Atzītā nosūtītāja statuss un atļauja īpaša veida plombas izmantošanai

Atzītais nosūtītājs ir uzņēmējs, kuram ir piešķirta atļauja vienkāršotai Savienības tranzīta procedūras uzsākšanai un kurš var nosūtīt preces, kas atrodas muitas noliktavā, pagaidu uzglabāšanas vietā vai brīvajā zonā (atļautās preču atrašanās vietas). Pirms Savienības tranzīta procedūras uzsākšanas Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Tranzīta kontroles sistēmā (TKS) ir jāiesniedz elektroniska muitas deklarācija un jāsagaida muitas paziņojums par atļauju izlaist preces. Uzsākot Savienības tranzīta procedūru, preces nav jāuzrāda muitas iestādē.

Atzītā nosūtītāja statusu neizmanto tādu preču deklarēšanai, kuras tiks pārvietotas TIR procedūrā.

Pirms preču nodošanas Savienības tranzīta procedūrai atļaujas izmantot atzītā nosūtītāja statusu turētājam ir jāveic kravas plombēšana ar plombām, kas apstiprinātas ar atļauju īpaša veida plombu izmantošanai, un tranzīta deklarācijā jānorāda uzlikto plombu daudzums un identifikācijas numuri. Atsevišķos gadījumos, izvērtējot preces un transportēšanas veidu, kravas plombēšanu var aizstāt ar citām preču identificēšanas metodēm,  papildus sniedzot pietiekami detalizētu preču aprakstu, lai varētu viegli identificēt preces, tostarp informāciju par preču daudzumu, veidu un citām īpašām iezīmēm piemēram, sērijas numuriem.

Atļauja īpaša veida plombas izmantošanai nodrošina atļaujas turētājam iespēju izmantot ar šo atļauju apstiprinātās plombas tādu preču identificēšanai, kas tiek deklarētas Savienības tranzīta procedūras piemērošanai, izmantojot uzņēmumam piešķirto atzītā nosūtītāja statusu.

Īpaša veida plombai jāatbilst starptautiskajiem kravas nodrošinājumu (plombu) standartiem (piemēram, ISO 17712:2013 “Freight containers – Mechanical seals”) vai Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447[1] 301.pantā noteiktajiem parametriem un tehniskajai specifikācijai. Plombas atbilstību apstiprina muita.


[1] Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko  paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

 1. Uzsākot Savienības tranzīta procedūru, preces nav jāuzrāda muitai.
 2. Tranzīta deklarācija tiek iesniegta elektroniski.
 3. Ietaupīts laiks un samazinātas izmaksas, jo preces nav jānogādā muitas kontroles punktā.
 4. Muitas kontrole tiek veikta atļaujā norādītajā preču atrašanās vietā.
 5. Atļaujā var tikt norādītas vairākas atļautās preču atrašanās vietas. 

 

 • Muitas noliktavas, pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas vai brīvās zonas atļaujas turētāji.
 • Muitošanas pakalpojumu sniedzēji.
 1. Uzņēmums ir reģistrēts Savienības muitas teritorijā, un tam ir piešķirts EORI numurs.  
 2. Uzņēmums ir saņēmis vispārējā galvojuma atļauju Savienības tranzīta procedūras piemērošanai.
 3. Uzņēmums, par uzņēmumu atbildīgās personas un par muitas jautājumiem atbildīgais darbinieks nav izdarījuši nopietnu pārkāpumu vai atkārtoti pārkāpuši muitas jomas tiesību aktus un nodokļu noteikumus, vai nav izdarījuši smagu noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar minētās personas saimniecisko darbību. 
 4. Uzņēmumā ieviesta uzskaites un loģistikas sistēma, kas nodrošina preču plūsmas izsekojamību.
 5. Grāmatvedības sistēma atbilst vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem.
 6. Nepieciešamības gadījumā uzņēmums spēj nodrošināt muitas dienestam fizisku un elektronisku piekļuvi grāmatvedības un uzskaites sistēmai. 
 7. Ir izstrādātas rakstveida darba kārtības (procedūru dokumenti):
  1. - Savienības tranzīta procedūras uzsākšanai, t. sk., preču identificēšanai un plombu uzlikšanai,
  2. - īpaša veida plombu iegādei, uzskaitei, uzglabāšanai un izsniegšanai,
  3. - informācijas un dokumentu aizsardzībai un arhivēšanai, 
  4. - veicamajiem iekšējiem kontroles pasākumiem, 
  5. - informācijas apmaiņai ar muitas dienestu, 
  6. - pasākumiem ar precēm, uz kurām attiecas aizliegumi un/vai ierobežojumi.
 8. Uzņēmuma darbiniekam/-iem ir praktiskā pieredze/profesionālās zināšanas muitošanas darbībās.
 9. Lai uzsāktu Savienības tranzīta procedūru elektroniski, uzņēmumam ir piekļuve tiešsaistes režīmā Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Tranzīta kontroles sistēmai. 

Pieteikumi atzītā nosūtītāja statusa un atļaujas īpaša veida plombas izmantošanai saņemšanai jāiesniedz tās dalībvalsts muitas dienestiem, kurā tiks uzsākta pieteikuma iesniedzēja Savienības tranzīta procedūra.
 

Pieteikumus atzītā nosūtītāja statusa un atļaujas īpaša veida plombas izmantošanai saņemšanai iesniedz un atļaujas izsniedz tikai elektroniskā veidā – Eiropas Muitas lēmumu sistēmā (vairāk informācijas par sistēmu – šeit).  
 

VID Muitas pārvalde 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas pārbauda, vai pieteikuma iesniedzējs atbilst  nosacījumiem pieteikuma pieņemšanai. Nepieciešamības gadījumā minētajā termiņā pieprasa novērst trūkumus vai noraida pieteikumu. Kad pieteikums tiek pieņemts izskatīšanai, par to paziņo pieteikuma iesniedzējam. Atļauja tiek izsniegta 120 dienu laikā no pieteikuma pieņemšanas dienas. 

 

Pieteikumam atļaujas saņemšanai pievienojamā informācija un dokumenti:

 • pašnovērtējuma anketa, 1., 2., 3. un 5. daļa (skaidrojumi par anketas aizpildīšanu lasāmi šeit),
 • Savienības tranzīta procedūras uzsākšanas apraksts, 
 • īpaša veida plombu iegādes, uzskaites, uzglabāšanas un izsniegšanas kārtība un informācija par šo procesu atbildīgajām personām,
 • uzņēmuma iekšējie normatīvie akti informācijas tehnoloģiju drošības pasākumu un uzņēmuma dokumentācijas un informācijas aizsardzības nodrošināšanai.
 1. Pirms kravas izlaišanas tranzīta procedūrā pārliecinās, ka preces ir iekrautas transportlīdzeklī (konteiners uzkrauts uz transportlīdzekļa), un veic atļaujā noteiktos preču identificēšanas pasākumus.           
 2. Uzlikto identifikācijas līdzekļu (īpaša veida plombu vai citu ar atzītā nosūtītāja atļauju apstiprinātu identifikācijas līdzekli, piemēram, uzlīmi) skaitu un zīmes norāda tranzīta deklarācijā. 
 3. Ievēro nosacījumu, ka preces tranzīta procedūrā drīkst izlaist tikai pēc tam, kad EMDAS TKS saņemta izlaišanas atļauja. 
 4. Veic krājumā esošo un izmantoto īpaša veida plombu uzskaiti.
 5. Informāciju par nosūtīto kravu ieraksta savos uzskaites reģistros. 
 6. Kontrolē, vai noformētā Savienības tranzīta procedūra tiek noslēgta norādītajā termiņā.
 7. Tranzīta deklarācijai pievienotos pavaddokumentus glabā 3 gadus. 
 8. Informē muitas iestādi par izmaiņām, kas var ietekmēt atzītā nosutītāja statusa darbību.
 9. Ievēro nosacījumus, kas bija par pamatu atļaujas saņemšanai.

Muitas dienests veic nepārtrauktu atļaujas nosacījumu izpildes pārraudzību – pārliecinās, vai atļaujas turētājs izpilda konkrētās atļaujas saņemšanas kritērijus un nosacījumus un ar īpašu rūpību izturas  pret saviem pienākumiem 

Ja atļaujas turētājs godprātīgi ievēro muitas un nodokļu jomas regulējošo normatīvo aktu prasības, pārbaude var tikt veikta reizi trijos gados.

Konstatējot neatbilstības, atļaujas turētājam tiek dota iespēja 30 dienu laikā labprātīgi tās novērst un izteikt viedokli. Ja uzņēmums novērš neatbilstības, pārbaude tiek pabeigta.

Ja atļaujas turētājs labprātīgi nenovērš pārbaudē konstatētās neatbilstības un nesniedz informāciju par pasākumiem, ko veicis, lai tās atkārtoti neveidotos nākotnē, VID ir tiesības apturēt vai atsaukt atļauju.