Klientu un Valsts ieņēmumu dienesta sadarbības standarts:

Zini un izproti savas klienta tiesības


Mēs, Valsts ieņēmumu dienests (VID), savstarpējā sadarbībā un komunikācijā ar Jums, klientiem, atbildīgi izturamies pret saviem amata pienākumiem, ievērojam labas pārvaldības principu, esam taisnīgi un efektīvi nodokļu un muitas lietu administrētāji, sniedzam augstas kvalitātes pakalpojumus un īstenojam viedu uzraudzību pār nodokļu un muitas saistību izpildi. Mēs augsti vērtējam mūsu klientus, kuri godprātīgi izturas pret nodokļu un muitas saistību izpildi. Tādējādi mūsu pozitīvā sadarbība ir atkarīga arī no Jūsu godprātības, attieksmes un vēlmes sadarboties.

Šajā sadarbības standartā esam aprakstījuši Jūsu tiesības un arī ieteikumus, kā Jums rīkoties, ja uzskatāt, ka savā darbībā mēs neesam ievērojuši Jūsu tiesības.

Sadarbojoties ar mums, Jums ir tiesības:

Mēs apzināmies, ka laipna un lietišķa komunikācija rada pozitīvu iespaidu un ievērojami atvieglo Jums nepieciešamā pakalpojuma vai informācijas saņemšanu.

Mūsu pamatvērtības, kas atspoguļo mūsu apņemšanos sniegt Jums kvalitatīvus pakalpojumus, ir profesionalitāte, sadarbība, lojalitāte, godīgums un atbildība.

 

Mūsu sadarbība ar Jums būs produktīva un profesionāla, jo mēs:

 • izturamies laipni, korekti, atsaucīgi, ar cieņu, iecietību un sapratni, spējot saglabāt mieru;
 • ievērojam vienlīdzīgu attieksmi, neatkarīgi no Jūsu rases, tautības, reliģiskās, politiskās pārliecības, dzimuma, vecuma, mantiskā, ģimenes vai veselības stāvokļa vai citiem apstākļiem;
 • nodrošinām Jums konsultācijas un piekļuvi Jūsu publiskajai un privātajai informācijai;
 • neprasām no Jums papildu informāciju, kura ir jau mūsu rīcībā vai kuru varam iegūt paši, tādējādi ievērojot labas pārvaldības principu;
 • cienām Jūsu laiku;
 • savlaicīgi sniedzam atbildes uz Jūsu jautājumiem un pieprasījumiem;
 • izmantojam vienkāršu un skaidru valodu;
 • informējam par Jūsu jautājuma izskatīšanas virzību;
 • atsevišķos gadījumos sniedzam informāciju arī citās valodās;
 • atzīstam savas kļūdas, atvainojamies par tām un darām visu iespējamo, lai atrisinātu situāciju.

             

Ja, saņemot mūsu pakalpojumu, Jūs neapmierina mūsu attieksme, lūdzam mūs par to informēt (skat. 11.punktu

Mēs nodrošinām iespēju saņemt mūsu pakalpojumus:

Ja Jums ir radušās problēmas ar pakalpojuma saņemšanu, lūdzam mūs par to informēt (skat. 11.punktu). 

Mēs sniegsim Jums pilnīgu, savlaicīgu un saprotamu informāciju, skaidrosim Jums saistošās likuma normas pēc iespējas vienkāršākā valodā. Mēs tam izmantosim visu VID rīcībā jau esošo informāciju, tajā skaitā arī to, kuru mums sniedz citas iestādes, tādējādi nodrošinot labas pārvaldības principu un rūpējoties par Jūsu datu drošību. Lūdzam ņemt vērā, ka varam Jums sniegt skaidrojumu par tiesību normu piemērošanu, taču nevaram Jums ieteikt, kādu nodokļu maksāšanas režīmu labāk izvēlēties.

Mēs sniedzam un nodrošinām Jums informāciju:

 • informatīvi – atbildes vēstulē, EDS, e-pastā, sociālajos tīklos, pa tālruni, tiekoties klātienē;
 • uzziņā par Jūsu tiesībām un pienākumiem konkrētajā situācijā;
 • mūsu izstrādātajos metodiskajos materiālos, infografikās, informatīvajos materiālos, tajā skaitā informatīvajos atgādinājumos EDS, videopamācībās;
 • rakstveida konsultācijās;
 • semināros;
 • padziļinātās konsultācijās klātienē vai attālināti videorežīmā (piesakoties šeit);
 • par dažādiem statistikas rādītājiem.

Sniedzot skaidrojumu, mēs pieņemam, ka Jūsu sniegtā informācija ir pilnīga un precīza, jo no tās ir atkarīga arī mūsu sniegtās atbildes precizitāte. Ja konstatējat, ka esat sniedzis mums neprecīzu vai nepilnīgu informāciju, lūdzam par to informēt pēc iespējas ātrāk.                             

Ja uzskatāt, ka mūsu sniegtā atbilde nav pilnīga, vai Jums ir nepieciešams plašāks skaidrojums par kādu aktuālu nodokļu vai muitas tēmu, lūdzam par to informēt (skat. 11. punktu)

Mēs pastāvīgi uzlabojam un modernizējam mūsu informācijas sistēmas, lai Jums būtu pēc iespējas ērtāk un vieglāk tās izmantot. Aicinām izmantot EDS, jo tā ir ieguvums visiem, – Jums ir iespēja nokārtot nodokļu saistības jebkurā Jums ērtā vietā un laikā, savukārt mēs ātrāk iegūstam nodokļu administrēšanai nepieciešamo informāciju.

Izmantojot EDS, Jūs varat:

 • iesniegt deklarācijas likumos paredzētajos termiņos, jo mēs EDS savlaicīgi brīdināsim Jūs par deklarāciju iesniegšanas termiņu tuvošanos;
 • maksāt nodokļus tādā apmērā, kā tas ir noteikts nodokļu likumos, bet pārmaksāto nodokli vai nepareizi iemaksāto valsts nodevu mēs Jums atmaksāsim vai novirzīsim kārtējo nodokļu maksājumu veikšanai;
 • maksāt nodokļus un nodevas, kas ieskaitāmi vienotajā nodokļu kontā, izņemot muitas maksājumus, EDS tiešsaistē,  kā arī iegūt informāciju par kontiem nodokļu un nodevu samaksai;
 • saņemt pārmaksu atmaksu ne ilgākā laikā, kā tas ir noteikts konkrēto nodokļu likumos.

Ja rodas jautājumi par EDS izmantošanu, lūdzam Jūs sazināties (skat. 3. punktu) ar mums – centīsimies Jums palīdzēt. Tāpat lūdzam informēt (skat. 11. punktu), ja neesam Jūs brīdinājuši par nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņa tuvošanos vai esam nokavējuši nodokļu atmaksas termiņu.

Mēs pārvaldām un aizsargājam Jūsu finanšu un personisko informāciju, ievērojot konfidencialitāti un personas datu apstrādes drošības noteikumus.

Lai aizsargātu Jūsu informāciju, mēs:

 • nodrošinām tās pieejamību tikai tiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama amata pienākumu pildīšanai;
 • ievērojam valsts mēroga un iestādes iekšējo politiku attiecībā uz informācijas un privātuma drošību;
 • regulāri veicam iekšējās kontroles pasākumus, lai pārliecinātos par Jūsu informācijas drošību;
 • personalizētu informāciju pa tālruni sniedzam, tikai izmantojot speciāli šim mērķim izveidotu zvanītāja identifikatoru EDS.

Mums ir oficiālas piekļuves un informācijas vākšanas pilnvaras, kuras mēs izmantojam taisnīgi, profesionāli un atklāti.

Atsevišķos gadījumos mums ir tiesības lūgt informāciju par Jums vai Jūsu sadarbības partneriem trešajām personām, piemēram:

 • kredītiestādei (bankai);
 • Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai;
 • citiem komersantiem par konkrētu darījumu;
 • citu valstu nodokļu administrācijām;
 • u. c.

Ja uzskatāt, ka Jūsu informācija ir apdraudēta vai tā ir nepamatoti nodota personai, kurai nav tiesību Jūs pārstāvēt, lūdzam nekavējoties ar mums sazināties (skat. 11. punktu). Mēs rīkosimies, lai novērstu iespējamu informācijas krāpniecisku izmantošanu.

Jūs varat izvēlēties personu, kas Jūs pārstāvēs un saņems padomu vai konsultāciju par Jūsu nodokļu jautājumiem. Šī persona Jūs var pārstāvēt dažādos jautājumos, piemēram, nodokļu deklarāciju sagatavošanā un iesniegšanā, audita procesā un audita lēmumu apstrīdēšanā.

Mēs varam apspriest Jūsu situāciju ar Jūsu pilnvaroto personu tikai tad, kad esam informēti par šo pilnvarojumu. Neskatoties uz pilnvarojumu, atgādinām, ka Jūs joprojām esat juridiski atbildīgs par savām nodokļu saistībām.

Mūsu mērķis lēmumu pieņemšanā ir sagatavot likumīgi pamatotus, saprotamus un cieņpilnus lēmumus, kuri Jums būs viegli uztverami un skaidri saprotami.

Mūsu lēmumi ir sagatavoti atbildīgi un saskaņā ar labas pārvaldības principu, nodrošinot taisnīgumu un ievērojot Jūsu tiesības. Lēmumu pieņemšanai mēs nepieprasām Jums informāciju, kuru paši varam iegūt no citām iestādēm.

Mūsu lēmumi, kas skar visas VID darbības jomas no nodokļu administrēšanas līdz pat muitas jomai, tiek sagatavoti, pamatojoties uz Jūsu iesniegumiem vai veiktajiem pārbaužu rezultātiem. Pieņemtie lēmumi Jums palīdzēs veikt plānoto uzņēmējdarbību, saņemt dažādas atļaujas un licences, piemērot nodokļu atvieglojumus, saņemt pārmaksāto nodokļu maksājumu atmaksu, izmantot iespēju pagarināt nodokļu nomaksas termiņus, novērst trūkumus un nepilnības u. c.

Mēs pozitīvi vērtējam sadarbību un pirms lēmuma pieņemšanas uzklausīsim Jūs un ņemsim vērā Jūsu argumentus. Savstarpējas sapratnes un sadarbības veicināšanai savā darbībā mēs piemērojam principu “Konsultē vispirms”.

Pēc veiktās pārbaudes mēs izskaidrosim un pastāstīsim par Jūsu tiesībām un pienākumiem attiecībā uz mūsu pieņemto lēmumu. Lēmumā norādīsim kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi saziņai gadījumā, ja Jums ir jautājumi par pieņemto lēmumu.

Ja nepiekrītat mūsu pieņemtajam lēmumam vai neizprotat to, sazinieties ar mums, lai varam Jums to izskaidrot (skat. 11. punktu).

Pirms lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas Jums ir tiesības sazināties ar mums, lai iegūtu pilnīgāku skaidrojumu par mūsu pieņemto lēmumu. Jums ir tiesības uz oficiālu mūsu pieņemtā lēmuma apstrīdēšanu vai pārsūdzēšanu, ja Jūs tam nepiekrītat vai piekrītat daļēji.

 • Lēmuma izskaidrošana

Pieņemot lēmumu, mēs izskaidrojam, kādā veidā un kādā termiņā Jūs varat lūgt apstrīdēt šo lēmumu.

 • Lēmuma apstrīdēšana

Ja nepiekrītat kādam mūsu amatpersonas sākotnējam lēmumam, Jums ir tiesības to apstrīdēt rakstveidā iestādes vadītājam. Lēmumā mēs norādām lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kontaktinformāciju, kur vērsties ar apstrīdēšanas iesniegumu.

Izskatot Jūsu apstrīdēšanas iesniegumu, mums ir tiesības:

 1. atstāt apstrīdēto lēmumu negrozītu;
 2. atcelt apstrīdēto lēmumu pilnīgi vai kādā tā daļā;
 3. izdot satura ziņā citādu lēmumu.

Jūsu iesniegto sūdzību, apstrīdēšanas iesniegumu vai pieprasījumu izskatīs mūsu amatpersona, kas iepriekš nav bijusi iesaistīta sākotnējā lēmuma pieņemšanā. Šī amatpersona sagatavos galīgā lēmuma projektu, ko pieņems VID ģenerāldirektors. Vairāk informācijas par mūsu pieņemto lēmumu apstrīdēšanu Jūs varat iegūt šeit.

 • Lēmuma pārsūdzēšana tiesā

Ja arī pēc lēmuma apstrīdēšanas rezultāts Jūs neapmierina un Jūs tam nepiekrītat, Jums ir tiesības pārsūdzēt mūsu lēmumu tiesā. Pārskatītajā lēmumā mēs izskaidrojam, kā Jūs varat pārsūdzēt lēmumu tiesā, un informējam par mūsu pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanas termiņu.

Kriminālprocesa ietvaros pieņemtos lēmumus atbilstoši Kriminālprocesa likumā noteiktajam Jūs varat pārsūdzēt, iesniedzot sūdzību Nodokļu un muitas lietu prokuratūrā Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1026.

Ja VID pārbaudē konstatē nenomaksātus nodokļus, Jūs varat apņemties tos labprātīgi samaksāt, noslēdzot vienošanās līgumu līdz nodokļu kontroles rēķina izdošanai vai lēmuma par audita rezultātiem pieņemšanai. Jo ātrāk notiks vienošanās, jo lielāks būs šo maksājumu samazinājums (piemēram, līdz nodokļu kontroles rēķina izdošanai tiek atcelti 85 % no nokavējuma naudas).

Ja Jums jau pirms nodokļu samaksas termiņa iestāšanās ir zināms, ka objektīvu iemeslu dēļ nebūs iespējams savlaicīgi vai pilnā apmērā samaksāt aprēķinātos nodokļus, kā arī Jums jau ir radušies nodokļu parādi, Jums ir tiesības izmantot šādas iespējas nodokļu nomaksas atvieglošanai:

 • sadalīt termiņos kārtējos nodokļu maksājumus;
 • sadalīt termiņos mūsu veikto pārbaužu rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu, nokavējuma naudas un soda naudas summu;
 • sadalīt termiņos nodokļu maksājumus, kuru samaksas termiņa kavējums  ir radies īpašos gadījumos;
 • iesniegt iesniegumu par nodokļu parāda, kura piedziņai ir pieņemts lēmums, labprātīgu samaksu;
 • piemērot  tiesiskās aizsardzības procesu.

Jums ir tiesības iegūt visu Jūs interesējošo informāciju par atvieglotu nodokļu nomaksas procesu, gan iepazīstoties ar informatīvajiem un metodiskajiem materiāliem mūsu tīmekļvietnē, gan sazinoties ar mums.

Pieņemot lēmumu par nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu, mēs ņemam vērā Jūsu nodokļu saistību izpildes  disciplīnu un iepriekšējo sadarbības pieredzi ar mums.

Par nodokļu parādiem mēs savlaicīgi brīdinām Jūs EDS, detalizēti norādot tos pa nodokļu veidiem. Ja Jūs neizmantojat savas tiesības uz atvieglotu nodokļu nomaksu, mums ir pienākums uzsākt nodokļu parādu piedziņu.

Ja uzskatāt, ka atteikums piešķirt termiņpagarinājumu nav pamatots, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību (skat. 11. punktu).

Mēs nepārtraukti strādājam, lai pilnveidotu mūsu sniegto pakalpojumu klāstu un to saņemšanas iespējas. Cenšamies sniegt pakalpojumus pēc iespējas īsākā laikā* un vienādā kvalitātē visās mūsu klientu apkalpošanas vietās.

Jūs palīdzēsiet uzlabot mūsu pakalpojumu kvalitāti, ja:

 • pirms pakalpojuma saņemšanas būsiet nokārtojis visas nepieciešamās formalitātes un iesniedzis visus vajadzīgos dokumentus;
 • uzdodot jautājumu, sniegsiet pilnīgu un visaptverošu situācijas izklāstu;
 • ar izpratni izturēsieties pret mūsu likumīgajām prasībām;
 • ievērosiet vispārējās pieklājības un ētikas normas.

Mūsu mērķis ir uzlabot mūsu pakalpojumu kvalitāti, tādējādi, ja Jūs neesat ar to apmierināts vai arī, gluži pretēji, esat ar tiem pilnīgi apmierināts, lūdzam mūs par to informēt (skat. 11. punktu).

 

* Lūdzam iepazīties ar mūsu sniegto pakalpojumu standartlaikiem (pielikums).

! Mūsu pakalpojumu sniegšanas laiki ir atkarīgi no Jūsu vēlmes sadarboties ar mums, t. i., no pilnīgas un laikus sniegtas informācijas.

Nevienu sūdzību mēs neatstājam bez ievērības, jo tās sniedz noderīgu informāciju par iespējām pilnveidot mūsu darba kvalitāti. Jums nav jābaidās izteikt savu viedokli vai neapmierinātību. Mēs nevērsīsimies pret Jums, bet, gluži pretēji, pieņemsim zināšanai Jūsu sniegto informāciju un rīkosimies, lai uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti. Ja mēs neesam izturējušies pret Jums profesionāli, pieklājīgi vai godīgi, lūdzam Jūs par to informēt mūs. Jūs varat paļauties, ka, iesniedzot sūdzību, Jūs uzklausīs un Jums būs iespēja izskaidrot situāciju. Mēs ātri un konfidenciāli izskatīsim Jūsu sūdzību un sniegsim savu viedokli, skaidrojumu vai atvainošanos.

Ja Jūsu viedoklis atšķiras no mūsu sniegtā viedokļa vai arī Jūs neapmierina sniegto pakalpojumu kvalitāte, Jums ir tiesības:

 • saņemot pakalpojumu klātienē, pieprasīt uzaicināt darbinieka, kurš Jūs apkalpoja, tiešo vadītāju, lai informētu par savu neapmierinātību.

Ja Jūs vēlaties mūs informēt par citiem jautājumiem:

 • ja Jums ir aizdomas par pārkāpumiem muitas vai nodokļu jomā vai informācija par mūsu darbinieku pretlikumīgu rīcību, Jūs varat par to ziņot, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi parkapumi@vid.gov.lv  un izklāstot iespējamā pārkāpuma apstākļus;
 • anonīmi ziņot par kontrabandu, nodokļu nemaksāšanu vai neatbilstošu mūsu rīcību Jūs varat, zvanot uz mūsu diennakts bezmaksas uzticības tālruni;
 • ieteikumus, atsauksmes vai sūdzības par VID darbu Jūs varat nosūtīt uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv.

! Izsakot savu viedokli vai sniedzot sūdzību, lūdzam Jūs norādīt, uz kuru no 1.-10.sadaļā norādītajām tiesībām tā ir attiecināma, tādējādi Jūs informēsiet mūs par nepieciešamību veikt uzlabojumus konkrētajos pakalpojumos.

Lai informētu par iespējamu tiesību un/vai ētikas pārkāpumu VID kompetences jomā, kas var būtiski kaitēt sabiedrības interesēm, ikviens iedzīvotājs var informēt mūs iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu:

 • sūtot e-pastu uz trauksme@vid.gov.lv;
 • aizpildot elektroniski formu  tīmekļvietnē trauksmescelejs.lv;
 • pa pastu, uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums” un adresējot to VID Trauksmes celšanas kontaktpersonai Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978;
 • klātienē, ievietojot aploksni ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums” speciāli tam paredzētā noslēgtā urnā, kas atrodas VID administratīvās ēkas Informācijas centrā 1. stāvā, Talejas ielā 1, Rīgā.

Papildu informācija par trauksmes celšanu pieejama mūsu tīmekļvietnē.

Savukārt mēs sagaidām no Jums taisnīgu un godprātīgu komunikāciju. Ja saskarsmē (klātienē, pa tālruni) uzvedīsieties aizskaroši un provocēsiet uz konfliktsituācijām, nicinoši izteiksieties par valsts varu vai valsts pārvaldi vai mums būs aizdomas, ka atrodaties apreibinošu vielu ietekmē, ierēdnis vai darbinieks, kas sniedz konsultāciju:

 • klātienē ‒ labvēlīgā tonī mierīgi brīdinās Jūs, ka neuzklausīs tāda veida iebildumus un ir tiesīgs pārtraukt saskarsmi ar Jums, ja nepieciešams, pieaicinot apsardzes darbinieku vai tiešo vadītāju. Izaicinošas un agresīvas rīcības gadījumos darbiniekam ir tiesības vērsties valsts vai pašvaldības policijā konfliktsituācijas novēršanai;
 • pa tālruni ‒ labvēlīgā tonī mierīgi brīdinās Jūs, ka neuzklausīs tāda veida iebildumus un ir tiesīgs pārtraukt sarunu ar Jums.

Rakstveida komunikācijā (vēstule papīra formā, e-pastā, sarakste ar klientu EDS vai kādā citā VID informācijas sistēmā vai valsts informācijas sistēmā, vai sociālajos tīklos) saskaroties ar godu un cieņu aizskarošu izteiksmi, apvainojumiem  pret mūsu darbiniekiem un VID, kā arī citās klientu apkalpošanas situācijās, kas nav minētas šajā standartā, mēs rīkosimies saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un izmantosim likumiskās tiesības sevi pasargāt.

Kopā veidojam vēl labāku Latviju!