Kas ir valstij piekritīgā manta

Valstij piekritīgā manta ir:

 • konfiscētā
 • bezīpašnieka (atrastā)
 • bezmantinieka manta

Kas var iegādāties valstij piekritīgo mantu

 • Jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai nodokļu parāds nepārsniedz 150 eiro un kura atbilst citām VID uzaicinājumā noteiktām prasībām.

Kā var iegādāties valstij piekritīgo kustamo mantu

 • VID savā tīmekļvietnē izsludina cenu aptaujas.
 • Cenu aptaujas uzaicinājumā noteiktajā termiņā jāiesniedz VID savs cenas piedāvājums.
 • Manta tiek pārdota pircējam, kurš piedāvā augstāko cenu.
 • Visa nauda no valstij piekritīgās mantas realizācijas tiek ieskaitīta valsts budžetā.

Cita rīcība ar valstij piekritīgo mantu

Valstij piekritīgie nekustamie īpašumi

 • Valstij piekritīgos nekustamos īpašumus VID atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nodod bez maksas atbildīgajiem valdītājiem (VAS "Valsts nekustamie īpašumi", pašvaldībām, SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Zemkopības ministrijai, Satiksmes ministrijai un Ekonomikas ministrijai).
 • VID nerealizē un nenodod bez maksas valstij piekritīgos nekustamos īpašumus fiziskām un citām juridiskām personām, kuras nav minētas Ministru kabineta noteikumos.

Iznīcināšana

VID iznīcina šādu valstij piekritīgo mantu:

 • alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus
 • atzīta par izplatīšanai nederīgu vai tās izplatīšana aizliegta
 • beidzies derīguma termiņš

Līdzdarbības līgumi

 • Valsts pilnvaro privātpersonas veikt pārvaldes uzdevumus, ko veic sabiedriskā labuma nolūkos, lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanu valsts pārvaldē.
 • VID ir noslēdzis bezatlīdzības līdzdarbības līgumus par putekļveida kurināmā kurtuves un katlumājas izmantošanu konfiscēto tabakas izstrādājumu sadedzināšanai.

Rīcība ar valstij piekritīgo mantu

Meklēt katalogā paziņojumus par valstij piekritīgās mantas iznīcināšanu, realizāciju, cenu aptaujām, u.c.
Skatīt vairāk