Valūtas konvertācija

 Publicēts: 22.04.2021. 10.35


Apakšsadaļu izvēlne

Valūtas konvertācija muitas vērtības noteikšanas vajadzībām


Normatīvie akti:

  1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk  - SMK), 53.panta 1.punkta a) apakšpunkts.
  2. Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regulas Nr.2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus SMK noteikumus (turpmāk – ĪA), 146.pants.

Valūtas kursa noteikšana


Nosakot preces muitas vērtību, atbilstoši SMK ĪA 146.pantam tiek izmantots Eiropas Centrālās Bankas (turpmāk – ECB) valūtas maiņas kurss, kurš publicēts katra mēneša priekšpēdējā trešdienā un tiek izmantots visu nākamo mēnesi.

Muitas vērtības noteikšanai piemērojamos ECB valūtas kursus viegli var atrast Integrētā tarifa vadības sistēmā (ITVS), sadaļā TARIC / Nodokļu aprēķins / Valūtas maiņas kursi.

ITVS norādītais ECB valūtas kurss ir izmantojams, arī aizpildot Skaidras naudas deklarācijas veidlapu.  

Savukārt, ja ECB nav noteikusi valūtas maiņas kursu kādai valūtai, kursu, kas jāizmanto, nosaka attiecīgā dalībvalsts. Šim kursam iespējami tuvu jāatspoguļo attiecīgās dalībvalsts valūtas vērtība. Šādos gadījumos izmantojams pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā publicētais valūtas tirgus kurss attiecībā pret eiro.

Iesakām izmantot interneta vietnē “XE” publicētos ārvalstu valūtu kursus pret euro.