Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu veic saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.pantu, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu un izmantojot šādus piedziņas līdzekļus:

  • VID inkasācijas uzdevumā noraksta naudas līdzekļus no nodokļu maksātāja konta kredītiestādē vai no konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kura nav kredītiestāde un kuras komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
  • Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izņem skaidro naudu no juridiskās personas vai individuālā komersanta kases vai citas glabāšanas vietas;
  • Civilprocesa likuma E daļā noteiktajā kārtībā vērš nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā uz nodokļu maksātāja mantu (kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kura atrodas pie trešajām personām). Piedziņas vēršanu uz mantu uzsāk, ja nodokļu administrācijai, novirzot pārmaksas, nosūtot inkasācijas uzdevumu un izņemot skaidro naudu, nav izdevies segt nokavētos nodokļu maksājumus un izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.

Lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu izpildi veic nodokļu administrācija vai zvērināts tiesu izpildītājs. 

Nodokļu parādu piedziņu bezstrīda kārtībā neuzsāk un uzsākto nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā aptur, ja ir spēkā vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

  • ir apstrīdēts nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) rezultātā pieņemtais lēmums, – uz iesnieguma pirmstiesas izskatīšanas laiku saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību;
  • ir pagarināts, atlikts vai sadalīts nodokļu samaksas termiņš, – attiecībā uz pagarināto nodokļu maksājuma daļu vai atlikto nodokļu maksājumu;
  • iestājas Civilprocesa likuma 560.pantā, 563.panta pirmās daļas 4. vai 5.punktā vai otrajā daļā noteiktie apstākļi;
  • ir pieņemts nodokļu administrācijas lēmums vai tiesas nolēmums, ar kuru ir apturēta nokavēto nodokļu maksājumu piedziņa bezstrīda kārtībā;
  • ir stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru nodokļu maksātājam ir pasludināts maksātnespējas process, vai stājies spēkā tiesas lēmums par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu. Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas vai tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas tiesā nodokļu maksātājs veic visus kārtējos nodokļu maksājumus saskaņā ar nodokļu likumiem;
  • nodokļu administrācija ir pieņēmusi lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi – attiecībā uz to nodokļu maksājuma daļu, uz kuru attiecas lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.