1. strādājošu ieslodzīto (notiesāto, kas tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā)
 2. pensionāru (cilvēku, kas sasniedzis pensijas vecumu vai vecuma pensiju saņem priekšlaicīgi)
 3. cilvēku ar invaliditāti (cilvēku ar I un II grupas invaliditāti)
 4. mazu bērnu vecākiem (cilvēku, kura paša vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kas nav sasniedzis triju gadu vecumu)
 5. daudzbērnu vecākiem (cilvēku, kura paša vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēti trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu)
 6. bērna ar invaliditāti vecākiem (cilvēku, kura paša vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts nepilngadīgs bērns ar invaliditāti)
 7. jaunieti, kas mācās (cilvēku līdz 24 gadu vecumam, kura mācās vispārējās, profesionālās, augstākās (pilna laika studijās) vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas)
 8. sociālo pakalpojumu sniedzēja darbinieku (cilvēku, kuru nodarbina darba devējs, kas reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā)
 9. sociālā uzņēmumu darbinieku, kas ir riska grupā (cilvēku, kurš ir pakļauts sociālās atstumtības riskam un kuru nodarbina darba devējs, kam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss)
 10. pavadoni vai asistentu (cilvēku, kurš sniedz valsts finansētu pavadoņa (bērnam līdz 18 gadu vecumam) vai asistenta pakalpojumu vai pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam, vai Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam)
 11. laiku, kurā pašnodarbinātajam ir pārtraukta saimnieciskā darbība
 12. personu, kura pilda valsts aizsardzības dienestu tiešo dienesta pienākumu izpildes laikā
 13. sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju
 14. Latvijas darba ņēmēju pie darba devēja ārvalstnieka
 15. ārvalstu darba ņēmēju pie darba devēja ārvalstnieka