Lai saņemtu komerciālu sūtījumu no trešās valsts, tas jādeklarē, iesniedzot muitas deklarāciju, un par preces importu jāsamaksā nodokļi. Tad preces tiek izlaistas brīvā apgrozībā Eiropas Savienībā, un persona var saņemt savu sūtījumu.

Ja pēc sūtījuma saņemšanas persona konstatē, ka prece ir neatbilstoša, nekvalitatīva, to var nosūtīt atpakaļ pārdevējam, un pēc nosūtīšanas persona var iesniegt pieteikumu VID Muitas pārvaldē par nodokļu atmaksāšanu.

Savienības Muitas kodeksā (SMK)[1] ir paredzēti gadījumi, kad muitas deklarāciju atzīst par nederīgu un atmaksā samaksāto muitas nodokli, tostarp, ja preces, kas  ir pārdotas ar distances līgumu (piemēram, interneta veikalā, platformā), ir laistas brīvā apgrozībā, bet pēc tam ir nosūtītas atpakaļ, muitas deklarāciju anulē (atzīst par nederīgu), pamatojoties uz personas iesniegtu pieteikumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 • pieteikums ir iesniegts 90 dienu laikā no muitas deklarācijas pieņemšanas dienas;
 • preces ir eksportētas (nosūtītas atpakaļ) uz sākotnējo piegādātāja adresi vai uz citu adresi, ko norādījis minētais piegādātājs.[2]

Ievērojot nosacījumu, ka preces tiek  izvestas no Eiropas Savienības muitas teritorijas, kopā ar muitas nodokli tiek atmaksāts arī pievienotās vērtības nodoklis.[3]

Lai lemtu par nodokļu atmaksāšanu, 90 dienu laikā no muitas deklarācijas pieņemšanas dienas, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, jāiesniedz EMDAS pieteikums. Informācija par to, kā iesniegt EMDAS pieteikumu par muitas deklarācijas anulēšanu, pieejama šeit. Izņēmuma gadījumā, ja EMDAS nav pieejama, var iesniegt pieteikumu EDS – Sarakste ar VID – Rakstīt jaunu vēstuli, izvēloties kategoriju “Iesniegums Muitas pārvaldei”. 

EMDAS pieteikums

EDS pieteikums

Pieteikuma veids – Deklarācijas anulēšana

Par muitas deklarācijas anulēšanu un nodokļu atmaksu - brīvā formā, ietverot tajā ziņas par:

Muitas deklarācijas numurs tiek attēlots automātiski

 • muitas deklarācijas, ar kuru prece tika laista brīvā apgrozībā, numuru;

Pamatojums – situācijas apraksts un atmaksājama nodokļu summa

 • konkrētajiem lietas apstākļiem (situācijas apraksts) un atmaksājamo nodokļa summu;

Iesniedzēja kontaktinformācija

 • iesniedzēja kontaktinformāciju;

Bankas konta numurs nodokļu atmaksai

 • bankas konta numuru nodokļu atmaksai

Pieteikumam jāpievieno pielikumi - dokumentu faili, kas pamato muitas deklarācijas anulēšanu un nodokļu atmaksu (EMDAS - līdz 20 failiem):

 • pasta sūtījuma pavadzīme, ar kuru tika saņemta prece;
 • pasūtījuma orderis vai rēķins par pasta sūtījumā saņemto preci;
 • maksājumu apliecinošs dokuments, ar kuru iespējams identificēt samaksu par saņemto preci (internetbankas vai paypal vēsturiska izdruka par konkrēto darījumu);
 • informācija no interneta veikala par preces atpakaļ nosūtīšanas faktu,  ar precīzu informāciju par preci un atpakaļ nosūtīšanas adresi (piemēram, sarakste ar pārdevēju, kurā ir panākta vienošanās par preces nosūtīšanu atpakaļ);
 • pasta sūtījuma pavadzīme, ar kuru prece tika nosūtīta atpakaļ pārdevējam;
 • maksājumu apliecinošs dokuments, ar kuru iespējams identificēt atmaksu par atpakaļ nosūtīto preci (internetbankas vai paypal vēsturiska izdruka par konkrēto darījumu);
 • cita informācija, kas attiecas uz konkrēto darījumu un apliecina iepriekš saņemtās un atmuitotās preces atpakaļ nosūtīšanas faktu.

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 116.panta 1.punkta otrā daļa.

[2] Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētās regulas (ES) Nr.2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, 148.panta 3.punkts.

[3] Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5.panta otrā daļa, 123.panta pirmā daļa.