Lēmuma apstrīdēšana

 Publicēts: 11.07.2018. 14.52


Apakšsadaļu izvēlne
 • Lēmuma par nodokļu audita rezultātiem apstrīdēšana
  • VID amatpersonu pieņemto lēmumu par nodokļu audita rezultātiem nodokļu maksātājs ir tiesīgs apstrīdēt rakstveidā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas VID ģenerāldirektoram.

   Ja nodokļu maksātājs nepiekrīt nodokļu administrācijas aprēķinātajam nodokļu maksājumu lielumam, pierādījumus par nodokļu maksājumu lielumu nodrošina nodokļu maksātājs.

   VID izskata nodokļu maksātāja iesniegumu un pieņem lēmumu viena mēneša laikā. VID ģenerāldirektors to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no apstrīdēšanas iesnieguma saņemšanas dienas.

   Izskatot nodokļu maksātāja iesniegumu, VID ģenerāldirektors var pieņemt šādu lēmumu:

   1. Atstāt apstrīdēto lēmumu negrozītu;
   2. Atcelt apstrīdēto lēmumu pilnīgi vai kādā tā daļā;
   3. Pieņemt jaunu lēmumu nodokļu maksātāja lietā.

    

   Ja nodokļu maksātājs nepiekrīt VID ģenerāldirektora lēmumam, viņam ir tiesības  to pārsūdzēt tiesā.

   Nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt VID ģenerāldirektoram iesniegumu par iespējamā vienošanās līguma noslēgšanu, skatīt - šeit.

   Ja VID lēmums kaut kādu iemeslu dēļ netika apstrīdēts viena mēneša laikā, tad nodokļa maksātājs var lūgt VID atjaunot šo termiņu. Lūgumā ir jābūt paskaidrotiem iemesliem, kāpēc termiņš tika nokavēts un jābūt pievienotiem pierādījumiem, kas apliecina termiņa nokavējuma attaisnojošus iemeslus. Ja termiņš nokavēts tādu apstākļu dēļ, kurus persona varēja patstāvīgi novērst vai mazināt, lūgums atjaunot termiņu, visticamāk, netiks apmierināts. Šajā gadījumā atteikumu atjaunot lēmuma apstrīdēšanas termiņu var pārsūdzēt tiesā.

 • Lēmuma administratīvā pārkāpuma lietā pārsūdzēšana
  • Lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā persona saskaņā ar LAPK 281.pantu var pārsūdzēt VID ģenerāldirektoram 10 darba dienu laikā no pilna lēmuma paziņošanas dienas. Iesniegtā sūdzība septiņu dienu laikā tiks nosūtīta institūcijai (amatpersonai), kas saskaņā ar likumu tiesīga sūdzību izskatīt un kam tā adresēta.

 • Lēmuma par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem apstrīdēšana
  • Saskaņā ar likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 22.panta 2.1daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 37.panta pirmo daļu un Administratīvā procesa likuma 77.pantu šo lēmumu  nodokļu maksātājam ir tiesības viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas rakstveidā apstrīdēt VID ģenerāldirektoram.

 • Lēmuma par nodokļu apmēra precizēšanu apstrīdēšana
  • Saskaņā ar likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 22.panta 2.1daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 37.panta pirmo daļu un Administratīvā procesa likuma 77.pantu šo lēmumu  nodokļu maksātājam ir tiesības viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas rakstveidā apstrīdēt VID ģenerāldirektoram.

 • Lēmuma par ar nodokļiem un nodevām apliekamā objekta precizēšanu apstrīdēšana
  • Saskaņā ar likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 22.panta 2.1daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 37.panta pirmo daļu un Administratīvā procesa likuma 77.pantu šo lēmumu  nodokļu maksātājam ir tiesības viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas rakstveidā apstrīdēt VID ģenerāldirektoram.

 • Lēmuma par nodokļu maksātāja vai tā struktūrvienības saimnieciskās darbības apturēšanu apstrīdēšana
  • VID amatpersonas pieņemto lēmumu par nodokļu maksātāja vai tā struktūrvienības saimnieciskās darbības apturēšanu nodokļu maksātājam ir tiesības apstrīdēt VID ģenerāldirektoram viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Ja nodokļu maksātājs nepiekrīt VID ģenerāldirektora lēmumam, viņam ir tiesības to pārsūdzēt tiesā.