Šajā sadaļā pieejama informācija par VID kā nodokļu administrācijas atbildību, VID ierēdņu un darbinieku tiesībām, noteiktajiem principiem.

VID ierēdņu un darbinieku atbildība ir noteikta likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 21. pantā.

Valsts ieņēmumu dienesta ierēdnim un darbiniekam aizliegts, izņemot likumā "Par nodokļiem un nodevām" paredzētos gadījumus, izpaust par nodokļu maksātāju jebkādu informāciju, kas ierēdnim vai darbiniekam kļuvusi zināma, pildot dienesta pienākumus. Par informācijas izpaušanu vainīgo ierēdni vai darbinieku sauc pie likumā noteiktās atbildības.

Ņemot vērā dažādās VID darbības jomas un to specifiku, iestādes ierēdņu, tiesības ir noteikti atbilstoši katrai no tām.

VID ierēdņu tiesības nodokļu administrēšanā noteiktas likuma “Par nodokļiem un nodevām” 17.pantā un likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 10.pantā.

VID ierēdņiem, pildot dienesta pienākumus korupcijas novēršanas politikas īstenošanā, ir tiesības:

  1. Uzrādot dienesta apliecību un ģenerāldirektora pilnvarojumu, apmeklēt valsts vai pašvaldības institūcijas, komersantus, sabiedriskas vai politiskas organizācijas un to apvienības, reliģiskas organizācijas vai citas institūcijas.
  2. Pieprasīt un saņemt informāciju un dokumentus no attiecīgās valsts amatpersonas, valsts vai pašvaldības institūcijām, komersantiem, sabiedriskajām vai politiskajām organizācijām un to apvienībām, reliģiskajām organizācijām vai citām institūcijām, kā arī no tām personām, kuras norādītas vai saskaņā ar šā likuma noteikumiem bija jānorāda attiecīgajā deklarācijā.

Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām (ierēdņiem un darbiniekiem) Ētikas kodekss nosaka profesionālās ētikas pamatprincipus, lai sekmētu amata pienākumu likumīgu, godprātīgu un kvalitatīvu izpildi. Tā uzdevums ir veicināt iestādes darbinieku un ierēdņu pienākumu likumīgu, godprātīgu un kvalitatīvu veikšanu, veidojot pozitīvu VID tēlu sabiedrībā. 


Apbalvojumi

VID apbalvojumi nodibināti, lai izteiktu atzinību VID ierēdņiem un darbiniekiem un apbalvotu par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu, augstu darba kvalitāti un nozīmīgu ieguldījumu VID un muitas dienesta attīstībā, kā arī izteiktu atzinību un apbalvotu citas personas par nozīmīgu ieguldījumu VID un muitas dienesta attīstībā.