Likums "Par akcīzes nodokli" 30.10.2003. 01.05.2004.
Nosaukums Pieņemts Stājas spēkā
Nr. 679 "Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai vai turpmākajiem nodokļu maksājumiem vai atmaksā 28.11.2023. 30.11.2023.
Nr.755 “Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo bezalkoholiskos dzērienus un kafiju” 06.12.2022. 01.01.2023.
Nr.564 “Alkoholisko dzērienu patstāvīgo sīkražotāju darbības noteikumi” 06.09.2022. 17.09.2022.
Nr. 484 Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus marķē ar akcīzes nodokļa markām 06.07.2021. 10.07.2021.
Nr. 662 Akcīzes preču aprites kārtība 30.08.2005. 01.09.2005.
Nr. 332 Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu 26.09.2000. 01.01.2002.
Nr. 173 Noteikumi par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai 31.03.2020. 01.05.2020.
Nr. 199 Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību 04.04.2017. 14.04.2017.
Nr. 78 Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi 07.02.2017. 03.04.2017.
Nr.72 Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem 12.02.2019. 27.02.2019.

Nr. 194 Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem

14.04.2015. 01.07.2015.

Nr. 908 Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm

18.12.2012. 01.01.2013.

Nr. 684 Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu

30.08.2011. 01.09.2011.

Nr. 784 Noteikumi par alkoholisko dzērienu daudzuma noteikšanu, spirta uzskaiti un spirta daudzuma kontroles kārtību

17.08.2010. 01.09.2010.

Nr. 274 Kārtība, kādā, aprēķinot akcīzes nodokli naftas produktiem, nosakāms naftas produktu daudzums litros 15 grādu temperatūrā pēc Celsija

23.03.2010. 01.04.2010.

Nr. 300 Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību

30.03.2009. 01.04.2010.

Nr. 211 Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība

03.03.2009. 16.03.2009.

Nr. 525 Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa

31.07.2007. 17.08.2007.

Nr. 377 Spirta aprites kārtība farmaceitiskās darbības uzņēmumos, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos, aptiekās, ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnā

31.05.2005. 04.06.2005.

Nr. 227 Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm

01.04.2004. 01.05.2004.

Nr. 774 Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus

30.11.2021. 01.01.2022.
Likums Pieņemts Stājas spēkā
Alkoholisko dzērienu aprites likums 22.04.2004. 01.05.2004.
Nosaukums Pieņemts Stājas spēkā
Nr.155 Tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmas noteikumi 09.04.2019. 20.05.2019.
Nr.321 Tabakas izstrādājumu drošības elementu noteikumi 09.07.2019. 18.07.2019.
Padomes Direktīva (ES) 2020/262 (2019. gada 19. decembris), ar ko nosaka akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu (pārstrādāta redakcija)
Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1636 (2022. gada 5. jūlijs), ar ko papildina Padomes Direktīvu (ES) 2020/262, nosakot to dokumentu struktūru un saturu, kuru apmaiņa notiek saistībā ar akcīzes preču pārvietošanu, un nosakot robežvērtību zudumiem preču specifikas dēļ
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1637 (2022. gada 5. jūlijs), ar ko paredz noteikumus Padomes Direktīvas (ES) 2020/262 piemērošanai attiecībā uz dokumentu izmantošanu saistībā ar akcīzes preču pārvietošanu atliktās nodokļa maksāšanas režīmā un akcīzes preču pārvietošanu pēc nodošanas patēriņam, kā arī nosaka atbrīvojuma sertifikāta veidlapu
Komisijas 2017.gada 15.decembra Īstenošanas regula (ES) 2018/574 par tehniskajiem standartiem attiecībā uz tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmas izveidi un darbību.
Komisijas 2017.gada 15.decembra deleģētā regula 2018/573 par tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmu ietvaros noslēdzamo datu glabāšanas līgumu pamatelementiem.
Padomes 1992.gada 19.oktobra direktīvas 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem.
Padomes 1992.gada 19.oktobra direktīvas 92/84/EEK par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu.
Padomes 1995.gada 27.novembra direktīvas 95/60/EK par vieglās dīzeļdegvielas un petrolejas fiskālu marķēšanu.
Padomes 2003.gada 27.oktobra direktīvas 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai.
Padomes 2007.gada 20.decembra direktīvas 2007/74/EK par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa par precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešām valstīm.
Padomes 2011.gada 21.jūnija direktīvas Nr.2011/64/ES par tabakas izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa struktūru un likmēm.
Padomes 2013.gada 17.decembra direktīvas 2013/61/ES, ar ko direktīvu 2006/112/EK un direktīvu 2008/118/EK groza attiecībā uz Francijas tālākajiem reģioniem un īpaši Majotu.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 3.aprīļa direktīvas 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ direktīvu 2001/37/EK (Dokuments attiecas uz EEZ).
Padomes 2019. gada 18. februāra direktīvas (ES) 2019/475, ar ko groza direktīvas 2006/112/EK un 2008/118/EK attiecībā uz Itālijas pašvaldības Campione d'Italia un Lugāno ezera Itālijas ūdeņu iekļaušanu Savienības muitas teritorijā un direktīvas 2008/118/EK teritoriālajā piemērošanā.