Skaidras naudas deklarēšana

Šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu (gan iebraucot, gan izbraucot) vietās, kur tā ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža, jebkurai fiziskai personai ir pienākums deklarēt skaidru naudu, ja tās apmērs ir ekvivalents vai pārsniedz 10 000 eiro.

Robežšķēsošanas vietās muitas kontroles punktos, kur ir izveidota divu koridoru sistēma, persona, kurai ir pienākums deklarēt skaidru naudu, muitas robeža jāšķērso un skaidras naudas deklarācija jāiesniedz “sarkanajā koridorā”¹.

Kompetentā iestāde² ir tiesīga pieprasīt personai, kura pārvadā skaidru naudu mazāk nekā 10 000 eiro apmērā, aizpildīt skaidras naudas deklarācijas veidlapu, šķērsojot valsts ārējo robežu, ja ir pazīmes par iespējamām personas nelikumīgām darbībām.

Jāņem vērā, ka deklarēšanas pienākums attiecas uz fizisku personu, kas pārvadā skaidru naudu neatkarīgi no tā, vai minētā persona ir naudas īpašnieks.

Piemēri skaidras naudas deklarācijas iesniegšanai robežas šķērsošanas vietā:

 • fiziska persona ar 10 000 eiro, kura lido no Turcijas uz Latviju ar pārsēšanos Vācijā, iesniedz skaidras naudas deklarāciju Vācijā – tranzīta valstī, jo šajā gadījumā Vācija ir pirmais  Eiropas Savienības ārējās robežas šķērsošanas punkts;
 • ģimene (vīrs un sieva) ar vieglo automašīnu brauc no Krievijas uz Vāciju tranzītā caur Latviju. Sievas makā ir skaidra nauda 14 000 eiro apmērā. Ņemot vērā, ka deklarēšanas pienākums attiecas uz katru personu atsevišķi, šajā gadījumā sievai ir jāiesniedz skaidras naudas deklarācija par visu summu, ko viņa pārvieto pāri robežai (neskatoties uz to, ka, ja sadalītu skaidru naudu uz divām personām, summa būtu zem 10 000 eiro).

Fiziskai personai pēc kompetentās iestādes amatpersonas uzaicinājuma ir pienākums uzrādīt deklarēto skaidru naudu un piedalīties deklarētās skaidrās naudas kontrolē¹.

Deklarējamo skaidro naudu pārrēķina eiro, piemērojot Eiropas Centrālās bankas (ECB) valūtas maiņas kursu, kurš publicēts katra mēneša priekšpēdējā trešdienā un tiek izmantots visu nākamo mēnesi.

Savukārt, ja attiecībā uz konkrēto ārvalstu valūtu nav ECB publicētā eiro atsauces kursa, izmanto pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā tīmekļvietnē publicēto jaunāko valūtas tirgus kursu attiecībā pret eiro.

Informācija par publicētiem ārvalstu valūtu kursiem pret eiro ir pieejama šeit.

¹ Prasība stājas spēkā 2023.gada 16.maijā.

² Kompetentā iestāde ir Valsts ieņēmumu dienests. Latvijas Republikas robežas šķērsošanas vietās, kur nav izveidoti muitas kontroles punkti, kompetentās iestādes funkcijas pilda Valsts robežsardze.


Ievērībai!  

Atbilstoši Eiropas Savienības noteiktajām sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju ir aizliegts izvest uz minētajām valstīm jebkurā Eiropas Savienības dalībvalsts oficiālajā valūtā denominētas banknotes. Aizliegumu nepiemēro, ja skaidra nauda samērīgā apmērā tiek izvesta tikai personīgo ceļojuma vajadzību nodrošināšanai vai diplomātisku vajadzību nodrošināšanai.

Izmantošanai komerciālos nolūkos vai nodošanai citām personām Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālo valūtu banknotes – eiro, Bulgārijas levas, Čehijas kronas, Dānijas kronas, Horvātijas kunas, Polijas zlotus, Rumānijas lejas, Ungārijas forintus un Zviedrijas kronas – izvest ir aizliegts.

 • Banknotes un monētas, kas laistas apgrozībā un ir likumīgs maksāšanas līdzeklis, kā arī valūta, kas vairs nav vispārējā apgrozībā, bet kuru joprojām var apmainīt finanšu iestādē vai centrālajā bankā pret banknotēm un monētām, kuras ir apgrozībā kā maiņas līdzeklis;
 • neaizpildīti čeki, ceļojuma čeki, vekseļi vai maksājuma uzdevumi;
 • zelta monētas, kas satur vismaz 90 % zelta;
 • zelts gabalos, piemēram, stieņi, tīrradņi vai aglomerāti, kas satur vismaz 99,5 % zelta.

Skaidras naudas deklarācijas veidlapas ir bez maksas pieejamas kompetentajā iestādē valsts robežas šķērsošanas vietā, kā arī VID mājaslapā latviešu valodā vai angļu valodā. Savukārt krievu valodā veidlapu vai papildlapu var izmantot tikai kā palīgmateriālu, lai aizpildītu veidlapu angļu vai latviešu valodā:

Fiziskā persona robežas šķērsošanas vietā iesniedz kompetentās iestādes amatpersonai rakstveidā aizpildītu deklarāciju, sniedzot tajā ziņas par:

 • deklarētāju;
 • skaidras naudas īpašnieku (ja deklarētājs pārvadā citas personas īpašumā esošu skaidru naudu);
 • paredzēto skaidras naudas saņēmēju;
 • skaidras naudas veidu un summu;
 • skaidras naudas ekonomisko iegūšanas veidu;
 • paredzēto skaidras naudas izmantošanas veidu;
 • maršrutu (valsti, no kuras izceļo, un galamērķa valsti);
 • transporta veidu;
 • robežas šķērsošanas vietu, deklarācijā sniegto ziņu patiesumu apliecinot ar savu parakstu. 

Kompetentā iestāde ir tiesīga pieprasīt iesniegt skaidras naudas informācijas atklāšanas deklarāciju par konstatētu nepavadītu skaidru naudu, ko sūta pa pastu, kravas sūtījumos vai ar kurjerpastu un kuras vērtība ir 10 000 EUR vai lielāka. Pēc muitas pieprasījuma skaidras naudas saņēmējam, nosūtītājam vai to ieceltam pārstāvim šī deklarācija 30 dienu laikā ir jāiesniedz klātienē muitas kontroles punktā, kur atrodas krava, vai izmantojot EDS, vai jānosūta VID Muitas pārvaldei, parakstot to ar drošu elektronisku parakstu.

Skaidras naudas informācijas atklāšanas deklarācijas veidlapas ir bez maksas pieejamas kompetentajā iestādē valsts robežas šķērsošanas vietā, kā arī VID mājaslapā latviešu valodā (veidlapa un papildlapa) vai angļu valodā (veidlapa un papildlapa). Savukārt, krievu valodā veidlapu un papildlapu var izmantot tikai kā palīgmateriālu, lai aizpildītu veidlapu angļu vai latviešu valodā:

 

Pienākums deklarēt nav izpildīts, ja sniegtā informācija ir nepareiza vai nepilnīga.
Ja pienākums nav izpildīts, kompetentās iestādes var aizturēt skaidru naudu un piemērot sankcijas par noteikumu neievērošanu.
Saskaņā ar likuma “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas” 7.panta pirmo
daļu
par normatīvajos aktos noteiktā pienākuma deklarēt skaidru naudu, kuru, šķērsojot valsts robežu, ieved Latvijas Republikā vai izved no tās, neizpildīšanu piemēro naudas sodu līdz divdesmit procentu apmēram no summas, kuru ir pienākums deklarēt. 

Saskaņā ar likuma “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas” 7.panta otro daļu par kompetentās iestādes noteiktā pienākuma atklāt informāciju par nepavadītu skaidru naudu, ko, šķērsojot valsts robežu, ieved Latvijas Republikā vai izved no tās, neizpildīšanu, piemēros naudas sodu fiziskajai vai juridiskajai personai līdz divdesmit procentu apmēram no summas, par kuru ir pienākums atklāt informāciju.

Saskaņā ar Krimināllikuma 195.2 panta 2.1 daļu par liela apmēra skaidras naudas, ko, šķērsojot valsts ārējo robežu, ieved Latvijas Republikā vai izved no tās, nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Par šādu noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1672 par Savienības teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr. 1889/2005 atcelšanu.

Komisijas 2021. gada 11. maija Īstenošanas regula (ES) 2021/776, ar ko nosaka paraugus konkrētām veidlapām, kā arī tehniskos noteikumus efektīvai informācijas apmaiņai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1672 par Savienības teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli.

Likums "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas".

Padomes 2014. gada 31. jūlija Regulas (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.i pants.

Padomes 2006. gada 18. maija Regulas (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu, 1.za pants.


Papildu informācija par skaidras naudas deklarēšanu – Eiropas Komisijas tīmekļvietnē.