VID amatpersonu pieņemto lēmumu par nodokļu audita rezultātiem nodokļu maksātājs ir tiesīgs apstrīdēt rakstveidā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas VID ģenerāldirektoram.

Nodokļu maksātājs, apstrīdot lēmumu, ir tiesīgs:

  1. prasīt atcelt lēmumu pilnīgi vai kādā tā daļā;
  2. ierosināt noslēgt vienošanās līgumu likuma “Par nodokļiem un nodevām” 41.panta noteiktajā kārtībā.

Ja nodokļu maksātājs nepiekrīt nodokļu administrācijas aprēķinātajam nodokļu maksājumu lielumam, pierādījumus par nodokļu maksājumu lielumu nodrošina nodokļu maksātājs.

VID izskata nodokļu maksātāja iesniegumu un pieņem lēmumu viena mēneša laikā. VID ģenerāldirektors to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no apstrīdēšanas iesnieguma saņemšanas dienas.

Izskatot nodokļu maksātāja iesniegumu, VID ģenerāldirektors var pieņemt šādu lēmumu:

  1. Atstāt apstrīdēto lēmumu negrozītu;
  2. Atcelt apstrīdēto lēmumu pilnīgi vai kādā tā daļā;
  3. Pieņemt jaunu lēmumu nodokļu maksātāja lietā.

Ja nodokļu maksātājs nepiekrīt VID ģenerāldirektora lēmumam, viņam ir tiesības  to pārsūdzēt tiesā.

Ja VID lēmums kaut kādu iemeslu dēļ netika apstrīdēts viena mēneša laikā, tad nodokļa maksātājs var lūgt VID atjaunot šo termiņu. Lūgumā ir jābūt paskaidrotiem iemesliem, kāpēc termiņš tika nokavēts un jābūt pievienotiem pierādījumiem, kas apliecina termiņa nokavējuma attaisnojošus iemeslus. Ja termiņš nokavēts tādu apstākļu dēļ, kurus persona varēja patstāvīgi novērst vai mazināt, lūgums atjaunot termiņu, visticamāk, netiks apmierināts. Šajā gadījumā atteikumu atjaunot lēmuma apstrīdēšanas termiņu var pārsūdzēt tiesā.

Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt VID ģenerāldirektoram 10 darbdienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 166., 167., 168.pantiem.

Sūdzību iesniedz amatpersonai, kura pieņēmusi lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā. Amatpersona sūdzību ar administratīvā pārkāpuma lietas materiāliem triju darbdienu laikā nosūta izskatīšanai pēc piekritības VID ģenerāldirektoram.

VID ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā 10 darba dienu laikā no dienas, kad paziņots lēmums administratīvā pārkāpuma lietā, saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 184., 185., 186.pantiem.

Saskaņā ar likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 22.panta 2.1daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 37.panta pirmo daļu un Administratīvā procesa likuma 77.pantu šo lēmumu  nodokļu maksātājam ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas   rakstveidā apstrīdēt VID ģenerāldirektoram.

Ja nodokļu maksātājs nepiekrīt VID ģenerāldirektora lēmumam, viņam ir tiesības to pārsūdzēt tiesā.

Saskaņā ar likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 22.panta 2.1daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 37.panta pirmo daļu un Administratīvā procesa likuma 77.pantu šo lēmumu  nodokļu maksātājam ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas rakstveidā apstrīdēt VID ģenerāldirektoram.

Ja nodokļu maksātājs nepiekrīt VID ģenerāldirektora lēmumam, viņam ir   tiesības to pārsūdzēt tiesā.

Saskaņā ar likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 22.panta 2.1daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 37.panta pirmo daļu un Administratīvā procesa likuma 77.pantu šo lēmumu  nodokļu maksātājam ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas rakstveidā apstrīdēt VID ģenerāldirektoram.

Ja nodokļu maksātājs nepiekrīt VID ģenerāldirektora lēmumam, viņam ir tiesības to pārsūdzēt tiesā.

VID amatpersonas pieņemto lēmumu par nodokļu maksātāja vai tā struktūrvienības saimnieciskās darbības apturēšanu nodokļu maksātājam ir tiesības apstrīdēt VID ģenerāldirektoram viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Ja nodokļu maksātājs nepiekrīt VID ģenerāldirektora lēmumam, viņam ir tiesības to pārsūdzēt tiesā.