Nodokļa maksātājs, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, aizpilda elektroenerģijas nodokļa deklarāciju par taksācijas perioda rezultātiem un iesniedz to VID.

Nodokļa deklarācija ir jāaizpilda un jāiesniedz arī par taksācijas periodu, kurā neveidojas ar nodokli apliekams objekts jeb taksācijas periodā aprēķinātais nodoklis ir 0,00 euro.

Deklarāciju iesniedz katru mēnesi līdz nākamā mēneša 20. datumam.

Deklarācijas nosaukums

Iesniegšanas termiņš

Nodokļa samaksas termiņš

Vienotais nodokļu konts

Elektroenerģijas nodokļa deklarācija
(MK 20.12.2016 Noteikumi Nr. 820)

20 dienu laikā pēc kalendāra mēneša beigām

Līdz nākamā mēneša 23. datumam pēc kalendāra mēneša beigām

LV33TREL1060000300000