Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) īpašais režīms (OSS/IOSS) ir brīvprātīgi izmantojams režīms, kas nodokļu maksātājam ļauj deklarēt PVN – kas parasti ir jāmaksā vairākās Eiropas savienības (ES) valstīs – tikai vienā ES valstī.
OSS/IOSS režīmu ir tiesības izmantot, ja pārrobežu darījumi tiek veikti ar personām, kas nav PVN nodokļa maksātāji. Izmantojot šo vienkāršoto PVN maksāšanas režīmu, uzņēmumiem nav jāreģistrējas kā PVN maksātājiem katrā dalībvalstī, kur atrodas tā klienti.

OSS/IOSS PVN īpašajā režīmā taksācijas periodam var būt tikai viena versija, kas turpmāk tiek uzskatīta par aktuālo (vienīgo). Proti, pirmā iesniegtā PVN deklarācijas versija saglabā aktuālas deklarācijas statusu, un šo OSS/IOSS PVN īpašā režīma deklarāciju nav iespējams dzēst, anulēt vai labot.
 

Deklarētā summa ir obligāti jāsamaksā.
 

Jebkuru labojumu (korekciju) veikšana, ja tāda nepieciešama, izdarāma nākamo ceturkšņu (mēnešu) OSS/IOSS PVN īpašā režīma deklarācijās.
 

Labojumus var iesniegt trīs gadus.
 

Iepriekšējo taksācijas periodu labojumu veikšanai PVN īpašā režīma deklarācijā ir paredzēta sadaļa “Labojumi”. Labojumi veicami, norādot atbilstošo “Taksācijas periodu”, “Patēriņa valsti”  un koriģējamo “PVN” apjomu. Ja notikusi pārmaksa un tā jāatgūst, ailē “PVN” ir jānorāda summa ar “–“ (mīnus) zīmi. Labojumos jānorāda vērtība, kādā apjomā ir jāveic labojums. Pārmaksāto PVN Eiropas Savienības dalībvalsts nodokļu administrācija Jums atmaksās pa tiešo uz Jūsu bankas kontu, kurš norādīts šī režīma reģistrācijas iesniegumā.


Piemēram, ja 2021. gada 3. ceturksnī Jūs sākotnēji Francijai PVN deklarējāt 100 eiro, bet patiesais deklarējamais PVN apjoms bija 80 eiro, tad, iesniedzot labojumus, Jūs Francijai norādāt      “– 20 eiro”. Francijas nodokļu administrācija Jums atmaksā 20 eiro.
 

Darbojas princips, ka labojums par iepriekšējo periodu summējas ar kārtējo periodu.


Piemēram, Jūs konstatējat, ka darījumos ar Vāciju 2021. gada 3. ceturksnī veikta PVN pārmaksa VID 20 eiro apmērā. Iesniedzot PVN īpašā režīma deklarāciju par 2021. gada 4. ceturksni, sadaļas “Labojumi” ailē “Taksācijas periods” Jums jānorāda “2021. gada 3. ceturksnis”, ailē “Patēriņa valsts” - “Vācija”, ailē “PVN” - “– 20”. Ja 2021. gada 4. ceturksnī Vācijai Jūs esat deklarējuši 40 eiro, tad tie summēsies ar Vācijas 2021. gada 3. ceturkšņa korekciju, un Jums Vācijai 2021. gada 4. ceturksnī būs jāmaksā tikai 20 eiro.
 

Labojumi veicami tikai konkrētajai valstij. Piemēram, labojumi Vācijai nevar tikt attiecināti uz labojumiem Portugālei.
 

Ja iepriekšējos taksācijas periodos PVN ir ticis deklarēts mazāk, sadaļas “Labojumi” ailē “PVN” norāda tikai PVN summu, kura ir papildus jāsamaksā.

Nokavējuma naudas aprēķins tiks veikts atbilstoši katras dalībvalsts tiesību aktu regulējumam.
 

Uzmanību! Labojumiem par darījumiem līdz 2021. gada 30. jūnijam ir jāizmanto vecās PVN deklarācijas veidlapas un jārīkojas tāpat kā līdz šim, iesniedzot jaunu PVN deklarāciju par konkrēto periodu.

Latvijas nodokļu maksātājs OSS/IOSS PVN īpašajā režīmā deklarēt PVN, kurš paredzēts citām Eiropas Savienības dalībvalstīm atbilstoši to PVN likmēm. VID to dalībvalstīm pārskaita, izmantojot Eiropas Komisijas OSS/IOSS informācijas tehnoloģiju sistēmu. Maksājumu sadale dalībvalstīm notiek automātiski vienu reizi mēnesī.

Dalībvalstīs ir dažādas PVN likmes. Latvijas PVN likmes pārmaksas nepārskaita citām dalībvalstīm pat uz rakstveida iesnieguma pamata. 

Lai VID varētu pilnībā pārskaitīt Eiropas Savienības dalībvalstīm OSS/IOSS PVN īpašajā režīmā iekasēto naudu, lūdzam ievērot turpmāk minētos nosacījumus.

  1. OSS/IOSS PVN īpašā režīma maksājums ir jāizdara savlaicīgi, līdz mēneša pēdējam datumam, kurš seko pēc taksācijas ceturkšņa. Piemēram, par 2021. gada 4. ceturksni deklarācija ir jāiesniedz un samaksa jāveic līdz 2022. gada 31. janvārim.  
  2. OSS/IOSS PVN īpašā režīma maksājums vienotajā nodokļu kontā LV33TREL1060000300000 ir jāveic atsevišķi. Maksājumu nedrīkst veikt kopā ar citiem nodokļiem. Neievērojot šo principu, maksājums automātiski nesadalīsies un netiks savlaicīgi pārskaitīts Eiropas Savienības dalībvalstīm.
  3. Veicot OSS/IOSS PVN īpašā režīma maksājumu, mērķa laukā obligāti ir jānorāda tikai EDS piešķirtais atsauces numurs, kas redzams deklarācijas apakšā un kura struktūra sākas ar LV/LV (pielikumā ekrānuzņēmums, kurā redzama piešķirtā numura atrašanās vieta deklarācijā). Neievērojot šo principu, maksājums automātiski nesadalīsies un netiks savlaicīgi pārskaitīts Eiropas Savienības dalībvalstīm. Cita informācija papildus nav jānorāda.
  4. Iepriekš veiktās Latvijas PVN pārmaksas nepārceļas uz OSS/IOSS PVN īpašā režīma maksājumu vai parādu pat uz rakstveida iesnieguma pamata. Neievērojot šo principu, PVN maksājums netiks savlaicīgi pārskaitīts Eiropas Savienības dalībvalstīm.
     

Eiropas Komisijas izstrādātā sistēma ļauj VID maksājumu Eiropas Savienības dalībvalstīm izdarīt tikai vienreiz mēnesī.

Ja maksājums nav veikts korekti vai savlaicīgi, kā rezultātā VID nav izdevies to pārskaitīt, tā piedziņu var pārņemt Eiropas Savienības dalībvalstis un, izmantojot VID, nākamajā mēnesī parādu vairs nebūs iespējams nomaksāt. 

PVN, kuru VID nevarēs pārskaitīt, VID atskaitīs atpakaļ nodokļu maksātājam, un tas būs jāpārskaita tieši tai Eiropas Savienības dalībvalsts nodokļu administrācijai, kura būs uzsākusi piedziņu un atsūtījusi nodokļu maksātājam savus bankas konta datus.

OSS/IOSS PVN īpašā režīma deklarācijas elektroniskais formāts, lai to varētu augšupielādēt EDS kā XML failu. Skatīt sadaļu “PVN īpašā režīma OSS dokumenti”

Informācija Eiropas Komisijas mājas lapā par SOAP tīmekļa pakalpojums, lai automātiski augšupielādētu piemērojamās dalībvalstu PVN likmes. WSDL saite.

Eiropas Komisijas majās lapa ar dalībvalstu PVN likmēm

Papildus informācija Eiropas Komisijas mājas lapā par Vienas pieturas aģentūru (OSS) un Importa vienas pieturas aģentūru (IOSS)
VID video semināri par E-komercijas PVN pakotni. Vienas pieturas aģentūra (OSS) un Importa vienas pieturas aģentūra (IOSS)

2020. gada 12. februāra Komisijas īstenošanas regula (ES) 2020/194, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (ES) Nr. 904/2010 piemērošanai attiecībā uz īpašajiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas sniedz pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas, un kas veic preču tālpārdošanu un konkrētas preču piegādes iekšzemē

2019. gada 21. novembra Padomes Īstenošanas regula (ES) 2019/2026, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 282/2011 attiecībā uz preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, ko veicina elektroniskas saskarnes, un uz īpašiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas sniedz pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas, un kas veic preču tālpārdošanu un konkrētas preču piegādes iekšzemē

2020. gada 15. oktobra grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā