Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošanas un administrēšanas kārtība, kā arī likmes ir noteiktas Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā un Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.858 “Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība”.


Kas ir uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātāji?


  • komersanti;
  • ārvalsts komersanta filiāles, kas ierakstītas komercreģistrā;
  • zemnieku saimniecības, kas reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

 

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā par nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā esošu, uz darba līguma pamata lietotu vai arī no personas, kura nav komersants, ārvalsts komersanta filiāle vai zemnieku saimniecība, patapinātu:

  • vieglo transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un kurš ir reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis;
  • kravas automobili ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem, kas ir reģistrēts kā kravas furgons un kam ir vairāk nekā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu).

Atbrīvojumi no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas ir noteikti Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 14.pantā.


Nodokli maksā VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcijā” vai ar bankas pārskaitījumu


Nodokli maksā VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” vai kredītiestādē, vai citā iestādē, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus:

  • pirms tehniskās apskates samaksā nodokli par mēnešiem līdz tehniskajai apskatei, ieskaitot to mēnesi, kad tiek veikta apskate;
  • par transportlīdzekli, kas tiek reģistrēts Latvijā pirmo reizi, nodokli maksā par to kalendāra mēnesi, kurā transportlīdzeklis reģistrēts uz nodokļa maksātāja kā transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja vārda, tajā dienā, kad transportlīdzeklis reģistrēts reģistrā. Pārējo nodokļa daļu par atlikušajiem taksācijas perioda mēnešiem nodokļa maksātājs maksā valsts budžetā nākamajā taksācijas periodā pirms transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates;
  • pirms likumā noteikto darbību veikšanas nodokli maksā par iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja tas nav bijis samaksāts, un par periodu līdz minēto darbību veikšanai attiecīgajā taksācijas periodā, ieskaitot to mēnesi, kurā tiek veiktas šīs darbības;
  • ja nodokļa maksātājs reģistrā nav reģistrēts kā transportlīdzekļa turētājs, bet lieto transportlīdzekli, pamatojoties uz darba līgumu vai patapinājuma līgumu, kas noslēgts ar personu, kura nav nodokļa maksātājs, nodokli šā līguma laikā maksā katru mēnesi līdz tam sekojošā mēneša 15.datumam.