Struktūrvienības reģistrācija

 Publicēts: 08.07.2021. 07.57


Apakšsadaļu izvēlne

 

 

Infografika par internetveikala reģistrāciju

 

Struktūrvienība — juridiskās personas vai uz līguma vai norunas pamata izveidotu fizisko un juridisko personu grupu vai to pārstāvju (citas personas) teritoriāli nošķirta saimnieciska vienība, kuras atrašanās vietā tiek veikta saimnieciskā darbība Latvijas Republikā vai ārpus tās. Struktūrvienībai nav juridiskās personas statusa. Par struktūrvienību uzskata arī tīmekļa vietni vai mobilo lietotni, kurā ir izvietotas preču vai pakalpojumu tirdzniecības un pasūtījumu pieņemšanas vai komplektēšanas sistēmas, pasūtījumu sistēma vai norēķinu sistēma.

Nodokļu maksātāja struktūrvienību VID reģistrē nodokļu maksātājs, kurš ir izveidojis struktūrvienību (galvenais uzņēmums), 10 dienu laikā no lēmuma par struktūrvienības izveidošanu pieņemšanas.

Struktūrvienību iespējams reģistrēt un izslēgt Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā "Reģistri". Informatīvs materiāls ir šeit.

Reģistrējot struktūrvienību - tīmekļa vietni, kā struktūrvienības nosaukumu nepieciešams norādīt tīmekļa vietnes adresi, kā struktūrvienības veids jāizvēlas “tīmekļa vietne”.

Ja sistemātiskai un patstāvīgai saimnieciskās darbības veikšanai (preču tirdzniecība vai pakalpojumu sniegšana) darbības vieta ir izvietota atsevišķi no uzņēmēja reģistrācijas adreses, tad uzņēmējam papildus šo darbības vietu jāreģistrē VID kā struktūrvienību. Savukārt, jā saimnieciskā darbības veikšanas vietai nav pastāvīgs izvietojums (preču vai pakalpojumu tirdzniecība notiek vairākās vietās), tad šādu struktūrvienību jāreģistrē VID “Izbraukuma pakalpojuma” statusā.

Reģistrējot VID nodokļu maksātāja struktūrvienību, galvenais uzņēmums (arī fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību), uzrādot iesniedzēja (pilnvarotās personas) personu apliecinošu dokumentu un pilnvarojumu iesniegt dokumentus, papildus iesniedz:

VID ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc reģistrācijas dokumentu saņemšanas nodokļu maksātājus un nodokļu maksātāju struktūrvienības reģistrē nodokļu maksātāju reģistrā, kā arī veic izmaiņas nodokļu maksātāja reģistrācijas datos vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt vai veikt izmaiņas reģistrācijas datos.

Informāciju nodokļu maksātāju reģistra publiski pieejamā daļā par reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem, fiziskajām personām, kuras atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokli reglamentējošiem normatīvajiem aktiem var nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējas un ir paziņojušas VID par saimnieciskās darbības veikšanu, budžeta finansētām institūcijām, budžeta nefinansētām iestādēm, ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, zvērinātu advokātu birojiem, nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā un nodokļu maksātāju struktūrvienībām VID ievieto vienas darbdienas laikā.

Nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāja struktūrvienību uzskata par reģistrētu nodokļu maksātāju reģistrā ar attiecīgā ieraksta izdarīšanas datumu.

Ja ir saņemts reģistrācijas atteikums, nodokļu maksātājam ir tiesības pēc iesniedzamo dokumentu precizēšanas atkārtoti iesniegt tos reģistrācijai nodokļu maksātāju reģistrā.

Ja nodokļu maksātājam mainās iesniegtajos pieteikumos norādītā informācija, tam par to 10 dienu laikā jāinformē VID, reģistrējot vai slēdzot struktūrvienību Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā "Reģistri" vai iesniedzot iesniegumu “Izmaiņas ziņās par struktūrvienībām” (Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumu Nr.537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 6. pielikums).


Atsauksme par kvalitāti