Pagaidu ievešana

 Publicēts: 07.02.2020. 14.38


Apakšsadaļu izvēlne

Muitas procedūra – pagaidu ievešana


Ar 2016.gada 1.maiju kļūst piemērojams Savienības Muitas kodekss (Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regula Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu) (turpmāk – SMK), kas aizstāj Muitas kodeksu  (Padomes 1992.gada 12.oktobra Regula (EEK) Nr.2913/92).

SMK  Deleģētā regula (Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem) (turpmāk – DA) un Īstenošanas regula (Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko  paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu) (turpmāk – IA) aizstāj Muitas kodeksa Īstenošanas noteikumus (Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regula (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi).

Pārejas periodā, kamēr vēl nav ieviestas vai jauninātas SMK paredzētās muitas sistēmas, jāņem vērā arī pārejas perioda Deleģētās regulas (Komisijas 2015.gada 17.decembra Deleģētā regula (ES) Nr.2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446) (turpmāk – TDA) nosacījumi.

 

 • Definīcija
  • Muitas procedūra – pagaidu ievešana – ļauj izmantot Savienības muitas teritorijā ārpussavienības preces, kas paredzētas atpakaļizvešanai neizmainītā veidā, izņemot parastā nolietojuma izmaiņas, kuras radušās, tās lietojot. Preces, kas ievestas uz laiku, pilnīgi vai daļēji atbrīvo no ievedmuitas nodokļa un citu obligāti maksājamo nodokļu maksājumiem un nepiemēro tām tirdzniecības politikas pasākumus.

   Muitas procedūru – pagaidu ievešana – ar pilnu atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa un citu obligāti maksājamo nodokļu maksājumiem var piemērot saskaņā ar DA 208.-216.pantā un 219.-236.pantā paredzētajiem nosacījumiem un preču izmantošanas mērķiem.

   Precēm, kurām nevar piešķirt pilnu atbrīvojumu no muitas nodokļa saskaņā ar DA 208.-216.pantu un 219.-236.pantu, var piešķirt daļēju atbrīvojumu no muitas nodokļa.

 • Nosacījumi
  • Lai precēm piemērotu minēto procedūru:

   1. Precei jāatbilst noteiktajiem izmantošanas mērķiem.

   2. Preču  nodošanai pagaidu ievešanai jāsaņem atļauja no muitas iestādēm:

   vienkāršotā kārtībā – muitas deklarācijas iesniegšana muitas kontroles punktā (šo kārtību var piemērot gadījumos, kad precēm tiek piešķirts pilnīgs atbrīvojums no ievedmuitas nodokļa).

   Piemērojot pagaidu ievešanu ar pilnīgu atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa, papildus muitas deklarācijā norādītajiem datiem obligāti jāiesniedz šādas ziņas (TDA 55.panta 8.punkts):

   • preču izmantošanas veids;
   • preču tehniskie apraksti un to  identificēšanas līdzekļi;
   • paredzamais noslēgšanas laikposms;
   • ierosinātā noslēgšanas iestāde;
   • izmantošanas vieta.


   vispārējā kārtība – atļauju uz pieteikuma pamata izsniedz VID Muitas pārvalde, pamatojoties uz Eiropas Savienības centrālajā Muitas lēmumu sistēmā iesniegtu pieteikumu. Piekļuve Muitas lēmumu sistēmai, līdzīgi kā VID  informācijas sistēmām, tiek nodrošināta ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas piedāvātajām autentificēšanas iespējām.

    

   3. Galvojums

   Jāiesniedz galvojums muitas maksājumu parādam, kas var rasties (SMK 211.pants). Muitas maksājumu parāda, kas var rasties, nodrošināšanai var izmantot vispārējo galvojumu, vienreizējo galvojumu, drošības naudas iemaksu.

   Ja piemēro pagaidu ievešanu ar daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa, muitas maksājuma parāds, kas var rasties, ietver:

   • muitas parādu;
   • akcīzes nodokļa parādu.
     

   Ja piemēro pagaidu ievešanu ar pilnu atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa, muitas maksājuma parāds, kas var rasties, ietver:

   • muitas parādu;
   • pievienotās vērtības nodokļa parādu.
     

   Ja par galvojumu muitas maksājumu parādam, kas var rasties, izmanto drošības naudas iemaksu, muitas maksājumu parāds, kas var rasties, ietver:

   • muitas parādu;
   • akcīzes nodokļa parādu;
   • pievienotās vērtības nodokļa parādu.
     

   Drošības naudu iemaksā Valsts ieņēmumu dienesta deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā Nr. LV24TREL8135390000000.

   Piesakot muitas procedūru, atļaujas turētājs iesniedz muitas iestādē iesniegumu par drošības naudas atmaksāšanu (Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumi Nr. 86 “Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.86).

   Pēc muitas procedūras pabeigšanas VID pieņem lēmumu par drošības naudas atmaksāšanu.

   Galvojums muitas parādam, kas var rasties, nav jāsniedz:

   • ja kopējā nodrošināmā muitas maksājumu parāda summa (muitas nodoklis, akcīzes nodoklis un PVN) visām precēm, kas vienlaicīgi deklarētas pagaidu ievešanas procedūrai, visā laikposmā, kamēr muitas maksājumu parāds var rasties (t.i., kamēr preces ir pakļautas pagaidu ievešanas procedūrai un līdz nākamās muitas procedūras piemērošanai), nepārsniedz 1000 EUR (MK noteikumu Nr.86 12.pants);
   • ja muitas deklarāciju var iesniegt mutiski vai preces deklarējot citādi (sk. sadaļu “Citāda deklarēšana”;
   • materiāliem, ko starptautiskā satiksmē izmanto aviosabiedrības, kuģošanas sabiedrības vai dzelzceļa sabiedrības, vai pasta pakalpojumu sniedzēji ar nosacījumu, ka minētajiem materiāliem piestiprinātas īpašas atšķirības zīmes;
   • iepakojumam, ko importē bez kravas, ar nosacījumu, ka tam ir neizdzēšams, nenoņemams marķējums;
   • ja pagaidu ievešanas atļaujas iepriekšējais turētājs ir deklarējis preces pagaidu ievešanas procedūrai mutiski un minētajām precēm tādā pašā nolūkā pēc tam piemērota pagaidu ievešana;
   • valsts, reģionālām un vietējām pašvaldības iestādēm vai citām struktūrām, kuras reglamentē publiskās tiesības, attiecībā uz darbībām, kurās tās iesaistās kā valsts iestādes.

   Detalizēta informācija par galvojumiem pieejama sadaļā “Muitas galvojumi”.

   4. Deklarētājs, pārstāvība

   Tiesības deklarēt preces muitas procedūrai - pagaidu ievešana - ir tikai atļaujas turētājam. Ja atļaujas turētājs ieceļ sev pārstāvi muitā, tad šāda pārstāvība var būt tikai tieša, t.i., pārstāvis muitā rīkojas citas personas vārdā un tās uzdevumā.

   Detalizēta informācija par deklarētāju un pārstāvi atrodama sadaļas “Preču deklarēšana” atvērumos “Kas ir deklarētājs”, “Kas ir pārstāvis muitā” un “Muitas deklarācijas iesniegšana”, kā arī EK vadlīnijās - Special Procedures  Title VII UCC/ “Guidance for MSs and Trade”.

 • Termiņš
  • Maksimālais termiņš, kādā preces var atrasties muitas procedūrā pagaidu ievešana - 24 mēneši, izņemot DA 217.-218.pantā un 237.pantā minētos gadījumus, kad prece ir jāizved pirms minētā termiņa (atkarībā no ievedamo preču veida).
    

   Termiņu, kādā preces var atrasties muitas procedūrā pagaidu ievešana, var pagarināt uz laiku, kas nepārsniedz maksimāli pieļaujamo 24 mēnešu termiņu. Lai pagarinātu minēto termiņu (SMK 251.pants):

   vienkāršotā veidā izsniegtajai atļaujai - Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) jāiesniedz pieteikums grozījumu izdarīšanai muitas deklarācijā (atļaujā), norādot vēlamo muitas procedūras slēgšanas termiņu un pamatojumu slēgšanas termiņa pagarināšanai;

   vispārējā kārtībā izsniegtajai atļaujai - Eiropas Savienības centrālajā Muitas lēmumu sistēmā piesaka grozījumus, atļaujā norādot vēlamo slēgšanas termiņu (mēnešos).

   Jaunu muitas deklarāciju šajā gadījumā neformē.

 • Procedūras pabeigšana
  • Pagaidu ievešanas procedūra ir pabeigta, kad precēm, kurām bijusi piemērota šī procedūra, tiek piemērota nākamā muitas procedūra, tie ir izvesti no Savienības muitas teritorijas vai iznīcināti, neatstājot pārpalikumus, vai kad no tiem atsakās par labu valstij (SMK 215.pants).
 • Mutvārdu deklarācija
  • Mutiskas muitas deklarācijas pagaidu ievešanai var iesniegt par šādām precēm (DA 136.pants):

   • paletes, konteineri un transportlīdzekļi, kā arī minēto palešu, konteineru un transportlīdzekļu rezerves daļas, palīgierīces un aprīkojums, kas minēti DA 208.-213. pantā;
   • personiskās lietošanas priekšmeti un preces sportam, ko ieved ceļotāji ar dzīvesvietu ārpus Savienības muitas teritorijas, ja ir izpildīts kāds no šādiem nosacījumiem:
    - preces ir personiskās lietošanas priekšmeti, kas pamatoti nepieciešami ceļojuma laikā;
    - preces ir paredzēts izmantot sportam;
   • jūrnieku iedzīves priekšmeti izmantošanai uz starptautiskās jūras satiksmes kuģa;
   • medicīnas, ķirurģijas un laboratorijas iekārtas, ko sūta, aizdodot pēc slimnīcas vai citas medicīnas iestādes lūguma, kurai šādas iekārtas ir steidzami vajadzīgas, lai kompensētu savu iekārtu nepietiekamību, un ja tās paredzētas diagnostikai vai ārstēšanai. Pieteikuma iesniedzējs un procedūras izmantotājs var veikt uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā;
   • dzīvnieki, kas pieder personai, kura veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības muitas teritorijas, ko paredzēts pārvietot uz vasaras ganībām vai pastāvīgām ganībām vai kas paredzēti darbam vai pārvadāšanai;
   • iekārtas, kas pieder un ko izmanto personas, kuras veic uzņēmējdarbību tādā trešās valsts pierobežas zonā, kura piekļaujas tai Savienības pierobežas zonai, kur preces paredzēts izmantot;
   • instrumenti un aparāti, kas vajadzīgi ārstiem, lai sniegtu palīdzību pacientam, kuram plānots veikt orgānu transplantāciju, ja atbilst nosacījumiem:
    - tie pieder personai, kura veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības muitas teritorijas;
    - tos importē persona, kura veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības muitas teritorijas, vai īpašnieka darbinieks, kurš veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā;
    - tos izmanto importētājs vai viņa uzraudzībā, izņemot audiovizuālo kopražojumu gadījumus;
   • materiāli glābšanas darbiem, ko izmanto saistībā ar pasākumiem katastrofu seku mazināšanai vai līdzīgās situācijās, kas skar Savienības muitas teritoriju;
   • pārnēsājami mūzikas instrumenti, ko uz laiku ieved ceļotāji un ko paredzēts izmantot kā profesionālās darbības piederumus;
   • iepakojumi, ko ieved ar kravu un ko paredzēts reeksportēt ar kravu vai bez tās, ar tādu pastāvīgu un neizdzēšamu marķējumu, kurš identificē personu, kura veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības muitas teritorijas;
   • radio un televīzijas raidījumu veidošanas un apraides iekārtas, kā arī tādi transportlīdzekļi, kuri īpaši pielāgoti radio un televīzijas raidījumu veidošanai un apraidei, un to aprīkojums, ko ieved tādas publiskas vai privātas organizācijas, kuras veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības muitas teritorijas, un ko apstiprinājuši muitas dienesti, izsniedzot atļauju šādu iekārtu un transportlīdzekļu pagaidu ievešanai;
   • citas preces, ja to atļauj muitas dienesti.
     

   Piesakot muitas procedūru – pagaidu ievešana – mutvārdos, obligāti jāizmanto DA 71-01.pielikumā noteiktā veidlapa. Minēto pavaddokumentu uzrāda muitas iestādē 2 eksemplāros (DA 165.pants, ĪA 258.pants).

   Reeksporta deklarācijas mutiski var sniegt, noslēdzot mutvārdos deklarēto pagaidu ievešanas procedūru.

 • Citāda deklarēšana
  • Ja preces, kas minētas DA 136.panta a)–d), h) un i) apakšpunktā nav deklarētas, izmantojot citus līdzekļus, tās uzskata par deklarētām pagaidu ievešanai vai reeksportam (ar ko noslēdz pagaidu ievešanas procedūru) ar šādām darbībām (DA 141.pants):

   a) iziešana caur zaļo koridoru “nav nekā deklarējama” muitas iestādē, kurā darbojas divu koridoru sistēma;
   b) iziešana caur muitas iestādi, kurā nedarbojas divu koridoru sistēma;
   c) Kopienas muitas teritorijas šķērsošana.

   Ievērojot šos pašus nosacījumus, tiek uzskatīts, ka preces deklarētas reeksportam, tādējādi noslēdzot pagaidu ievešanas procedūru (DA 139.pants).

 • Ierobežojumi
  • Pagaidu ievešanu ar daļēju atbrīvojumu no muitas nodokļa nepiemēro patēriņa precēm un precēm, kuras atbilstoši normatīvajiem aktiem aizliegts ievest uz laiku.
 • Maksājumi
  • Ievedmuitas nodokļa summu par precēm, kam ir piemērota pagaidu ievešanas procedūra ar daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa, nosaka 3 % apmērā no ievedmuitas nodokļa summas, kas būtu bijusi maksājama par minētajām precēm, ja tās būtu laistas brīvā apgrozībā dienā, kad tām tika piemērota pagaidu ievešanas procedūra.

   Šī summa ir maksājama par katru mēnesi vai mēneša daļu, kurā preces ir atradušas pagaidu ievešanas procedūrā ar daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa.

   Ievedmuitas nodokļa suma nepārsniedz summu, kas būtu bijusi jāmaksā, ja attiecīgās preces būtu laistās brīvā apgrozībā dienā, kad tām tika piemērota pagaidu ievešanas procedūra (SMK 252.pants).

    

   Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summu par precēm, kam ir piemērota pagaidu ievešanas procedūra ar daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa, nosaka 3 % apmērā no aprēķinātās PVN summas (PVN likuma 123.panta otrā daļa), kas būtu bijusi maksājama par minētajām precēm, ja tās būtu laistas brīvā apgrozībā dienā, kad tām tika piemērota pagaidu ievešanas procedūra.

   Šī summa ir maksājama par katru mēnesi vai mēneša daļu, kurā preces ir atradušās pagaidu ievešanas procedūrā ar daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa.


   Ievedmuitas nodokļa un PVN summas aprēķina piemērs:

   Precei tiek piemērota pagaidu ievešanas procedūra ar daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa uz 6 mēnešiem.

   Preces vērtība – 10 000,00 EUR.

   Ievedmuitas nodokļa likme – 10 % no preces vērtības.

    

   Ievedmuitas nodokļa aprēķins:

   • 10 000,00 EUR x 10 % = 1 000,00 EUR – ievedmuitas nodokļa summa, kas būtu bijusi maksājama par preci, ja tā būtu laista brīvā apgrozībā;
   • 1 000,00 EUR x 3 % x 6 mēneši = 180,00 EUR – maksājamā ievedmuitas nodokļa summa par preci.

    

   PVN aprēķins:

   • 10 000,00 EUR + 1 000,00 EUR = 11 000,00 EUR – ar PVN apliekamā vērtība;
   • 11 000,00 EUR x 21 % = 2 310,00 EUR – PVN summa, kas būtu bijusi maksājama par preci, ja tā būtu laista brīvā apgrozībā;
   • 2 310,00 EUR x 3 % x 6 mēneši = 415,80 EUR – maksājamā PVN summa par preci.

Normatīvie akti

Noteikumi par muitas procedūras – pagaidu ievešana – piemērošanu atrodami:

SMK panti DA panti IA panti TDA panti

210. – 223.,

250. – 252.

136., 139., 141., 161. – 183., 204. – 238.,

71-01.pielikums

258. – 271., 322. – 323. 55., 12.pielikums