Muitas procedūra – pagaidu ievešana


Muitas procedūra – pagaidu ievešana – ļauj ārpussavienības preces Savienības muitas teritorijā izmantot noteiktiem mērķiem, tām piemērojot pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no muitas maksājumiem.

Pilnīgu atbrīvojumu no muitas maksājumiem var piemērot precēm, kuras atbilst visām DA 208.-216.pantā un 219.-236.pantā noteiktajām prasībām un preču izmantošanas mērķiem.

Daļēju atbrīvojumu no muitas maksājumiem piemēro attiecībā uz tādām precēm, kuras neatbilst DA 208.-216.pantā un 219.-236.pantā noteiktajām prasībām pilnīga atbrīvojuma no ievedmuitas nodokļa saņemšanai.

Pēc noteiktās preču izmantošanas precēm jāpaliek neizmainītā veidā, izņemot parastā nolietojuma izmaiņas, kuras radušās, tās lietojot.

Preču nodošanai pagaidu ievešanai jāsaņem muitas iestādes izdota atļauja (SMK 211. pants):

 • vienkāršotā kārtībā – muitas deklarācijas iesniegšana muitas kontroles punktā (izmantojot VID Elektronisko muitas datu apstrādes sistēmu (EMDAS)). Šo kārtību var piemērot gadījumos, kad precēm tiek piešķirts pilnīgs atbrīvojums no ievedmuitas nodokļa

Piemērojot pagaidu ievešanu vienkāršotā kārtībā, muitas deklarācijā datu elementā 12 02 000 000 “Papildu informācija” norāda kodu 00100 “Pieteikums īpašas procedūras, kas nav tranzīts, izmantošana” un aizpilda pieteikumu atļaujas saņemšanai. Informāciju, kāda norādāma pieteikumā atļaujas saņemšanai, var atrast šeit.

Detalizēta informācija par pieteikuma iesniegšanu atļaujas saņemšanai atrodama sadaļā Atļauju informācijas sistēmas.

Papildu informācijas iegūšanai par pieteikuma iesniegšanu Eiropas Komisijas Muitas lēmumu pārvaldības sistēmā lūdzam sazināties ar VID Muitas pārvaldes muitas amatpersonām pa tālruni +371 67120873 vai +371 67120882.

Jāiesniedz galvojums muitas maksājumu parādam, kas var rasties (SMK 211.pants, MK noteikumi Nr. 86). Muitas maksājumu parāda, kas var rasties, nodrošināšanai var izmantot vispārējo galvojumu, vienreizējo galvojumu, drošības naudas iemaksu.
 

Ja piemēro pagaidu ievešanu ar daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa, muitas maksājuma parāds, kas var rasties, ietver:

 • muitas parādu;
 • akcīzes nodokļa parādu.

Ja piemēro pagaidu ievešanu ar pilnīgu atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa, muitas maksājuma parāds, kas var rasties, ietver:

 • muitas parādu;
 • pievienotās vērtības nodokļa parādu.

Ja par galvojumu muitas maksājumu parādam, kas var rasties, izmanto drošības naudas iemaksu (gan daļējam, gan pilnīgam atbrīvojumam no ievedmuitas nodokļa), muitas maksājumu parāds, kas var rasties, ietver:

 • muitas parādu;
 • akcīzes nodokļa parādu;
 • pievienotās vērtības nodokļa parādu

Drošības naudu iemaksā Valsts ieņēmumu dienesta deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā Nr. LV24TREL8135390000000.

Pēc preču izvešanas atļaujas turētājs muitas iestādē iesniedz iesniegumu par drošības naudas atmaksāšanu (MK noteikumi Nr.86, 42. punkts).

Pēc muitas procedūras pabeigšanas Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par drošības naudas atmaksāšanu.

Galvojums muitas parādam, kas var rasties, nav jāsniedz:

• ja kopējā nodrošināmā muitas maksājumu parāda summa (muitas nodoklis, akcīzes nodoklis un PVN) visām precēm, kas vienlaicīgi deklarētas pagaidu ievešanas procedūrai, visā laikposmā, kamēr muitas maksājumu parāds var rasties (t.i., kamēr preces ir pakļautas pagaidu ievešanas procedūrai un līdz preces izvestas no Savienības muitas teritorijas vai piemērota nākamā muitas procedūra), nepārsniedz 1000 EUR (izņemot gadījumus, kad piemēro pagaidu ievešanu ar pilnīgu atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa), (MK noteikumu Nr.86 12.punkts);

• ja muitas deklarāciju var iesniegt mutiski vai preces deklarējot citādi (skatīt sadaļu “Citāda deklarēšana”), (DA 81.panta “a” apakšpunkts);

• materiāliem, ko starptautiskā satiksmē izmanto aviosabiedrības, kuģošanas sabiedrības vai dzelzceļa sabiedrības, vai pasta pakalpojumu sniedzēji ar nosacījumu, ka minētajiem materiāliem piestiprinātas īpašas atšķirības zīmes (DA 81.panta “b” apakšpunkts);

• iepakojumam, ko importē bez kravas, ar nosacījumu, ka tam ir neizdzēšams, nenoņemams marķējums (DA 81.panta “c” apakšpunkts);

• ja pagaidu ievešanas atļaujas iepriekšējais turētājs ir deklarējis preces pagaidu ievešanas procedūrai mutiski un minētajām precēm tādā pašā nolūkā pēc tam piemērota pagaidu ievešana (DA 81.panta “d” apakšpunkts);

• valsts, reģionālām un vietējām pašvaldības iestādēm vai citām struktūrām, kuras reglamentē publiskās tiesības, attiecībā uz darbībām, kurās tās iesaistās kā valsts iestādes (SMK 89.panta 7.punkts).

Detalizēta informācija par galvojumiem pieejama sadaļā “Muitas galvojumi”.

Tiesības deklarēt preces muitas procedūrai - pagaidu ievešana - ir tikai atļaujas turētājam. Ja atļaujas turētājs ieceļ sev pārstāvi muitā, tad šāda pārstāvība var būt tikai tieša, t.i., pārstāvis muitā rīkojas citas personas vārdā un tās uzdevumā. Tas nozīmē, ka piemērojot muitas procedūru – pagaidu ievešana, atļaujas turētājs vienlaicīgi ir deklarētājs un procedūras izmantotājs.

Detalizēta informācija par deklarētāju un pārstāvi atrodama sadaļas Preču deklarēšana atvērumos “Kas ir deklarētājs”, “Kas ir pārstāvis muitā” un “Muitas deklarācijas iesniegšana”, kā arī Eiropas Komisijas vadlīnijās - Special Procedures Title VII UCC/ “Guidance for MSs and Trade”

Muitas iestādes nosaka termiņu, kādā preces var atrasties muitas procedūrā -pagaidu ievešana. Maksimālais termiņš, kādā preces var atrasties muitas procedūrā pagaidu ievešana vienam un tam pašam mērķim un viena un tā paša atļaujas turētāja pārziņā, ir 24 mēneši, izņemot DA 217.-218.pantā un 237.pantā minētos gadījumus, kad prece ir jāizved pirms minētā termiņa.
Izņēmuma gadījumos, ja atļauto preču izmantojumu nevar īstenot muitas iestādes noteiktajā termiņā, muitas iestāde minēto termiņu var pagarināt (piemēram, Covid-19 pandēmija ir radījusi ārkārtas apstākļus, kas neļauj pabeigt preču izmantošanu vai kavē preces savlaicīgu izvešanu no Savienības muitas teritorijas). Lai pagarinātu minēto termiņu (SMK 251.pants):
• vienkāršotā kārtībā izsniegtajai atļaujai – VID Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) jāiesniedz pieteikums grozījumu izdarīšanai muitas deklarācijā (atļaujā), pievienojot atļaujas turētāja iesniegumu, kurā norādīts vēlamais muitas procedūras slēgšanas termiņš un pamatojums slēgšanas termiņa pagarināšanai;
• vispārējā kārtībā izsniegtajai atļaujai - Eiropas Komisijas Muitas lēmumu pārvaldības sistēmā piesaka grozījumus, atļaujā norādot vēlamo slēgšanas termiņu (mēnešos).

Jaunu muitas deklarāciju šajā gadījumā neformē.

Pagaidu ievešanas procedūra ir pabeigta, kad precēm, kurām bijusi piemērota šī procedūra, tiek piemērota nākamā muitas procedūra, tās ir izvestas no Savienības muitas teritorijas vai iznīcinātas, neatstājot pārpalikumus, vai kad no tām atsakās par labu valstij (SMK 215.pants).

Ārpussavienības preču pārvietošanu (reeksports) uz izvešanas muitas iestādi (Latvijā vai citā dalībvalstī) pēc pagaidu ievešanas procedūras pabeigšanas, var veikt:

• ar ārējā tranzīta procedūru – precēm pēc reeksporta deklarācijas noformēšanas uzreiz piemēro ārējā tranzīta procedūru, noformējot tranzīta deklarāciju (T1 vai TIR). Reeksporta deklarāciju noslēdz tajā pašā muitas iestādē, kur tā tika iesniegta un kurā secīgi iesniedz tranzīta deklarāciju (T1 vai TIR). Līdz izvešanas muitas iestādei uz robežas preces pārvieto tranzīta procedūrā ar tranzīta deklarāciju (T1 vai TIR). Muitas procedūru “pagaidu ievešana” noslēdz, kad precēm piemērota tranzīta procedūra,

vai

• ar reeksportu – precēm piemēro reeksportu, un ar reeksporta deklarāciju tās pārvieto līdz izvešanas muitas iestādei uz robežas. Atsevišķa atļauja nav nepieciešama. Muitas procedūru “pagaidu ievešana” noslēdz, kad preces ir izvestas no Savienības muitas teritorijas (un noslēgts reeksports). Preces atrodas pagaidu ievešanas procedūrā līdz to izvešanai no Savienības muitas teritorijas. (SMK  219. pants, DA 179. pants un IA  267. pants)

Detalizēta informācija par preču reeksportu ir atrodama sadaļā “Reeksports”.

Mutiskas muitas deklarācijas pagaidu ievešanai var iesniegt par šādām precēm (DA 136.pants):

 • paletes, konteineri un transportlīdzekļi;
 • minēto palešu, konteineru un transportlīdzekļu rezerves daļas, palīgierīces un aprīkojums:
  • tādas palešu rezerves daļas, palīgierīces un aprīkojums, kam piemērota pagaidu ievešana un ko paredzēts reeksportēt atsevišķi no paletēm vai kā daļu no tām;
  • tādas konteineru rezerves daļas, palīgierīces un aprīkojums, kam piemērota pagaidu ievešana un ko paredzēts reeksportēt atsevišķi no konteineriem vai kā daļu no tiem;
  • tādas transportlīdzekļu rezerves daļas, palīgierīces un aprīkojums, kam piemērota pagaidu ievešana un ko paredzēts reeksportēt atsevišķi no transportlīdzekļiem vai kā daļu no tiem;
 • personiskās lietošanas priekšmeti un preces sportam, ko ieved ceļotāji ar dzīvesvietu ārpus Savienības muitas teritorijas, ja ir izpildīts kāds no šādiem nosacījumiem:
  • preces ir personiskās lietošanas priekšmeti, kas pamatoti nepieciešami ceļojuma laikā;
  • preces ir paredzēts izmantot sportam;
 • jūrnieku iedzīves priekšmeti izmantošanai uz starptautiskās jūras satiksmes kuģa;
 • medicīnas, ķirurģijas un laboratorijas iekārtas, ko sūta, aizdodot pēc slimnīcas vai citas medicīnas iestādes lūguma, kurai šādas iekārtas ir steidzami vajadzīgas, lai kompensētu savu iekārtu nepietiekamību, un ja tās paredzētas diagnostikai vai ārstēšanai. Pieteikuma iesniedzējs un procedūras izmantotājs var veikt uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā;
 • dzīvnieki, kas pieder personai, kura veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības muitas teritorijas, ko paredzēts pārvietot uz vasaras ganībām vai pastāvīgām ganībām vai kas paredzēti darbam vai pārvadāšanai;
 • iekārtas, kas pieder un ko izmanto personas, kuras veic uzņēmējdarbību tādā trešās valsts pierobežas zonā, kura piekļaujas tai Savienības pierobežas zonai, kur preces paredzēts izmantot;
 • instrumenti un aparāti, kas vajadzīgi ārstiem, lai sniegtu palīdzību pacientam, kuram plānots veikt orgānu transplantāciju, ja atbilst nosacījumiem:
  • tie pieder personai, kura veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības muitas teritorijas;
  • tos importē persona, kura veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības muitas teritorijas, vai īpašnieka darbinieks, kurš veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā;
  • tos izmanto importētājs vai viņa uzraudzībā, izņemot audiovizuālo kopražojumu gadījumus;
 • materiāli glābšanas darbiem, ko izmanto saistībā ar pasākumiem katastrofu seku mazināšanai vai līdzīgās situācijās, kas skar Savienības muitas teritoriju;
 • pārnēsājami mūzikas instrumenti, ko uz laiku ieved ceļotāji un ko paredzēts izmantot kā profesionālās darbības piederumus;
 • iepakojumi, ko ieved ar kravu un ko paredzēts reeksportēt ar kravu vai bez tās, ar tādu pastāvīgu un neizdzēšamu marķējumu, kurš identificē personu, kura veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības muitas teritorijas;
 • radio un televīzijas raidījumu veidošanas un apraides iekārtas, kā arī tādi transportlīdzekļi, kuri īpaši pielāgoti radio un televīzijas raidījumu veidošanai un apraidei, un to aprīkojums, ko ieved tādas publiskas vai privātas organizācijas, kuras veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības muitas teritorijas, un ko apstiprinājuši muitas dienesti, izsniedzot atļauju šādu iekārtu un transportlīdzekļu pagaidu ievešanai;
 • citas preces, ja to atļauj muitas dienesti.

Piesakot muitas procedūru “pagaidu ievešana” mutvārdos, obligāti jāizmanto DA 71-01.pielikumā noteiktā veidlapa. Minēto pavaddokumentu uzrāda muitas iestādē 2 eksemplāros (DA 165.pants, ĪA 258.pants).

Reeksporta deklarācijas mutiski var sniegt, noslēdzot mutvārdos deklarēto pagaidu ievešanas procedūru.

Ja šādas preces (DA 136.panta a) - d), h) un i) apakšpunkts):

 • paletes, konteineri un transportlīdzekļi;
 • minēto palešu, konteineru un transportlīdzekļu rezerves daļas, palīgierīces un aprīkojums:
  • tādas palešu rezerves daļas, palīgierīces un aprīkojums, kam piemērota pagaidu ievešana un ko paredzēts reeksportēt atsevišķi no paletēm vai kā daļu no tām;
  • tādas konteineru rezerves daļas, palīgierīces un aprīkojums, kam piemērota pagaidu ievešana un ko paredzēts reeksportēt atsevišķi no konteineriem vai kā daļu no tiem;
  • tādas transportlīdzekļu rezerves daļas, palīgierīces un aprīkojums, kam piemērota pagaidu ievešana un ko paredzēts reeksportēt atsevišķi no transportlīdzekļiem vai kā daļu no tiem;
 • personiskās lietošanas priekšmeti un preces sportam, ko ieved ceļotāji ar dzīvesvietu ārpus Savienības muitas teritorijas, ja ir izpildīts kāds no šādiem nosacījumiem:
  • preces ir personiskās lietošanas priekšmeti, kas pamatoti nepieciešami ceļojuma laikā;
  • preces ir paredzēts izmantot sportam;
 • jūrnieku iedzīves priekšmeti izmantošanai uz starptautiskās jūras satiksmes kuģa;
 • medicīnas, ķirurģijas un laboratorijas iekārtas, ko sūta, aizdodot pēc slimnīcas vai citas medicīnas iestādes lūguma, kurai šādas iekārtas ir steidzami vajadzīgas, lai kompensētu savu iekārtu nepietiekamību, un ja tās paredzētas diagnostikai vai ārstēšanai. Pieteikuma iesniedzējs un procedūras izmantotājs var veikt uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā;
 • materiāli glābšanas darbiem, ko izmanto saistībā ar pasākumiem katastrofu seku mazināšanai vai līdzīgās situācijās, kas skar Savienības muitas teritoriju;
 • pārnēsājami mūzikas instrumenti, ko uz laiku ieved ceļotāji un ko paredzēts izmantot kā profesionālās darbības piederumus;

nav deklarētas, izmantojot citus līdzekļus (piemēram, mutiski vai noformējot muitas deklarāciju vispārējā kārtībā), tās uzskata par deklarētām pagaidu ievešanai ar šādām darbībām (DA 141.pants):

a) iziešana caur zaļo koridoru “nav nekā deklarējama” muitas iestādē, kurā darbojas divu koridoru sistēma;

b) iziešana caur muitas iestādi, kurā nedarbojas divu koridoru sistēma;

c) Savienības muitas teritorijas šķērsošana.

Ievērojot šos pašus nosacījumus, tiek uzskatīts, ka preces ir deklarētas reeksportam, tādējādi noslēdzot pagaidu ievešanas procedūru (DA 139.pants).

Pagaidu ievešanu ar daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa nepiemēro:

 • patēriņa precēm;
 • precēm, kuras atbilstoši normatīvajiem aktiem aizliegts ievest uz laiku.

Ievedmuitas nodokļa summu par precēm, kam ir piemērota pagaidu ievešanas procedūra ar daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa, nosaka 3 % apmērā no ievedmuitas nodokļa summas, kas būtu bijusi maksājama par minētajām precēm, ja tās būtu laistas brīvā apgrozībā dienā, kad tām tika piemērota pagaidu ievešanas procedūra.

Šī summa ir maksājama par katru mēnesi vai mēneša daļu, kurā preces ir atradušās pagaidu ievešanas procedūrā ar daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa.

Ievedmuitas nodokļa summa nepārsniedz summu, kas būtu bijusi jāmaksā, ja attiecīgās preces būtu laistas brīvā apgrozībā dienā, kad tām tika piemērota pagaidu ievešanas procedūra (SMK 252. pants).

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summu par precēm, kam ir piemērota pagaidu ievešanas procedūra ar daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa, nosaka 3 % apmērā no aprēķinātās PVN summas (PVN likuma 123. panta otrā daļa), kas būtu bijusi maksājama par minētajām precēm, ja tās būtu laistas brīvā apgrozībā dienā, kad tām tika piemērota pagaidu ievešanas procedūra.

Šī summa ir maksājama par katru mēnesi vai mēneša daļu, kurā preces ir atradušās pagaidu ievešanas procedūrā ar daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa.

Ievedmuitas nodokļa un PVN summas aprēķina piemērs:

Precei tiek piemērota pagaidu ievešanas procedūra ar daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa uz 6 mēnešiem.

Preces vērtība – 10 000,00 EUR.

Ievedmuitas nodokļa likme – 10 % no preces vērtības.

Ievedmuitas nodokļa aprēķins:

 • 10 000,00 EUR x 10 % = 1 000,00 EUR – ievedmuitas nodokļa summa, kas būtu bijusi maksājama par preci, ja tā būtu laista brīvā apgrozībā;
 • 1 000,00 EUR x 3 % x 6 mēneši = 180,00 EUR – maksājamā ievedmuitas nodokļa summa par preci.

PVN aprēķins:

 • 10 000,00 EUR + 1 000,00 EUR = 11 000,00 EUR – ar PVN apliekamā vērtība;
 • 11 000,00 EUR x 21 % = 2 310,00 EUR – PVN summa, kas būtu bijusi maksājama par preci, ja tā būtu laista brīvā apgrozībā;
 • 2 310,00 EUR x 3 % x 6 mēneši = 415,80 EUR – maksājamā PVN summa par preci.

Muitas maksājumu summai (ievedmuitas nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis) ir jābūt samaksātai muitas procedūras noslēgšanas brīdī, t.i., līdz brīdim, kad precēm tiek piemērota nākamā muitas procedūra, tās tiek iznīcinātas, neatstājot pārpalikumus, vai kad no tām atsakās par labu valstij (DA 206. panta 3. punkts). Maksājamo summu aprēķina deklarētājs un ieskaita attiecīgajā valsts budžeta kontā (ievedmuitas nodokli ieskaita kontā nr. LV32TREL1060000611000, pievienotās vērtības nodokli - kontā nr. LV66TREL1060000513000).

Ja pagaidu ievešanas procedūra tiek noslēgta, piemērojot precēm muitas procedūru “laišana brīvā apgrozībā”, tad muitas maksājumu summa 3 % apmērā par katru mēnesi vai mēneša daļu, kurā preces ir atradušās pagaidu ievešanas procedūrā ar daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa, nav maksājama. Šajā gadījumā muitas maksājumu summa tiek noteikta, pamatojoties uz to preču muitas vērtību, kas precēm piemērojama muitas procedūras “laišana brīvā apgrozībā” piemērošanas brīdī (SMK 85. panta 1. punkts), un tā ir maksājama saskaņā ar muitas procedūras “laišana brīvā apgrozībā” nosacījumiem.

Muitas deklarācijas:

 • datu elementā 11 09 000 000 “Procedūra” norāda muitas procedūras kodu “53” – pagaidu ievešana;
 • datu elementā 11 10 000 000  “Papildprocedūra” norāda:
  • ja piemēro pagaidu ievešanu ar pilnīgu atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa – attiecīgajam DA 208.-216.pantā un 219.-236.pantā noteiktajam preces izmantošanas mērķim atbilstošu papildprocedūras kodu   
  • ja piemēro pagaidu ievešanu ar daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa – papildprocedūras kodu “D51” - pagaidu ievešana ar daļēju atbrīvojumu no nodokļiem.

Informāciju par muitas procedūru un papildprocedūru kodu piemērošanu var atrast IA B pielikuma II sadaļā, kā arī VID Integrētā tarifa vadības sistēmā (ITVS), sadaļā “Procedūras un papildprocedūras”.

Noteikumi par muitas procedūras – pagaidu ievešana – piemērošanu atrodami šādos normatīvajos aktos:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regula Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (SMK);

Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (DA);

Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (IA);

Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumi Nr. 86 “Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi” (MK noteikumi Nr.86) Pievienotās vērtības nodokļa likums (PVN likums)

SMK panti

DA panti

IA panti

MK noteikumu Nr.86 punkti

PVN likuma panti

210. – 223.,

250. – 252.

136.,

139.,

141.,

161. – 183.,

204. – 238.,

71-01.pielikums

258. – 271.,

322. – 323.

2. – 10.,

42.,

1.pielikums

123.


Eiropas Komisija ir sagatavojusi un publicējusi Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta (TAXUD) mājaslapā vadlīnijas Special Procedures Title VII UCC/ “Guidance for MSs and Trade”. Šobrīd vadlīnijas pieejamas angļu valodā. Pēc iztulkošanas tās tiks ievietotas VID mājaslapā latviešu valodā.