Nodokļu kontroles veidi

 Publicēts: 12.07.2018. 13.58


Apakšsadaļu izvēlne
VID amatpersonas uzsāk nodokļu kontroles pasākumus, pamatojoties uz augstākstāvošas amatpersonas pieņemto lēmumu (nodokļu auditam) vai hierarhiski augstāka vadītāja uzdevumu vai rezolūciju (pārējiem nodokļu kontroles veidiem).

 

 • Nodokļu audits 
  • Nodokļu revīzija (audits) ir nodokļu administrācijas pārbaude, kad tiek kontrolēta viena vai vairāku nodokļu, nodokļu deklarācijas posteņu vai nodevu un citu valsts noteikto maksājumu aprēķināšanas, maksāšanas un ieskaitīšanas budžetā pareizība un atbilstība normatīvajiem aktiem noteiktajā taksācijas periodā.

   Nodokļu audita laikā pārbauda arī tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām noteikto maksājumu aprēķināšanas, maksāšanas un ieskaitīšanas budžetā pareizību.

   Ja nodokļu deklarāciju precizējumi veikti pirms lēmuma par nodokļu audita veikšanu saņemšanas, nodokļu maksātājs maksā samazināto nodokļa summu un nokavējuma naudu vispārējā kārtībā.

   Ja VID pieņem lēmumu par nodokļu audita veikšanu, nodokļu maksātājam par audita uzsākšanu paziņo ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms audita sākuma un nosūta lēmumu:

   • izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS);
   • ierakstītā pasta sūtījumā, ja nodokļu maksātājs nav VID EDS lietotājs vai norādījis šādu dokumenta paziņošanas veidu.

    

   Ja nodokļu maksātājs līdz nodokļu audita uzsākšanas dienai precizē iesniegtās nodokļu deklarācijas vai iesniedz iesniegumu ar lūgumu labot muitas deklarācijas, ievērojot, nodokļu auditu neuzsāk un atceļ pieņemto lēmumu par nodokļu audita veikšanu.

   Ja nodokļu deklarāciju precizējumi veikti pēc lēmuma par nodokļu audita veikšanu saņemšanas līdz audita uzsākšanas dienai, nodokļu maksātājs maksā samazināto nodokļa summu, nokavējuma naudu vispārējā kārtībā un soda naudu 5 procentu apmērā no samazinātās nodokļa summas.

   Atsevišķos gadījumos VID neinformē nodokļu maksātāju par nodokļu audita veikšanu un lēmumu par nodokļu audita veikšanu nodokļu maksātājam izsniedz pirms nodokļu audita uzsākšanas.

   Nodokļu auditu pabeidz un lēmumu par nodokļu audita rezultātiem pieņem 90 dienu laikā no nodokļu audita uzsākšanas dienas. Nepieciešamības gadījumā VID ģenerāldirektors var pagarināt audita veikšanas termiņu par 30 dienām un līdz 60 dienām.

   Nodokļu audita noslēgumā nodokļu maksātājam izsniedz lēmumu par nodokļu audita rezultātiem.


   Papildus informāciju par nodokļu audita veikšanu skatīt šeit.

   Informāciju par nodokļu auditā biežāk konstatētajiem pārkāpumiem skatīt šeit.


   NODERĪGI


 • Tematiskā pārbaude
  • Tematiskā pārbaude ir nodokļu administrācijas pārbaude, kad tiek kontrolēta atsevišķu normatīvo aktu ievērošana, pārbaudīti atsevišķi grāmatvedības dokumenti, salīdzinot tos ar darījuma dalībnieku grāmatvedības informāciju, kā arī tiek veiktas citas pārbaudes, kuru rezultātā netiek noteikti papildu nodokļu maksājumi budžetā.

   Tematisko pārbaudi veic, lai savlaicīgi atklātu un novērstu pārkāpumus uzņēmējdarbībā un finanšu jomā, nodrošinātu preču uzskaites un aprites kārtības, ieņēmumu un izdevumu reģistrēšanas kārtības, grāmatvedības uzskaites kārtības un tirdzniecības noteikumu ievērošanu.

   Tematisko pārbaudi veic pie nodokļu maksātāja. Atsevišķos gadījumos tematisko pārbaudi veic VID telpās vai citā vietā, piemēram, pie ārpakalpojuma grāmatveža.

   Uzsākot tematisko pārbaudi, VD amatpersona nodokļu maksātājam uzrāda dienesta apliecību un VID augstākstāvošas amatpersonas pilnvaru, ja tematiskā pārbaude tiek veikta ārpus VID telpām. VID amatpersona dienesta apliecību neuzrāda, ja pirms tematiskās pārbaudes tiek veikts kontrolpirkums, kontrolpasūtījums vai citas darbības. Tādā gadījumā to uzrāda pēc šo darbību veikšanas.

   Ja nodokļu maksātājs veic darījumu internetā, tad atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 16.punktam, VID var pieprasīt un nodokļu maksātājam jānodrošina piekļuvi saglabātajiem datiem. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 4.1punktā noteikts, ka informāciju (arī elektronisko), kura ietekmē vai var ietekmēt nodokļu aprēķinu, jāglabā vismaz 5 gadus.

   Tematisko pārbaudi veic un informē nodokļu maksātāju par pārbaudes rezultātiem 30 dienu laikā no pārbaudes uzsākšanas dienas, izsniedzot nodokļu maksātājam tematiskās pārbaudes aktu. Tematiskās pārbaudes aktu paraksta gan VID amatpersonas, kuras veica tematisko pārbaudi, gan nodokļu maksātājs vai tā pārstāvis.

   Ja tematiskajā pārbaudē konstatē, ka nodokļu maksātājs pieļāvis maznozīmīgu pārkāpumu, to norāda tematiskās pārbaudes aktā un lūdz to novērst un turpmākajā darbībā nepieļaut. Šādos gadījumos administratīvā soda sankcijas nepiemēro. Ja tematiskajā pārbaudē konstatē pārkāpumu saistībā ar nodokļu nepilnīgu aprēķināšanu un nomaksu budžetā, nodokļu maksātāju aicina izmantot likuma "Par nodokļiem un nodevām" 16.panta 6.punktā piešķirtās tiesības iesniegt nodokļu deklarācijas labojumu un precizējumu.

   Ja tematiskajā pārbaudē konstatē administratīvo pārkāpumu, VID amatpersona pieņem attiecīgu lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā.

   Ja tematiskajā pārbaudē konstatē normatīvo aktu pārkāpumus un apstākļus atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 34.1 pantam, VID uzsāk nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanas procesu.

   Tematiskās pārbaudes akts nav administratīvais akts, tādējādi uz to nav attiecināmas Administratīvā procesa likuma normas, t.i., tas nav apstrīdams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

   Informāciju par tematiskajās pārbaudēs biežāk konstatētajiem pārkāpumiem skatīt šeit.

 • Apsekošana
  • Apsekošana ir pārbaude, kuras laikā nodokļu administrācija veic nodokļu maksātāja juridiskās (deklarētās) adreses, struktūrvienības, kā arī citu ar saimniecisko darbību saistīto objektu apskati un pārbauda nodokļu maksātāja uzrādītās informācijas atbilstību faktiskajam stāvoklim, kā arī konstatē esošos materiāltehniskos resursus un cilvēkresursus.

   Par apsekošanā konstatēto noformē apsekošanas aktu, kuru paraksta gan VID amatpersonas, kuras veica apsekošanu, gan nodokļu maksātājs vai tā pārstāvis. Apsekošanas akta viens eksemplārs paliek nodokļu maksātāja vai tā pārstāvja rīcībā. Gadījumā, ja apsekošanas laikā nodokļu maksātājs vai tā pārstāvis netika sastapts, apsekošanas akta vienu eksemplāru nodokļu maksātājam nosūta VID elektronisko dokumentu sistēmā vai pa pastu, ja nodokļu maksātājs nav VID elektronisko dokumentu sistēmas lietotājs.

   Apsekošanas rezultātus tālāk izmanto nodokļu maksātāja darbības analīzē. Apsekošanas laikā konstatētie pārkāpumi var būt pamats cita veida nodokļu kontroles pasākuma veikšanai.

 • Novērošana
  • Novērošana ir nodokļu administrācijas kontrole, kad nodokļu maksātāja juridiskajā adresē vai saimnieciskās darbības veikšanas vietā noteiktā laika posmā tiek fiksētas visas ar saimnieciskās darbības veikšanu saistītās darbības.

   Novērošanas mērķis ir iegūt informāciju, kas būtu noderīga tālākajā nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības analīzē un nodokļu auditā. Novērošanu var veikt gan iepriekš paziņojot nodokļu maksātājam, gan par to neinformējot.

   Novērošanas laikā veic nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības novērošanu vai atsevišķa darījuma novērošanu.

   Pēc novērošanas pabeigšanas tiek sastādīts novērošanas akts, kuru paraksta gan VID amatpersonas, kuras veica novērošanu, gan nodokļu maksātājs vai tā pārstāvis. Nodokļu maksātāja rīcībā paliek viens novērošanas akta eksemplārs.

   Novērošanas rezultātus tālāk izmanto nodokļu maksātāja darbības analīzē. Ja novērošanas rezultātā iegūtā informācija par faktiskajiem darbības apjomiem būtiski atšķiras no nodokļu maksātāja deklarētās, tad tas var būt par pamatu nodokļu lieluma noteikšanai uz aprēķinu pamata, ņemot vērā arī nodokļu maksātāja darbības specifiku un periodiskumu.

 • Datu atbilstības pārbaude
  • Datu atbilstības pārbaude ir nodokļu administrācijas pārbaude, kuras laikā tiek kontrolēta nodokļu, nodokļu deklarācijas posteņu vai nodevu un citu valsts noteikto maksājumu aprēķināšanas pareizība un atbilstība normatīvajiem aktiem, izvērtējot nodokļu administrācijas rīcībā esošo informāciju, nodokļu maksātāja nodokļu un informatīvajās deklarācijās norādītos datus, ja šīs deklarācijas nodokļu administrācijai ir iesniegtas vai tās bija jāiesniedz.

   Datu atbilstības pārbaudi veic nodokļu administrācijas telpās, nepieprasot no nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības attaisnojuma dokumentus triju gadu laikā no normatīvajos aktos noteiktā maksāšanas termiņa.

   Šīs pārbaudes laikā nodokļu vai informatīvajā deklarācijā konstatējot neatbilstības starp nodokļu maksātāja iesniegto informāciju un nodokļu administrācijas rīcībā esošo informāciju, nodokļu administrācija par to informē nodokļu maksātāju, nosūtot paziņojumu par konstatētajām konkrētajām neatbilstībām ar uzaicinājumu 30 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt VID nodokļu deklarācijas vai informatīvās deklarācijas precizējumu vai konstatēto neatbilstību pamatotu izskaidrojumu.

   Ja nodokļu maksātājs noteiktajā termiņā nav novērsis paziņojumā norādītās neatbilstības, nodokļu administrācija pieņem lēmumu par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem, kurā veic budžetā maksājamo vai atmaksājamo summu pārrēķinu, nosaka par labu budžetam piedzenamo nodokļa summu (starpību starp maksātāja deklarēto un datu atbilstības izvērtēšanas rezultātā precizēto nodokļu summu) un aprēķina nokavējuma naudu likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.panta otrajā daļā noteiktajā apmērā par periodu no deklarētās nodokļa summas maksāšanas termiņa līdz šā lēmuma pieņemšanas dienai.

   Lēmumā papildus aprēķināto nodokļa summu un nokavējuma naudu nodokļu maksātājs iemaksā budžetā 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Ja šajā termiņā nodokļu maksātājs neveic lēmumā norādītos maksājumus, nokavējuma naudas aprēķināšana tiek atjaunota no dienas, kad pieņemts lēmums par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem.

   Datu atbilstības pārbaudes shēmu skatīt arī šeit.

 • Nodokļu apmēra precizēšana
  • Nodokļu apmēru precizē, ja nodokļu maksātājs nav novērsis tematiskajā pārbaudē vai no citas institūcijas saņemtajos materiālos konstatēto normatīvā akta pārkāpumu, kas ietekmē nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto maksājumu apmēru , un ar lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā saukts pie administratīvās atbildības.

   Nodokļu apmēra precizēšanas mērķis ir novērst gadījumus, kad nodokļu maksātājs izvairās no sadarbības ar VID un neveic korekcijas nodokļu deklarācijās.

   Nodokļu apmēra precizēšanu veic nodokļu administrācijas telpās, izmantojot tematiskajā pārbaudē vai no citas institūcijas saņemtajos materiālos iegūto informāciju, no nodokļu maksātāja nepieprasot saimnieciskās darbības attaisnojuma un darījumu apliecinošus dokumentus.

 • Ar nodokļiem un nodevām apliekamā objekta precizēšana
  • Samazināto ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu uz aprēķina pamata nosaka un soda naudu uzliek, ja pēc nodokļu administrācijas lēmuma administratīvā pārkāpuma lietā pieņemšanas, vai citas kompetentās iestādes lēmuma administratīvā pārkāpuma lietā paziņošanas tiek noskaidrots, ka administratīvais pārkāpums var ietekmēt nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto maksājumu apmēru un VID konstatē, ka nodokļu maksātājs lieto kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu (turpmāk – EKA) ar mainītu konstrukciju vai programmu, bet nav iespējams noteikt periodu, kurā slēpts vai samazināts ar nodokļiem un nodevām apliekamais objekts, un šā objekta apmēru.

   Lēmumam par ar nodokļiem un nodevām apliekamā objekta precizēšanu izmanto VID rīcībā esošo informāciju - tematiskajā pārbaudē vai no citas institūcijas saņemtajos materiālos iegūto informāciju par nodokļu maksātāja EKA reģistrēto darījumu kopsummu noteiktā periodā un par pārbaudē konstatēto, aprēķinot nereģistrēto darījumu proporciju. Nepieciešamības gadījumā VID nodokļu maksātājam pieprasa informāciju vai dokumentus.

 • Nodokļu aprēķins pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma
  • VID pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma, pamatojoties uz kriminālprocesa virzītāja iesniegtajiem dokumentiem un nodokļu administrācijas rīcībā esošo informāciju, veic nodokļu aprēķinu un sniedz atzinumu kriminālprocesa virzītājam par budžetam nodarīto zaudējumu.

   Sagatavotais atzinums nav administratīvais akts un tas nav apstrīdams un pārsūdzams.