Autoratlīdzība

 Publicēts: 09.06.2021. 13.04


Apakšsadaļu izvēlne


Autoratlīdzība ir ienākumi, kas tiek izmaksāti, noslēdzot autoratlīdzības līgumu, un kuriem ir noteikta īpaša valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (obligātās iemaksas) veikšanas kārtība.

Cilvēkam, kura ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 500 euro un kuram vienlaikus nav darba attiecībās nedz ar autoratlīdzības izmaksātāju, nedz ar kādu citu darba devēju, vai darba algas apmērs pie viena vai vairākiem darba devējiem ir mazāks par minimālās algas apmēru (500 euro) ir jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā un reizi ceturksnī jāveic obligātās iemaksas valsts budžetā 31,07 % apmērā no brīvi izraudzītas saņemtā ienākuma daļas, bet ne mazāk kā no 500 euro.

Autoratlīdzības saņēmējs, kurš ir reģistrēts un sociāli apdrošināts kā darba ņēmējs un par kuru obligātās iemaksas mēnesī pie viena vai vairākiem darba devējiem tiek veiktas vismaz no minimālās mēneša darba algas apmēra (2021.gadā – 500 euro), nereģistrējas un neveic iemaksas no autoratlīdzības kā pašnodarbinātais.

Minētais atbrīvojums neattiecas uz autoratlīdzības saņēmēju, kurš ir mikrouzņēmuma darbinieks vai  nodarbināts lauksaimniecības sezonas darbos un maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli.

Autoratlīdzības saņēmējs reģistrējas pašnodarbinātās personas statusā līdz nākamā mēneša 10.datumam, kad ienākums no autoratlīdzības ir vismaz 500 euro. Reģistrēties pašnodarbinātā statusā var izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kur izvēlas dokumentu grupu Nodokļu maksātāja pamatdarbības veida un reģistrācijas datu izmaiņu veidlapas / Nodokļu maksātāja (fiziskās personas) reģistrācijai  un reģistrējas sadaļā Pašnodarbināta persona - autoratlīdzības saņēmējs.  

Lai noteiktu, vai ienākums no autoratlīdzības ir vismaz 500 euro mēnesī, no līgumā norādītās autoratlīdzības atskaita autora darba radīšanas izdevumus, kuru normas ir noteiktas 25 % un 50 % apmērā, ņemot vērā darbības veidu [1].

Papildus, autoratlīdzības ienākuma izmaksātājs no saviem līdzekļiem veic obligātās iemaksas autoratlīdzības ienākuma saņēmēja pensiju apdrošināšanai 5 % apmērā no autoratlīdzības apmēra.


Piemēram, ja līgumā noteiktā autoratlīdzība par rakstu žurnālā ir 800 euro, no tiem atskaita izdevumus 25 % apmērā, t.i., 200 euro. Tā kā ienākums no autoratlīdzības 2021.gada martā ir 600 euro un autors nav darba attiecībās nedz ar autoratlīdzības izmaksātāju, nedz ar kādu citu darba devēju,  obligāti ir jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātajai personai un līdz 2021.gada 19.aprīlim jāveic obligātās iemaksas 31,07 % apmērā no vismaz 500 euro, t.i., 155,35 euro apmērā.

Autoratlīdzības izmaksātājs ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli 20% apmērā, t.i. 120 euro ((800-200)x20%), un veic obligātās iemaksas 5% apmērā – 40 euro (800x5%).


Autoratlīdzības saņēmējam  līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17.datumam (17.janvārim, 17.aprīlim, 17.jūlijam un 17.oktobrim) ir jāiesniedz VID “Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums”, kuru var iesniegt izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Deklarētie obligāto iemaksu maksājumi valsts budžeta vienotajā kontā jāveic līdz attiecīgā ceturkšņa sekojošā mēneša 23.datumam (23.janvārim, 23. aprīlim, 23.jūlijam un 23.oktobrim).

Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto darba ņēmēju sociālo aizsardzību un veicinātu godprātīgu nodokļu saistību izpildi, autoratlīdzību izmaksātājiem (juridiskajām personām) ir jāinformē savi darbinieki – autoratlīdzību saņēmēji par speciālo nodokļu maksāšanas kārtību no autoratlīdzībām.

Papildus informējam, ka autoratlīdzības saņēmējs arī gadījumā, ja ienākums no autoratlīdzības mēnesī nesasniedz 500 euro, var brīvprātīgi reģistrēties pašnodarbinātās personas statusā un veikt obligātās iemaksas.

Plašāka informācija par veicamajām obligātajām iemaksām ir pieejama metodiskajā materiālā "Nodokļi no autoratlīdzības".

Minētā kārtība ir spēkā tikai līdz 2021.gada 30.jūnijam!

Informācija par izmaiņām no 2021.gada 1.jūlija pieejama sadaļā “Es esmu autoratlīdzības saņēmējs”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot jautājumu rakstiski savā EDS kontā, sadaļā “Sarakste ar VID”.


[1] Ar ienākuma gūšanu saistīto izdevumu apmērs ir noteikts Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumu Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 57.punktā.