Saistošā izziņa par tarifu (SIT) (angļu val. Binding Tariff Information (BTI)) ir svarīgs instruments starptautiskajā tirdzniecībā, jo tā veicina uzņēmējus vienveidīgi klasificēt preces kopējā muitas tarifu sistēmā jeb kombinētajā nomenklatūrā (KN) un tajā pat laikā nodrošina uzņēmējiem tiesisko paļāvību. SIT palīdz orientēties KN kodos un nosaka precīzu importējamās vai eksportējamās preces klasifikāciju, kas savukārt ir pamats precīzai muitas maksājumu aprēķināšanai. Tā sniedz iespēju Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu muitu administrācijām un uzņēmējiem salīdzināt preču klasificēšanas praksi dažādās ES dalībvalstīs (spēkā esošās SIT var aplūkot Eiropas SIT datu bāzē).

Saistošās izziņas par tarifu lēmuma pieteikums iesniedzams tikai elektroniski, izmantojot Eiropas saistošās izziņas par tarifu (eBTI -EU Trader Portal) sistēmu.

Piekļuve Eiropas saistošās izziņas par tarifu (eBTI -EU Trader Portal) sistēmai, līdzīgi kā VID informācijas sistēmām, tiek nodrošināta ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas piedāvātajām autentificēšanas iespējām.

Lai reģistrētu sākotnējos lietotājus, kas varēs uzņēmuma vārdā piekļūt Eiropas saistošās izziņas par tarifu (eBTI -EU Trader Portal) sistēmai un iesniegt pieteikumu Saistošajai izziņai par tarifu, personai jāiesniedz Iesniegums par Eiropas Saistošo izziņu par tarifu sistēmas (eBTI -EU Trader Portal) lietotāju saraksta noteikšanu (iesniegums iesniedzams, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu).

Informāciju par piekļuvi ESIT sistēmai “soli pa solim” skatīt sadaļā “SIT pieteikums”.

Papildu informācija par ESIT sistēmu, pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. ESIT sistēmas lietošanas e-mācību modulis pieejams šeit.

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruņiem +371 67121035 vai +371 67121031 vai rakstīt EBTI.help@vid.gov.lv.

SIT ir rakstveida lēmums par kādas noteiktas preces tarifa klasifikāciju, kas izsniegts pēc komersanta pieprasījuma, un tā ir juridiski saistoša 3 gadus no dienas, kad tā stājas spēkā (līdz 2016.gada 1.maijam izsniegtās SIT ir spēkā 6 gadus no SIT izdošanas datuma).


Normatīvie akti, kuros ir atrunāta SIT izsniegšanas, lietošanas, atcelšanas kārtība, kā arī citi jautājumi:

  • Savienības Muitas kodekss (Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regula (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu) (turpmāk – SMK), 22.-34.pants;
  • SMK Deleģētā regula (Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētā regula (ES) Nr.2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem);
  • Īstenošanas regula (Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regula (ES) Nr.2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu) (turpmāk – IA);
  • pārejas perioda Deleģētais akts (Komisijas 2015.gada 17.decembra Deleģētā regula (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446), 4. un 5.pielikums.

SIT var tikt atcelta pirms termiņa beigām, ja tā nav atbilstoša spēkā esošajai nomenklatūrai vai klasifikācijas praksei, piemēram, ja ir veiktas KN, TARIC kodu izmaiņas, ir pieņemti normatīvie akti, kas nosaka citādu preces klasifikāciju. SIT turētājs tiek informēts par SIT spēkā neesamību un atcelšanas iemeslu.

SIT tiek anulēta, ja tiek konstatēts, ka tā ir pieņemta, pamatojoties uz nepatiesu vai nepilnīgu informāciju.

Saistošās izziņas par tarifu lēmuma pieteikums iesniedzams tikai elektroniski, izmantojot Eiropas saistošās izziņas par tarifu (ESIT) sistēmu.

Savukārt informācija par saistošajām izziņām par tarifu un kā aizpildāms pieteikums saistošajai izziņai par tarifu, pieejama Eiropas Komisijas mājas lapā (angļu valodā), kā arī lietotāja rokasgrāmatā, kas ievietota ESIT sistēmā.

Latvijā SIT lēmumus izsniedz VID Muitas pārvalde (adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1978).

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruņiem +371 67121035 vai +371 67121031 vai rakstīt EBTI.help@vid.gov.lv.

SIT lēmuma pieteikumu lūdzam iesniegt tikai tad, ja plānojat vai veiksiet importa vai eksporta procedūru.

Par katru no precēm ir aizpildāms atsevišķs SIT lēmuma pieteikums.

SIT lēmuma pieteikumam jābūt sagatavotam tās dalībvalsts valodā, kurā SIT lēmums tiek pieprasīts.

SIT lēmuma pieteikumam nepieciešams pievienot pietiekami detalizētu preces aprakstu, kas ļauj muitas iestādei nepārprotami identificēt šo preci, kā arī precīzi noteikt tās klasifikāciju. Informācija, kas nepieciešama preces klasifikācijai, var būt tehniskā dokumentācija, piemēram, preces vai produkta specifikācijas, ražošanas tehnoloģiskās shēmas apraksti, sastāva sertifikāti, datu lapas, informācija par preces darbības principu, tās būtiskākajām funkcijām, ierīču blokshēmas, struktūrshēmas, brošūras, lietošanas instrukcijas, attēli un/vai preces paraugi.

Tā kā SIT lēmums attiecas tikai uz importa, eksporta darījumu vai īpašām procedūrām, uzņēmējam var lūgt apliecināt, ka tiek plānota preces ievešana vai izvešana, kas nozīmē, ka papildus SIT lēmuma pieteikumam var būt jāiesniedz arī preču pirkšanas–pārdošanas līgums vai sarakstes par preču iegādes plānošanu apstiprinātas kopijas.

SIT norādītās preces var tikt klasificētas saskaņā ar tādiem starptautiskajā tirdzniecībā pazīstamiem muitas klasifikatoriem kā KN, TARIC, kompensāciju nomenklatūra vai cita muitas nomenklatūra. 

Harmonizētās sistēmas jeb Harmonizētās preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēmas nomenklatūra (turpmāk – HS) tiek izmantota gandrīz visā pasaulē; tās kodi sastāv no 6 cipariem.

Uz HS pamata ir izveidota KN. Tā tiek izmantota ES, un tajā preču kodi sastāv no 8 cipariem.

Savukārt TARIC kodi ir izveidoti uz KN kodu pamata un sastāv no 10 cipariem. Atsevišķos gadījumos pie TARIC kodiem var būt piesaistīti arī četrciparu TARIC papildkodi, kas tiek izmantoti tikai ES dalībvalstīs atsevišķu tirdzniecības pasākumu integrācijai TARIC sistēmā, piemēram, nodokļu atbrīvojumiem, kvotām, antidempinga nodevām utml.

Piemērs: kods 8543 70 90 99 ir TARIC kods, kas ir izveidots uz HS koda 8543 70 un KN koda 8543 70 90 pamata.

Eksporta kompensāciju nomenklatūru piemēro lauksaimniecības subsīdiju atmaksu saņemšanai.

Tā kā preču tarifa klasifikācija balstās uz likuma interpretāciju un šī interpretācija dažādu valstu muitas administrācijas atsevišķos gadījumos var atšķirties, tad iespējams, ka datu bāzē tiek konstatētas SIT ar atšķirīgu vienas un tās pašas preces klasifikāciju. Tā kā viens no SIT sistēmas mērķiem ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem uzņēmējiem, lūdzu, kontaktējieties ar muitas administrāciju jūsu valstī, un tās atbildīgās amatpersonas pārbaudīs šādus gadījumus un rīkosies, kā to paredz likumdošana.

Muitas dienesti nekavējoties un vēlākais 30 dienu laikā no brīža, kad ir saņemts pieteikums lēmumam, pārbauda, vai ir izpildīti visi šā pieteikuma pieņemšanas nosacījumi. Ja muitas dienesti secina, ka pieteikumā ir visa informācija, kas ir vajadzīga, lai tie spētu pieņemt lēmumu, tie pieteikuma iesniedzējam pirmajā daļā minētajā termiņā paziņo, ka pieteikums ir pieņemts. SIT izsniegšanas termiņš ir noteikts 120 dienas no pieteikuma pieņemšanas dienas, kuru var pagarināt par 30 dienām. Minētais 30 dienu termiņš drīkst tikt pārsniegts, ja šajā laikā nav iespējams pabeigt analīzes, kas ir nepieciešamas, lai pieņemtu lēmumu.

Ja Eiropas Komisija paziņo, ka ES ir konstatēta atšķirīga preču tarifa klasifikācija, tad SIT izsniegšanas termiņš pagarināms līdz Eiropas Komisijas paziņojumam, ka ir nodrošināta vienota klasifikācijas prakse. Minētais pagarinājums nedrīkst pārsniegt 10 mēnešus, izņēmuma gadījumos – papildu 5 mēnešu pagarinājumu.

SIT tiek izsniegta bez maksas, tomēr gadījumā, ja muitas dienestiem rodas īpašas izmaksas, it īpaši, izdarot preču analīzi vai ekspertīzi, vai preces nododot atpakaļ prasītājam, viņam var likt segt attiecīgās izmaksas. Gadījumos, kad pieteikumā uzrādītā informācija nesniedz pietiekamu preču raksturojumu (piemēram, cukura saturu, piena tauku saturu lauksaimniecības precēm u.c.), var tikt pieprasīti papildu dati. Potenciālais SIT saņēmējs var iesniegt akreditētās laboratorijas analīžu rezultātus. Ja tas nav iespējams, analīzes pēc pieprasījuma var veikt arī Muitas pārvaldes Muitas laboratorijā, paredzot izdevumu atmaksu.

Jebkuru muitas iestādes lēmumu, kas attiecas uz muitas noteikumu piemērošanu, ir tiesības pārsūdzēt. Tas attiecas arī uz SIT. Pārsūdzības kārtība ir noteikta SMK 44.pantā. Lēmums pārsūdzams tajā dalībvalstī, kurā tas ir pieņemts vai pieprasīts. Pārsūdzēšanas termiņus un kārtību nosaka katras dalībvalsts nacionālā likumdošana.

Saskaņā ar likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 22.panta pirmo daļu Latvijas Republikā VID ierēdņu pieņemtos lēmumus var apstrīdēt rakstveidā viena mēneša laikā.

Ja SIT lēmuma turētājs vai cita persona šāda turētāja uzdevumā pilda muitas formalitātes attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas SIT lēmums, to norāda muitas deklarācijā kopā ar SIT lēmuma atsauces numuru (IA 20.pants).

Muitas deklarācijā norādāmais SIT dokumenta kods ir “C626”.

SIT lēmums ir saistošs vienīgi attiecībā uz tarifa klasifikāciju lēmuma turētājam attiecībā uz muitas dienestiem tikai no dienas, kad minētā persona saņem paziņojumu par lēmumu vai kad uzskata, ka tā to ir saņēmusi.