Kas ir valstij piekritīgā manta

Valstij piekritīgā manta ir:

 • konfiscētā (piemēram, par braukšanu reibumā konfiscēti auto, vai nelegāli tirgotas/kontrabandas preces, vai noziedzīgi iegūtas mantas)
 • bezīpašnieka (atrastā)
 • bezmantinieka manta

Kas var iegādāties valstij piekritīgo mantu

Jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai:

 1) piedāvājuma iesniegšanas dienā:

 • nodokļu vai nodevu parāds nepārsniedz 150 eiro;
 • nav ar tiesas nolēmumu pasludināts maksātnespējas process;
 • atbilst citām VID uzaicinājumā noteiktām prasībām.

2) nav piemērotas sankcijas:

 • pirms tiek pieņemts lēmums par cenu aptaujas uzvarētāju;
 • pirms līguma noslēgšanas;
 • rēķina izrakstīšanas dienā.

Kā var iegādāties valstij piekritīgo kustamo mantu

 • VID savā tīmekļvietnē izsludina cenu aptaujas.
 • Pie katra cenu aptaujas paziņojuma ir piedāvājuma iesniegšanas forma “Uzaicinājums”. Tajā norādīts piedāvājuma iesniegšanas termiņš, realizējamās mantas apraksts, atsevišķos gadījumos arī fotoattēli un citi nosacījumi.
 • Cenu aptaujas uzaicinājumā noteiktajā termiņā jāiesniedz VID savs cenas piedāvājums.
 • Manta tiek pārdota pircējam, kurš piedāvā augstāko cenu. Tādējādi mantas vērtību nosaka paši pircēji, izsakot savus cenas piedāvājumus.
 • Ja cenu aptaujā nav neviena piedāvājuma, tad tā tiek rīkota atkārtoti.
 • Visa nauda no valstij piekritīgās mantas realizācijas tiek ieskaitīta valsts budžetā

Vai mantu pirms dalības cenu aptaujā var apskatīt dabā

 • Jā, pirms dalības cenu aptaujā, mantu iespējams apskatīt, pirms tam sazinoties un vienojoties par konkrētu laiku.
 • Uzaicinājumā par piedalīšanos cenu aptaujā ir norādīts, kur manta atrodas, un kontaktinformācija, lai vienotos par apskates laiku.
 • Par braukšanu reibumā konfiscētie auto atrodas Nodrošinājuma valsts aģentūras stāvvietās vairākās Latvijas pilsētās

Cita rīcība ar valstij piekritīgo mantu

Valstij piekritīgie nekustamie īpašumi

 • Valstij piekritīgos nekustamos īpašumus VID atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nodod bez maksas atbildīgajiem valdītājiem (VAS "Valsts nekustamie īpašumi", pašvaldībām, SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Zemkopības ministrijai, Satiksmes ministrijai un Ekonomikas ministrijai).
 • VID nerealizē un nenodod bez maksas valstij piekritīgos nekustamos īpašumus fiziskām un citām juridiskām personām, kuras nav minētas Ministru kabineta noteikumos.

Iznīcināšana

VID iznīcina šādu valstij piekritīgo mantu:

 • alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus;
 • atzīta par izplatīšanai nederīgu vai tās izplatīšana aizliegta;
 • beidzies derīguma termiņš.

Līdzdarbības līgumi

 • Valsts pilnvaro privātpersonas veikt pārvaldes uzdevumus, ko veic sabiedriskā labuma nolūkos, lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanu valsts pārvaldē.
 • VID ir noslēdzis bezatlīdzības līdzdarbības līgumus par putekļveida kurināmā kurtuves un katlumājas izmantošanu konfiscēto tabakas izstrādājumu sadedzināšanai un elektrisko un elektronisko mantu iznīcināšanai.