Akcīzes nodokļa markas

 Publicēts: 22.02.2021. 16.14


Apakšsadaļu izvēlne

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

 • Akcīzes preces, kas tiek marķētas ar akcīzes nodokļa markām
  • Visus alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām, izņemot likumā “Par akcīzes nodokli” 27.panta trešajā daļā noteiktos gadījumus.
 • Akcīzes nodokļa marku veidi
  • 1) uzlīmes ar optiski mainīgu difraktīvu elementu – attēlu (ruļļos), kuru izmērs ir 16x18 mm.
   Izmanto alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu (izņemot cigaretes) marķēšanai.

   2) papīra akcīzes nodokļa markas (loksnes vai sagrieztas), kuru izmērs ir 16x32 mm.

   Izmanto cigarešu un pārējo tabakas izstrādājumu marķēšanai.

 • Kur drīkst marķēt?
  • 1) Latvijas Republikā — tikai akcīzes preču noliktavās vai muitas noliktavās;
   2) ārvalstīs (arī dalībvalstīs) — ievešanai Latvijas Republikā.
 • Kas izsniedz akcīzes nodokļa markas?
  • Akcīzes nodokļa markas izsniedz Valsts ieņēmumu dienests.
 • Kas var saņemt akcīzes nodokļa markas?
  • Valsts ieņēmumu dienests akcīzes nodokļa markas izsniedz šādiem akcīzes nodokļa maksātājiem:

   1) apstiprinātam noliktavas turētājam:

   a) akcīzes preču marķēšanai apstiprināta noliktavas turētāja akcīzes preču noliktavā, ja speciālajā atļaujā (licencē) ir norādīts darbības veids – marķēšana;

   b) akcīzes nodokļa marku nosūtīšanai uz citu dalībvalsti;

   2) importētājam – akcīzes preču marķēšanai muitas noliktavā vai akcīzes nodokļa marku nosūtīšanai uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts;

   3) reģistrētam saņēmējam, īslaicīgi reģistrētam saņēmējam vai personai, kas saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli” 26. pantu Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem ar akcīzes nodokļa markām marķējamās akcīzes preces (cita persona), – akcīzes nodokļa marku nosūtīšanai uz citu dalībvalsti.

   Šajā gadījumā, ievedot Latvijas Republikā ar akcīzes nodokļa markām marķējamās akcīzes preces, tām jābūt marķētām ar akcīzes nodokļa markām.

KĀ SAŅEMT AKCĪZES NODOKĻA MARKAS?

Lai saņemtu akcīzes nodokļa markas, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) iesniedz iesniegumu alkoholisko dzērienu un/vai tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa marku saņemšanai.

Veidlapas VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) iespējams atrast, veicot šādas darbības:

 1. Sagatavot dokumentu.
 2. Izvēlas “No veidlapas”.
 3. Izvēlas “Akcīzes preču marķēšanas dokumenti”.
 4. Izvēlas attiecīgo iesniegumu alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa marku saņemšanai.

Iesniegumi pieejami sadaļā “Veidlapas un iesniegumi”, atlasot tematu “Marku aprites dokumenti”, skatīt šeit.

 • Termiņš, kādā izsniedz akcīzes nodokļa markas
  • Valsts ieņēmumu dienests izsniedz:

   1. Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markas – piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
   2. Smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa markas – piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
   3. Cigarešu akcīzes nodokļa markas – sākot ar desmito darbdienu no iesnieguma saņemšanas.
 • Informācija par rezervētajām akcīzes nodokļa markām
  • Kad akcīzes nodokļa markas ir rezervētas, Valsts ieņēmumu dienests Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) nosūta nodokļa maksātājiem informāciju par rezervētajām akcīzes nodokļa markām.
 • Nosacījumi, saņemot akcīzes nodokļa markas alkoholiskajiem dzērieniem
  • 1. Valsts ieņēmumu dienests alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markas izsniedz, ja alkoholiskā dzēriena vienas iepakojuma vienības tilpums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par fasēto preču iepakojuma nominālā tilpuma standartvērtībām.

   2. Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku piestiprina katrai primāri fasētai (tirdzniecības) iepakojuma vienībai tā, lai alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marka neaizsegtu informāciju par alkoholisko dzērienu un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku neaizklātu cita veida informācija, skatīt šeit.
 • Nosacījumi, saņemot akcīzes nodokļa markas smēķējamai tabakai, cigāriem un cigarillām
  • 1. Gadījumā, ja pasūtītas akcīzes nodokļa markas smēķējamai tabakai (tai skaitā, smalki sagrieztajai tabakai), kuras vienas iepakojuma vienības svars ir mazāks par 30 gramiem tabakas, Valsts ieņēmumu dienests akcīzes nodokļa markas neizsniedz, skatīt šeit.

   2. Smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa marku (papīra) minimālais izsniegšanas daudzums ir 500 gabalu.

   3. Smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa marku smēķējamai tabakai, cigāriem un cigarillām piestiprina katrai primāri fasētai (tirdzniecības) iepakojuma vienībai tā, lai smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa marku neaizklātu cita veida informācija un akcīzes nodokļa marka neaizklātu cita veida informāciju, skatīt šeit.
 • Nosacījumi, saņemot akcīzes nodokļa markas cigaretēm
  • 1. Gadījumā, ja pasūtītas akcīzes nodokļa markas cigaretēm, kuras vienas iepakojuma vienībā ir mazāk par 20 cigaretēm, Valsts ieņēmumu dienests akcīzes nodokļa markas neizsniedz, skatīt šeit.

   2. Cigarešu akcīzes nodokļa marku cigarešu paciņai piestiprina tā, lai, atverot paciņu, cigarešu akcīzes nodokļa marka tiktu bojāta, kā arī lai tā neaizsegtu informāciju par cigarešu paciņu, uz iepakojuma izvietotos brīdinājumus par ietekmi uz veselību vai cita veida informāciju, skatīt šeit.
 • Informācija par nodokļu maksātājiem, kuriem jāmaksā akcīzes nodoklis pirms akcīzes nodkļa marku saņemšanas
  • Ja nodokļu maksātājs, sagatavojot iesniegumu par akcīzes marku saņemšanu, norādījis nodokļa maksātāja veidu:
   1. Importētājs (ieved vai saņem akcīzes preces no ārvalsts, kas nav dalībvalsts), tad akcīzes nodoklis jāmaksā Valsts kases (reģ.Nr.90000050138, BIC kods TRELLV22) norēķinu kontos:
   1) par alkoholiskajiem dzērieniem: LV36TREL1060000531000;
   2) par tabakas izstrādājumiem: LV31TREL1060000534000.

   2. Cita persona (persona, kura ieved vai saņem no citas dalībvalsts ar akcīzes nodokļa markām marķējamās akcīzes preces, kuras jau ir nodotas patēriņam), tad akcīzes nodoklis jāmaksā:
    

   Nosaukums: Vienotais nodokļu konts

   Saņēmējs: Valsts budžets (VID)

   Reģistrācijas Nr. 90000010008

   Saņēmēja iestāde: Valsts kase

   BIC kods: TRELLV22

   Konta numurs: LV33TREL1060000300000

   Maksājuma mērķī un Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācijā un/vai Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarācijā teksta piezīmju laukā obligāti jānorāda identifikators.

   Identifikators veidojas no vārdiem “MARKU-PIETEIKUMS” un iesnieguma par akcīzes nodokļa marku saņemšanu Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) piešķirtā numura.

   MARKU-PIETEIKUMS-12345678

   SVARĪGI!
   Gadījumā, ja identifikators nebūs norādīts vai tas būs norādīts neprecīzi, saņemtais maksājums tiks novirzīts vispārējā kārtībā, nevis konkrētās saistības segšanai. Tādējādi varētu izveidoties situācija, ka akcīzes nodokļa markas netiks izsniegtas un akcīzes nodoklis būs jāsamaksā atkārtoti.

   3. Apstiprināts noliktavas turētājs (kas saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma nosacījumiem pats ražo vīnu vai raudzētos dzērienus, kuru kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā, no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus), tad akcīzes nodoklis jāmaksā:

   Nosaukums: Vienotais nodokļu konts

   Saņēmējs: Valsts budžets (VID)

   Reģistrācijas Nr. 90000010008

   Saņēmēja iestāde: Valsts kase

   BIC kods: TRELLV22

   Konta numurs: LV33TREL1060000300000
    

   Maksājuma mērķa laukā obligāti jānorāda identifikators.

   Identifikators veidojas no vārdiem “AKCIZES-NUMURS” un akcīzes preču noliktavas turētāja  numura.

   Piemērs:

   AKCIZES-NUMURS-LV100012345

   SVARĪGI!

   Gadījumā, ja maksājuma mērķa laukā nebūs norādīts identifikators vai tas būs norādīts neprecīzi, saņemtais maksājums tiks novirzīts vispārējā kārtībā, nevis konkrētās saistības segšanai. Tādējādi varētu izveidoties situācija, ka akcīzes nodokļa markas netiks izsniegtas un akcīzes nodoklis būs jāsamaksā atkārtoti.


INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA PAR AKCĪZES NODOKĻA MARKU APRITI

Nodokļa maksātājs, kurš saņēmis akcīzes nodokļa markas, katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) iesniedz pārskatu par alkoholisko dzērienu un/vai tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa marku apriti iepriekšējā mēnesī.

Veidlapas VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) iespējams atrast, veicot šādas darbības:

1. Sagatavot dokumentu.

2. Izvēlas “No veidlapas”.

3. Izvēlas “Akcīzes preču marķēšanas dokumenti”.

4. Izvēlas attiecīgo iesniegumu par akcīzes nodokļa marku apriti alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem.

Iesniegumi pieejami sadaļā “Veidlapas un iesniegumi”, atlasot tematu “Marku aprites dokumenti”, skatīt šeit.

 • Kad jāsniedz pārskati par akcīzes nodokļa marku apriti?
  • Nodokļa maksātājs pārskatus par akcīzes nodokļa marku apriti sniedz:

   1) sākot ar taksācijas periodu, kad ir saņemtas akcīzes nodokļa markas;
   2) kamēr atlikumā ir akcīzes nodokļa markas.

   Ja nodokļa maksātājam ir anulēta speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai vai reģistrēta saņēmēja darbībai vai tajā norādītais ieraksts par konkrētu akcīzes preču veidu, tad par pārskata taksācijas perioda pēdējo dienu uzskata dienu, kad anulēta speciālā atļauja (licence) vai tajā norādītais ieraksts par konkrētu akcīzes preču veidu.
 • Kam nav jāsniedz pārskati par akcīzes nodokļa marku apriti?
  • Pārskatu par alkoholisko dzērienu un/vai tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa marku apriti nesniedz tie nodokļu maksātāji, kuri samaksā akcīzes nodokli pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas:
   1) apstiprināts noliktavas turētājs (kas saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma nosacījumiem pats ražo vīnu vai raudzētos dzērienus, kuru kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā, no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus);
   2) importētājs (persona, kura ieved vai saņem akcīzes preces no ārvalsts, kas nav dalībvalsts);
   3) cita persona (persona, kura ieved vai saņem no citas dalībvalsts ar akcīzes nodokļa markām marķējamās akcīzes preces, kuras jau ir nodotas patēriņam).

AKCĪZES NODOKĻA MARKU ATDOŠANA

Akcīzes nodokļa markas atdod Valsts ieņēmumu dienestam, ja:

1) tās netiks izmantotas;

2) ja tās ir bojātas vai nederīgas marķēšanai;

3) ja tiek anulēta licence, tajā norādītais ieraksts par konkrētu akcīzes preču veidu un kura uzskaitē ir akcīzes nodokļa markas, 30 dienu laikā pēc speciālās atļaujas (licences) vai tajā norādītā ieraksta par konkrētu akcīzes preču veida anulēšanas nodod Valsts ieņēmumu dienestā visas atlikumā esošās neizmantotās (neuzlīmētās) akcīzes nodokļa markas.

 • Kādā termiņā drīkst atgriezt akcīzes nodokļa markas?
  • Akcīzes nodokļa markas drīkst atgriezt Valsts ieņēmumu dienestam triju gadu laikā pēc to saņemšanas.
 • Iesniegums akcīzes nodokļa marku atgriešanai valsts ieņēmumu dienestam
  • Lai atdotu akcīzes nodokļa markas, nodokļa maksātājam VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) jāiesniedz iesniegums par atdotajām alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām.

   Veidlapas VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) iespējams atrast, veicot šādas darbības:

   1. Sagatavot dokumentu; 

   2. Izvēlas “No veidlapas”;

   3. Izvēlas “Akcīzes preču marķēšanas dokumenti”;

   4. Izvēlas attiecīgo iesniegumu par atdotajām alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām.
    

   Iesniegumi pieejami sadaļā “Veidlapas un iesniegumi”, atlasot tematu “Marku aprites dokumenti”, skatīt šeit.

   Ja tiek atgrieztas akcīzes nodokļa markas, par kurām akcīzes nodoklis jau ir samaksāts, iesniegumā jānorāda informācija par samaksātā akcīzes nodokļa novirzīšanu:

   1) nodokļu parādu segšanai;

   2) turpmākajiem nodokļu maksājumiem;

   3) uz nodokļu maksātāja kontu.

 • Akcīzes nodokļa marku atgriešanas kārtība
  • Akcīzes nodokļa markas ir jāatdod VID triju darba dienu laikā pēc iesnieguma par atdotajām alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām iesniegšanas VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), skatīt šeit.