No 2022. gada 1. janvāra paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām, ko sniedz uzņēmumi, organizācijas, iestādes, biedrības un VID reģistrētie saimnieciskās darbības veicēji, tiek lietoti šādi ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodi:

Ienākuma veida nosaukums Ienākuma veida kods* Paskaidrojums par ienākuma veida koda izmantošanu paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iedzīvotāju ienākuma nodokļa  (turpmāk – IIN) piemērošanai
Darba alga  1001 Izmanto, izmaksājot darba algu, prēmijas, slimības naudu (pamatojoties uz darbnespējas lapu A), ikgadējā atvaļinājuma naudu, komandējuma izdevumu kompensāciju, kas pārsniedz Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" noteiktās normas. Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta otrā un 2.1 daļa un no tām izrietošās nodokļu normas un Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumi Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība".
Ienākuma veida kods vispārējā gadījumā ir informatīvs, jo IIN aprēķins veidojas ikmēneša darba devēja ziņojumā.
Savukārt attiecībā uz iekšzemes darba ņēmēja ienākumiem pie darba devēja ārvalstnieka vai tāda iekšzemes darba ņēmēja ienākumiem, kam par darbu samaksā no Latvijas Republikai piešķirtajiem ārvalstu finanšu vai tehniskās palīdzības vai starptautisko finanšu institūciju aizdevuma līdzekļiem, par kuriem nodokļus maksā darba ņēmējs (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta 9.
1 daļa), šis ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Ienākumi no pienākumu pildīšanas padomē vai valdē 1018 Izmanto, izmaksājot ienākumu kapitālsabiedrības valdes loceklim (tajā skaitā kapitālsabiedrības valdes locekļa domājamo ienākumu atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta 2.9 daļai).  Ienākuma veida kods vispārējā gadījumā ir informatīvs, jo IIN aprēķins veidojas darba devēja ziņojumā.
Ienākumi par personāla nomu 1043 Izmanto, izmaksājot iznomāta personāla ienākumu vai tam pielīdzinātu ienākumu, par kuru paziņojumu iesniedz komersants, kas nomā personālu (rezidentus) no ārvalstu komersanta (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17.1 pants). Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Ienākums uz tiesas nolēmuma vai iestādes lēmuma pamata no valsts budžeta izmaksājamās kompensācijas, kas ir saistīta ar darba attiecībām vai to pārtraukšanu vai kurai ir ienākuma gūšanas raksturs 1049  Izmanto valsts pārvaldes iestāde, pašvaldības iestāde, cita atvasināta publisko tiesību juridiskā persona vai iestāde ar patstāvīgu budžetu, kas uz iestādes lēmuma vai tiesas nolēmuma pamata saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu izmaksā attiecīgi no valsts budžeta, pašvaldības budžeta, citas atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas budžeta vai iestādes ar patstāvīgu budžetu līdzekļiem zaudējumu atlīdzinājumu, kurš saistīts ar esošām vai bijušām darba (dienesta) attiecībām (Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 39. punkts). Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Algota darba ienākumi par darba pienākumu veikšanu citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts un stājies spēkā starptautiskais līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu 3050 Izmanto, lai deklarētu algota darba ienākumu, kas ir atbrīvots no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijā (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 24. panta septītā daļa). Ienākuma veida kods ir informatīvs.

Darba devēja apmaksātie darba koplīgumā noteiktie darbinieka ēdināšanas un ārstniecības izdevumi, kas nepārsniedz 480 eiro gadā

3059 Izmanto, aprēķinot ienākumu par darba devēja apmaksātajiem ēdināšanas un ārstniecības izdevumiem darba attiecību ietvaros (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta piecpadsmitā daļa). Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Ienākums no akciju pirkuma tiesību īstenošanas 3062 Izmanto, lai deklarētu neapliekamu ienākumu darbiniekam vai valdes loceklim par akciju, kapitāla daļu vai citu tiesību, kas ļauj saņemt dividendes, pirkuma tiesību īstenošanu atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 43. punktam. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Attālinātā darba kompensācija 3063 Izmanto, lai deklarētu likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.panta 19.1 daļā noteikto neapliekamo ienākumu, kas nepārsniedz 40 eiro. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Algota darba ienākumi no profesionālā sporta 1064 Izmanto, izmaksājot algota darba ienākumu profesionālam sportistam, kurš par tādu atzīts Sporta likuma 19. panta izpratnē, un piemēro nodokļa likmi 20 % atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta 19.1 daļai.  Ienākuma veida kods vispārējā gadījumā ir informatīvs, jo IIN aprēķins veidojas darba devēja ziņojumā.
Ukrainas civiliedzīvotāja darba alga 1066 Izmanto, izmaksājot algota darba ienākumu Ukrainas civiliedzīvotājam par periodu pēc 2022. gada 27. maija (Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 8.3 panta astotā daļa).  Ienākuma veida kods ir informatīvs, jo IIN aprēķins veidojas pārskatā par fiziskās personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā.
Darba alga par attālināta darba veikšanu pie ESAO dalībvalstī reģistrēta darba devēja vai ienākums no ESAO dalībvalstī reģistrētas saimnieciskās darbības 1067 Izmanto ārvalstnieki, kuri, saņēmuši ilgtermiņa vīzu, pamatojoties uz Imigrācijas likuma 11. panta piekto daļu, kļuva par Latvijas rezidentu un izvēlas maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli, piemērojot 15 % likmi no saņemtās darba algas par attālināta darba veikšanu pie Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrēta darba devēja vai saņemtā ienākuma no  Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētas saimnieciskās darbības (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"  15. panta 19.2 daļa).
Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Darba devēja apmaksātā mācību maksa par darbinieka augstākās izglītības iegūšanu 3068 Izmanto, ja darba devējs apmaksā mācību maksu par darbinieka augstākās izglītības iegūšanu valsts akreditētās Latvijas izglītības iestādēs, Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs, ja augstākās izglītības iegūšana saistīta ar prasmju iegūšanu, kas nepieciešama darba devējam (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9.panta pirmās daļas 32.3punkts). Ienākuma veida kods ir informatīvs.

Ienākuma veida kodi "10.." ir par apliekamu ienākumu, no kuriem IIN ietur izmaksas vietā, ienākumu veidu kodi "20.." ir par apliekamu ienākumu, kuriem nodokli neietur izmaksas vietā, ienākumu veidu kodi "30.." ir par neapliekamiem ienākumiem, bet ienākumu veidu kodi "40.." ir par ienākumiem, kuri noteiktu normu ietvaros ir neapliekami

 

Ienākuma veida nosaukums Ienākuma veida kods* Paskaidrojums par ienākuma veida koda izmantošanu paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN) piemērošanai
Ieņēmumi no savas lauksaimniecības produkcijas un ievāktu savvaļas velšu pārdošanas 4002 Izmanto, izmaksājot ienākumu par lauksaimniecības produkciju vai savvaļas veltēm (graudiem, pienu, meža ogām, sēnēm u. tml.), kas iepirktas no fiziskas personas. Neapliekamais ienākums – 3000 eiro (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 1. punkts). Ienākuma veida kods ir informatīvs, bet ienākuma saņēmējam par pārsnieguma daļu paredz IIN aprēķinu gada ienākumu deklarācijā.
Ienākumi no autoratlīdzības, ko izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācijas (izņemot autortiesību mantinieku ienākumus) 1003 Izmanto tikai kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, lai piemērotu izdevumu normas, ieturot nodokli izmaksas brīdī. Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta divdesmit otrā daļa. Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Ienākumi no metāllūžņu pārdošanas 1004 Izmanto, izmaksājot ienākumu par nodotajiem metāllūžņiem  (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 15.1 punkts). Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Ienākumi no personīgā īpašuma atsavināšanas (izņemot nekustamo īpašumu) 3005 Izmanto, izmaksājot ienākumu par fiziskajai personai piederošas personiskai lietošanai paredzētas kustamas lietas pārdošanu (piemēram, mēbeles, apģērbs u. tml.), kas nav pārdotas saimnieciskās darbības ietvaros, atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta pirmās daļas 19.2 punktam. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Ienākumi no nekustamā īpašuma izmantošanas 1006, 2006 Izmanto, izmaksājot ienākumu par zemes, dzīvokļa vai ēkas iznomāšanu  (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 5. punkts un 11. panta divpadsmitā daļa).
Kodu 1006 lieto, ja ienākumu izmaksā fiziskai personai, kas nav saimnieciskās darbības veicējs (arī tad, ja ir paziņota saimnieciskā darbība). Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.  
Kodu 2006 lieto, ja ienākumu izmaksā saimnieciskās darbības veicējam. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Ienākumi no citas saimnieciskās darbības 1007, 2007 Izmaksājot saimnieciskās darbības ienākumu, kam nav noteikts atsevišķs kods konkrētam saimnieciskās darbības veidam (1006, 2006, 1008, 2008, 1009, 2009, 1010, 2010, 1013, 4002). Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 1. punkts.
Kodu 1007 lieto, ja saimnieciskās darbības ienākumu izmaksā fiziskai personai, kura izmaksas brīdī nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs vai kuras saimnieciskā darbība ir apturēta, bet saimnieciskā darbība ir bijusi pakalpojuma sniegšanas vai preču piegādes brīdī.  Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Kodu 2007 lieto, ja ieņēmumu izmaksā saimnieciskās darbības veicējiem, kas reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji, vai samazinātā patentmaksas maksātājiem. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Ienākumi no uzņēmuma līguma 1008, 2008 Izmanto, izmaksājot ienākumu no uzņēmuma līguma  (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 1. punkts).
Kodu 1008 lieto, ja ienākumu izmaksā fiziskai personai, kas nav saimnieciskās darbības veicēja (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 7. punkts).  Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Kodu 2008 lieto, ja ienākumu izmaksā saimnieciskās darbības veicējam. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Ienākumi no kustamā īpašuma izmantošanas (iznomāšanas, izīrēšanas) 1009, 2009 Izmanto, izmaksājot ienākumu par kustamā īpašuma (piemēram, iekārtas, transportlīdzekļa, lopu u. tml.) iznomāšanu, izīrēšanu  (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 7. punkts un 11. panta divpadsmitā daļa).
Kodu 1009 lieto, ja ienākumu izmaksā fiziskai personai, kas nav saimnieciskās darbības veicēja. Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Kodu 2009 lieto, ja ienākumu izmaksā saimnieciskās darbības veicējam. Ienākumu veida kods ir informatīvs.
Ienākumi no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas 1010, 2010 Izmanto, izmaksājot ienākumu par pārdotajiem kokmateriāliem un augoša meža atsavināšanu personai  (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 15. punkts un četrpadsmitā daļa). Kodu 1010 lieto, ja ienākumu izmaksā fiziskai personai, kas nav saimnieciskās darbības veicēja. Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu. Kodu 2010 lieto, ja ienākumu izmaksā saimnieciskās darbības veicējs. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Autoratlīdzība, kuru izmaksā autortiesību mantiniekiem un citu tiesību pārņēmējiem 1012 Ienākumi no mantinieku autoratlīdzības (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 2. punkts). Nepiemēro izdevumu normas. Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Ienākums no pārdošanai izgatavotas vai iegādātas lietas (ķermeniskas vai bezķermeniskas) pārdošanas 1013 Izmanto, izmaksājot ienākumu par pārdošanai izgatavotas vai iegādātas lietas (ķermeniskas vai bezķermeniskas) pārdošanu atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 19.2 punkta "a" apakšpunktam, ja ienākuma saņēmējam nav reģistrēta saimnieciskā darbība. Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu. 
Ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas 2015 Lieto īpašuma pircējs, kam ir pienākums sniegt paziņojumu, izmaksājot ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas, neatkarīgi no tā, vai īpašums atsavināts brīvprātīgā veidā vai piespiedu (tiesu izpilde, maksātnespējas process), kā ienākuma saņēmēju norādot kapitāla aktīvu īpašnieku. Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 11. punkts. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Ienākums no ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību pārdošanas  2027 Izmanto, izmaksājot ienākumu no ieguldījumu fondu apliecību pārdošanas (atsevišķs kods konkrētajam kapitāla aktīvam, ienākums no pārējo kapitāla aktīvu, izņemot nekustamā īpašuma, atsavināšanas deklarējams ar kodu 2046). Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.9 panta otrās daļas 2. punkts. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Ienākums no kapitāla aktīvu (izņemot nekustamo īpašumu un ieguldījumu fondu apliecību) atsavināšanas  2046 Izmanto, lai deklarētu ienākumu, kas ir apliekams ar IIN, par kura samaksu ir atbildīgs ienākuma saņēmējs (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 11.1 punkts). Piemēram, izmaksājot ienākumu no ieguldījumu zelta pārdošanas. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Ienākums no samaksas par intelektuālo īpašumu vai no literatūras, zinātnes vai mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un izpildītāju darbu radīšanas, izdošanas, izpildīšanas vai citādas izmantošanas 1061 Izmanto, izmaksājot autoratlīdzību, ja autoratlīdzības saņēmējs nav reģistrējis saimniecisko darbību (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 163. punkts). Nepiemēro izdevumu normas. Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.

* Ienākuma veida kodi "10.." ir par apliekamu ienākumu, no kuriem IIN ietur izmaksas vietā, ienākumu veidu kodi "20.." ir par apliekamu ienākumu, kuriem nodokli neietur izmaksas vietā, ienākumu veidu kodi "30.." ir par neapliekamiem ienākumiem, bet ienākumu veidu kodi "40.." ir par ienākumiem, kuri noteiktu normu ietvaros ir neapliekami

Ienākuma veida nosaukums Ienākuma veida kods* Paskaidrojums par ienākuma veida koda izmantošanu paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iedzīvotāju ienākuma nodokļa  (turpmāk – IIN) piemērošanai
Dividendes, dividendēm pielīdzināms ienākums vai nosacītās dividendes 1011, 3011 Izmanto, izmaksājot dividenžu ienākumu vai nosacītās dividendes (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 12. un 12.1 punkts).
Kodu 1011 lieto, ja dividendes ir ar IIN apliekams ienākums. Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Kodu 3011 lieto, ja dividendes ir atbrīvotas no aplikšanas ar IIN. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Procenti 1019, 2019

Izmanto, izmaksājot procentu ienākumu (piemēram, izmaksājot procentu ienākumu par noguldījumiem vai izmaksājot procentus par aizdevumu). Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta trešās daļas 13.punkts un 17.panta desmitās daļas 13.punkts. 

Izmaksājot procentiem pielīdzinām ienākumu, izmaksātājam nav pienākuma ieturēt nodokli, bet, ja to dara brīvprātīgi, vienojoties ar ienākuma saņēmēju, izmanto ienākumu veidu kodu 1019. Ja izmaksā procentiem pielīdzināmu ar nodokli apliekamu ienākumu, kas netiek izmaksāts ieguldījumu kontā, izmanto kodu 2021. Ja izmaksā ar nodokli neapliekamu procentu vai procentiem pielīdzināmu ienākumu, izmanto kodu 3022.

Ienākuma veida kods 1019 paredz IIN aprēķinu.

Ienākuma veida kodu 2019 lieto, tikai izmaksājot procentu vai procentiem pielīdzināmo ienākumu ieguldījumu kontā saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta vienpadsmitās daļas 6.punktu. Ienākuma veida kods 2019 ir informatīvs.
Ienākums no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas 1024, 3024 Izmanto privātie pensiju fondi (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 18. punkts). Kods 1024 paredz IIN aprēķinu, bet kods 3024 ir informatīvs.
Papildpensijas kapitāls, kas veidojies no darba devēja veiktajām iemaksām privātajos pensiju fondos atbilstoši licencētiem pensiju plāniem un izmaksāts pensiju plānu dalībniekiem 1026 Izmanto privātie pensiju fondi, izmaksājot uzkrāto kapitālu (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 15. punkts). Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Ienākumi, ko saņem likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā 2030, 3030 Izmanto, izmaksājot ienākumu dalībniekam (biedram) komercsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, organizācijas, biedrības un nodibinājuma likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 4. punkts). Ienākuma veida kodi ir informatīvi.
Ienākums no dzīvības apdrošināšanas līguma ar līdzekļu uzkrāšanu 1044, 3044 Izmanto apdrošināšanas sabiedrības, izmaksājot apdrošināšanas atlīdzības no apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 20. punkts).  Kods 1044 paredz IIN aprēķinu, bet kods 3044 ir informatīvs.
Ienākums no mūža pensijas apdrošināšanas līgumiem, kas veidojas no apdrošinātāja piešķirtajām gratifikācijām  1051 Izmanto apdrošināšanas sabiedrības, izmaksājot kapitāla ienākumu – ienākumu no mūža pensijas apdrošināšanas līgumiem (ar uzkrāto fondētās pensijas kapitālu atbilstoši Valsts fondēto pensiju likumam), kas veidojas no apdrošinātāja piešķirtajām gratifikācijām (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 20.1 punkts). Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.

* Ienākuma veida kodi "10.." ir par apliekamu ienākumu, no kuriem IIN ietur izmaksas vietā, ienākumu veidu kodi "20.." ir par apliekamu ienākumu, kuriem nodokli neietur izmaksas vietā, ienākumu veidu kodi "30.." ir par neapliekamiem ienākumiem, bet ienākumu veidu kodi "40.." ir par ienākumiem, kuri noteiktu normu ietvaros ir neapliekami

Ienākuma veida nosaukums Ienākuma veida kods* Paskaidrojums par ienākuma veida koda izmantošanu paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN) piemērošanai
Stipendijas 1016, 3016 Kodu 3016 lieto, izmaksājot, piemēram, neapliekamas stipendijas, ko apstiprinājis Ministru kabinets, vai stipendijas medicīnu studējošajam, ko izmaksā ārstniecības iestāde (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 8., 8.1 un 8.2 punkts).  Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Kodu 1016 lieto pārējos gadījumos, kad nelieto kodu 3016 (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 14. punkts). Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Apdrošināšanas atlīdzība 1017, 3017 Izmanto apdrošināšanas sabiedrības, lai deklarētu izmaksāto atlīdzību atbilstoši apdrošināšanas līgumam (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 4. punkts). Kods 1017 paredz IIN aprēķinu, bet kods 3017 ir informatīvs.
Palīdzība, kura likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikto 3000 eiro ietvaros ir neapliekams ienākums 4023 Izmanto, sniedzot palīdzību (no arodbiedrības, reliģiskas organizācijas, sabiedriskā labuma organizācijas līdzekļiem, kā arī no budžeta finansētas institūcijas līdzekļiem), kas ir neapliekams ienākums –  3000 eiro vērtībā (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9.panta pirmās daļas 20., 25. un 27.punkts). Ienākuma veida kods ir informatīvs, bet ienākuma saņēmējam par pārsnieguma daļu paredz IIN piemērošanu gada ienākumu deklarācijā.
Palīdzība, kura likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikto 1000 eiro ietvaros ir neapliekams ienākums 4032 Izmanto, izmaksājot ar brīvprātīgā darba veikšanu saistīto personificēto izdevumu kompensācijas par ēdināšanu, viesnīcu (naktsmītni), ceļa (transporta) izdevumiem, degvielu, apģērbu un apmācību, kas ir neapliekams ienākums – 1000 eiro vērtībā (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9.panta pirmās daļas 44.punkta "a"apakšpunkts). Ienākuma veida kods ir informatīvs, bet ienākuma saņēmējam par pārsnieguma daļu paredz IIN piemērošanu gada ienākumu deklarācijā.
Ienākumi, kurus Nodarbinātības valsts aģentūra kvalificējusi par stipendijām vai atlīdzībām 3057 Izmanto, izmaksājot bezdarbnieka statusu ieguvušai fiziskai personai ienākumu, kuru Nodarbinātības valsts aģentūra kvalificējusi par stipendijām vai atlīdzībām (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 52. punkts). Ienākuma veida kods ir informatīvs.

* Ienākuma veida kodi "10.." ir par apliekamu ienākumu, no kuriem IIN ietur izmaksas vietā, ienākumu veidu kodi "20.." ir par apliekamu ienākumu, kuriem nodokli neietur izmaksas vietā, ienākumu veidu kodi "30.." ir par neapliekamiem ienākumiem, bet ienākumu veidu kodi "40.." ir par ienākumiem, kuri noteiktu normu ietvaros ir neapliekami

Ienākuma veida nosaukums Ienākuma veida kods* Paskaidrojums par ienākuma veida koda izmantošanu paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iedzīvotāju ienākuma nodokļa  (turpmāk – IIN) piemērošanai
Slimības pabalsti ("B" daļa) 1033 Izmanto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra  (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 9. punkts).
Vecuma pensija 1034 Izmanto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 5. punkts).
Invaliditātes pensija 1035 Izmanto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17.panta desmitās daļas 5. punkts).
Izdienas pensija 1036  Izmanto izdienas pensiju izmaksātāji un situācijās, kad tiek izmaksāts pabalsts pašvaldības domes vai padomes priekšsēdētājam vai viņa vietniekam atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 pantam.  Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 5. punkts. Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Apgādnieka zaudējuma pensija 1037 Izmanto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 5. punkts).
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātie pabalsti un atlīdzības 3038 Izmanto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 9. punkts) .
Valsts speciālā pensija, invalīdu speciālā pensija 1039 Izmanto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 5. punkts).
Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas ir atmaksātas 1040, 3040 Izmanto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 11. punkts).
Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgās iemaksas, kas ir atmaksātas 3041 Izmanto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 11. punkts).
Pensija, kura izmaksāta saskaņā ar Eiropas Savienības regulām un starpvalstu līgumiem 1042, 3042 Izmanto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 5. punkts).
Pensijai pielīdzināms ienākums 1052  Izmanto apdrošināšanas sabiedrības, izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību, kas apdrošinātajam tiek izmaksāta saskaņā ar mūža pensijas apdrošināšanas līgumu (ar uzkrāto fondētās pensijas kapitālu atbilstoši Valsts fondēto pensiju likumam), un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, izmaksājot mantoto valsts fondētās pensijas kapitālu. Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17. panta desmitās daļas 5.1 un 5.2 punkts. Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.

* Ienākuma veida kodi "10.." ir par apliekamu ienākumu, no kuriem IIN ietur izmaksas vietā, ienākumu veidu kodi "20.." ir par apliekamu ienākumu, kuriem nodokli neietur izmaksas vietā, ienākumu veidu kodi "30.." ir par neapliekamiem ienākumiem, bet ienākumu veidu kodi "40.." ir par ienākumiem, kuri noteiktu normu ietvaros ir neapliekami

Ienākuma veida nosaukums Ienākuma veida kods* Paskaidrojums par ienākuma veida koda izmantošanu paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iedzīvotāju ienākuma nodokļa  (turpmāk – IIN) piemērošanai
Ienākums, kas gūts parādsaistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā 2047, 3047 Piemēram, ar kodu 3047 paziņo aprēķināto ienākumu, atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"  9. panta pirmās daļas 8.3, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6 un 45. punktam dzēšot aizdevumu par vienīgā mājokļa iegādi vai dzēšot saistības Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā, vai ienākumu, kas gūts tādu aizdevuma (kredīta) saistību dzēšanas rezultātā, kuras nav izpildītas 2008. gada ekonomiskās lejupslīdes dēļ, ja tās vienpusēji dzēstas Kredītiestāžu likumā paredzētajos gadījumos, vai ienākumu atbilstoši Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumam. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Savukārt ar kodu 2047 būtu deklarējams, piemēram, ienākums, kas veidojas, dzēšot komunālo maksājumu parādus vai parādus par elektronisko sakaru pakalpojumiem, vai kredītus, kas neatbilst likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"  9. panta pirmās daļas 8.
3, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5,35.6 un 45. punktam, kā arī saistības, kurām ir iestājies noilgums saskaņā ar Komerclikuma 406. pantu. Ienākuma veida kods ir informatīvs.
Ienākumam pielīdzināms aizdevums 1054, 2054 Izmanto, lai deklarētu ienākumam pielīdzināmos aizdevumus atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normām – aizdevumus, ko fiziskā persona, kas aizdevumu neņem saimnieciskās darbības ietvaros, nav atmaksājusi sešu mēnešu laikā pēc aizdevuma līgumā noteiktā aizdevuma atmaksas termiņa, bet ne ilgāk kā 66 mēnešu laikā no aizdevuma izsniegšanas dienas (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.1 pants).
Ienākumu veida kods 1054 paredz IIN aprēķinu.
Ienākuma veida kods 2054 ir informatīvs.
Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums 2055 Izmanto, lai atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"  8.2 pantam deklarētu ienākumu, kas rodas, ja aizdevums ir izsniegts, piemērojot samazinātus aizdevuma procentus. Ienākuma veida kods ir informatīvs.

* Ienākuma veida kodi "10.." ir par apliekamu ienākumu, no kuriem IIN ietur izmaksas vietā, ienākumu veidu kodi "20.." ir par apliekamu ienākumu, kuriem nodokli neietur izmaksas vietā, ienākumu veidu kodi "30.." ir par neapliekamiem ienākumiem, bet ienākumu veidu kodi "40.." ir par ienākumiem, kuri noteiktu normu ietvaros ir neapliekami

Ienākuma veida nosaukums Ienākuma veida kods* Paskaidrojums par ienākuma veida koda izmantošanu paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iedzīvotāju ienākuma nodokļa  (turpmāk – IIN) piemērošanai
No juridiskās personas vai saimnieciskās darbības veicēja saņemtais dāvinājums 1014 Izmanto, izmaksājot dāvanu identificējamai personai (ja nav piemērotas Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normas). Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 9. punkts. Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Konkursos un sacensībās saņemtās mantiskās un naudas balvas (prēmijas) 4025 Neapliekams ienākums līdz 143 eiro (publiskos starptautiskos konkursos, sacensībās līdz 1423 eiro), IIN no pārsnieguma maksā ienākuma saņēmējs (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 10. punkts). Ienākuma veida kods ir informatīvs, bet ienākuma saņēmējam par pārsnieguma daļu paredz IIN piemērošanu gada ienākumu deklarācijā.
Izložu vai azartspēļu laimests, kas pārsniedz 3000 eiro, izņemot preču un pakalpojumu loteriju laimestus 1053 Izmanto izložu un azartspēļu laimestu izmaksātāji, izmaksājot laimestus, kas pārsniedz 3000 eiro.  Kodu 1053 izmanto, lai deklarētu ienākumu, kas pārsniedz 3000 eiro, deklarējot visu laimesta summu 5. ailē, savukārt 6. ailē norādot neapliekamo ienākumu, t. i., 3000 eiro. Izmaksātie laimesti no izlozēm un azartspēlēm, kuru apmērs ir mazāks par 3000 eiro, nav jādeklarē (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 5. punkts). Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu.
Laimesti, kuri likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikti kā neapliekami 3060 Izmanto, izmaksājot Čeku loterijas, Simtgades loterijas laimestus vai papildu balvas, momentloterijas "Sporta loterija" laimestus vai interaktīvās izlozes "Sporto visi" laimestus (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 26.1, 26.2 punkts un pārejas noteikumu 136. punkts). Ienākuma veida kods ir informatīvs.

* Ienākuma veida kodi "10.." ir par apliekamu ienākumu, no kuriem IIN ietur izmaksas vietā, ienākumu veidu kodi "20.." ir par apliekamu ienākumu, kuriem nodokli neietur izmaksas vietā, ienākumu veidu kodi "30.." ir par neapliekamiem ienākumiem, bet ienākumu veidu kodi "40.." ir par ienākumiem, kuri noteiktu normu ietvaros ir neapliekami

Ienākuma veida nosaukums Ienākuma veida kods* Paskaidrojums par ienākuma veida koda izmantošanu paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iedzīvotāju ienākuma nodokļa  (turpmāk – IIN) piemērošanai
Citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem nodokli ietur izmaksas vietā 1020, 2021, 3022 Izmanto, lai deklarētu ienākumu, kuram nav noteikts atsevišķs kods. Piemēram, brīvprātīgu atlīdzību (nav noteikta ar tiesas spriedumu vai normatīvajos aktos un nav saistīta ar darba attiecībām) par veselībai nodarīto kaitējumu paziņo ar 1020. Ienākuma veida kods 1020 paredz IIN aprēķinu.
Piemēram, ar kodu 3022 deklarē bēru pabalstu, ko izmaksā darbinieka radiniekam saskaņā ar noteikto normu, savukārt pārsniegumu deklarē ar kodu 2021 vai gadījumā, ja izmaksātājs vēlas ieturēt IIN izmaksas brīdī,–  ar kodu 1020. Ienākuma veida kods 2021 ir informatīvs.
Piemēram, ar kodu 3022 deklarē ar tiesas spriedumu noteiktās kompensācijas vai normatīvajos aktos paredzētās kompensācijas un pabalstus (neattiecas uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātiem pabalstiem), kas nav saistīti ar darba algu, Baltijas Asamblejas balvu laureātiem izmaksātās naudas prēmijas un Ministru kabineta balvas. Ienākuma veida kods 3022 ir informatīvs.

* Ienākuma veida kodi "10.." ir par apliekamu ienākumu, no kuriem IIN ietur izmaksas vietā, ienākumu veidu kodi "20.." ir par apliekamu ienākumu, kuriem nodokli neietur izmaksas vietā, ienākumu veidu kodi "30.." ir par neapliekamiem ienākumiem, bet ienākumu veidu kodi "40.." ir par ienākumiem, kuri noteiktu normu ietvaros ir neapliekami

Papildu atvieglojumu veidu kodi

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un Ministru kabineta 1997. gada 8. aprīļa noteikumiem Nr. 138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem personām ar invaliditāti, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem":
090 Par invaliditāti
091 Politiski represētai personai
093 Nacionālās pretošanās kustības dalībniekam

Vēsturisko ienākumu veidu kodi:

Saistītās datnes: