Transportlīdzekļa iegāde trešajā valstī un ievešana Latvijā

Ja Jūs (fiziska persona) esat iegādājies trešajā valstī transportlīdzekli (automašīnu, tās piekabi, motociklu, laivu u.c., kas nav reģistrēts Eiropas Savienībā), kuru vēlaties reģistrēt Latvijā, tas jādeklarē muitas procedūrai – laišana brīvā apgrozībā.

Muitas procedūras laišana brīvā apgrozībā piemērošanai jānoformē muitas deklarācija. Muitas deklarāciju iesniedz elektroniskā veidā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Lai reģistrētos Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, jāizmanto kāda no personas elektroniskajām autentifikācijas iespējām.

Jūs drīkstat iecelt sev pārstāvi muitā, t.i., pilnvarot citu personu veikt atbilstošās muitas formalitātes.

Muitas deklarācijai pievienojami šādi pavaddokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments;
 • transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;
 • darījumu apliecinošs dokuments (piemēram, rēķins, pirkšanas pārdošanas līgums, maksājuma uzdevums par veikto pārskaitījumu pārdevējam u.tml.) un piegādes izmaksu apmēru apliecinoši dokumenti (piemēram, degvielas iegādes čeki, pārvadātāja rēķins u.tml.);
   

Piemērojot muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā, jāmaksā šādi muitas maksājumi:

 • ievedmuitas nodoklis (piemēram, ja ievedat vieglo pasažieru automašīnu, iespējamā ievedmuitas nodokļa likme ir 10% apmērā no preču muitas vērtības (maksājamā nodokļa summu aprēķina: preces muitas vērtība x 10%));
 • pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā (maksājamā nodokļa summu aprēķina: (preces muitas vērtība + ievedmuitas nodoklis) x 21%).

 

Primāri preču muitas vērtību nosaka pēc darījuma vērtības vai, ja darījuma vērtība nav izmantojama, pēc kādas no secīgā kārtībā piemērojamām palīgmetodēm.

Darījuma vērtība ir faktiski samaksātā vai maksājamā cena par transportlīdzekli, kad to pārdod izvešanai uz Savienības muitas teritoriju.

Tādējādi, ja transportlīdzeklis ir iegādāts trešajā valstī izvešanai uz Latviju, rēķinā vai līgumā par tās iegādi norādītā darījuma vērtība būs pamats preces muitas vērtībai. Gadījumā, ja rēķinā vai līgumā norādītajā vērtībā neietilpst ar preču piegādi no trešās valsts līdz Latvijai saistītās izmaksas, rēķinā vai līgumā norādītajai darījuma cenai pieskaitāmas transportēšanas, kraušanas, apdrošināšanas un citas piegādes izmaksas.

Informācija par muitas vērtības noteikšanas metodēm ir pieejama sadaļā “Muitas vērtība”.

Pēc preces izlaišanas brīvā apgrozībā un nodokļu samaksas transportlīdzekli var reģistrēt Ceļu satiksmes drošības direkcijā. Informāciju par kārtību, kādā reģistrējami transportlīdzekļi Latvijā, var iegūt Ceļu satiksmes drošības direkcijas tīmekļvietnē.
 

Ja Jūs pārceļaties no pastāvīgās dzīvesvietas trešajā valstī uz pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā, personisko mantu, t.sk. transportlīdzekli (privāto automašīnu, piekabi, motociklu, laivu u.c.), kas reģistrēts trešajā valstī, var ievest ar atbrīvojumu no muitas maksājumiem – no ievedmuitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa. Atbrīvojumu no muitas maksājumiem var saņemt, ja tiek izpildīti noteikti kritēriji.

Informācija par muitas procedūras – laišana brīvā apgrozībā – piemērošanu, ja persona pārceļas no pastāvīgās dzīvesvietas trešajā valstī uz pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā, ir pieejama sadaļas “Ceļojot ārpus ES” atvērumā “Pārcelšanās uz dzīvi Latvijā no valsts ārpus Eiropas Savienības”.

Ja Jūs esat ceļotājs un Jūsu pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Eiropas Savienības, savu privāti izmantojamo ārpus Eiropas Savienības reģistrēto transportlīdzekli (automašīnu, tās piekabi, motociklu, laivu u.c.) Jūs varat ievest uz laiku Latvijā ar atvieglojumiem, t.i., nemaksājot ievedmuitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli.

Šāda transportlīdzekļa izmantošanas laiks nedrīkst pārsniegt:

 • 6 mēnešus – privāti izmantojamiem autotransporta līdzekļiem,
 • 18 mēnešus – privāti izmantojamiem jūras un iekšzemes ūdeņu transportlīdzekļiem,
 • laikposmu, ko students pavada Savienības muitas teritorijā vienīgi studiju nolūkos,
 • laikposmu, ko persona pavada Savienības muitas teritorijā, pildot vienīgi darba uzdevumu.

Ja Jūs pats uz laiku iebraucat ar transportlīdzekli Latvijā 

Ja Jūs ar privāti izmantojamo transportlīdzekli pašgaitā uz laiku iebraucat Latvijā, transportlīdzeklis jādeklarē muitas procedūrai – pagaidu ievešana. Šajā gadījumā Jums muitas iestādē nav jāiesniedz deklarācija. Tiek uzskatīts, ka pagaidu ievešanas procedūra ir piemērota,  transportlīdzeklim šķērsojot robežu. 
Jūs esat atbildīgs par procedūras nosacījumu izpildi (transportlīdzekļa izmantošanas laika ievērošanu, transportlīdzekli izmantosiet tikai privātiem nolūkiem, transportlīdzekli izmantosiet pats). Izvedot transportlīdzekli no Latvijas, Jums nav jāiesniedz reeksporta deklarācija. Šajā gadījumā pagaidu ievešana tiek pabeigta, ar transportlīdzekli  pašgaitā šķērsojot robežu un tādējādi to izvedot no Eiropas Savienības muitas teritorijas.

Minētie noteikumi attiecas arī uz gadījumiem, kad esat rakstiski pilnvarojis citu ārvalstīs reģistrētu personu izmantot savu transportlīdzekli Eiropas Savienības muitas teritorijā privātai lietošanai (brauks pats, pārvadās savu ģimeni u.tml.), Eiropas Savienībā iebraucot ar transportlīdzekli pašgaitā.

Tātad, ja Jūs kā ceļotājs uz neilgu laiku iebraucat ar savu transportlīdzekli Latvijā no trešās valsts, muitas formalitātes robežas šķērsošanas brīdī nav jākārto. 

Tomēr jāņem vērā, ka atsevišķos gadījumos muitas amatpersona ir tiesīga prasīt par ievesto transportlīdzekli iesniegt muitas deklarāciju elektroniski. Šajā gadījumā par transportlīdzekli jāiesniedz galvojums. Galvojuma summa tiek aprēķināta, par pamatu ņemot transportlīdzekļa vērtību, un tā lielums ir vienāds ar nodokļu summu, kas būtu maksājama, ja transportlīdzekli izlaistu brīvā apgrozībā.

Izbraucot no Savienības muitas teritorijas, šajā gadījumā iesniedzama elektroniska reeksporta deklarācija (reeksports). Iemaksātā galvojuma summa tiek atmaksāta pēc izvešanas formalitāšu nokārtošanas.

 

Ja Jūsu transportlīdzekli kā kravu uz laiku ieved Latvijā

Ja Jūs savu privāti izmantojamo transportlīdzekli esat kādam uzticējis ievest Latvijā kā kravu, piemēram, velkot to uz piekabes, un attiecīgo personu pilnvarojis rīkoties savā uzdevumā (piemērot muitas procedūru –pagaidu ievešana), muitas kontroles punktā jāiesniedz mutiska deklarācija un ievešanas kopsavilkuma deklarācija. Mutiskas deklarācijas pavaddokuments jāiesniedz 2 eksemplāros (veidlapa atrodama šeit). Muitas amatpersona abus eksemplārus apzīmogos un vienu eksemplāru Jums atdos atpakaļ. Jūsu mutiskās deklarācijas eksemplārs jāsaglabā un jāuzrāda robežšķērsošanas muitas kontroles punktā, izbraucot no Savienības muitas teritorijas. Ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniedz, izmantojot VID  Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
Tomēr jāņem vērā, ka atsevišķos gadījumos muitas amatpersona ir tiesīga prasīt par ievesto transportlīdzekli iesniegt muitas deklarāciju elektroniski. Šajā gadījumā par transportlīdzekli jāiesniedz galvojums. Galvojuma summa tiek aprēķināta, par pamatu ņemot transportlīdzekļa vērtību, un tā lielums ir vienāds ar nodokļu summu, kas būtu maksājama, ja transportlīdzekli izlaistu brīvā apgrozībā.
Izbraucot no Savienības muitas teritorijas, šajā gadījumā iesniedzama elektroniska reeksporta deklarācija (reeksports). Iemaksātā galvojuma summa tiek atmaksāta pēc izvešanas formalitāšu nokārtošanas.

Ja neesat sniedzis personai pilnvarojumu piemērot muitas procedūru – pagaidu ievešana, tad transportlīdzeklim, šķērsojot robežu, ir jāpiemēro muitas procedūra – tranzīts, noformējot elektronisku muitas deklarāciju un ievešanas kopsavilkuma deklarāciju. Tranzīta deklarāciju un ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniedz, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. VID tīmekļvietnē uzziniet vairāk par tranzīta procedūras piemērošanu un ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanu.
Lai pabeigtu tranzīta procedūru, transportlīdzekli un tranzīta deklarāciju uzrāda galamērķa muitas iestādei, tas ir, muitas iestādei, kura atrodas transportlīdzekļa izmantošanas vietā. Galamērķa muitas iestādē transportlīdzeklim jāpiemēro muitas procedūra – pagaidu ievešana, noformējot elektronisku muitas deklarāciju. Šajā gadījumā par transportlīdzekli jāiesniedz galvojums. Galvojuma summa tiek aprēķināta, par pamatu ņemot transportlīdzekļa vērtību, un tā lielums ir vienāds ar nodokļu summu, kas būtu maksājama, ja transportlīdzekli izlaistu brīvā apgrozībā.
Muitas deklarāciju iesniedz, izmantojot VID  Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
Lai reģistrētos Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, jāizmanto kāda no personas elektroniskajām autentifikācijas iespējām. Minēto autentifikācijas iespēju iegūšana ir salīdzinoši komplicēta un saistīta ar papildus formalitātēm. Tādējādi rekomendējam muitas formalitāšu kārtošanai izmantot deklarētāja pakalpojumus.
Izbraucot no Savienības muitas teritorijas, šajā gadījumā iesniedzama elektroniska reeksporta deklarācija (reeksports). Iemaksātā galvojuma summa tiek atmaksāta pēc izvešanas formalitāšu nokārtošanas.
 

Rīcība gadījumā, ja transportlīdzekli nepieciešams ievest uz laiku līdz 24 mēnešiem

Maksimālais laikposms, kādā privāti izmantojamu ārpussavienības muitas teritorijā reģistrētu transportlīdzekli var uz laiku ievest Eiropas Savienības muitas teritorijā, ir 24 mēneši. Ja transportlīdzekli paredzēts ievest uz laiku, kas pārsniedz laikposmu, kas ļauj transportlīdzekli izmantot Eiropas Savienībā ar atbrīvojumu no muitas maksājumiem (skatīt iepriekš minētos laikposmus), bet nepārsniedz 24 mēnešus, atbrīvojums no ievedmuitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa nav piemērojams.
Šajā gadījumā ir jānoformē elektroniska importa deklarācija muitas procedūrai – pagaidu ievešana – un jāiesniedz galvojums. Transportlīdzekli izvedot no Savienības muitas teritorijas, jānoformē reeksporta deklarācija un jāsamaksā ievedmuitas nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis. Maksājamā nodokļa summa ir 3% no nodokļa summas, kas būtu maksājama, ja transportlīdzekli laistu brīvā apgrozībā. Šī summa ir maksājama par katru mēnesi vai mēneša daļu, kurā transportlīdzeklis ir atradies pagaidu ievešanas procedūrā.
Muitas deklarāciju iesniedz, izmantojot VID  Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Lai reģistrētos Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, jāizmanto kāda no personas elektroniskajām autentifikācijas iespējām. Minēto autentifikācijas iespēju iegūšana ir salīdzinoši komplicēta un saistīta ar papildus formalitātēm. Tādējādi rekomendējam muitas formalitāšu kārtošanai izmantot deklarētāja pakalpojumus.
 


Informācija par muitas procedūras – pagaidu ievešana  – piemērošanu pieejama sadaļā “Pagaidu ievešana”.  

Informāciju par kārtību, kādā reģistrējami transportlīdzekļi, kas ievesti uz laiku Latvijā, var iegūt Ceļu satiksmes drošības direkcijas tīmekļvietnē.