Ja tarifu kvotas kārtas numurs sākas ar 094xxx (trešais cipars – 4), tā ir tarifu kvota, ko piešķir Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts sadarbībā ar LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu uz importa licenču pamata, jeb licenču tarifu kvota.

Pārējās tarifu kvotas piešķir Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāts sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldi, pamatojoties uz muitas deklarāciju preču laišanai brīvā apgrozībā pieņemšanas dienas un ievērojot hronoloģisko secību jeb pēc tā dēvētā principa “first come, first served” (“pirmais pieprasa, pirmajam piešķir”).

Noskaidrot, kāda muitas tarifu likme noteikta konkrētai precei un vai šai precei ir paredzēti tarifa atvieglojumi, tajā skaitā tarifu kvotas, var, izmantojot ITVS (sadaļā TARIC > Pasākumi > Preces kodam) vai Eiropas Komisijas datubāzi TARIC.

Ja norādot preču kodu (10 zīmes) un izcelsmes valsti, nav atrodams pasākums "tarifu kvota", tad šai precei tarifu kvota nav paredzēta.

ITVS sadaļā “Tarifu kvotas” > “Meklēšana” > “Tarifu kvotas” (vai “Kvotu statusa izmaiņas”) tiek publicēta šāda informācija: tarifu kvotas kārtas numurs, spēkā esamības periods, sākotnējais daudzums, atlikušais daudzums (faktiskais atlikums, uz kuru vēl ir iespējams pieteikties), informācija par uzstādītajiem statusiem (no kura datuma kritiska, līdz kuram bloķēta, ar kādu datumu izsmelta, kādā laika periodā apturēta), preču kods/kodi un izcelsme, kuriem šī tarifu kvota ir piemērojama, kvotas datu izmaiņu vēsture, iepriekšējo periodu kvotu dati.

Pieteikto tarifu kvotu piešķiršanas rezultātus ir iespējams pārbaudīt ITVS sadaļā “Tarifu kvotas” > “Meklēšana” > “Tarifu kvotu pieteikumi”, ievadot muitas deklarācijas numuru.

Aktuālu informāciju par jaunajām kvotām un par dienām, kad Eiropas Komisija neveic kvotu piešķiršanu, kā arī citu noderīgu informāciju var atrast ITVS sadaļā “Tarifu kvotas” > “Info”.

ITVS sadaļā “TARIC” > “Pasākumi” > “Preces kodam” (vai “Meklēšana”) var atrast informāciju par tarifu kvotas pasākuma veidu, kvotai noteikto likmi, kvotas detalizēto informāciju, nosacījumus kvotas piemērošanai, ja tādi ir noteikti, papildu informāciju par pasākumu zemteksta piezīmēs, saiti uz normatīvo aktu, ar kuru atvērta tarifu kvota, kā arī ir iespējams aprēķināt precei piemērojamus muitas maksājumus, tai skaitā drošības naudas apmēru kritiskai kvotai.

Ik dienu plkst. 21.00 ITVS datubāze tiek aktualizēta ar Eiropas Komisijas sagatavotiem failiem, kas satur informāciju par izmaiņām TARIC pasākumos un tarifu kvotu datos (jauni atlikumi, statusi u.c.).

Ja precei ir atvērta kvota, jāpārbauda tās atlikums, statusi un piemērošanas nosacījumi.

Tarifu kvota ir pieejama, kamēr tai ir atlikums. Ja atlikums ir 0, kvota ir izsmelta un to pieteikt nevar.

Atkarībā no kvotas pasākuma veida (nepreferenciāla, preferenciāla, Muitas savienības tarifu kvota) un nosacījumiem (skat. ITVS sadaļā “TARIC” > “Pasākumi”) atsevišķos gadījumos jāiesniedz papildu dokumenti kvotas pieteikšanai (preču izcelsmi vai statusu apliecinošs dokuments, autentiskuma sertifikāts, atļauja galapatēriņa procedūras izmantošanai vai citi).

Piemēram, tarifu kvotas Nr.092501 piemērošanas nosacījums – tekstilpreču atpakaļievešana pēc izvešanas pārstrādei. Tādējādi tikai atpakaļievedot preces pēc izvešanas pārstrādei, var pieteikt šo tarifu kvotu.

Informāciju par kvotu statusiem un to nozīmi skatīt sadaļā “Tarifu kvotu statusi”.

Atkarībā no tarifu kvotas veida un kvotas piemērošanas nosacījumiem, piesakot tarifu kvotu, muitas iestādē jāiesniedz preču izcelsmi vai statusu apliecinošs dokuments.

Preferenciālo tarifu kvotu gadījumā izcelsmi apliecinošs dokuments ir obligāts nosacījums, un tas var būt EUR.1 izcelsmes sertifikāts, izcelsmes deklarācija uz rēķina-faktūras (AED, ED) vai cits atbilstoši normatīvā aktā par tarifu kvotas atvēršanu noteiktajam.

Nepreferenciālo tarifu kvotu gadījumā izcelsmi apliecinošs dokuments nepieciešams tikai atsevišķos gadījumos, un tas var būt noteiktās formas izcelsmes sertifikāts (skat. kvotas piemērošanas nosacījumus TARIC datubāzē).

Piesakot Muitas savienības kvotas, kuras atvērtas Turcijas precēm, jāiesniedz preču statusu apliecinošs dokuments – preču pārvadājumu apliecība A.TR.

Tarifu kvotas raksturojamas ar dažādiem statusiem (pieejamās vai izsmeltās, kritiskās vai nekritiskās, bloķētās vai nebloķētās, apturētās vai neapturētās). Statusu nozīme ir šāda:

 • kritiskais statuss – tarifu kvota kļūst kritiska, kad pastāv liels risks, ka tā tiks izsmelta un netiks piešķirta. Piesakot kritisko kvotu, jāmaksā drošības nauda;
 • bloķēšanas datums – tarifu kvotas piešķiršana apturēta līdz bloķēšanas perioda beigām;
 • izsmelšanas datums tiek attēlots, kad tarifu kvota ir izmantota līdz galam, t.i., atlikums ir nulle;
 • apturēšanas periods – tarifu kvota nav pieejama tās apturēšanas laikā.

Ja deklarācijas noformēšanas brīdī pieprasītā tarifu kvota ir kritiska, deklarētājam ir jāiemaksā drošības nauda, kas ir vienāda ar starpību starp nodokļu summu, kāda maksājama, ja tarifu kvota netiek piešķirta, un nodokļu summu, kāda maksājama, piemērojot tarifu kvotu.

Muitas deklarācijai pievieno iesniegumu par iemaksātās drošības naudas atmaksu, kurā norādīts nodokļu maksātāja norēķinu konts kredītiestādē, uz kuru veicama atmaksa.

Pēc atbildes saņemšanas no Eiropas Komisijas par tarifu kvotas piešķiršanu, Valsts ieņēmumu dienests pieņem attiecīgu lēmumu par iemaksātās drošības naudas ieskaitīšanu valsts budžetā, atmaksāšanu vai daļēju atmaksāšanu.

Informāciju par kvotu drošības naudas pārrēķinu muitas deklarācijā, lūdzu, lasiet sadaļā Automatizētā importa sistēma (AIS).

Tarifu kvotas pieteikšana ir muitas procedūras – laišana brīvā apgrozībā –  neatņemama sastāvdaļa. Lai pieteiktos uz tarifu kvotu, aizpildot muitas deklarāciju, tajā norāda tarifu kvotai atbilstošus datus:

 • datu elementā 4/17 “Preference” – kvotai atbilstoša preferenču režīma kods;
 • datu elementā 8/1 “Kvotas kārtas numurs” – tarifu kvotas kārtas numurs (09xxxx), kas atbilst norādītajam preču kodam un izcelsmes/nosūtītājvalstij.

Minētos datus var sameklēt ITVS sadaļā “TARIC” > “Pasākumi” > “Preces kodam”. Kvotas kārtas numurs ir sešzīmju numurs, kurš tiek attēlots attiecīgā pasākuma rindiņā ailē “Nodokļa likmes / Aizliegumu saturs”. Preferences kodu var redzēt, nospiežot uz kvotas pasākuma nosaukuma, izlecošajā papildu logā.

Muitas deklarācijai pievieno tarifu kvotas piešķiršanai nepieciešamos dokumentus, ja tas ir noteikts attiecīgajā normatīvajā aktā par tarifu kvotas atvēršanu (preču izcelsmi vai statusu apliecinošu dokumentu, autentiskuma sertifikātu, atļauju izmantot galapatēriņa procedūru u.c.).

Importa muitas deklarāciju ar pieteikumu tarifu kvotas saņemšanai var iesniegt, ja attiecīgā tarifu kvota nav izsmelta un ir izpildīti kvotas piemērošanas nosacījumi.

Piešķirot “First come, first served” tarifu kvotas, Eiropas Komisija vadās pēc principa “kurš pirmais piesakās, tas pirmais saņem”. Citiem vārdiem, sadalot tarifu kvotas apjomu, priekšroka tiek dota pieprasījumiem ar agrāko deklarācijas pieņemšanas datumu (hronoloģiskā secībā).

Tarifu kvotas piešķir katru darba dienu pēc pulksten 15.00, izņemot brīvdienas un svētku dienas, kas noteiktas Briselē (skat. informāciju ITVS sadaļā “Tarifu kvotas” > “Info”), ņemot vērā visus iesniegtos pieprasījumus ar deklarācijas pieņemšanas datumu pirms divām darbdienām un agrāk. Tādējādi atbilde par pieprasītās kvotas piešķiršanu tiek saņemta ne agrāk kā aiznākamajā darbdienā pēc deklarācijas pieņemšanas datuma.

Pieprasījumus, kas sagatavoti uz to deklarāciju pamata, kas tiek noformētas sestdienā vai svētdienā, izskata vienlaikus ar deklarācijām, kas noformētas nākamajā darbdienā (hronoloģiskā secībā), tātad piešķir ne agrāk kā nākamajā trešdienā.

Ja tarifu kvotas atlikums ir mazāks nekā iesniegtajos pieprasījumos ar vienādu datumu norādītais daudzums, tarifu kvotas apjoms tiek sadalīts proporcionāli katram pieprasījumam (piemēram, 25% no norādītā daudzuma katram pieprasījumam ar vienādu deklarācijas pieņemšanas datumu). Ja tarifu kvota ir izsmelta, visi pieprasījumi tiek noraidīti.

Pieteikto tarifu kvotu piešķiršanas rezultāti tiek nosūtīti uz EMDAS un atspoguļoti muitas deklarācijas šķirklī “Informācija par preci”, kā arī tos iespējams pārbaudīt ITVS sadaļā  “Kvotu pieteikumi”, ievadot muitas deklarācijas numuru.

Katra kalendāra gada sākumā un gada beigās darbojas šādi izņēmumi tarifu kvotu apstrādē un piešķiršanā:

 1. Deklarācijas par laišanu brīvā apgrozībā, ko muitas dienesti pieņem 1., 2. un 3. janvārī, uzskata par pieņemtām tā paša gada 3. janvārī. Tomēr, ja kāda no šīm dienām iekrīt sestdienā vai svētdienā, uzskatāms, ka pieņemšana notikusi tā paša gada 4. janvārī.
  Tas nozīmē, ka deklarācijas, kuru pieņemšanas datums (darba datums EMDAS) ir 1., 2., 3. un - augstāk minētajos gadījumos - 4. janvāris (piemēram, 2021.gadā), tiek uzskatītas par pieņemtām 3. vai attiecīgi - 4. janvārī un tās saņem vienādu tarifu kvotas piešķiršanas atbildi proporcionāli pieprasītajiem daudzumiem.
 2. Tarifu kvotu piešķiršanu gada beigās un gada sākumā Eiropas Komisija veic pēc īpaša grafika, kura informācija tiek publicēta ITVS sadaļā INFO.
   

Attiecībā uz citām gada dienām darbojas vispārīgs tarifu kvotu pieteikumu apstrādes princips: tās pārvalda hronoloģiskā secībā saskaņā ar datumiem, kuros pieņemtas muitas deklarācijas par preču laišanu brīvā apgrozībā.

Tarifu kvota, kas muitas formalitāšu kārtošanas laikā nav bijusi kritiska, arī var saņemt atbildi par kvotas piešķiršanu 0% apmērā vai daļēju piešķiršanu. Tas notiek, jo Eiropas Komisija veic kvotu piešķiršanu ne agrāk kā aiznākamajā darbdienā pēc deklarācijas pieņemšanas datuma. Rezultātā tiek pieņems lēmums par muitas maksājumu parāda rašanos.

Piemērs:

12.augustā deklarācijas formēšanas brīdī kvotas atlikums sastāda 230 tonnas (65% no kvotas sākotnējā apjoma), kvotai nav uzstādīts kritiskais statuss, deklarācijā netiek aprēķināta drošības nauda.

12.augustā pēc kvotas piešķiršanas kvotas atlikums nomainās uz 147 tonnām (42% no kvotas sākotnējā apjoma).

13.augustā kvota tiek izsmelta. Pēdējais importa datums, kas saņēma pozitīvo kvotas piešķiršanas rezultātu – 11.augusts (kvota piešķirta daļēji).

14.augustā tiek saņemta atbilde, ka 12.augusta deklarācijā pieteiktā kvota tiek piešķirta 0% apmērā.

Tiek veikts nodokļu pārrēķins, aprēķināts muitas parāds.

Lēmumu par muitas maksājumu parāda rašanos pieņem arī gadījumos, kad konstatē, ka tarifu kvota ir pieteikta nepamatoti (prece deklarēta ar neatbilstošu preces kodu, nav iesniegti nepieciešamie dokumenti, nav izpildīti kvotas piemērošanas nosacījumi u.c.).

Ja muitas procedūras – laišana brīvā apgrozībā –  noformēšanas brīdī tarifu kvota netika pieprasīta, to ir iespējams prasīt arī pēc preču izlaišanas – trīs gadu laikā no deklarācijas pieņemšanas datuma, ja vien attiecīga tarifu kvota par periodu, kas atbilst deklarācijas pieņemšanas datumam, vēl nav izsmelta (atlikums nav nulle).

Lai pieteiktu tarifu kvotu pēc preču laišanas brīvā apgrozībā, deklarētājs iesniedz Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas Automatizētajā importa sistēmā pieteikumu par muitas deklarācijas grozīšanu pēc preču izlaišanas un grozījumus muitas deklarācijā vai iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā rakstiski vai elektroniski tarifu kvotas pieteikumu, kā noteikts Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra noteikumos Nr.734 “Eiropas Savienības tarifu kvotu pieteikšanas un administrēšanas noteikumi”.

Pieteikumam pievieno tarifu kvotas piešķiršanai nepieciešamos dokumentus, ja tas ir noteikts attiecīgajā normatīvajā aktā par tarifu kvotas atvēršanu un tie nav iesniegti preču muitošanas brīdī.

Ja pēc preču laišanas brīvā apgrozībā pieteiktā tarifu kvota ir piešķirta pilnībā vai daļēji, VID pārrēķina muitas maksājumus un pieņem lēmumu par atmaksājamo muitas maksājumu summu.

Tarifu kvotas nosaka ar regulām vai lēmumiem, kas publicēti ES Oficiālajā Vēstnesī. ES normatīvo aktu meklēšanai izmanto šādu interneta adresi: http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm.

Tādejādi jebkura ieinteresēta persona var atrast tieši viņu interesējošo regulu, kā arī regulāri sekot līdzi izmaiņām esošajās regulās un jaunajām regulām, lai varētu laikus pieteikties un izmantot iespēju ievest savas preces pēc samazinātās vai nulles likmes.

Atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem saistībā ar tarifu kvotām un to pieteikšanu iespējams iegūt, zvanot pa tālruni:+371 67121018