Saistītās datnes:


Kurus lēmumus VID publicē

VID publicē informāciju par VID lēmumiem attiecībā uz uzņēmumiem (juridiskām personām):

  • par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem
  • par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem
  • par lēmumiem, ar kuriem precizēts nodokļu apmērs saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23. panta 5.2 un 5.3 daļu
  • par lēmumiem, ar kuriem konstatēts muitas maksājumu parāds
  • par lēmumiem, ar kuriem atteikta pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksa

Mērķis

Nodrošināt sabiedrības tiesības uz informāciju par būtiskākajiem uzņēmumu nodokļu un muitas jomas pārkāpumiem.

Veicināt godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu saistību izpildi.

Nosacījumi

Tiek publiskota informācija par lēmumiem, kas pieņemti pēc 2021. gada 5. augusta.

Informāciju par lēmumu VID publisko 7 darbdienu laikā pēc tam, kad lēmums kļuvis neapstrīdams vai ir pārsūdzēts tiesā un tā darbība nav apturēta.

Informācija par lēmumu būs pieejama līdz brīdim, kad lēmums tiek atcelts, bet ne ilgāk kā 3 gadus pēc tā publiskošanas.