Ievedot preces ES un piesakot kādai no muitas procedūrām, tās ir jādeklarē, cita starpā norādot arī preces kodu. No preces klasifikācijas ir atkarīgas muitas nodokļa tarifa likmes, kā arī citu tarifu un netarifu pasākumu piemērošana.

Ar Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulu (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu tika izveidota Eiropas Savienības Kombinētā nomenklatūra (ES KN), kas atbilst gan kopējā muitas tarifa, gan Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un pārējās Kopienas politikas prasībām attiecībā uz preču ievešanu vai izvešanu.

ES KN ir izveidota uz starptautiskās Harmonizētās preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēmas (Harmonizētā sistēma, HS) bāzes. HS ir sistematizēts preču aprakstu un kodu saraksts, kas tiek izmantots visā pasaulē, galvenokārt, starptautiskās tirdzniecības un statistikas vajadzībām. To izveidojusi un uztur Pasaules Muitas organizācija.

HS preču kodi sastāv no sešiem cipariem, savukārt uz HS pamata izveidotās ES KN preču kodi sastāv no astoņām zīmēm. TARIC nomenklatūrā papildus KN kodam ir 9. un 10.zīme, kā arī TARIC papildkodi, kas tiek izmantoti tikai ES dalībvalstīs gan tarifu klasifikācijai, gan tirdzniecības pasākumu integrācijai TARIC sistēmā, piemēram, nodokļu atbrīvojumiem, tarifu kvotām, antidempinga nodevām u.c.

Gadījumā, ja preču importa un eksporta darījumos iesaistītai personai rodas šaubas par piemērotā preces koda pareizību, to ir iespējams precizēt, vēršoties atbildīgajā muitas iestādē (Latvijā - Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldē), lai saņemtu saistošu izziņu par tarifu (SIT).


Preču klasifikācijas pamatā ir seši vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi (KN I pielikuma pirmā daļa, I (A) sadaļa), kuri nosaka preču klasifikācijas galvenos principus.

Preču klasifikācija Eiropas Savienībā (ES) tiek veikta atbilstoši Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulai (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu un ikgadējiem grozījumiem tās I pielikumā:

  • no 2024.gada 1.janvāra ir spēkā Komisijas 2023.gada 26.septembra Īstenošanas regula (ES) 2023/2364, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OJ L sērija, 31.10.2023.);
  • no 2023.gada 1.janvāra spēkā bija Komisijas 2022.gada 20.septembra Īstenošanas regula (ES) 2022/1998, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OJ L 282, 31.10.2022.);
  • 2022.gadā spēkā bija Komisijas 2021.gada 12.oktobra Īstenošanas regula (ES) 2021/1832, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OJ L 385, 29.10.2021.).

Izmaiņas Kombinētajā nomenklatūrā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu:


 un


un

Lai atvieglotu ar preču tarifa klasifikāciju saistītas informācijas meklēšanu, Eiropas Komisija ir izveidojusi Muitas klasifikācijas informācijas sistēmu – CLASS (vietnes augšējā labajā stūrī ir iespējams nomainīt valodu), kurā ir pieejama šāda informācija:

  • Kombinētā nomenklatūra un tās skaidrojumi;
  • informācija no TARIC nomenklatūras;
  • Eiropas Savienības Tiesas spriedumi;
  • regulas par atsevišķu preču klasifikāciju;
  • informācija no Eiropas muitas ķīmisko vielu saraksta (ECICS) datubāzes;
  • Muitas kodeksa komitejas atzinumi;
  • informācija no saistošo izziņu par tarifu datubāzes.

CLASS vietnes augšējā labajā stūrī, zilajā joslā zem ikonas

att

ir pieejama lietotāja rokasgrāmata, savukārt apmācību modulis par sistēmas CLASS lietošanu pieejams šeit (21.modulis; e-mācību kurss pieejams arī latviešu valodā).