Pirmsizvešanas deklarācija/Izvešanas kopsavilkuma deklarācija


Par precēm, ko paredzēts izvest no Savienības muitas teritorijas, sagatavo pirmsizvešanas deklarāciju, ko iesniedz kompetentā muitas iestādē noteiktā termiņā, pirms preces tiek izvestas no Savienības muitas teritorijas (SMK 263.pants).

Pirmsizvešanas deklarācija ir viens no šādiem dokumentiem:

 • muitas deklarācija, ja precēm, ko izved no Savienības muitas teritorijas, piemēro muitas procedūru, kuras īstenošanai ir obligāti vajadzīga muitas deklarācija;
 • reeksporta deklarācija;
 • izvešanas kopsavilkuma deklarācija (SMK 263.panta 3.punkts).

Izvešanas kopsavilkuma deklarācija


Ja preces paredzēts izvest no Savienības muitas teritorijas un muitas deklarācija vai reeksporta deklarācija nav iesniegta kā pirmsizvešanas deklarācija, izvešanas muitas iestādei iesniedz izvešanas kopsavilkuma deklarāciju.

Muitas dienesti var atļaut izvešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegt citā muitas iestādē ar noteikumu, ka pēdējā vajadzīgos datus nekavējoties paziņo vai dara pieejamus elektroniski izvešanas muitas iestādei.

Izvešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniedz pārvadātājs. Neatkarīgi no pārvadātāja pienākumiem viņa vietā izvešanas kopsavilkuma deklarāciju var iesniegt kāda no šīm personām:

 • eksportētājs vai preču nosūtītājs, vai cita persona, kā vārdā vai kā uzdevumā pārvadātājs darbojas;
 • jebkura persona, kas var uzrādīt attiecīgās preces vai nodrošināt to uzrādīšanu izvešanas muitas iestādei.


Muitas dienesti var pieņemt, ka tirdzniecības, ostas vai transporta informācijas sistēmas var tikt izmantotas izvešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanai ar noteikumu, ka tajās ir ietverti šādai deklarācijai vajadzīgie dati un ka minētie dati ir pieejami konkrētā termiņā, pirms preces tiek izvestas no Savienības muitas teritorijas (SMK 271.pants).

 • elektroenerģiju;
 • preces, ko izved pa cauruļvadiem;
 • korespondences priekšmetus;
 • preces, ko pārvieto, pamatojoties uz Pasaules Pasta savienības aktu noteikumiem;
 • tādi Regulas Nr.1186/2009 2.panta 1.punkta d) apakšpunktā minētie mājsaimniecības priekšmeti, kurus nepārvadā uz pārvadājuma līguma pamata;
 • preces, kas ir ceļotāju personīgajā bagāžā;
 • Regulas Nr.1186/2009 140.panta 1.punktā minētās preces, izņemot tādas turpmāk minētās preces, ko pārvadā uz pārvadājuma līguma pamata:
  • paletes un to rezerves daļas, palīgierīces un aprīkojums;
  • konteineri un to rezerves daļas, palīgierīces un aprīkojums;
  • transportlīdzekļi un to rezerves daļas, palīgierīces un aprīkojums;
 • preces, kurām noformētas ATA un CPD karnetes;
 • preces, ko pārvadā, izmantojot veidlapu 302, kā paredzēts 1951.gada 19.jūnijā Londonā parakstītajā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu nolīgumā par to bruņoto spēku statusu;
 • preces, ko pārvadā kuģos, kuri pārvietojas starp Savienības ostām, starplaikā nepiestājot nevienā ostā ārpus Savienības muitas teritorijas;
 • preces, ko pārvadā gaisa kuģos, kuri pārvietojas starp Savienības lidostām, starplaikā nenolaižoties nevienā lidostā ārpus Savienības muitas teritorijas;
 • ieroči un militārais aprīkojums, ko no Savienības muitas teritorijas izved tādas iestādes, kuras atbild par dalībvalsts militāro aizsardzību, un ko izved militārajā transportā vai transportā, ko izmanto tikai militāro iestāžu vajadzībām;
 • turpmāk minētās preces, kas izvestas no Savienības muitas teritorijas tieši uz tādām atkrastes iekārtām, kuras darbina persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā:
  • preces, ko paredzēts izmantot atkrastes iekārtu celtniecībai, labošanai, apkopei vai pārveidošanai;
  • preces, ko paredzēts izmantot atkrastes iekārtu aprīkošanai;
  • pārtikas preču krājumi, ko paredzēts lietot vai patērēt uz atkrastes iekārtām;
 • preces, kurām var pieprasīt atbrīvojumu saskaņā ar 1961.gada 18.aprīļa Vīnes konvenciju par diplomātiskajām attiecībām, 1963.gada 24.aprīļa Vīnes konvenciju par konsulārajām attiecībām vai citām konsulārām konvencijām, vai saskaņā ar 1969.gada 16.decembra Ņujorkas konvenciju par īpašām misijām;
 • preces, kuras piegādā, lai tās kā daļas vai piederumus iebūvētu kuģos vai gaisa kuģos, preces kuģu vai gaisa kuģu dzinēju, tehnikas un cita aprīkojuma darbināšanai, kā arī pārtika un citi priekšmeti, ko paredzēts patērēt vai pārdot uz kuģa vai gaisa kuģa;
 • preces, kas no Savienības muitas teritorijas nosūtītas uz Seūtu un Meliļu, Gibraltāru, Helgolandi, Sanmarīno Republiku, Vatikāna Pilsētvalsti un Liviņjo un Campione d’Italia pašvaldībām vai uz tiem Itālijas teritoriālajiem Lugāno ezera ūdeņiem, kas atrodas starp krastu un apgabala no Pontetrēzas līdz Porto Čerezio politisko robežu;
 • preces, kuras izved uz īpaša nodokļa režīma teritorijām (Ālandu salas, Kanāriju salas, Atosa kalns, Francijas aizjūras departamenti, Normandijas salas) (SMK 263.panta 2. b. punkts, DA  134.pants, 245.pants 1.punkts).

Atbilstoši starptautiskiem nolīgumiem atbrīvojums no izvešanas kopsavilkuma deklarācijas attiecas arī uz preču izvešanu uz Šveici, Norvēģiju un Lihtenšteinu, Andoru.

 • ja kuģis, ar ko pārvadā preces starp Savienības ostām, piestāj ostā ārpus Savienības muitas teritorijas un preces minētajā ostā netiek izkrautas no kuģa;
 • ja gaisa kuģis, ar ko pārvadā preces starp Savienības ostām, nolaižas lidostā ārpus Savienības muitas teritorijas un preces minētajā lidostā netiek izkrautas no gaisa kuģa;
 • ja ostā vai lidostā preces neizkrauj no transportlīdzekļa, ar ko tās ievestas Savienības muitas teritorijā un ar ko tās izvedīs no minētās teritorijas;
 • ja preces tika iekrautas iepriekšējā ostā vai lidostā Savienības muitas teritorijā, kur tika iesniegta pirmsizvešanas deklarācija vai kur bija piemērojams atbrīvojums no pienākuma iesniegt pirmsizvešanas deklarāciju un paliek tajā transportlīdzeklī, ar ko tās izvedīs no Savienības muitas teritorijas;
 • ja tādas preces, kas atrodas pagaidu uzglabāšanā vai kam piemērota brīvās zonas procedūra, no transportlīdzekļa, ar ko tās ievestas pagaidu uzglabāšanas vietā vai brīvajā zonā, tās pašas muitas iestādes uzraudzībā pārkrauj kuģī, gaisa kuģī vai dzelzceļa vagonos, ar ko tās izvedīs no Savienības muitas teritorijas, ievērojot šādus nosacījumus:
  • pārkraušana ir uzsākta 14 dienu laikā no preču uzrādīšanas saskaņā ar SMK 144. vai 245.pantu vai izņēmuma gadījumos – ilgākā laikā, ko atļāvuši muitas dienesti tādos gadījumos, kad 14 dienu laikposms konkrētajos apstākļos nav bijis pietiekams;
  • muitas dienestiem ir pieejama informācija par precēm;
  • pārvadātājam nav informācijas par preču galamērķa un saņēmēja maiņu;
 • ja preces ir ievestas Savienības muitas teritorijā, bet kompetentais muitas dienests tās nav pieņēmis, un tās ir nekavējoties nosūtītas atpakaļ uz eksportētājvalsti.

jūras kravu pārvadājumiem:

 • konteinerkravu pārvadājumiem – vismaz 24 stundas pirms preču iekraušanas tajā kuģī, kurš tās izvedīs no Savienības muitas teritorijas;
 • konteinerkravu pārvadājumiem starp Savienības muitas teritoriju un Grenlandi, Fēru salām, Islandi vai Baltijas jūras, Ziemeļjūras, Melnās jūras vai Vidusjūras ostām un visām Marokas ostām, – vismaz 2 stundas pirms izbraukšanas no Savienības muitas teritorijā esošās ostas;
 • konteinerkravu pārvadājumiem starp Francijas aizjūras departamentiem, Azoru salām, Madeiru vai Kanāriju salām un teritorijām ārpus Savienības muitas teritorijas, kuros viens reiss ilgst mazāk par 24 stundām – vismaz 2 stundas pirms izbraukšanas no Savienības muitas teritorijā esošās ostas;
 • pārvadājumiem, kas nav konteinerkravu pārvadājumi, – vismaz 2 stundas pirms izbraukšanas no Savienības muitas teritorijā esošās ostas;


gaisa pārvadājumiem – vismaz 30 minūtes pirms izlidošanas no Savienības muitas teritorijā esošās lidostas;

autotransporta pārvadājumiem – vismaz 1 stundu pirms tam, kad precēm jāatstāj Savienības muitas teritorija;

dzelzceļa pārvadājumiem:

 • ja vilciena kustība no pēdējās vilciena formēšanas stacijas līdz izvešanas muitas iestādei ilgst mazāk nekā divas stundas – vismaz 1 stundu pirms preču atvešanas tajā vietā, kura ir izvešanas muitas iestādes kompetencē;
 • visos citos gadījumos – vismaz 2 stundas pirms tam, kad precēm jāatstāj Savienības muitas teritorija.


Minētos termiņus nepiemēro nepārvaramas varas (force majeure) gadījumos (DA 244.pants).

Izvešanas kopsavilkuma deklarāciju sagatavo un iesniedz elektroniski:  


 • Eksporta kontroles sistēmā (EKS), izmantojot:
 • Tranzīta kontroles sistēmā (TKS), ja izvešanas kopsavilkuma deklarācija nav iesniegta iepriekš.