Tiecoties nodrošināt vienkāršus, ātrus un standartizētus preču muitošanas procesus, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes muitas kontroles punktiem (turpmāk – MKP) deleģēto uzdevumu izpildes kvalitātes un efektivitātes nodrošināšanai ir noteikts veicamo muitošanas darbību laika standarts.

Muitošanas darbību laika robežas ir noteiktas no muitas dokumenta reģistrēšanas brīža muitas informācijas sistēmā līdz tā izlaišanai, savukārt tranzīta procedūrā muitošanas darbību laika robežas ir noteiktas no kravas piestādīšanas MKP un tās noplombēšanas līdz muitas dokumenta izlaišanai minētajai procedūrai, ja MKP ir iesniegti visi muitošanas procesam nepieciešamie dokumenti un netiek veikta kravas muitas fiziskā kontrole.


Muitošanas darbību laika robežas


Muitošanas darbība Muitošanas darbības minimālais laiks (min.) Muitošanas darbības maksimālais laiks (min.)
Laišana brīvā apgrozībā 20 240
Eksports (tai skaitā noslēgšana) 20 240
Tranzīts, TIR karnete (tai skaitā noslēgšana) 20 90
Uzglabāšana muitas noliktavā 10 70
Pagaidu ievešana, ATA karnete un galapatēriņš 20 240
Ievešana / izvešana pārstrādei 20 240
Reeksports / atpakaļizvešanas paziņojums 10 40
Pagaidu uzglabāšanas deklarāciju apstrāde 10 30

Muitošanas darbību laika robežu amplitūda no minimālā līdz maksimālajam noformēšanas laikam ir atkarīga no darba apjoma MKP, un to ietekmē tādi faktori kā klientu plūsmas intensitāte, ievērojama klientu plūsmas palielināšanās darba dienu otrajā pusē un pirmssvētku dienās, informācijas sistēmu pārtraukumi un citi kavējošie faktori, kas nav atkarīgi no muitas amatpersonu darbībām.


Muitošanas darbības laiks var tikt pārsniegts gadījumos, kad muitas kontroles punktā:

  • tiek uzsākta padziļināta dokumentu kontrole un pieprasīta papildu informācija, kā rezultātā komersantam tās iesniegšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks;
  • tiek veikta kravas muitas fiziskā kontrole.

Papildus informējam, ka padziļinātas dokumentu un muitas fiziskās kontroles ietvaros MKP kravas izlaišana tiek veikta tikai pēc atbildīgo uzraudzības iestāžu atzinumu saņemšanas attiecīgajās uzraudzības jomās. Ar informāciju par preču kustību pāri Eiropas Savienības ārējai robežai un to regulējošiem  normatīvajiem aktiem var iepazīties: