No 2022. gada 1. janvāra paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām, ko sniedz uzņēmumi, organizācijas, iestādes, biedrības un VID reģistrētie saimnieciskās darbības veicēji, tiek lietoti šādi ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodi:”

Ienākuma veida nosaukums Apliekams ienākums
(ietur izmaksas vietā)
Apliekams ienākums 
(neietur izmaksas vietā)
Neapliekams ienākums Noteikto normu ietvaros neapliekams ienākums Paskaidrojums par ienākuma veida koda izmantošanu paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iedzīvotāju ienākuma nodokļa  (turpmāk - IIN) piemērošanai
Darba alga  1001         Izmanto, izmaksājot darba algu, prēmijas, slimības naudu (pamatojoties uz darbnespējas lapu A), ikgadējā atvaļinājuma naudu, komandējuma izdevumu kompensāciju, kas pārsniedz Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" noteiktās normas. Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta otrā un 2.1 daļa un no tām izrietošās nodokļu normas un Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumi Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība".
Ienākuma veida kods vispārējā gadījumā ir informatīvs, jo IIN aprēķins veidojas ikmēneša darba devēja ziņojumā.
Savukārt attiecībā uz iekšzemes darba ņēmēja ienākumiem pie darba devēja ārvalstnieka vai tāda iekšzemes darba ņēmēja ienākumiem, kam par darbu samaksā no Latvijas Republikai piešķirtajiem ārvalstu finanšu vai tehniskās palīdzības vai starptautisko finanšu institūciju aizdevuma līdzekļiem, par kuriem nodokļus maksā darba ņēmējs (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta 9.1 daļa), šis ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Ienākumi no pienākumu pildīšanas padomē vai valdē 1018       Izmanto, izmaksājot ienākumu kapitālsabiedrības valdes loceklim (tajā skaitā kapitālsabiedrības valdes locekļa domājamo ienākumu atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta 2.9 daļai).  Ienākuma veida kods vispārējā gadījumā ir informatīvs, jo IIN aprēķins veidojas darba devēja ziņojumā.
Ienākumi par personāla nomu 1043       Izmanto, izmaksājot iznomāta personāla ienākumu vai tam pielīdzinātu ienākumu, par kuru paziņojumu iesniedz komersants, kas nomā personālu (rezidentus) no ārvalstu komersanta (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17.1). Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Ienākums uz tiesas nolēmuma vai iestādes lēmuma pamata no valsts budžeta izmaksājamās kompensācijas, kura ir saistīta ar darba attiecībām vai to pārtraukšanu vai kurai ir ienākuma gūšanas raksturs 1049        Izmanto valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības iestāde, cita atvasināta publisko tiesību juridiskā persona vai iestāde ar patstāvīgu budžetu, kas uz iestādes lēmuma vai tiesas nolēmuma pamata saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu izmaksā attiecīgi no valsts budžeta, pašvaldības budžeta, citas atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas budžeta vai iestādes ar patstāvīgu budžetu līdzekļiem zaudējumu atlīdzinājumu, kas ir saistīts ar esošām vai bijušām darba (dienesta) attiecībām (Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 39. punkts). Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Algota darba ienākumi par darba pienākumu veikšanu citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts un stājies spēkā starptautiskais līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu     3050   Izmanto, lai deklarētu algota darba ienākumu, kas ir atbrīvots no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijā (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 24. panta septītā daļa). Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Darba devēja apmaksātie darba koplīgumā noteiktie darbinieka ēdināšanas un ārstniecības izdevumi, kas nepārsniedz 480 eiro gadā     3059   Izmanto, aprēķinot ienākumu par  darba devēja apmaksātajiem ēdināšanas un ārstniecības izdevumiem darba attiecību ietvaros (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta piecpadsmitā daļa). Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Ienākums no akciju pirkuma tiesību īstenošanas     3062   Izmanto, lai deklarētu neapliekamu ienākumu darbiniekam vai valdes loceklim par akciju, kapitāla daļu vai citu tiesību, kas ļauj saņemt dividendes, pirkuma tiesību īstenošanu atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 43. punktam. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Attālinātā darba kompensācija     3063   Izmanto, lai deklarētu likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 159. punktā noteikto neapliekamo ienākumu, kas nepārsniedz 30 eiro. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Algota darba ienākumi no profesionālā sporta 1064       Izmanto, izmaksājot algota darba ienākumu profesionālam sportistam, kurš par tādu atzīts Sporta likuma 19. panta izpratnē, un piemēro nodokļa likmi 20 % atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta 19.1 daļai.  Ienākuma veida kods vispārējā gadījumā ir informatīvs, jo IIN aprēķins veidojas darba devēja ziņojumā.
Ukrainas civiliedzīvotāja darba alga 1066       Izmanto, izmaksājot algota darba ienākumu Ukrainas civiliedzīvotājam par periodu pēc 2022. gada 27. maija.  Ienākuma veida kods ir informatīvs, jo IIN aprēķins veidojas pārskatā par fiziskās personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā.
Ienākuma veida nosaukums Apliekams ienākums
(ietur izmaksas vietā)
Apliekams ienākums 
(neietur izmaksas vietā)
Neapliekams ienākums Noteikto normu ietvaros neapliekams ienākums Paskaidrojums par ienākuma veida koda izmantošanu paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iedzīvotāju ienākuma nodokļa  (turpmāk - IIN) piemērošanai
Ieņēmumi no savas lauksaimniecības produkcijas un ievāktu savvaļas velšu pārdošanas       4002 Izmanto, izmaksājot ienākumu par lauksaimniecības produkciju vai savvaļas veltēm (graudiem, pienu, meža ogām, sēnēm u. tml.), kas iepirktas no fiziskas personas. Neapliekams ienākums – 3000 eiro (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 1. punkts). Ienākuma veida kods ir informatīvs, bet ienākuma saņēmējam par pārsnieguma daļu paredz IIN aprēķinu gada ienākumu deklarācijā.
Ienākumi no autoratlīdzības, ko izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācijas (izņemot autortiesību mantinieku ienākumus) 1003          Izmanto tikai kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, lai piemērotu izdevumu normas, ieturot nodokli izmaksas brīdī. Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 8. punkts. Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Ienākumi no metāllūžņu pārdošanas 1004          Izmanto, izmaksājot ienākumu par nodotajiem metāllūžņiem  (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 15.1 punkts). Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Ienākumi no personīgā īpašuma atsavināšanas (izņemot nekustamo īpašumu)      3005    Izmanto, izmaksājot ienākumu par fiziskajai personai piederošas personiskai lietošanai paredzētas kustamas lietas pārdošanu (piemēram, mēbeles, apģērbs u. tml.), kas nav pārdotas saimnieciskās darbības ietvaros, atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta pirmās daļas 19.2 punktam. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Ienākumi no nekustamā īpašuma izmantošanas 1006 2006       Izmanto, izmaksājot ienākumu par zemes, dzīvokļa vai ēkas iznomāšanu  (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 5. punkts un 11. panta divpadsmitā daļa).
Kodu 1006 lieto, ja ienākumu izmaksā fiziskai personai, kas nav saimnieciskās darbības veicējs (arī tad, ja ir paziņota saimnieciskā darbība). Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.   
Kodu 2006 lieto, ja ienākumu izmaksā saimnieciskās darbības veicējam. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Ienākumi no citas saimnieciskās darbības 1007 2007     

Izmaksājot saimnieciskās darbības ienākumu, kam nav noteikts atsevišķs kods konkrētam saimnieciskās darbības veidam (1006, 2006, 1008, 2008, 1009, 2009, 2010, 1013, 4002). Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 1. punkts.

Kodu 1007 lieto, ja saimnieciskās darbības ienākumu izmaksā fiziskai personai, kura izmaksas brīdī nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs vai kuras saimnieciskā darbība ir apturēta, bet saimnieciskā darbība ir bijusi pakalpojuma sniegšanas vai preču piegādes brīdī.  Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Kodu 2007 lieto, ja ieņēmumu izmaksā saimnieciskās darbības veicējiem, kas reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji, vai patentmaksas maksātājiem. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Ienākumi no uzņēmuma līguma, izņemot ienākumus, kas gūti saimnieciskās darbības ietvaros 1008 2008       Izmanto, izmaksājot ienākumu no uzņēmuma līguma  (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 1. punkts).
Kodu 1008 lieto, ja ienākumu izmaksā fiziskai personai, kas nav saimnieciskās darbības veicēja (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 7. punkts).  Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu. 
Kodu 2008 lieto, ja ienākumu izmaksā saimnieciskās darbības veicējam. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Ienākumi no kustamā īpašuma izmantošanas (iznomāšanas, izīrēšanas) 1009 2009     Izmanto, izmaksājot ienākumu par kustamā īpašuma (piemēram, iekārtas, transportlīdzekļa, lopu u. tml.) iznomāšanu, izīrēšanu  (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 7. punkts un 11. panta divpadsmitā daļa).
Kodu 1009 lieto, ja ienākumu izmaksā fiziskai personai, kas nav saimnieciskās darbības veicēja. Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu. 
Kodu 2009 lieto, ja ienākumu izmaksā saimnieciskās darbības veicējam. Ienākumu veida kods ir informatīvs.
Ienākumi no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas 1010 2010      Izmanto, izmaksājot ienākumu par pārdotajiem kokmateriāliem un augoša meža atsavināšanu personai  (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 15. punkts).
Kodu 1010 lieto, ja ienākumu izmaksā fiziskai personai, kas nav saimnieciskās darbības veicēja. Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Kodu 2010 lieto, ja ienākumu izmaksā saimnieciskās darbības veicējs. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Autoratlīdzība, kuru izmaksā autortiesību mantiniekiem un citu tiesību pārņēmējiem 1012       Ienākumi no mantinieku autoratlīdzības (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 1. punkts). Nepiemēro izdevumu normas. Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Ienākums no pārdošanai izgatavotas vai iegādātas lietas (ķermeniskas vai bezķermeniskas) pārdošanas 1013       Izmanto, izmaksājot ienākumu par pārdošanai izgatavotas vai iegādātas lietas (ķermeniskas vai bezķermeniskas) pārdošanu atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 19.2 punkta "a" apakšpunktam, ja ienākuma saņēmējam nav reģistrēta saimnieciskā derībā. Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu. 
Ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas   2015     Lieto īpašuma pircējs, kam ir pienākums sniegt paziņojumu, izmaksājot ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas, neatkarīgi no tā, vai īpašums atsavināts brīvprātīgā veidā vai piespiedu (tiesu izpilde, maksātnespējas process), kā ienākuma saņēmēju norādot kapitāla aktīvu īpašnieku. Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 11. punkts. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Ienākums no ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību pārdošanas    2027     Izmanto, izmaksājot ienākumu no ieguldījumu fondu apliecību pārdošanas (atsevišķs kods konkrētajam kapitāla aktīvam, ienākums no pārējo kapitāla aktīvu, izņemot nekustamā īpašuma, atsavināšanas deklarējams ar kodu 2046). Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.9 panta otrās daļas 2. punkts. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Ienākums no kapitāla aktīvu (izņemot nekustamo īpašumu un ieguldījumu fondu apliecību) atsavināšanas    2046     Izmanto, lai deklarētu ienākumu, kas ir apliekams ar IIN, par kura samaksu ir atbildīgs ienākuma saņēmējs (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 11.1 punkts). Piemēram, izmaksājot ienākumu no ieguldījumu zelta pārdošanas. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Ienākums no samaksas par intelektuālo īpašumu vai no literatūras, zinātnes vai mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un izpildītāju darbu radīšanas, izdošanas, izpildīšanas vai citādas izmantošanas 1061       Izmanto, izmaksājot autoratlīdzību, ja autoratlīdzības saņēmējs nav reģistrējis saimniecisko darbību (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 163. punkts). Nepiemēro izdevumu normas. Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Ienākuma veida nosaukums Apliekams ienākums
(ietur izmaksas vietā)
Apliekams ienākums 
(neietur izmaksas vietā)
Neapliekams ienākums Noteikto normu ietvaros neapliekams ienākums Paskaidrojums par ienākuma veida koda izmantošanu paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iedzīvotāju ienākuma nodokļa  (turpmāk - IIN) piemērošanai
Dividendes, dividendēm pielīdzināms ienākums vai nosacītās dividendes 1011    3011    Izmanto, izmaksājot dividenžu ienākumu vai nosacītās dividendes (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 12. un 12.punkts).
Kodu 1011 lieto, ja dividendes ir ar IIN apliekams ienākums. Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu. 
Kodu 3011 lieto, ja dividendes ir atbrīvotas no aplikšanas ar IIN. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Procenti 1019   2019      Izmanto, izmaksājot procentu ienākumu un tiem pielīdzināmu ienākumu (piemēram, izmaksājot procentu ienākumu par noguldījumiem vai izmaksājot procentus par aizdevumu). Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17. panta desmitās daļas 13. punkts. Ienākuma veida kods 1019 paredz IIN aprēķinu.
Ienākuma veida kodu 2019 lieto tikai izmaksājot procentu ienākumu ieguldījumu kontā saskaņā ar
likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.9 panta vienpadsmitās daļas 6.punktu. Ienākuma veida kods 2019 ir informatīvs.
Ienākums no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas 1024    3024    Izmanto privātie pensiju fondi (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 18. punkts). Atbilstoši apliekamam vai nepaliekamam ienākumam ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu vai kalpo kā informatīvs ziņojums.
Papildpensijas kapitāls, kas veidojies no darba devēja veiktajām iemaksām privātajos pensiju fondos atbilstoši licencētiem pensiju plāniem un izmaksāts pensiju plānu dalībniekiem 1026          Izmanto privātie pensiju fondi, izmaksājot uzkrāto kapitālu (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 15. punkts). Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Ienākumi, ko saņem likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā   2030 3030    Izmanto, izmaksājot ienākumu dalībniekam (biedram) komercsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, organizācijas, biedrības un nodibinājuma likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 4. punkts). Ienākuma veida kodi ir informatīvi.
Ienākums no dzīvības apdrošināšanas līguma ar līdzekļu uzkrāšanu 1044   3044   Izmanto apdrošināšanas sabiedrības, izmaksājot apdrošināšanas atlīdzības no apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 20. punkts). Atbilstoši apliekamam vai nepaliekamam ienākumam ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu vai kalpo kā informatīvs ziņojums.
Ienākums no mūža pensijas apdrošināšanas līgumiem, kas veidojas no apdrošinātāja piešķirtajām gratifikācijām  1051       Izmanto apdrošināšanas sabiedrības, izmaksājot kapitāla ienākumu – ienākumu no mūža pensijas apdrošināšanas līgumiem (ar uzkrāto fondētās pensijas kapitālu atbilstoši Valsts fondēto pensiju likumam), kas veidojas no apdrošinātāja piešķirtajām gratifikācijām (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 20.1 punkts). Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Ienākuma veida nosaukums Apliekams ienākums
(ietur izmaksas vietā)
Apliekams ienākums 
(neietur izmaksas vietā)
Neapliekams ienākums Noteikto normu ietvaros neapliekams ienākums Paskaidrojums par ienākuma veida koda izmantošanu paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iedzīvotāju ienākuma nodokļa  (turpmāk - IIN) piemērošanai
Stipendijas 1016   3016   Kodu 3016 lieto, izmaksājot, piemēram, neapliekamas stipendijas, ko apstiprinājis Ministru kabinets, vai stipendijas medicīnu studējošajam, ko izmaksā ārstniecības iestāde (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 8. punkts).  Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Kodu 1016 lieto pārējos gadījumos (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 14. punkts). Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Apdrošināšanas atlīdzība 1017   3017   Izmanto apdrošināšanas sabiedrības, lai deklarētu izmaksāto atlīdzību atbilstoši apdrošināšanas līgumam (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 4. punkts). Atbilstoši apliekamam vai nepaliekamam ienākumam ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu vai kalpo kā informatīvs ziņojums.
Palīdzība, kura likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikto 1000 eiro ietvaros ir neapliekams ienākums       4023 Izmanto, sniedzot palīdzību (no arodbiedrības, reliģiskas organizācijas, sabiedriskā labuma organizācijas līdzekļiem, kā arī no budžeta finansētas institūcijas līdzekļiem), kas ir neapliekams ienākums – 1000 eiro vērtībā (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 20., 25. un 27. punkts un 44. punkta "a" apakšpunkts). Ienākuma veida kods ir informatīvs, bet ienākuma saņēmējam par pārsnieguma daļu paredz IIN piemērošanu gada ienākumu deklarācijā.
Palīdzība, kura likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikto 2000 eiro ietvaros ir neapliekams ienākums        4031 Izmanto, tikai sniedzot palīdzību no sabiedriskā labuma organizācijas līdzekļiem personai, kura nepārtraukti slimo ilgāk par trim mēnešiem, vai personai ar invaliditāti, vai šo personu ģimenes loceklim (neapliekams ienākums – 2000 eiro vērtībā).(Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 27. punkts). Ienākuma veida kods ir informatīvs, bet ienākuma saņēmējam par pārsnieguma daļu paredz IIN piemērošanu gada ienākumu deklarācijā.
Ienākumi, kurus Nodarbinātības valsts aģentūra kvalificējusi par stipendijām vai atlīdzībām     3057   Izmanto, izmaksājot bezdarbnieka statusu ieguvušai fiziskai personai ienākumu, kuru Nodarbinātības valsts aģentūra kvalificējusi par stipendijām vai atlīdzībām (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 52. punkts). Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Ienākumi, kas izmaksāti no pašvaldības budžeta kā atlīdzība fiziskajai personai par sociālās aprūpes pakalpojuma – aprūpe mājās – sniegšanu     3058   Izmanto, izmaksājot ienākumu no pašvaldības budžeta konkrētajiem sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 44. punkts). Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Ienākuma veida nosaukums Apliekams ienākums
(ietur izmaksas vietā)
Apliekams ienākums 
(neietur izmaksas vietā)
Neapliekams ienākums Noteikto normu ietvaros neapliekams ienākums Paskaidrojums par ienākuma veida koda izmantošanu paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iedzīvotāju ienākuma nodokļa  (turpmāk - IIN) piemērošanai
Slimības pabalsti ("B" daļa) 1033       Izmanto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra  (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 9. punkts).
Vecuma pensija 1034       Izmanto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 5. punkts).
Invaliditātes pensija 1035       Izmanto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 5. punkts).
Izdienas pensija 1036       Izmanto izdienas pensiju izmaksātāji un situācijās, kad tiek izmaksāts pabalsts pašvaldības domes vai padomes priekšsēdētājam vai viņa vietniekam atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 pantam.  Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 5. punkts. Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Apgādnieka zaudējuma pensija 1037       Izmanto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 5. punkts).
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātie pabalsti un atlīdzības     3038   Izmanto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 9. punkts) .
Valsts speciālā pensija, invalīdu speciālā pensija 1039       Izmanto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 5. punkts).
Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas ir atmaksātas 1040   3040     Izmanto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 11. punkts).
Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgās iemaksas, kas ir atmaksātas     3041   Izmanto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 11. punkts).
Pensija, kura izmaksāta saskaņā ar Eiropas Savienības regulām un starpvalstu līgumiem 1042   3042   Izmanto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 5. punkts).
Pensijai pielīdzināms ienākums 1052       Izmanto apdrošināšanas sabiedrības, izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību, kas apdrošinātajam tiek izmaksāta saskaņā ar mūža pensijas apdrošināšanas līgumu (ar uzkrāto fondētās pensijas kapitālu atbilstoši Valsts fondēto pensiju likumam), un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, izmaksājot mantoto valsts fondētās pensijas kapitālu. Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 5.un 5.punkts. Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Ienākuma veida nosaukums Apliekams ienākums
(ietur izmaksas vietā)
Apliekams ienākums 
(neietur izmaksas vietā)
Neapliekams ienākums Noteikto normu ietvaros neapliekams ienākums Paskaidrojums par ienākuma veida koda izmantošanu paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iedzīvotāju ienākuma nodokļa  (turpmāk - IIN) piemērošanai
Ienākums, kas gūts parādsaistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā   2047 3047   Piemēram, ar kodu 3047 paziņo aprēķināto ienākumu, atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"  9. panta pirmās daļas 8.3, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.535.6 un 45. punktam dzēšot aizdevumu par vienīgā mājokļa iegādi vai dzēšot saistības Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā, vai ienākumu, kas gūts tādu aizdevuma (kredīta) saistību dzēšanas rezultātā, kuras nav izpildītas 2008. gada ekonomiskās lejupslīdes dēļ, ja tās vienpusēji dzēstas Kredītiestāžu likumā paredzētajos gadījumos, vai ienākumu atbilstoši Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumam. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Savukārt ar kodu 2047 būtu deklarējams, piemēram, ienākums, kas veidojas, dzēšot komunālo maksājumu parādus vai parādus par elektronisko sakaru pakalpojumiem, vai kredītus, kas neatbilst likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"  9. panta pirmās daļas 8.3, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5 un 45. punktam, kā arī saistības, kurām ir iestājies noilgums saskaņā ar Komerclikuma 406. pantu. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Ienākumam pielīdzināms aizdevums 1054 2054     Izmanto, lai deklarētu ienākumam pielīdzināmos aizdevumus atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normām – aizdevumus, ko fiziskā persona, kas aizdevumu neņem saimnieciskās darbības ietvaros, nav atmaksājusi sešu mēnešu laikā pēc aizdevuma līgumā noteiktā aizdevuma atmaksas termiņa, bet ne ilgāk kā 66 mēnešu laikā no aizdevuma izsniegšanas dienas (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.1 pants). Ienākumu veida kods 1054 paredz IIN aprēķinu. Ienākuma veida kods 2054 ir informatīvs.
Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums   2055     Izmanto, lai atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"  8.2 pantam deklarētu ienākumu, kas rodas, ja aizdevums ir izsniegts, piemērojot samazinātus aizdevuma procentus. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Ienākuma veida nosaukums Apliekams ienākums
(ietur izmaksas vietā)
Apliekams ienākums 
(neietur izmaksas vietā)
Neapliekams ienākums Noteikto normu ietvaros neapliekams ienākums Paskaidrojums par ienākuma veida koda izmantošanu paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iedzīvotāju ienākuma nodokļa  (turpmāk - IIN) piemērošanai
No juridiskās personas vai saimnieciskās darbības veicēja saņemtais dāvinājums 1014         Izmanto, izmaksājot dāvanu identificējamai personai (ja nav piemērotas likuma "Par uzņēmuma ienākuma nodokli" normas), kas likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. pantā nav paredzēts kā nepaliekams ienākums (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 8. punkts). Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Konkursos un sacensībās saņemtās mantiskās un naudas balvas (prēmijas)         4025 Neapliekams ienākums līdz 143 eiro (publiskos starptautiskos konkursos, sacensībās līdz 1423 eiro), IIN no pārsnieguma maksā ienākuma saņēmējs (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 10. punkts). Ienākuma veida kods ir informatīvs, bet ienākuma saņēmējam par pārsnieguma daļu paredz IIN piemērošanu gada ienākumu deklarācijā.
Izložu vai azartspēļu laimests, kas pārsniedz 3000 eiro, izņemot preču un pakalpojumu loteriju laimestus 1053       Izmanto izložu un azartspēļu laimestu izmaksātāji, izmaksājot laimestus, kas pārsniedz 3000 eiro.  Kodu 1053 izmanto, lai deklarētu ienākumu, kas pārsniedz 3000 eiro, deklarējot visu laimesta summu 5.ailē, savukārt 6.ailē norādot neapliekamo ienākumu, t. i., 3000 eiro. Izmaksāto laimestu no izlozēm un azartspēlēm, kuru apmērs ir mazāks par 3000 eiro nav jādeklarē (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 5. punkts). Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Laimesti, kuri likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikti kā neapliekami     3060   Izmanto, izmaksājot Čeku loterijas, Simtgades loterijas laimestus vai papildu balvas, momentloterijas "Sporta loterija" laimestus vai interaktīvās izlozes "Sporto visi" laimestus (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 26.1, 26.2 punkts un pārejas noteikumu 136. punkts). Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Ienākuma veida nosaukums Apliekams ienākums
(ietur izmaksas vietā)
Apliekams ienākums 
(neietur izmaksas vietā)
Neapliekams ienākums Noteikto normu ietvaros neapliekams ienākums Paskaidrojums par ienākuma veida koda izmantošanu paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iedzīvotāju ienākuma nodokļa  (turpmāk - IIN) piemērošanai
Citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem nodokli ietur izmaksas vietā 1020       Izmanto, lai deklarētu ienākumu, kuram nav noteikts atsevišķs kods. Piemēram, brīvprātīga atlīdzība (nav noteikta ar tiesas spriedumu vai normatīvajos aktos un nav saistīta ar darba attiecībām) par veselībai nodarīto kaitējumu. Ienākuma veida kods 1020 paredz IIN aprēķinu.
Piemēram, ar kodu 3022 deklarē bēru pabalstu, ko izmaksā darbinieka radiniekam saskaņā ar noteikto normu, savukārt pārsniegumu deklarē ar kodu 2021, vai gadījumā, ja izmaksātājs vēlas ieturēt IIN izmaksas brīdī,–  ar kodu 1020. Ienākuma veida kods 2021 ir informatīvs.
Piemēram, ar kodu 3022 deklarē ar tiesas spriedumu noteiktās kompensācijas vai normatīvajos aktos paredzētās kompensācijas un pabalstus (neattiecas uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātiem pabalstiem), kas nav saistīti ar darba algu, Baltijas Asamblejas balvu laureātiem izmaksātās naudas prēmijas un Ministru kabineta balvas. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem nodokli neietur izmaksas vietā   2021    
Citi ar nodokli neapliekami ienākumi     3022  

Papildu atvieglojumu veidu kodi
 

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un Ministru kabineta 1997. gada 8. aprīļa noteikumiem Nr. 138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem personām ar invaliditāti, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem":
090 Par invaliditāti
091 Politiski represētai personai
093 Nacionālās pretošanās kustības dalībniekam

 

Saistītās datnes: