Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 53. panta trešajā daļā noteikto pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās.

Lai nodrošinātu iespēju iesniegt pasūtītājam šādu informāciju, nodokļu maksātājs VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) patstāvīgi var sagatavot izziņu “Izziņa par vidējo stundas tarifa likmi”, kurā attēlota vidējā stundas tarifa likme attiecīgajā profesiju grupā uzņēmumā, vidējā stundas tarifa likme valstī un aprēķinātie 80 % no vidējās stundu tarifa likmes valstī, salīdzinot un attēlojot rezultātu ar vidējās stundu tarifa likmi uzņēmumā. Minētie dati ir apkopoti, izmantojot darba devēju VID iesniegtās ziņas par darba ņēmējiem.

VID Publiskojamo datu bāzē ir pieejams pārskats “Profesiju grupu atalgojums dalībai publiskajos iepirkumos” par vidējām stundas tarifa likmēm valstī profesiju grupās konkrētā laika periodā.

VID Publiskojamo datu bāzē tāpat ir iespējams izdrukāt pārskatu ar informāciju par nodokļu (nodevu) parādu uz konkrētu datumu.