Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas (turpmāk – valsts nodeva) apmēru, kā arī valsts nodevas daļu, kas ieskaitāma darbinieku prasījumu garantiju fondā un pašu ieņēmumos maksātnespējas procesa pārvaldības izmaksu segšanai, katru gadu nosaka Ministru kabineta noteikumi (katru gadu saskaņā ar likuma “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” 6.panta ceturto daļu tiek izdoti noteikumi par valsts nodevu konkrētam gadam).

Valsts nodevu ir pienākums aprēķināt ikvienam darba devējam, kuram saskaņā ar Maksātnespējas likumu var pasludināt juridiskās personas maksātnespējas procesu vai saskaņā ar Kredītiestāžu likumu var pasludināt kredītiestādes maksātnespēju (ja darba devējs ir kredītiestāde), par darbiniekiem, ar kuriem attiecīgajam darba devējam saskaņā ar Darba likumu ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības.

No 2023. gada 1. oktobra nodeva par saviem darbiniekiem ir jāmaksā arī fiziskām personām, kuras algo darbiniekus.

Valsts nodevu darba devējs (faktiski tie darba devēji, kuriem saskaņā ar Maksātnespējas likumu var pasludināt fiziskās vai juridiskās personas maksātnespējas process) aprēķina par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības un par kuru netiek maksāts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis.

Valsts nodeva par pārskata mēnesi maksājama vienotajā nodokļu kontā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 23.datumam.

Aprēķināto valsts nodevu darba devējs norāda likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktajā ziņojumā par obligātajām iemaksām no darba ņēmēja darba ienākumiem (Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumu Nr.827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3.pielikums).