Deklarācijas iesniegšana

 Publicēts: 04.06.2019. 13.23


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts amatpersonas deklarācijas iesniedz elektroniskā veidā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” valsts amatpersonai ir pienākums likumā noteiktā termiņā un kārtībā iesniegt VID elektroniskā veidā, izmantojot EDS, šādas valsts amatpersonas deklarācijas: 

 • Deklarācija, kuru iesniedz, stājoties amatā
  • Iesniedz VID mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par iecelšanu, ievēlēšanu vai apstiprināšanu valsts amatpersonas amatā vai saskaņā ar likumu ir sācies Saeimas vai pašvaldības domes deputāta pilnvaru laiks. Persona, kurai valsts amatpersonas statuss tiek noteikts pēc tam, kad pieņemts lēmums par tās iecelšanu, ievēlēšanu vai apstiprināšanu amatā, minēto deklarāciju iesniedz mēneša laikā no dienas, kad tā iekļauta valsts amatpersonu sarakstā.

 • Kārtējā gada deklarācija
  • Iesniedz VID ik gadu no 15.februāra līdz 1.aprīlim. 
 • Deklarāciju, kuru iesniedz, beidzot pildīt amata pienākumus
  • Iesniedz VID divu mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad persona (ja tā valsts amatpersonas amatu ieņēmusi ilgāk par trim mēnešiem) ir pārtraukusi pildīt valsts amatpersonas amata pienākumus. 

 • Deklarāciju, kuru iesniedz pēc amatu pienākumu pildīšanas izbeigšanas 
  • Par pirmo gadu iesniedz ne vēlāk kā 15.mēneša pēdējā dienā, savukārt deklarāciju, kuru iesniedz pēc amatu pienākumu pildīšanas izbeigšanas par otro gadu, iesniedz ne vēlāk kā 27.mēneša pēdējā dienā. Šīs valsts amatpersonu deklarācijas VID iesniedz Valsts prezidents, Saeimas deputāti, Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs, ministri, īpašu uzdevumu ministri un parlamentārie sekretāri, pašvaldību domju priekšsēdētāji un pašvaldību izpilddirektori. 

(!) Gadījumos, kad valsts amatpersona turpina pildīt citu valsts amatpersonas amatu vai stājas jaunā valsts amatpersonas amatā (ja periods starp viena valsts amatpersonas amata pildīšanas izbeigšanu līdz stāšanos jaunā valsts amatpersonas amatā nav ilgāks par diviem mēnešiem), valsts amatpersonas deklarācija, kuru iesniedz, stājoties amatā, un valsts amatpersonas deklarācija, kuru iesniedz, beidzot pildīt amata pienākumus, nav jāiesniedz.

Valsts amatpersonas deklarāciju var precizēt, rakstveidā vēršoties institūcijā, kurai deklarācija iesniegta, un pamatojot precizējumus ne vēlāk kā mēneša laikā pēc deklarācijas publiskojamās daļas publiskošanas elektroniskā veidā.

Valsts amatpersonas deklarācijā norādāmā informācija ir noteikta likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 24.pantā, un deklarācijas aizpildīšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 “Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti

Informāciju par valsts amatpersonas deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību skatīt sadaļā “Informatīvie un metodiskie materiāli”.

(!) Par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktā termiņā, kā arī deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības neievērošanu vai nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā ir paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.27pantu. Valsts amatpersonai var uzlikt naudas sodu līdz 350 euro.

Pieslēgties EDS