Atzītais uzņēmējs (jeb Authorised Economic Operator vai AEO) ir persona, kura, veicot saimniecisko darbību, ir iesaistīta darbībās, kuras reglamentē tiesību akti muitas jomā, un kura atbilst AEO kritērijiem.

Atzītais uzņēmējs ir muitas sadarbības partneris un tam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos atzītajiem uzņēmumiem paredzētos vienkāršojumus un atvieglojumus (turpmāk tekstā – AEO priekšrocības).

AEO statusa iegūšanai uzņēmumiem ir jāsaņem atzītā uzņēmēja atļauja (jeb AEO atļauja).

Eiropas Savienības (ES) AEO statusu atzīst un AEO priekšrocības atzītajiem uzņēmējiem piemēro visās ES dalībvalstīs, neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī AEO atļauja ir izsniegta.

AEO statusu atzīst valstīs, kuras nav ES dalībvalstis (trešajās valstīs), bet ar kurām ES ir noslēgtas vienošanās par AEO un tai līdzvērtīgu koncepciju (programmu) savstarpējo atzīšanu. ES atzītajiem uzņēmējiem trešajās valstīs piemēro tādas priekšrocības, par kurām savstarpējās atzīšanas ietvaros vienojās ES un attiecīgās trešās valsts muitas administrācijas.

Lai iesaistītos muitošanas darbībās, AEO statuss nav obligāta prasība. Arī jebkuru muitas tiesību aktos paredzēto atļauju (jeb muitas atļauju) saņemšanai personai nav jābūt atzītajam uzņēmumam. Persona, novērtējot savu atbilstību AEO kritērijiem, pati pieņem lēmumu, vai pieteikties AEO atļaujas saņemšanai.

Valsts ieņēmumu dienests izsniedz:

Abu veidu AEO atļaujas (AEOC un AEOS) var turēt vienlaikus. Šajā gadījumā izsniedz AEOF atļauju

Uzņēmējs, kas veic darījumdarbību Savienības muitas teritorijā un atbilst Savienības Muitas kodeksa 39. panta kritērijiem.

Saskaņā ar Savienības Muitas kodeksa 5. pantā noteiktajām definīcijām -

Uzņēmējs ir persona, kas, veicot darījumdarbību, ir iesaistīta darbībās, uz kurām attiecas tiesību akti muitas jomā (sk. 5. panta 5. punktu).

Persona ir (sk. 5. panta 4. punktu):

 • fiziska persona,
 • juridiska persona
 • un jebkura personu apvienība, kam nav juridiskas personas statusa, bet kas saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem ir tiesīga veikt juridiskas darbības.

Darījumdarbība Savienības muitas teritorijā (sk. 5. panta 31. punktu):

 • fiziskas personas gadījumā – ja Savienības muitas teritorijā ir tās pastāvīga dzīvesvieta;
 • juridiskas personas vai personu apvienības gadījumā – ja Savienības muitas teritorijā atrodas tās juridiskā adrese, galvenā mītne vai pastāvīga darījumdarbības vieta.

Nepastāv nekādi AEO statusa pretendentu loka ierobežojumi atkarībā no uzņēmumu lieluma vai saimnieciskās darbības apjoma. AEO statusam var pieteikties gan mikrouzņēmumi, gan maza un vidēja lieluma uzņēmumi, gan lielie un starptautiskie uzņēmumi, ja konkrēts uzņēmējs, tā filiāles vai meitas uzņēmumi ir iesaistīti starptautiskajā preču piegādes ķēdē, pildot kādu atsevišķu vai vienlaicīgi vairākas ar muitošanas darbībām vai ar muitas uzraudzībā esošo preču apriti saistītās lomas.
 

Preču pārvietošanai starp noteiktajiem galapunktiem izveidota starptautiskā piegādes ķēde ir aplūkojama kā process, piemēram, sākot no izvešanai paredzētu preču ražošanas līdz preču piegādei pircējam citā muitas teritorijā (t.i., Savienības muitas teritorijā – ārpussavienības preču pārvietošanas gadījumā vai muitas teritorijā ārpus Savienības – Savienības preču pārvietošanas gadījumā). Uzņēmēju lomas starptautiskajā preču piegādes ķēdē var būt šādas:

 1. ražotājs;
 2. eksportētājs;
 3. ekspeditors;
 4. noliktavas vai citu preču glabāšanai paredzētu vietu turētājs;
 5. muitas brokeris;
 6. pārvadātājs;
 7. importētājs.

Minētās ir muitošanas darbību kontekstā galvenokārt identificējamās lomas. Tomēr šis lomu uzskaitījums nav uzskatāms par pilnīgu vai izsmeļošu. Praktiskajā darbā var tikt pildītas arī citas ar muitošanas darbībām vai ar muitas uzraudzībā esošo preču apriti saistītās lomas, piemēram, terminālu operators, stividors, kravu iepakotājs.

Savu (-as) lomu (-as) starptautiskajā preču piegādes ķēdē uzņēmējs, piesakoties AEO atļaujas saņemšanai, identificē patstāvīgi un obligāti norāda AEO pieteikumā (12.punktā) un AEO pašnovērtējuma anketā (1.1.4.apakšpunktā).

AEO atļaujas saņemšanai uzņēmējs (pieteikuma iesniedzējs) iesniedz:

 • AEO pieteikumu un AEO pašnovērtējuma anketu;
 • dokumentus un ziņas, kas apstiprina AEO pieteikumā un AEO pašnovērtējuma anketā norādīto informāciju.

Visus minētos dokumentus uzņēmējs iesniedz elektroniski - Eiropas Komisijas Atzītā uzņēmēja sistēmā (eAEO - EU Trader portal).

Detalizētāku informāciju par Eiropas Atzītā uzņēmēja sistēmu - skatīt sadaļā Muitas atļaujas – Atļauju informācijas sistēmas – Eiropas  Atzītā uzņēmēja sistēma.

Iesniegto AEO pieteikumu kopā ar AEO pašnovērtējuma anketu saņems attiecīgā muitas iestāde, un visa nepieciešamā informācijas apmaiņa (paziņojumi, pieprasījumi, lēmumi) tiks veikta Atzītā uzņēmēja sistēmā (eAEO - EU Trader portal).

 

 


AEO pašnovērtējuma anketas paraugs noteikts Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta vadlīniju “Atzītie uzņēmumi” 1.a) pielikumā –

AEO Guidelines and its Annexes.

AEO pašnovērtējuma anketas forma aizpildīšanai ir pieejama tieši Atzītā uzņēmēja sistēmā (eAEO - EU Trader portal) un pievienojama, aizpildot AEO pieteikumu.


 

 


Skaidrojumi AEO pašnovērtējuma anketas aizpildīšanai ir iekļauti Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta vadlīniju “Atzītie uzņēmumi” 1.b) pielikumā –

AEO Guidelines and its Annexes.

VID Muitas pārvalde 30 dienu laikā no AEO pieteikuma saņemšanas dienas pārbauda, vai AEO statusa pretendents izpildījis un atbilst  nosacījumiem pieteikuma pieņemšanai. Nepieciešamības gadījumā minētajā termiņā pieprasa novērst trūkumus vai noraida AEO pieteikumu.

AEO pieteikumu 30 kalendāro dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas apstiprina izskatīšanai, attiecīgi paziņojot pieteikuma iesniedzējam.

Pieteikuma  AEO atļaujas saņemšanai izskatīšanas termiņš ir 120 kalendārās dienas. Ievērojot tiesību aktos muitas jomā noteiktos nosacījumus, AEO pieteikuma izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts.

AEO atļauja stājas spēkā piektajā darba dienā pēc tā izsniegšanas dienas.

 

 

AEO vadlīniju pielikumi:

1.a pielikums - AEO pašnovērtējuma anketa (AEO Self-Assessment)

1.b pielikums - Skaidrojumi AEO pašnovērtējuma anketas aizpildīšanai (Explanatory Notes for AEO Self-Assessment)

2.pielikums - Apdraudējums, riski un iespējamie risinājumi (Threats, Risks and Possible solutions)

3.pielikums - Drošības deklarācija atzītajiem uzņēmējiem (Security declarationfor Authorised Economic Operators). Pielikums - Piemēri informācijas apmaiņai starp uzņēmumiem un muitas iestādēm (Examples of information to be shared with customs authorities)

4.pielikums - Muitas dienestiem sniedzamās informācijas piemēri (Examples of information to be shared with customs authorities)

Papildu informācija par AEO vadlīnijām (AEO Guidelines and its Annexes) - Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta interneta tīmekļa vietnē.

Papildu informāciju saistībā ar pieteikšanos AEO statusam, AEO statusa pretendentu pašnovērtējumu, AEO pieteikumu izskatīšanu, AEO e-apmācības kursu u.c. iespējams iegūt VID Muitas pārvaldē, zvanot kompetentajai muitas amatpersonai pa tālruni +371 67120877 vai izmantojot elektroniskā pasta adresi AEOhelpdesk@vid.gov.lv.

VID Muitas pārvalde katram AEO statusa pretendentam rekomendē, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, saskaņot un vienoties ar kompetento muitas amatpersonu par AEO statusa pieteikšanai un turpmākai AEO pieteikuma izskatīšanai nepieciešamo dokumentu un ziņu apjomu pirms AEO pieteikuma iesniegšanas VID Muitas pārvaldē.

Atļaujas turētājs pēc atļaujas stāšanās spēkā nodrošina, lai tiktu izpildīti visi AEO kritēriji atbilstoši piešķirtās AEO atļaujas veidam.

Atļaujas turētājs nekavējoties informē muitas iestādi par jebkādiem apstākļiem, kas radušies pēc atļaujas stāšanās spēkā un kas var ietekmēt tās turpmāko derīgumu un saturu.

AEO atļauju var apturēt, ja atļaujas turētājs neizpilda visus AEO kritērijus.

Ja atļaujas turētājs pēc AEO atļaujas apturēšanas neveic nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu visus AEO kritērijus, AEO atļauju atceļ.

Normatīvajos aktos muitas jomā noteiktos gadījumos:

 • AEO atļauju atceļ, nepiemērojot apturēšanu;
 • atkārtoti izvērtē atzītā uzņēmēja atbilstību AEO kritērijiem.

Ja AEO atļauja ir apturēta vai atcelta, var tikt apturētas vai atceltas citas tādas muitas atļaujas, kuras izsniedz, pamatojoties uz AEO statusu vai atbilstību AEO kritērijiem.

AEO atļaujas turētājs par visām izmaiņām šo noteikumu AEO pieteikumā norādītajās ziņās un AEO pašnovērtējuma anketas 1. iedaļas 1.1.2. un 1.2.5. ailē, 2. iedaļas 2.1. ailē, 4. iedaļas 4.1. ailē un 6. iedaļas 6.1.7. ailē norādītajās ziņās, ja minētās izmaiņas radušās pēc lēmuma pieņemšanas un var ietekmēt tā turpmāko derīgumu vai saturu, rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu piecu darbdienu laikā no izmaiņu rašanās dienas, izmantojot VID EDS. Ja nepieciešams, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu atzītā uzņēmēja atļaujā.

Ja saistībā ar informācijas aktualizēšanu atzītajam uzņēmējam rodas neskaidrības, papildu skaidrojumus iespējams saņemt, zvanot VID Muitas pārvaldes kompetentajai muitas amatpersonai pa tālruni +371 67120877 vai nosūtot jautājumu uz elektroniskā pasta adresi - AEOhelpdesk@vid.gov.lv.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (Savienības Muitas kodekss) 1.SADAĻAS 2.NODAĻAS 3.IEDAĻA (sk. 39.panta a) līdz e) punktu)

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr.2015/2446 (2015.gada 28.jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (Deleģētā regula), 1.SADAĻAS 2.NODAĻAS 3.IEDAĻA (sk. 23. līdz 30.pantu)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr.2015/2447 (2015.gada 24.novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (Īstenošanas regula), 1.SADAĻAS 2.NODAĻAS 3.IEDAĻA (sk. 24. līdz 35.pantu)

Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumu Nr.499 “Muitas atļauju noteikumi” 5.nodaļa (sk. no 33. līdz 40.punktu)

Informācija par normatīvo regulējumu AEO jomā Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta interneta tīmekļa vietnē.