Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 1. pielikumā noteikta pārskata par aprēķināto dabas resursu nodokli veidlapa.

Paskaidrojumi veidlapas aizpildīšanai paredz, ka, iesniedzot pārskatu, vienlaikus ar dabas resursu nodokļa objektu jānorāda arī nodokļa objekta kods.

Dabas resursu nodokļa objektu kodi izveidoti katram nodokļa objektam. Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas dabas resursu nodokļa pārskata veidlapā nodokļa objekta kods jau automātiski piesaistīts nodokļa objektam. Tātad nodokļa objekta koda norādīšana pārskatā neradīs administratīvo slogu tā  iesniedzējam, savukārt turpmāk nodokļa objekta koda izmantošana var būtiski atvieglot pārskata par aprēķināto dabas resursu  nodokli iesniegšanas procesu.