Eiropas Savienības Padome ar mērķi apkarot izvairīšanos no Pievienotās vērtības nodokļa nomaksas pārrobežu darījumos, ko izraisa komersantu krāpnieciska rīcība pārrobežu e-komercijā, izstrādāja un pieņēma jaunu regulējumu[1], ar ko tiek noteikta jauna pārrobežu datu apmaiņa – ieviesta Centralizētā elektronisko maksājumu informācijas sistēma (CESOP), kuras ietvaros Eiropas Savienības dalībvalstis veiks maksājumu datu apkopošanu un savstarpēju informācijas apmaiņu starp Eiropas Savienības dalībvalstu nodokļu administrācijām. Minētais risinājums būs papildu instruments, kas sniegs iespēju nodokļu administrācijām kontrolēt atbilstību Pievienotās vērtības nodokļa regulējumam e-komercijā un pastiprināt ar Pievienotās vērtības nodokli saistītu krāpšanas apkarošanu.

Informācijas sniedzēji ir maksājumu pakalpojumu sniedzēji, tajā skaitā kredītiestādes, elektroniskās naudas iestādes, pasta žiro norēķinu iestādes, maksājumu iestādes. Paredzēts, ka maksājumu pakalpojumu sniedzējiem būs jāsniedz dati par saviem klientiem – maksājumu saņēmējiem un par to pārrobežu darījumiem, ja klients ir saņēmis vairāk kā 25 pārrobežu maksājumus ceturksnī.

Regulējuma pārņemšanai tika izstrādāti grozījumi Latvijas normatīvajos aktos, kuri tiks publicēti pēc to pasludināšanas.

Valsts ieņēmumu dienests ir sagatavojis informatīvo materiālu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, ziņojuma sagatavošanas pamācība (XSD User Guide), Pamatnostādnes par maksājumu pakalpojumu sniedzēju maksājumu datu ziņošanu un informācijas nosūtīšanu uz centralizēto maksājumu informācijas elektronisko sistēmu (CESOP) un cita informācija par CESOP ziņošanas sistēmu ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļvietnē Central Electronic System of Payment information (CESOP) (europa.eu)

Jautājumu gadījumā, lūdzam rakstīt uz dati@vid.gov.lv


[1] 2020. gada 18. februāra PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2020/284 ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz konkrētu prasību ieviešanu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.062.01.0007.01.LAV&toc=OJ:L:2020:062:FULL

2020.gada 18.februāra PADOMES REGULA (ES) 2020/283 ar ko groza Regulu (ES) Nr. 904/2010 attiecībā uz pasākumiem administratīvās sadarbības stiprināšanai, lai apkarotu ar PVN saistītu krāpšanu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.062.01.0001.01.LAV&toc=OJ:L:2020:062:FULL

Saistītās datnes: