Reeksports ļauj izvest no Savienības muitas teritorijas atpakaļ uz trešajām valstīm ārpussavienības preces, kurām iepriekš ir bijusi piemērota:

 1. uzglabāšana muitas noliktavā,
 2. pagaidu ievešana,
 3. ievešana pārstrādei,
 4. uzglabāšana brīvajā zonā,
 5. pagaidu uzglabāšana.

Reeksports nav muitas procedūra.

Reeksporta gadījumā ārpussavienības preces izved:

 1. noformējot reeksporta deklarāciju,
 2. piemērojot muitas procedūru - tranzīts (noformējot tranzīta deklarāciju),
 3. noformējot izvešanas kopsavilkuma deklarāciju vai
 4. noformējot reeksporta paziņojumu.

Preces, ko izved no Savienības muitas teritorijas, ir pakļautas muitas uzraudzībai un var tikt pakļautas muitas kontrolei.

Informāciju par dokumentiem, ko noformē reeksporta gadījumā, lūdzam skatīt atvērumā “Apkopojums par reeksporta dokumentu noformēšanu”, bet plašāku skaidrojumu – atvērumā par katru dokumentu.

Reeksporta deklarācija ir darbība, ar kuru persona noteiktā veidā un kārtībā pauž vēlmi izvest ārpussavienības preces, izņemot tās, uz kurām attiecas brīvās zonas procedūra vai kuras atrodas pagaidu uzglabāšanā, no Savienības muitas teritorijas.

Reeksporta deklarācija ir:

 • standarta,
 • vienkāršotā (ar atļauju),
 • ieraksts deklarētāja reģistros, vai
 • atsevišķos gadījumos - mutiskā deklarācija vai akts, ko uzskata par muitas deklarāciju.

Reeksporta deklarāciju noformē ārpussavienības precēm, ko paredzēts izvest no Savienības muitas teritorijas un kurām iepriekš bijusi piemērota muitas procedūra – uzglabāšana muitas noliktavā, pagaidu ievešana vai ievešana pārstrādei.
 

Reeksporta deklarāciju iesniedz DA 244. pantā noteiktajos termiņos* atbilstoši pārvadājuma veidam (jūras, gaisa, autoceļu vai dzelzceļa pārvadājums).

Reeksporta deklarāciju iesniedz noslēgšanas muitas iestādei, kas norādīta īpašās procedūras atļaujā (muitas noliktavas turēšanas atļauja, atļauja pagaidu ievešanai vai ievešanai pārstrādei) vai muitas deklarācijas par preču nodošanu īpašai procedūrai datu elementā 2/2 (vienkāršotās atļaujas piemērošanas gadījumā).

Ārpussavienības preču, kas atrodas brīvās zonas procedūrā vai pagaidu uzglabāšanā, izvešanai reeksporta deklarācijas vietā noformē citu dokumentu – sk. atvērumu “Izvešanas kopsavilkuma deklarācija”, “Reeksporta paziņojums” vai “Tranzīts”.

Pārejas periodā līdz Automātiskās eksporta kontroles sistēmas jaunināšanai atbilstoši SMK prasībām (2023.gads)  reeksporta deklarācijas aizpilda saskaņā ar TDA 9. pielikuma A, C.1 un D.1 papildinājumā un Ministru kabineta 2016. gada 29. novembra noteikumos Nr. 754 “Muitas deklarācija papildu aiļu aizpildīšanas  un dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība” minētajiem nosacījumiem.

* DA 244.pantā noteiktie termiņi

Jūras pārvadājumi (konteinerkravas)

24 h pirms preču iekraušanas tajā kuģī, kas tās izvedīs no Savienības muitas teritorijas

Jūras pārvadājumi (konteinerkravas) starp Savienības muitas teritoriju un Grenlandi, Fēru salām, Islandi vai Baltijas jūras, Ziemeļjūras, Melnās jūras vai Vidusjūras ostām un visām Marokas ostām

Vismaz 2 h pirms izbraukšanas no Savienības muitas teritorijā esošās ostas

Jūras pārvadājumi (beramkravas, lejamkravas)

2 h pirms izbraukšanas no Savienības muitas teritorijā esošās ostas

Gaisa pārvadājumi

Vismaz 30 minūtes pirms izlidošanas no Savienības muitas teritorijā esošās lidostas

Autopārvadājumi

Vismaz 1 h pirms tam, kad precēm jāatstāj Savienības muitas teritorija

Dzelzceļa pārvadājumi

 1. Ja vilciena kustība no pēdējās vilciena formēšanas stacijas līdz izvešanas muitas iestādei ilgst mazāk nekā 2 h, - vismaz 1 h pirms preču atvešanas tajā vietā, kura ir izvešanas muitas iestādes kompetencē;
 2. visos citos gadījumos - vismaz 2 h pirms tam, kad precēm jāatstāj Savienības muitas teritorija

Tranzīta deklarāciju ar izvešanas kopsavilkuma deklarācijas datiem ārējā tranzīta procedūras piemērošanai noformē ārpussavienības precēm, kuras atrodas pagaidu uzglabāšanā vai kurām piemērota brīvās zonas procedūra un kuras pārvieto pa Savienības muitas teritoriju uz izvešanas muitas iestādi (piemēram, preces iekrauj transportlīdzeklī brīvajā zonā Rīgas brīvostā un pārvieto uz izvešanas (galamērķa) muitas iestādi – Terehovas MKP 0722). Ja preces pārvieto uz Norvēģiju, Šveici, Andoru vai Lihtenšteinu, uz precēm attiecināms atbrīvojums no izvešanas kopsavilkuma deklarācijas, t.i., tranzīta deklarācijā var nebūt izvešanas kopsavilkuma deklarācijas datu, savukārt tranzīta deklarāciju noformē līdz Savienības muitas teritorijas robežai vai galamērķim attiecīgajā valstī.

Ja preces pārvieto uz Apvienoto Karalisti, tranzīta deklarāciju noformē līdz Savienības muitas teritorijas robežai vai galamērķim Apvienotajā Karalistē. Tranzīta deklarācijā jābūt iekļautiem izvešanas kopsavilkuma deklarācijas datiem.

Papildu informācija par tranzīta procedūras piemērošanu atrodama VID mājaslapas sadaļā “Tranzīts”.

Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas dati jau ir iekļauti reeksporta deklarācijā, tādējādi gadījumos, kad ārpussavienības preču izvešanai ir iesniegta reeksporta deklarācija vai tranzīta deklarācija ar izvešanas kopsavilkuma deklarācijas datiem, izvešanas kopsavilkuma deklarācija atsevišķi nav jāiesniedz.

Izvešanas kopsavilkuma deklarāciju atsevišķi iesniedz gadījumā, ja ārpussavienības preces izved atpakaļ tieši no brīvās zonas vai pagaidu uzglabāšanas vietas (t.i., pagaidu uzglabāšanas vieta vai brīvā zona atrodas tieši pie robežšķērsošanas vietas).

Izvešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniedz DA 244. pantā noteiktajos termiņos* atbilstoši pārvadājuma veidam (jūras, gaisa, autoceļu vai dzelzceļa pārvadājums).

Izvešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniedz izvešanas muitas iestādei, kuras kompetencē ir pagaidu uzglabāšanas vieta vai brīvā zona, kur preces tiek uzglabātas.

* DA 244. pantā noteiktie termiņi

Jūras pārvadājumi (konteinerkravas)

24 h pirms iekraušanas tajā kuģī, kas preces izvedīs no Savienības muitas teritorijas

Jūras pārvadājumi (konteinerkravas) starp Savienības muitas teritoriju un Grenlandi, Fēru salām, Islandi vai Baltijas jūras, Ziemeļjūras, Melnās jūras vai Vidusjūras ostām un visām Marokas ostām

Vismaz 2 h pirms izbraukšanas no Savienības muitas teritorijā esošās ostas

Jūras pārvadājumi (beramkravas, lejamkravas)

2 h pirms izbraukšanas no Savienības muitas teritorijā esošās ostas

Gaisa pārvadājumi

Vismaz 30 minūtes pirms izlidošanas no Savienības muitas teritorijā esošās lidostas

Autopārvadājumi

Vismaz 1 h pirms tam, kad precēm jāatstāj Savienības muitas teritorija

Dzelzceļa pārvadājumi

 1. Ja vilciena kustība no pēdējās vilciena formēšanas stacijas līdz izvešanas muitas iestādei ilgst mazāk nekā 2 h, - vismaz 1 h pirms preču atvešanas tajā vietā, kura ir izvešanas muitas iestādes kompetencē;
 2. visos citos gadījumos - vismaz 2 h pirms tam, kad precēm jāatstāj Savienības muitas teritorija

 

Reeksporta paziņojums ir darbība, ar kuru persona noteiktā veidā un kārtībā pauž vēlmi izvest ārpussavienības preces, uz kurām attiecas brīvās zonas procedūra vai kuras atrodas pagaidu uzglabāšanā, ārpus Savienības muitas teritorijas.

Reeksporta paziņojumu iesniedz gadījumos, kad ārpussavienības preces izved atpakaļ tieši no pagaidu uzglabāšanas vietas vai brīvās zonas un precēm ir piemērojams atbrīvojums no izvešanas kopsavilkuma deklarācijas.

Šādi gadījumi ir:

 1. ārpussavienības preces, kas atrodas pagaidu uzglabāšanā vai kurām piemērota brīvās zonas procedūra, no transportlīdzekļa (kuģa/ gaisa kuģa), ar ko tās ievestas pagaidu uzglabāšanas vietā vai brīvajā zonā, tās pašas muitas iestādes uzraudzībā pārkrauj kuģī vai gaisa kuģī, ar ko tās izvedīs no Savienības muitas teritorijas, ievērojot šādus nosacījumus:
  • pārkraušana ir uzsākta 14 dienu laikā no preču uzrādīšanas saskaņā ar SMK 144. vai 245. pantu vai izņēmuma gadījumos – ilgākā laikā, ko atļāvuši muitas dienesti tādos gadījumos, kad 14 dienu laikposms konkrētajos apstākļos nav bijis pietiekams;
  • muitas dienestiem ir pieejama informācija par precēm (PU/BZ uzskaites dati);
  • pārvadātājam nav informācijas par preču galamērķa un saņēmēja maiņu (precēm netiek mainīts galamērķis un saņēmējs);
 2. ārpussavienības preces, kas atrodas pagaidu uzglabāšanā vai kam piemērota brīvās zonas procedūra, iekrauj kuģī vai gaisa kuģī, ar ko tās izvedīs no Savienības muitas teritorijas uz Norvēģiju, Šveici, Lihtenšteinu, Andoru;
 3. citi gadījumi, kas minēti DA 245. panta 1. punktā.

Tas nozīmē, ka reeksporta paziņojuma iesniegšana attiecas tikai uz jūras vai gaisa pārvadājumiem un gadījumiem, ja pagaidu uzglabāšanas vieta vai brīvā zona atrodas tieši pie robežšķērsošanas vietas (t.i., lai preces izvestu, nenotiek to pārvadāšana pa sauszemi ar autotransportu vai dzelzceļa transportu).

Reeksporta paziņojumu iesniedz elektroniski Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) pirms reeksporta, pievienojot skenētus pavaddokumentus, kas apliecina iekļauto datu pareizību.

Reeksporta paziņojumu iesniedz izvešanas muitas iestādei, kuras kompetencē ir pagaidu uzglabāšanas vieta vai brīvā zona, kur preces tiek uzglabātas.

Iesniedzot reeksporta deklarāciju, preces var atrasties šādās vietās:

 1. eksporta muitas iestādē;
 2. vietā, kas noteikta atļaujā izmantot ierakstu deklarētāja reģistros (reeksportam);
 3. vietā, kas noteikta atļaujā muitas noliktavas darbībai (pēc muitas noliktavas procedūras);
 4. vietā, kas noteikta atļaujā ievešanai pārstrādei (pēc pārstrādes procedūras);
 5. vietā, kas noteikta pagaidu ievešanas atļaujā (pēc pagaidu ievešanas procedūras).

Iesniedzot izvešanas kopsavilkuma deklarāciju vai reeksporta paziņojumu, preces atrodas pagaidu uzglabāšanas vietā vai brīvajā zonā.

Persona, piesakot tranzīta procedūru, preces un transportlīdzekli uzrāda nosūtītāja muitas iestādē. Persona, kas saņēmusi atzītā nosūtītāja atļauju (Savienības tranzīta procedūra) vai pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā atļauju, ir tiesīga piemērot tranzīta procedūru, neuzrādot preces nosūtītāja muitas iestādei (transportlīdzeklis ar precēm atrodas atļaujā norādītajā vietā).

Preces no muitas teritorijas izved tādā pašā stāvoklī, kādā tās bija brīdī, kad tika pieņemta muitas deklarācija.

Preces, ko paredzēts izvest no Savienības muitas teritorijas, muitai uzrāda kāda no šīm personām:

 • persona, kura izved preces no Savienības muitas teritorijas;
 • persona, kā vārdā vai kā uzdevumā rīkojas persona, kura izved preces no muitas teritorijas;
 • persona, kas ir uzņēmusies atbildību par preču pārvadāšanu pirms to izvešanas no Savienības muitas teritorijas.

Reeksporta deklarācijas noslēgšana tiek veikta:

 • muitas iestādē, kuras kompetencē ir vieta, no kuras preces izved no Savienības muitas teritorijas (“vienkāršotā” pārvietošana pēc muitas noliktavas, ievešanas pārstrādei vai pagaidu ievešanas procedūras);
 • muitas iestādē, kur preces iekrauj kuģī vai gaisa kuģī, lai vestu uz galamērķi ārpus Eiropas Savienības (ES);
 • muitas iestādē, kur preces iekrauj kuģī, kas nav norīkots regulārā kuģu satiksmē, t.i., ja ved uz citu ES ostu pirms izvešanas no ES;
 • tranzīta procedūras nosūtītāja iestādē, ja precēm pēc reeksporta deklarācijas noformēšanas (preču izlaišanas) piemēro ārējā tranzīta procedūru (t.s. “secīgā procedūra”).

Tranzīta deklarācijas noslēgšana

Noslēdzot reeksportu un secīgi piemērojot precēm Savienības tranzīta procedūru, preces nogādā galamērķa muitas iestādē uz ārējās robežas (Savienības tranzīta deklarācijas 53. ailē “Galamērķa muitas iestāde” norāda muitas iestādi uz ārējās robežas, caur kuru preces tiks izvestas no Savienības muitas teritorijas).

 

Saskaņā ar reeksporta izpildes noteikumiem reeksporta deklarāciju noslēdz, piemērojot tranzīta procedūru, tikai tad, ja ar secīgi piemēroto tranzīta procedūru preces izvedīs no Savienības muitas teritorijas. Atbilstoši minētajam, preču izvešanai no Savienības muitas teritorijas ar jūras transportu, tranzīta procedūru secīgi reeksportam atļauts piemērot tikai tādā gadījumā, ja preces plānots ievest brīvajā zonā (muitas procedūru - uzglabāšana brīvajā zonā - nepiemēro). Savukārt, ja preces plānots ievest ostas teritorijā esošajā muitas noliktavā vai pagaidu uzglabāšanas vietā, lai pēc tam tās izvestu no muitas noliktavas vai pagaidu uzglabāšanas vietas, precēm nepiemēro reeksportu un pārvietošanai starp uzglabāšanas vietām piemēro tranzīta procedūru vai “vienkāršoto” pārvietošanu (starp muitas noliktavām vai starp pagaidu uzglabāšanas vietām).

Tranzīta procedūras pabeigšana ostā (pēc reeksporta), ja preces ieved brīvajā zonā (iekraušanai kuģī):

 1. pārvadātājs ierodas galamērķa (izvešanas) muitas iestādē (ostas MKP), iesniedz tranzīta pavaddokumentu un uzrāda transportlīdzekli ar precēm;
 2. galamērķa muitas iestādes amatpersona:
  1. tranzīta pavaddokumentā veic ierakstu “transportlīdzeklis uzrādīts” vai “muitas plombas atbilst” un uzliek muitas iestādes zīmoga nospiedumu;
  2. informē, vai tiks veikta dokumentārā vai muitas fiziskā kontrole;
 3. pēc transportlīdzekļa un preču uzrādīšanas galamērķa muitas iestādei transportlīdzeklis un preces nekavējoties jāpārvieto uz brīvās zonas teritoriju un tranzīta procedūru pabeigs, preces izvedot no Savienības muitas teritorijas ar jūras transportu (tranzīta deklarācija nav noslēgta);
 4. ja preces nepieciešams pārkraut citā transportlīdzekli (konteinerā), preču pārkraušana jāsaskaņo ar galamērķa muitas iestādi. Galamērķa muitas iestāde nosaka, vai pārkraušana jāveic muitas iestādes amatpersonas uzraudzībā;
 5. pirms konteineru (preču) iekraušanas kuģī šo preču īpašnieks, valdītājs vai to pilnvarotā persona elektroniski, izmantojot Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu (SKLOIS), muitas iestādei iesniedz iesniegumu preču iekraušanas atļaujas saņemšanai;
 6. ostas muitas iestāde (galamērķa un izvešanas muitas iestāde) atļauj iekraut preces kuģī;
 7. galamērķa muitas iestādes amatpersona, saņemot SKLOIS informāciju par kuģa iziešanu no ostas (preču izvešanu no Savienības muitas teritorijas), EMDAS TKS tranzīta deklarācijai reģistrē atbilstošo kontroles rezultātu kodu.

Ārpussavienības preču pārvietošana no muitas noliktavas līdz izvešanas muitas iestādei (reeksports) pēc komersanta izvēles tiek veikta:

 1. ar ārējā tranzīta procedūru - precēm pēc reeksporta deklarācijas noformēšanas uzreiz piemēro ārējā tranzīta procedūru, noformējot tranzīta deklarāciju (T1 vai TIR). Reeksporta deklarāciju noslēdz tajā pašā muitas iestādē, kur tā tika iesniegta un kurā secīgi iesniedz tranzīta deklarāciju (T1 vai TIR). Līdz izvešanas muitas iestādei uz robežas preces pārvieto tranzīta procedūrā ar tranzīta deklarāciju (T1 vai TIR). Muitas procedūru – uzglabāšana muitas noliktavā noslēdz, kad precēm piemērota tranzīta procedūra;
  vai
 2. ar reeksportu – precēm piemēro reeksportu un ar reeksporta deklarāciju tās pārvieto līdz izvešanas muitas iestādei uz robežas. Atsevišķa atļauja nav nepieciešama. Muitas procedūru – uzglabāšana muitas noliktavā noslēdz, kad preces ir izvestas no Savienības muitas teritorijas (un noslēgts reeksports). Preces atrodas muitas noliktavas procedūrā līdz to izvešanai no Savienības muitas teritorijas. Kravai transportlīdzeklī nav jāuzliek muitas plomba. Ja klients vēlas, lai kravai tiktu uzlikta muitas plomba, deklarācijā EMDAS jāatzīmē pazīme “Nepieciešama plombēšana” un:
  • transportlīdzeklis un preces jāuzrāda eksporta muitas iestādē;
  • muitas plombu noņem (piemēram, ja pārvietošanas laikā plānots iekraut papildu preces) tikai ar muitas iestādes atļauju.
    

Preču izvešanas termiņš:

1. ja preces uz izvešanas muitas iestādi pārvieto tranzīta procedūrā, preču nogādāšanas termiņš līdz izvešanas (galamērķa) muitas iestādei uz robežas ir tranzīta deklarācijā norādītais procedūras izpildes termiņš;

2. ja preces uz izvešanas muitas iestādi pārvieto “vienkāršotajā” kārtībā - ar reeksporta deklarāciju -, precēm atrodoties muitas noliktavas procedūrā, preču nogādāšanas termiņš līdz izvešanas muitas iestādei uz robežas ir 30 dienas no izvešanas dienas no muitas noliktavas. Ja minēto termiņu nepieciešams pagarināt, procedūras izmantotājs VID Muitas pārvaldē iesniedz iesniegumu, norādot iemeslu un paredzamo preču izvešanas termiņu. 

 

Nosacījumi, kas jāņem vērā attiecībā uz “vienkāršoto” pārvietošanu:

 1. Preču pārvietošanas “vienkāršojumu” var izmantot visām preču grupām, veicot pārvadājumus ar autotransportu vai dzelzceļa transportu.
 2. Krava ar noformētu reeksporta deklarāciju (bez tranzīta deklarācijas) var tikt nosūtīta uz Latvijas vai citas dalībvalsts izvešanas muitas iestādi izvešanai uz trešo valsti.
 3. Ārpussavienības precēm, kuras pārvadā ar dzelzceļa transportu, var piemērot “vienkāršoto” pārvietošanu – ar reeksporta deklarāciju līdz izvešanas muitas iestādei uz robežas, jo dzelzceļa pārvadājuma gadījumā reeksportam nepiemēro IA 329.panta 7.punktā minēto nosacījumu (vienotais pārvadājuma līgums), t.i., reeksporta deklarāciju nenoslēdz vietā, kur preces pārņem dzelzceļa pārvadājumam. Šādā gadījumā reeksporta deklarāciju noslēdz izvešanas muitas iestādē uz robežas (Daugavpils, Rēzekne). Reeksporta deklarācijas atpazīšanai komersanti ir aicināti dzelzceļa pavadzīmes 28. ailē  (Atzīmes muitas un citu administratīvo formalitāšu izpildīšanai) blakus deklarācijas numuram norādīt atzīmi “EX3”. Ja komersants vēlas, lai reeksporta deklarācija, piemēram, tiktu noslēgta Šķirotavas MKP 0207, precēm jāpiemēro secīgā - tranzīta procedūra, ar ko tās tiks pārvietotas uz izvešanas muitas iestādi uz robežas (Daugavpils, Rēzekne);
 4. Preces, kurām piemērots reeksports, nav atļauts atkārtoti novietot muitas noliktavā vai pagaidu uzglabāšanas vietā ar reeksporta deklarāciju.
 5. Ja nepieciešams reeksportam noformēto kravu ievest brīvajā zonā, lai iekrautu kuģī, reeksporta deklarāciju noslēdz pēc preču iekraušanas kuģī, kad kuģis pamet iekraušanas ostu.
 6. Ja ārpussavienības preces, kurām noformēta reeksporta deklarācija, iekrauj kuģī vai gaisa kuģī, lai pārvestu uz citu dalībvalsti izvešanai no Savienības muitas teritorijas, reeksporta deklarāciju noslēdz muitas iestādē, kuras kompetencē ir vieta, kurā preces tiek iekrautas kuģī vai gaisa kuģī (piemēram, reeksporta deklarāciju noslēdz Rīgas brīvostas MKP 0210, ja preces iekrauj kuģī, lai nogādātu Vācijā, kur veiks pārkraušanu citā kuģī, ar ko preces izvedīs no Savienības muitas teritorijas). Ārpussavienības preču pārvietošanai ar kuģi saskaņā ar Regulārās kuģu satiksmes atļauju vai ar gaisa kuģi piemēro tranzīta procedūru (t.sk. vienkāršoto, ja persona ir saņēmusi atbilstošu atļauju).

“Vienkāršojums” attiecībā uz ārpussavienības preču pārvietošanu (reeksports) uz izvešanas muitas iestādi (Latvijā vai citā dalībvalstī) attiecas arī uz gadījumiem, ja precēm iepriekš ir bijusi piemērota muitas procedūra – ievešana pārstrādei (procedūras kods reeksporta deklarācijā 3151) un muitas procedūra  - pagaidu ievešana (procedūras kods reeksporta deklarācijā 3153). “Vienkāršojums” piemērojams gan vispārējā kārtībā, gan vienkāršotā kārtībā izsniegtajām atļaujām.

Ārpussavienības preces izved

Noformējamais dokuments

Normatīvais regulējums

(regulu panti)

no muitas noliktavas uz trešo valsti

(pēc muitas procedūras – uzglabāšana muitas noliktavā)

 

 

 1. reeksporta deklarācija un tranzīta deklarācija uz muitas iestādi, caur kuru izvedīs preces.
  Reeksporta deklarāciju noslēdz ar tranzīta deklarāciju.
  (Noliktavas turētājs noliktavas procedūru noslēdz pēc tranzīta deklarācijas noformēšanas)
  vai
 2. reeksporta deklarācija, kuru noslēdz izvešanas muitas iestādē robežšķērsošanas vietā.
  (Noliktavas turētājs noliktavas procedūru noslēdz, kad preces izvestas no Savienības muitas teritorijas un reeksporta deklarācija noslēgta)

SMK 226.(1.), 270.

 

IA 326.-337., 340

SMK 219.

DA 179.(3.)

IA 267.

uz trešo valsti pēc īpašās procedūras – ievešana pārstrādei, pagaidu ievešana

 1. variants:
  reeksporta deklarācija un tranzīta deklarācija uz muitas iestādi, caur kuru izvedīs preces.
  Reeksporta deklarāciju noslēdz ar tranzīta deklarāciju.
  vai
 2. variants:
  reeksporta deklarācija, kuru noslēdz izvešanas muitas iestādē robežšķērsošanas vietā
  (īpašā procedūra tiek noslēgta tikai, kad preces izvestas no Savienības muitas teritorijas)

SMK 219., 226.(1.), 270.

DA 179.

IA 267.

 

 

IA 326.-337., 340

no pagaidu uzglabāšanas vietas uz izvešanas muitas iestādi

(jebkurš transporta veids, pagaidu uzglabāšanas vieta neatrodas tieši pie robežšķērsošanas vietas)

 • Tranzīta deklarācija (tranzīta procedūra)

SMK 226.(1), 270.

no pagaidu uzglabāšanas vietas tieši uz trešo valsti

(jūras/gaisa transports, pagaidu uzglabāšanas vieta atrodas tieši pie robežšķērsošanas vietas)

 • Izvešanas kopsavilkuma deklarācija
  vai
 • Reeksporta paziņojums, ņemot vērā nosacījumus (sk. sadaļā “Reeksporta paziņojums”)

SMK 270., 271., 274.

DA 245.(2.)

no brīvās zonas tieši uz trešo valsti

(jūras transports)

 • Izvešanas kopsavilkuma deklarācija
  vai
 • Reeksporta paziņojums, ņemot vērā nosacījumus (sk. sadaļā “Reeksporta paziņojums”)

SMK 270., 271., 274.

DA 245.(2.)

no brīvās zonas uz sauszemes izvešanas muitas iestādi

(autotransports, dzelzceļa transports)

 • Tranzīta deklarācija (tranzīta procedūra)

SMK 226.(1.), 270.

nekavējoties atpakaļ uz eksportētājvalsti, ja tās ir ievestas Savienības muitas teritorijā (atrodas muitas iestādē robežšķērsošanas vietā), bet kompetentais muitas dienests tās nav pieņēmis

(t.s. “atgrieztās kravas”)

---

nav jānoformē reeksporta deklarācija, izvešanas kopsavilkuma deklarācija vai reeksporta paziņojums

SMK 270., 271.(1.), 274.(1.),

DA 245.(f)

Reeksporta normatīvais regulējums

SMK  panti

DA  panti

IA   panti

5.(13), 5.(14)

219.

226.

267., 270., 271., 274.

136., 139.,

179.

244. - 249.

267.

326. - 344.

Muitas likums

Ministru kabineta  01.11.2016. noteikumi Nr. 705 “Kārtība, kādā piesaka preču reeksportu un iesniedz reeksporta paziņojumu”

Ministru kabineta 29.11.2016. noteikumi Nr. 754  “Muitas deklarācijas papildu aiļu aizpildīšanas un dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība


Regulu saīsinājumi:

SMK - Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regula (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

DA - Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem

IA - Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko  paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

TDA - Komisijas 2015. gada 17. decembra Deleģētā regula (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas Kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446