Pagaidu izvešana ir Savienības preču izvešana uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, ar nodomu pēc laika tās ievest atpakaļ.

To izmanto gadījumos, kad Savienības preces ir nepieciešams uz laiku izvest no Savienības muitas teritorijas (piemēram, demonstrēšanai, prezentēšanai, izstādēm, gadatirgum, mācību/darba procesa nodrošināšanai u.tml.) un tās tiek plānots ievest atpakaļ Savienības muitas teritorijā nemainītā stāvoklī.

Preču pagaidu izvešana nav atsevišķa muitas procedūra, tā ir eksporta procedūra ar konkrētu nolūku. Muitas iestādē nav nepieciešams iesniegt ne iesniegumu procedūras piemērošanai, ne saņemt muitas iestādes izsniegtu atļauju. Šādai preču pagaidu izvešanai nav noteikts termiņš, kādā tās ir jāieved atpakaļ Savienības muitas teritorijā.

Gadījumos, kad Savienības preces paredzētas pagaidu izvešanai no Savienības muitas teritorijas, piemēro muitas procedūru eksports[1] un eksporta deklarācijas 37. ailē “Procedūra” norāda muitas procedūras kodu – 2300 (Pagaidu izvešana, kas paredz atpakaļnosūtīšanu nepārveidotā stāvoklī).


[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulas (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – SMK), 269. pants

Tā kā preču pagaidu izvešanu piemēro gadījumos, kad preces nepieciešams uz laiku izvest no Savienības muitas teritorijas, un tās tiek plānots nemainītā veidā ievest atpakaļ, eksporta deklarācijā un/vai tai pievienotajos pavaddokumentos ir jānorāda:

 • informācija par preces pagaidu izvešanas mērķi (piemēram, demonstrēšanai, prezentēšanai, izstādēm, gadatirgum, mācību/darba procesa nodrošināšanai u.tml.);
 • informācija, kas ļauj identificēt preces (piemēram, sērijas vai ražotāja numurs, attēli vai tehniskie apraksti u.tml.).

Pēc pagaidu izvešanas ievedot preces atpakaļ Savienības muitas teritorijā, piemēro muitas procedūru laišana brīvā apgrozībā un muitas deklarācijas datu elementā 11 09 000 000 “Procedūra” norāda muitas procedūras kodu "6123" (preču atpakaļievešana pēc pagaidu izvešanas nemainītā stāvoklī).

Muitas normatīvie akti nenosaka termiņu, kādā izvestās preces ir jāieved atpakaļ Savienības muitas teritorijā (tās ārpus Savienības muitas teritorijas var atrasties neierobežotu laiku). Tomēr, lai varētu pretendēt uz pilnīgu atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa, preces jāieved atpakaļ trīs gadu laikā.[1]


[1] SMK 203. panta 1. punkts, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 53. panta devītā daļa

Ievedot preces atpakaļ Savienības muitas teritorijā, ir maksājami par preču importu paredzētie muitas maksājumi.

Tomēr, ja preces tiek ievestas atpakaļ trīs gadu laikā un deklarētas laišanai brīvā apgrozībā, var saņemt atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa.

Atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa var saņemt, ja par atpakaļ ievestajām precēm izpildīti šādi nosacījumi:

 1. preces tiek ievestas atpakaļ trīs gadu laikā pēc to izvešanas no Eiropas Savienības muitas teritorijas;
 2. preces ieved atpakaļ tādā pašā stāvoklī, kādā tās bija izvestas;
 3. muitas deklarācija satur informāciju, kas apliecina, ka atpakaļ tiek ievestas tās pašas preces, kas tika izvestas uz laiku[1], t.i., muitas deklarācijai par preču laišanu brīvā apgrozībā pēc pagaidu izvešanas ir pievienota informācija par preču sākotnējo izvešanu (piemēram, eksporta deklarācija, informācijas lapa INF 3) un informācija, kas ļauj identificēt preces (piemēram, sērijas vai ražotāja numurs, attēli vai tehniskie apraksti u.tml.).

Atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa var saņemt, ja preču atpakaļievešanu veic persona, kura preces eksportējusi, un ja šīs preces atbilst prasībām, kas tiek izvirzītas atbrīvošanai no ievedmuitas nodokļa.[2]

Ja atpakaļ ievestās preces atbilst nosacījumiem, lai saņemtu pilnīgu atbrīvojumu no muitas maksājumiem (ievedmuitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa), importa muitas deklarācijas:

 • datu elementā 11 09 000 000  “Procedūra” norāda kodu "6123" (kods "61" - preču atpakaļievešana un vienlaicīga laišana brīvā apgrozībā, un izlaišana patēriņam un iepriekšējās procedūras kodu "23" - pagaidu izvešana, kas paredz atpakaļnosūtīšanu nepārveidotā stāvoklī);
 • datu elementā 11 10 000 000  “Papildprocedūra” norāda papildprocedūras kodu "F01" (atbrīvojums no ievedmuitas nodokļiem atpakaļ nosūtītām precēm)  un "64W" (pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojums precēm, ko ieved atpakaļ iekšzemē pēc izvešanas uz laiku, ja to veic persona, kura preces eksportējusi, un ja šīs preces atbilst prasībām, kas tiek izvirzītas atbrīvošanai no muitas nodokļiem);
 • datu elementā 12 01 000 000  “Iepriekšējais dokuments” norāda atsauci uz eksporta deklarāciju (MRN), ar ko preces bija izvestas.

[1] SMK 203. pants

[2] Pievienotās vērtības nodokļa likuma 53. panta devītā daļa

Ja prece tiek ievesta atpakaļ pēc trīs gadu termiņa, ievedmuitas nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis ir maksājams pilnā apmērā.

Tomēr muitas iestāde var ļaut piemērot atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa arī tad, ja preces ievestas atpakaļ Savienības muitas teritorijā pēc noteiktā trīs gadu termiņa. Šādu lēmumu pieņem, ja noteiktais termiņš ticis kavēts īpašu apstākļu dēļ (piemēram, COVID-19 pandēmijas radītie apstākļi).[1]

Ja personas pieteikumā par atbrīvojuma no ievedmuitas nodokļa saņemšanas norādītie iemesli nav vērtējami kā īpaši apstākļi, ievedmuitas nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis ir maksājams pilnā apmērā.


[1] SMK 203. panta 2. punkts

Informācijas lapu INF 3 (atpakaļ nosūtītas preces) izmanto kā apliecinājumu tam, ka atpakaļ ievestā prece ir tā pati, kas tika sākotnēji izvesta uz laiku.

Informācijas lapu INF 3 pēc personas lūguma papīra formātā izsniedz muitas iestāde, kurā tiks iesniegta eksporta deklarācija.[1]

Informācijas lapā INF 3 persona norāda datus atbilstoši veidlapā pieprasītajai informācijai


[1] Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 255. pants

ATA karneti var izmantot gadījumos, kad preces, kuras kā eksponāti, komerciālie paraugi vai reklāmas materiāli tiks izstādītas skatēs, izstādēs, gadatirgos vai tiks izmantotas kā profesionālais aprīkojums, rekvizīti vai ekipējums, paredzēts uz laiku izvest no Savienības muitas teritorijas. Termiņš pagaidu izvešanai, izmantojot ATA karneti, ir viens gads[1].

ATA karneti izsniedz Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.

Ja pagaidu izvešanai tiek iesniegta ATA karnete, muitas deklarācija (ne eksporta, ne importa) muitas iestādē nav jāiesniedz.

Detalizēta informācija par ATA karneti ir pieejama sadaļā Ievešana ar ATA karneti.


[1] Stambulas konvencijas A pielikuma 5.panta 1.punkts un 7.pants.

Ja persona uz laiku (nevis pārceļoties uz dzīvi, bet, piemēram, strādāt vai mācīties noteiktu laiku) dodas uz trešajām valstīm, nosūtot vai līdzi ņemot personīgās mantas (t.sk iedzīves priekšmetus), kuras, personai atgriežoties, tiks nosūtītas atpakaļ uz Latviju pa pastu vai izmantojot pārvadātājkompāniju, ieteicams (!!!) noformēt eksporta deklarāciju pagaidu izvešanai (EXA, muitas procedūras kods 2300).

Šādā gadījumā pēc mantu atsūtīšanas atpakaļ uz Latviju būs jānoformē importa deklarācija muitas procedūrai laišana brīvā apgrozībā (IMA, muitas procedūras kods 6123 un papildprocedūras kods F01) ar pilnu atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa. Minētais atbrīvojums piemērojams, ja personīgās mantas ieved atpakaļ 3 gadu laikā pēc izvešanas. Pēc minētā termiņa gan ievedmuitas nodoklis, gan pievienotās vērtības nodoklis maksājams pilnā apmērā.

Turpretī gadījumā, ja persona dosies uz trešajām valstīm, nosūtot vai līdzi ņemot personīgās mantas (t.sk. iedzīves priekšmetus), ko atgriežoties nosūtīs atpakaļ uz Latviju pa pastu vai izmantojot pārvadātājkompāniju, bet pirms aizbraukšanas persona nebūs noformējusi eksporta deklarāciju pagaidu izvešanai, tad brīdī, kad šīs mantas būs atsūtītas atpakaļ uz Latviju, personai tās būs jādeklarē:

 1. muitas procedūrai – laišana brīvā apgrozībā (muitas procedūras kods 4000), noformējot importa muitas deklarāciju un samaksājot muitas maksājumus (ievedmuitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli)
  vai
 2. muitas procedūrai  – laišana brīvā apgrozībā (muitas procedūras kods 6110 un papildprocedūras kods F01), noformējot importa muitas deklarāciju un samaksājot pievienotās vērtības nodokli, ja persona varēs pierādīt, ka šīs mantas ir izvedusi (t.i. noticis eksports).

Persona muitas formalitāšu kārtošanai var pilnvarot pārstāvi, kurš tās vietā sagatavo un iesniedz muitas deklarācijas un veic ar muitošanu saistītās formalitātes. 

Detalizēta informācija par pārstāvību muitā ir pieejama sadaļā Preču deklarēšana.