Biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlas iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, iesniedz VID iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, iesniegumā norādot sev vēlamo veidu, kādā VID paziņos lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu. Iesniegumam pievieno iepriekšējā gada darbības pārskatu un turpmākās darbības plānu atbilstoši veidlapai, kuru apstiprina Ministru kabinets:

Veidlapas II daļu neaizpilda, ja organizācija biedrību un nodibinājumu reģistrā vai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā reģistrēta gadā, kurā tiek iesniegts iesniegums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu.


Kādi dokumenti ir jāiesniedz un kādu informāciju nepieciešams norādīt, lai iegūtu sabiedriskā labuma organizācijas statusu?


  • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (Uzņēmumu reģistrs) lēmums par ierakstīšanu attiecīgajā reģistrā un tajā iekļautās ziņas (dokumentu VID pieprasa no Uzņēmumu reģistra);
  • tikai attiecībā uz biedrībām un nodibinājumiem – lēmums par biedrības vai nodibinājuma dibināšanu vai – testamentārā nodibinājuma gadījumā – testaments (dokumentu VID pieprasa no Uzņēmumu reģistra);
  • tikai attiecībā uz reliģiskajām organizācijām – ziņas par reliģiskās organizācijas amatpersonām (vadības un revīzijas komisijas locekļiem), identificējot to vārdu, uzvārdu, personas kodu un amatu (dokumentu VID pieprasa no Uzņēmumu reģistra);
  • statūti, satversme vai nolikums (dokumentu VID pieprasa no Uzņēmumu reģistra);
  • gada pārskats, ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai ir pienākums to sagatavot (jābūt iesniegtam VID uz iesnieguma iesniegšanas brīdi);
  • nekustamā īpašuma nodokļa administrācijas izziņa par nodokļa samaksu (dokumentu VID pieprasa no attiecīgās pašvaldības);
  • Sabiedriskā labuma komisijas atzinums (sagatavo pēc Sabiedriskā labuma komisijas sēdes).

(!) VID lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu pieņem mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, VID lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu pieņem mēneša laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas. 


Kā tiek pieņemts lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu?


  • ir saņemts pozitīvs Sabiedriskā labuma komisijas motivēts atzinums;
  • biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas statūtos, satversmē vai nolikumā norādītais mērķis ir sabiedriskā labuma darbība, un biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija veic sabiedriskā labuma darbību;
  • biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai nav nodokļu parādu.

Ar dokumentu iesniegšanas veidiem var iepazīties un konsultācijas par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu var saņemt VID tīmekļa vietnē.