Reeksports

 Publicēts: 20.04.2017. 09.43


Apakšsadaļu izvēlne

Reeksports (ex atpakaļizvešana vai atkalizvešana) nav muitas procedūra, bet tas ir paredzēts ārpussavienības preču izvešanai no Savienības muitas teritorijas.

Piemēram, preču, kam piemērota muitas noliktavas procedūra, pagaidu ievešana, ievešana pārstrādei, uzglabāšana brīvajā zonā, izvešanai no Savienības muitas teritorijas piemēro reeksportu.

Piemērojot reeksportu, muitas iestādē iesniedz reeksporta deklarāciju vai atsevišķos gadījumos – izvešanas kopsavilkuma deklarāciju vai reeksporta paziņojumu.

 • Reeksporta deklarācija 
  • Reeksporta deklarācija ir darbība, ar kuru persona noteiktā veidā un kārtībā pauž vēlmi izvest ārpussavienības preces, izņemot tās, uz kurām attiecas brīvās zonas procedūra vai kuras atrodas pagaidu uzglabāšanā, no Savienības muitas teritorijas.

   Reeksporta deklarācijas noformēšanai piemēro tos pašus nosacījumus, ko eksporta deklarācijai (SMK 158.-195.panti).

   Informācija par preču deklarēšanu – deklarācijas iesniegšanu, deklarētāja atbildību un citiem jautājumiem atrodama VID mājaslapas sadaļā Preču deklarēšana.


   Reeksporta deklarāciju veidi:

   • standarta muitas deklarācija (elektroniska deklarācija);
   • vienkāršota muitas deklarācija;
   • ieraksts deklarētāja reģistros;
   • mutiska deklarācija (pēc pagaidu ievešanas, kas noformēta šādā veidā);
   • akts, ko uzskata par muitas deklarāciju (darbība) (pēc pagaidu ievešanas, kas noformēta šādā veidā).


   Ārpussavienības preces no viena muitas kontroles punkta uz citu muitas kontroles punktu Savienības muitas teritorijā, nepiemērojot tām ievedmuitas nodokli, citus maksājumus un tirdzniecības politikas pasākumus, pārvieto ar tranzīta procedūru, kas paredz galvojuma sniegšanu, lai nodrošinātu to, ka tiks samaksāts muitas parāds, kas var rasties.

   Tāpēc reeksporta gadījumā, kad jānoformē reeksporta deklarācija (t.i., noslēdzot īpašās procedūras, izņemot brīvo zonu procedūru), precēm tiek piemērota tranzīta procedūra un noformēta tranzīts deklarācija, noslēdzot reeksporta deklarāciju un preces uz saņēmēja muitas iestādi nogādājot ar tranzīta deklarāciju.

   (SMK 226.pants, 233.panta 1.punkta c) apakšpunkts)


   Muitas deklarācijas atzīšana par nederīgu:

   • ja ir preču veidu neatbilstības starp tām precēm, kas izlaistas eksportam, reeksportam vai izvešanai pārstrādei, un tām precēm, kas uzrādītas muitas iestādei, eksporta muitas iestāde attiecīgo deklarāciju atzīst par nederīgu;
   • ja 150 dienu laikā no preču izlaišanas dienas eksporta procedūrai, izvešanas pārstrādei procedūrai vai reeksportam eksporta muitas iestāde nav saņēmusi nedz informāciju par preču izvešanu, nedz pierādījumus tam, ka preces ir atstājušas Savienības muitas teritoriju, minētā iestāde attiecīgo deklarāciju var atzīt par nederīgu (DA 248.pants).

    

   Ārpussavienības precēm, kuras neizved tieši no brīvās zonas vai pagaidu uzglabāšanas vietas, piemēro tranzīta procedūru, ar to noslēdzot brīvās zonas procedūru vai pagaidu uzglabāšanu.

   Piemēram, precēm, kas atrodas brīvajā zonā Rīgas brīvostas teritorijā un kuras paredzēts izvest no Savienības muitas teritorijas caur izvešanas muitas iestādi –Terehovas MKP 0722, piemēro tranzīta procedūru (SMK 226.pants).

   (!) Secīgo procedūru piemērošana (reeksports → tranzīts)

   Reeksporta deklarāciju muitā iesniedz deklarētājs vai tā pārstāvis.

   Reeksporta deklarāciju neiesniedz:

   • ja precēm piemērota tranzīta procedūra un kas tikai šķērso Savienības muitas teritoriju;
   • precēm, kuras pārvadā brīvajā zonā vai izved atpakaļ tieši no brīvās zonas (izvešanas kopsavilkuma deklarācija vai reeksporta paziņojums);
   • preces, kuras izved atpakaļ tieši no pagaidu uzglabāšanas vietas (izvešanas kopsavilkuma deklarācija vai reeksporta paziņojums);
   • ja preces pārvieto no vienas Eiropa Savienības muitas noliktavas uz citu Eiropas Savienības muitas noliktavu.
 • Reeksporta paziņojums
  • Reeksporta paziņojums ir darbība, ar kuru persona noteiktā veidā un kārtībā pauž vēlmi izvest ārpussavienības preces, uz kurām attiecas brīvās zonas procedūra vai kuras atrodas pagaidu uzglabāšanā, ārpus Savienības muitas teritorijas.

   Reeksporta paziņojumu iesniedz gadījumos, ja izved ārpussavienības preces, kuras pārvadā brīvā zonā vai izved atpakaļ tieši no brīvās zonas, vai precēm, kurām piemērota pagaidu uzglabāšanas procedūra un kuras izved atpakaļ tieši no pagaidu uzglabāšanas vietas un par šīm precēm nav obligāti jāiesniedz izvešanas kopsavilkuma deklarācija (SMK 274.panta 1.punkts).

   Reeksporta paziņojumu izvešanas muitas iestādē iesniedz persona, kas ir atbildīga par preču uzrādīšanu izvešanas brīdī.

   Reeksporta paziņojumā ietver datus, kas vajadzīgi, lai noslēgtu brīvās zonas procedūru vai lai pabeigtu pagaidu uzglabāšanu.

   Reeksporta paziņojuma iesniegšanas veidu, tajā norādāmo informāciju, rīcību “atkāpšanās režīmā” (kad nedarbojas elektroniskās deklarēšanas sistēma) nosaka Ministru kabineta 2016. gada 1. novembra noteikumi Nr.705 “Kārtība, kādā piesaka preču reeksportu un iesniedz reeksporta paziņojumu”.


   Reeksporta paziņojuma grozīšana un atzīšana par nederīgu

   Reeksporta paziņojumā nekādi grozījumi nav iespējami, ja:

   • muitas iestāde reeksporta paziņojuma iesniedzējam ir paziņojusi par nodomu pārbaudīt preces;
   • muitas iestāde ir secinājusi, ka reeksporta paziņojumā viens vai vairāki dati nav precīzi vai ir nepilnīgi;
   • muitas iestāde jau ir sniegusi atļauju preces izvest.

   Kas jādara, ja preces neizvedīs?

   Ja preces, par kurām ir iesniegts reeksporta paziņojums, vairs nav plānots izvest no Savienības muitas teritorijas, personai, kas pārvieto preces no izvešanas muitas iestādes, lai vestu uz vietu minētajā teritorijā, informē izvešanas muitas iestādi, ka preces netiks izvestas no Savienības muitas teritorijas, un norāda reeksporta paziņojuma MRN (numuru) (IA 344.pants).

   Ja preces, par kurām ir iesniegts reeksporta paziņojums, nav izvestas no Savienības muitas teritorijas, muitas iestādes šo paziņojumu atzīst par nederīgu pēc 150 dienām pēc paziņojuma iesniegšanas vai saņemot deklarētāja pieteikumu.

 • Dokumenti, ko noformē reeksporta gadījumā
  • Ārpussavienības preces izved:

   Noformējamais dokuments

   Normatīvais regulējums

   no muitas noliktavas uz trešo valsti

   (pēc muitas noliktavas procedūras)

   Reeksporta deklarācija un tranzīta deklarācija uz muitas iestādi, caur kuru izvedīs preces

   (ar tranzīta procedūru tiek noslēgts reeksports)

   SMK 226.(1.), 270.pants

   uz trešo valsti pēc muitas procedūras – ievešana pārstrādei, pagaidu ievešana

   Reeksporta deklarācija un tranzīta deklarācija uz muitas iestādi, caur kuru izvedīs preces

   (ar tranzīta procedūru tiek noslēgts reeksports)

   SMK 226.(1.), 270.pants

   no pagaidu uzglabāšanas vietas

   (ar jebkuru transporta veidu, pagaidu uzglabāšanas vieta neatrodas tieši pie robežšķērsošanas vietas/ izvešanas muitas iestādes)

   Tranzīta deklarācija

   SMK 226.(1), 270.pants

   no pagaidu uzglabāšanas vietas tieši uz trešo valsti

   (ar jūras transportu no ostas, pagaidu uzglabāšanas vieta atrodas tieši pie robežšķērsošanas vietas/ izvešanas muitas iestādes)

   Izvešanas kopsavilkuma deklarācija

   vai

   Reeksporta paziņojums, bet sk. nosacījumu zem tabulas

   SMK 270., 271., 274.pants

    

   DA 245.(2.) pants

   no brīvās zonas

   (ar autotransportu, dzelzceļa transportu)

   Tranzīta deklarācija

   SMK 226.(1.), 270.pants

   no brīvās zonas tieši uz trešo valsti

   (ar jūras transportu)

   Izvešanas kopsavilkuma deklarācija

   vai

   Reeksporta paziņojums, bet sk. nosacījumu zem tabulas

   SMK 270., 271., 274.pants

    

   DA 245.(2.) pants

   nekavējoties atpakaļ uz eksportētājvalsti, ja tās ir ievestas Savienības muitas teritorijā (atrodas muitas iestādē robežšķērsošanas vietā), bet kompetentais muitas dienests tās nav pieņēmis (t.s. “atgrieztās kravas”)

   Ne pirmsizvešanas deklarācija (reeksporta deklarācija, izvešanas kopsavilkuma deklarācija), ne reeksporta paziņojums nav jānoformē

   DA 245.(f) pants

    

   Reeksporta paziņojumu iesniedz par precēm, kas atrodas pagaidu uzglabāšanā vai kam piemērota brīvās zonas procedūra, ja no transportlīdzekļa, ar ko tās ievestas pagaidu uzglabāšanas vietā vai brīvajā zonā, tās pašas muitas iestādes uzraudzībā pārkrauj kuģī vai gaisa kuģī, ar ko tās izvedīs no Savienības muitas teritorijas, ievērojot šādus nosacījumus:

   • pārkraušana ir uzsākta 14 dienu laikā no preču uzrādīšanas saskaņā ar SMK 144. vai 245. pantu vai izņēmuma gadījumos – ilgākā laikā, ko atļāvuši muitas dienesti tādos gadījumos, kad 14 dienu laikposms konkrētajos apstākļos nav bijis pietiekams;
   • muitas dienestiem ir pieejama informācija par precēm;
   • pārvadātājam nav informācijas par preču galamērķa un saņēmēja maiņu.


   (DA 245.panta 2.punkta e) apakšpunkts)

   Atsevišķos gadījumos, bet tikai tad, ja tas iekļauts muitas atļaujā izmantot īpašo procedūru, ir atļauta ārpussavienības preču, kurām piemērota īpašā muitas procedūra – uzglabāšana muitas noliktavā, ievešana pārstrādei vai pagaidu ievešana, pārvietošana līdz izvešanas muitas iestādei ar reeksporta deklarāciju. Šādā gadījumā īpašā procedūra tiek noslēgta tikai pēc preču izvešanas un reeksporta noslēgšanas. (SMK 219.pants, DA 179.pants, IA 267.pants)

 • Reeksporta normatīvais regulējums