu, kura vērtība pārsniedz 45 EUR vai normatīvajos aktos noteiktos atsevišķu preču daudzuma ierobežojumus, saņēmējam ir jāmaksā saņēmēja valstī spēkā esošie nodokļi:

   1. Muitas nodoklis no preču muitas vērtības atbilstoši konkrētās preces kodam noteiktajai muitas nodokļa likmei saskaņā ar EK Regulu Nr.2658/87 (I pielikumu)*.
   2. Pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums" prasībām.
   3. Akcīzes nodoklis (ja tiek saņemtas akcīzes preces) saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" prasībām.
     

   *Ja sūtījumā, ko viena privātpersona sūta citai, esošo preču vērtība nepārsniedz 700 EUR, personai ir tiesības lūgt piemērot muitas nodokļa vienoto procentuālo likmi – 2,5 % no preču muitas vērtības, ar nosacījumu, ka ievešanai nav komerciāla nolūka. Vienoto likmi nepiemēro tabakai, tabakas izstrādājumiem, alkoholiskiem dzērieniem.

   Nodokļi ir jānomaksā neatkarīgi no tā:

   • ka preces tiek sūtītas kā dāvana;
   • vai preces ir jaunas vai lietotas (ieskaitot antīkas).

    

   Ja sūtījums sastāv no divām vai vairāk precēm, kuru kopējā vērtība pārsniedz 45 EUR, tad atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem piemēro vienai vai vairākām precēm, kuru kopējā vērtība nepārsniedz 45 EUR, jo preces vērtība nav dalāma. Nosakot to, vai sūtījumam ir piemērojami paredzētie atbrīvojumi, tiek ņemta vērā tikai paša sūtījuma vērtība, kas norādīta sūtījuma pavaddokumentos, piemēram, rēķinā, pasta deklarācijā vai citā dokumentā. Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas Regulas (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 139.pants paredz, ka pasta maksājumus, ko saistībā ar precēm, kuras sūta pa pastu, iekasē līdz galamērķa vietai, iekļauj šo preču muitas vērtībā, izņemot Savienības muitas teritorijā iekasētus papildu pasta maksājumus. Tas nozīmē, ka aprēķinot muitas maksājumus par nekomerciālo sūtījumu, nosakot preces muitas vērtību, tiek ņemta vērā gan paša sūtījuma vērtība, gan piegādes, apdrošināšanas un citas izmaksas, kas saistītas ar konkrēto sūtījumu. 

   Gadījumos, ja pasta sūtījuma pavadzīmē norādītā informācija nav pietiekama, lai identificētu, vai sūtījums ir nekomerciāls (piemēram, nav iespējams droši identificēt, ka sūtītājs ir privātpersona), nav norādīts precīzs preces apraksts, sūtījuma veids (piemēram, dāvana), vai nepieciešams precizēt preces vērtību, muitas deklarācija ir jāsniedz arī par precēm, kuru vērtība nepārsniedz 45 EUR. Ja persona muitas deklarācijā uzņemas deklarētāja atbildību, dokumentāri apstiprinot, ka sūtījums tiešām ir nekomerciāls – dāvana, ko sūtījusi privātpersona, kā arī sūtījuma vērtība nepārsniedz 45 EUR, sūtījums netiek aplikts ar muitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli.

 • Daudzuma ierobežojumi nekomerciālā sūtījumā
  • Lai sūtījumu atbrīvotu no ievedmuitas nodokļiem, tas nedrīkst pārsniegt 45 EUR vērtību un daudzuma ierobežojumus šādām precēm:

   Tabakas izstrādājumi:

   • 50 cigaretes vai
   • 25 cigarillas (cigāri, kas sver ne vairāk par 3 gramiem), vai
   • 10 cigāri, vai
   • 50 grami smēķējamās tabakas, vai atbilstošs šo produktu sortiments.


   Spirts un alkoholiskie dzērieni:

   • 1 litrs – dzērieniem, kas iegūti destilācijā, un stipriem alkoholiskiem dzērieniem, kuru alkohola tilpumkoncentrācija pārsniedz 22 %; nedenaturētam etilspirtam ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 % un vairāk vai
   • 1 litrs – dzērieniem, kas iegūti destilācijā, un stipriem alkoholiskiem dzērieniem un aperatīviem uz vīna vai spirta bāzes, tafijai, sakē vai līdzīgiem dzērieniem, kuru alkohola tilpumkoncentrācija nepārsniedz 22 %;
   • dzirkstošiem vīniem un deserta vīniem vai atbilstošam šo dažādo produktu sortimentam un
   • 2 litri nedzirkstošam vīnam.

    

   Smaržas, tualetes ūdens u.c.:

   • 50 grami – smaržām (parfum) vai
   • 250 mililitri – smaržūdenim (eau de parfum), tualetes ūdenim (eau de toilette) un odekolonam (eau de cologne)