Preču deklarēšana

 Publicēts: 07.02.2017. 13.27


Apakšsadaļu izvēlne

Preču deklarēšanas pamatnosacījumi


Visas preces, kurām paredzēts piemērot kādu muitas procedūru, izņemot brīvās zonas procedūru, iekļauj konkrētai procedūrai atbilstīgā muitas deklarācijā (SMK 158.panta 1.punkts).

Muitas procedūras:

 • laišana brīvā apgrozībā;
 • īpašas procedūras;
 • eksports.

(SMK 5.panta 16.) punkts)

Īpašas procedūras:

 • tranzīts (ārējais un iekšējais tranzīts);
 • uzglabāšana (uzglabāšana muitas noliktavā un brīvās zonas);
 • īpaša izmantošana (pagaidu ievešana un galapatēriņš);
 • pārstrāde (ievešana pārstrādei un izvešana pārstrādei).

 

 • Kas ir muitas deklarācija?
  • “Muitas deklarācija” ir darbība, ar ko persona noteiktā veidā un kārtībā paziņo par savu vēlmi precēm piemērot noteiktu muitas procedūru, vajadzības gadījumā norādot jebkurus īpašus pasākumus, kas būtu jāpiemēro (SMK 5.panta 12 punkts).
 • Muitas deklarāciju veidi
  • - standarta muitas deklarācija (elektroniska deklarācija);
   - vienkāršota muitas deklarācija;
   - ieraksts deklarētāja reģistros;
   - mutiska deklarācija;
   - akts, ko uzskata par muitas deklarāciju (darbība).


   Informācija par:

   - mutisku deklarēšanu un akta, ko uzskata par muitas deklarāciju, piemērošanu preču laišanai brīvā apgrozībā atrodama sadaļā Laišana brīvā apgrozībā;
   - mutisku deklarēšanu un akta, ko uzskata par muitas deklarāciju, piemērošanu preču eksportam  atrodama sadaļā Eksports;
   - pasta sūtījumu (izņemot kurjerpastu) deklarēšanu atrodama sadaļā Pasta sūtījumi.


   Reeksporta deklarācija

   Ja izved ārpussavienības preces, kompetentajā muitas iestādē jāiesniedz reeksporta deklarācija. Reeksporta deklarācijas noformēšanai piemēro tos pašus nosacījumus, ko eksporta deklarācijai (sk. SMK 158.-195.panta nosacījumus).

   Reeksporta deklarācija nav jāiesniedz:

   - ja precēm piemērota tranzīta procedūra un kas tikai šķērso Savienības muitas teritoriju;
   - precēm, kuras pārvadā brīvajā zonā vai izved atpakaļ tieši no brīvās zonas;
   - preces, kuras izved atpakaļ tieši no pagaidu uzglabāšanas vietas.

   (SMK 270.pants)

   (!) Muitas deklarāciju muitā iesniedz deklarētājs vai tā pārstāvis.
 • Kas ir deklarētājs?
  • Deklarētājs ir persona, kas iesniedz muitas deklarāciju, pagaidu uzglabāšanas deklarāciju, ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, reeksporta deklarāciju vai reeksporta paziņojumu savā vārdā, vai persona, kuras vārdā tiek iesniegta šāda deklarācija vai paziņojums. Deklarētājs ir persona, kas veic uzņēmējdarbību (ir reģistrēta) Savienības muitas teritorijā. Nosacījums neattiecas uz personām, kuras aizpilda deklarāciju par tranzītu vai ievešanu uz laiku. (SMK 5.panta 15) punkts, 170.pants).
 • Kas ir pārstāvis muitā?
  • Ikviena persona drīkst iecelt sev pārstāvi muitā. Šāda pārstāvība var būt:
    

   1) tieša – pārstāvis muitā rīkojas citas personas vārdā un tās uzdevumā, vai
   2) netieša – pārstāvis rīkojas savā vārdā, bet citas personas uzdevumā.

    

   Pārstāvis muitā ir persona, kas veic uzņēmējdarbību (ir reģistrēta) Savienības muitas teritorijā.

   Darbībās ar muitas dienestiem pārstāvis muitā paziņo, ka viņš rīkojas pārstāvētās personas uzdevumā, un norāda, vai pārstāvība ir tieša vai netieša. Personas, kas nepaziņo, ka tās rīkojas kā pārstāvis muitā, vai kas paziņo, ka tās rīkojas kā pārstāvis muitā, bet tai nav attiecīga pilnvarojuma, uzskata par personām, kas rīkojas savā vārdā un savā uzdevumā (t.i., bez pārstāvības). Tādējādi pārstāvim muitā, veicot muitas noteikumos paredzētās darbības un formalitātes, muitas iestādē jāiesniedz pilnvarojumu apliecinošs dokuments (pilnvara/līgums), norādot pārstāvības veidu, pilnvarojuma apjomu, termiņu un citu informāciju. (SMK 19.pants)

 • Muitas deklarācijas iesniegšana
  • Muitas deklarāciju var iesniegt ikviena persona, kas spēj nodrošināt visu informāciju, kura ir vajadzīga, lai varētu piemērot noteikumus, ar ko reglamentē muitas procedūru, attiecībā uz kuru preces ir deklarētas. Šī persona arī spēj uzrādīt attiecīgās preces vai nodrošināt to uzrādīšanu muitai. Tomēr, ja muitas deklarācijas pieņemšana uzliek īpašus pienākumus konkrētai personai (muitas procedūras piemērošana saistīta ar muitas atļaujas saņemšanu, piemēram, ar tādu kā atļauja ievešanai pārstrādei), minēto deklarāciju iesniedz minētā persona vai tās pārstāvis.

   Saskaņā ar SMK 5.panta 15) punktu “deklarētājs” ir persona, kas iesniedz muitas deklarāciju savā vārdā, vai persona, kuras vārdā tiek iesniegta muitas deklarācija, bet saskaņā ar SMK 18.panta 1.punktu pārstāvība var būt tieša, ja pārstāvis muitā rīkojas otras personas vārdā un tās uzdevumā. Tātad, personai, kura iesniedz muitas deklarāciju savā vārdā vai kuras vārdā (t.i., tiešajā pārstāvībā) tiek aizpildīta deklarācija, jābūt personai, kura veic uzņēmējdarbību (ir reģistrēta) Savienības muitas teritorijā. Tas nozīmē, ka gadījumos, ja tiek pārstāvēta ārpus Savienības muitas teritorijas reģistrēta persona, var piemērot tikai netiešo pārstāvību (kods 3). (SMK 5.panta 15) punkts, 170.pants).

 • Elektroniskas deklarācijas iesniegšana
  • VID nodrošina iespēju elektroniski iesniegt un parakstīt muitas deklarācijas. Muitas deklarācijas iesniedz un paraksta VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā, kuras personas lietotāja identifikators un parole tiek uzskatīti par personas pašrocīga paraksta aizstājēju. Elektroniski iesniegto muitas deklarāciju uzskata par parakstītu tās iesniegšanas brīdī un šim dokumentam ir juridisks spēks arī tad, ja tas nesatur rekvizītu “paraksts”.

   (Muitas likuma 13.pants)


   Muitas kontroļu vajadzībām persona glabā ar attiecīgajām deklarācijām saistītos dokumentus un informāciju vismaz 3 gadus, kā arī pēc muitas amatpersonas lūguma iesniedz visus vajadzīgos dokumentus un informāciju, lai muitas formalitātes vai kontroli varētu pabeigt.

   (SMK 51.pants un 15.panta 1.daļa)


   Elektroniska muitas deklarācija tiek iesniegta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) attiecīgajā funkcionalitātē (piemēram, izvešanas deklarācija – Eksporta kontroles sistēmā).

   Informācija par piekļuvi elektroniskajām muitas sistēmām atrodama EMDAS sadaļā “Kā kļūt par EMDAS lietotāju”.

 • Muitas deklarācijai pievienojamie pavaddokumenti
  • Deklarētāja rīcībā jābūt visiem pavaddokumentiem, lai varētu piemērot konkrēto muitas procedūru. Minētos pavaddokumentus iesniedz kopā ar muitas deklarāciju.  (SMK 163.pants)

   Papildu dokumenti, kas attiecas uz konkrētu preču muitošanu, norādīti TARIC datu bāzē (piemēram, atļaujas, licences, sertifikāti u.c.) pie attiecīgā preču koda un tā apraksta.

 • Atbildība
  • Kad persona, t.sk. pārstāvis, muitas dienestiem iesniedz muitas deklarāciju, pagaidu uzglabāšanas deklarāciju, ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, reeksporta deklarāciju vai reeksporta paziņojumu, vai pieteikumu atļaujas vai jebkura cita lēmuma saņemšanai, attiecīgā persona kļūst atbildīga par visu turpmāk norādīto:

   - deklarācijā, paziņojumā vai pieteikumā sniegtās informācijas pareizību un pilnīgumu;
   - par visu to dokumentu īstumu, pareizību un spēkā esamību, kas pamato deklarāciju, paziņojumu vai pieteikumu;
   - attiecīgā gadījumā – par visu pienākumu izpildi saistībā ar attiecīgās muitas procedūras piemērošanu konkrētajām precēm vai ar atļauto darbību veikšanu. (SMK 15.panta 2.punkts).
 • Muitas deklarācijas aizpildīšanas vispārīgie nosacījumi
  • SMK, DA un IA paredz jaunus nosacījumus, jaunas datu kopas muitas deklarāciju aizpildīšanā, t.i., Regulas Nr.2454/93 30.A, 37. un 38.pielikums tiek aizstāts ar DA B un IA B pielikumu, kurā papildus iekļautas prasības arī citu deklarāciju un paziņojumu aizpildīšanai.


   Pārejas periodā no 01.05.2016. līdz atbilstošu izmaiņu veikšanai EMDAS, muitas deklarācijas jāaizpilda atbilstoši TDA 9.pielikuma A, C.1 un D.1 papildinājuma, kā arī Ministru kabineta 29.11.2016. Nr.754 “Muitas deklarācijas papildu aiļu aizpildīšanas un dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.754) norādītajām prasībām. TDA C1 un D1 pielikuma nosacījumi ir tieši pārņemti no Regulas Nr.2454/93 30.A, 37. un 38.pielikuma, lai nodrošinātu netraucētu preču deklarēšanu pārejas periodā. (TDA 1., C1, D1 pielikums).


   Muitas deklarācijas aizpildīšana


   Muitas procedūras piemērošanai uzrādāmie dati muitas deklarācijā dažādām muitas procedūrām ir atšķirīgi.

   Muitas deklarācijas aizpildāmo aiļu saraksti konkrētām muitas procedūrām pārskatāmās tabulas veidā ir iekļauti TDA 9.pielikuma  C.1 papildinājuma I sadaļā /B.UZRĀDĀMIE DATI/ un satur informāciju, kādas muitas deklarācijas ailes ir obligāti aizpildāmas katrai muitas procedūrai. Daļa muitas deklarāciju aiļu obligāti jāaizpilda visās ES dalībvalstīs, savukārt daļa aiļu aizpildāma pēc dalībvalsts izvēles, nosakot nacionālā normatīvā aktā.

   Latvijas Republikā papildus obligāti aizpildāmajām ir izvēlētas ailes, kas jāaizpilda nacionālajā līmenī. Tās ir iekļautas MK noteikumos Nr.754). Apvienojot regulas un Ministru kabineta noteikumu nosacījumus, deklarējot preces Latvijas muitā, ir jāizmanto 11 atšķirīgi aizpildāmo aiļu saraksti dažādu muitas procedūru piemērošanai:

   • eksportam, nosūtīšanai (t.sk. izvešanai uz laiku);
   • muitas noliktavas procedūrai, lai pirms eksporta saņemtu īpašās eksporta kompensācijas maksājumu u.tml.;
   • reeksportam pēc īpašas procedūras, kas nav muitas noliktavas procedūra;
   • reeksportam pēc uzglabāšanas muitas noliktavā;
   • izvešanai pārstrādei;
   • tranzītam;
   • Savienības preču statusa apliecinājumam;
   • laišanai brīvā apgrozībā;
   • ievešanai pārstrādei vai pagaidu ievešanas piemērošanai precēm;
   • preču novietošanai muitas noliktavā;

    

   Muitas deklarācijas ailes jāaizpilda saskaņā ar TDA 9.pielikuma A, C.1 un D.1 papildinājumu un MK noteikumos Nr.754 noteiktajiem skaidrojumiem par ailēs uzrādāmo informāciju, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

   Muitas deklarācijas aizpildīšanā izmantojamie kodi noteikti TDA 9.pielikuma D.1 papildinājumā, kā arī daļa no tiem iekļauta Integrētā tarifa vadības sistēmas (ITVS) datu bāzē TARIC.

    

   Īpaši nosacījumi dažu muitas deklarācijas aiļu aizpildīšanā

   24.aile

   Darījumu veidu klasifikators atrodams regulas Nr.113/2010  II pielikumā.

   37.ailes 1.nodalījums

   Norāda četrciparu kodu, kas sastāv no divciparu koda, kas apzīmē pieteikto procedūru (piemēram, preču laišanai brīvā apgrozībā – kods '40'), kam seko otrs divciparu kods, kas apzīmē iepriekšējo procedūru. Iepriekšējā procedūra ir procedūra, kas bija piemērota precēm pirms pieprasītās procedūras piemērošanas. Gadījumos, kad iepriekšējā procedūra ir muitas noliktavas procedūra vai pagaidu ievešana, vai kad preces nākušas no brīvās zonas, attiecīgo kodu izmanto tikai tad, ja precēm nav piemērota ievešana pārstrādei vai izvešana pārstrādei.

   Piemēram, gadījumā, ja tiek reeksportētas preces, kurām ievedot Savienības muitas teritorijā tika piemērota ievešana pārstrādei, pēc kuras preces tika novietotas muitas noliktavā, norāda kodu '3151' (nevis '3171'). (Pirmā darbība = 5100, otrā darbība = 7151, reeksports = 3151).

   Tāpat, ja iepriekš izvestas/uz laiku izvestas/izvestas pārstrādei preces tiek ievestas atpakaļ un pirms laišanas brīvā apgrozībā piemērotas citas muitas procedūras vai pagaidu uzglabāšana, norāda četrciparu kodu, kas sastāv no pieteiktās procedūras divciparu koda, kam seko divciparu kods, kas apzīmē procedūru, ar ko preces tika izvestas.

   Piemēram, gadījumā, ja tiek laistas brīvā apgrozībā preces, kurām iepriekš piemērota muitas noliktavas procedūra, pirms tam – tranzīts, un kuras sākotnēji izvestas no Savienības muitas teritorijas ar  muitas procedūru – izvešana, bet kāda iemesla dēļ atvestas atpakaļ, norāda kodu '6110' (nevis 6171). (Pirmā darbība = 1000, otrā darbība – tranzīts, trešā darbība = 7110, ceturtā darbība (atpakaļievešana ar vienlaicīgu laišanu brīvā apgrozībā) = 6110).

   37.ailes 2.nodalījums

   Lai nodrošinātu muitas iestāžu administrēto maksājumu atvieglojumu piemērošanu, norāda muitas papildprocedūras kodu no TDA 9.pielikuma D.1 papildinājuma, tomēr gadījumos, ja atbilstošs kods nav atrodams, ņem vērā VID 20.05.2015. rīkojumā Nr.810 “Par muitas deklarācijas aizpildīšanā izmantojamiem kodiem” (turpmāk – VID rīkojums Nr.810) minēto, kura 1.pielikumā “Muitas papildprocedūru kodi” ir ietverti atbilstošie papildprocedūru kodi.

   40.aile

   Izmantojot attiecīgu kodu, norāda iepriekšējā dokumenta (piemēram, muitas deklarācijas) numuru:

   1)  pirmais komponents:

   • kopsavilkuma deklarācija, ko apzīmē ar 'X' (gadījumos, kad jānorāda pagaidu uzglabāšanas deklarācija vai ievešanas kopsavilkuma deklarācija) vai
   • sākotnējā deklarācija, ko apzīmē ar 'Y' (gadījumos, kad piemērota vienkāršotā deklarēšana vai ieraksts deklarētāja reģistros (ex vietējā muitošana)), vai
   • iepriekšējais dokuments, ko apzīmē ar 'Z' (gadījumos, kad, piemēram, pirms laišanas brīvā apgrozībā bijusi ievešana muitas noliktavā u.c.);


   2)  otrais komponents – no TDA 9.pielikuma D.1 papildinājuma 'Dokumentu saīsinājumu saraksts' izvēlas attiecīgā dokumenta kodu (piemēram, kods '821', kas nozīmē Savienības ārējā tranzīta deklarāciju T1);

   3)  trešais komponents – dokumenta identifikācijas numurs (piemēram, muitas deklarācijas numurs) vai cita atpazīstama norāde.

   Gadījumos, kad precēm iepriekš piemērota muitas procedūra – izvešana, pagaidu izvešana, izvešana pārstrādei un preces ievestas atpakaļ, muitas deklarācijas 40.ailē norāda gan iepriekšējā dokumenta numuru (piemēram, tranzīta deklarācijas, pagaidu uzglabāšanas deklarācijas numurs u.c.), gan dokumenta numuru, ar kuru prece tika izvesta (piemēram, izvešanas deklarācijas numurs).

   Muitas deklarācijas 40.aili neaizpilda tikai tajos gadījumos, ja precēm iepriekš nav piemērota muitas procedūra vai muitas noteikumos atzīta preču izmantošana (ievešana brīvajā zonā, iznīcināšana, atteikšanās par labu valstij, atpakaļizvešana), pagaidu uzglabāšana vai par precēm nebija jāiesniedz ievešanas kopsavilkuma deklarācija.

   Iepriekšējais dokuments ir pagaidu uzglabāšanas deklarācija. Muitas deklarācijas 40.ailē norāda X-337-0210/1111 ('X' rāda, ka bijusi pagaidu uzglabāšanas deklarācija, '337' – kods kopsavilkuma deklarācijai par pagaidu uzglabāšanu, bet '0210/1111' – muitas iestādes piešķirtais numurs pagaidu uzglabāšanas deklarācijai).

   Iepriekšējais dokuments ir ievešanas kopsavilkuma deklarācija. Muitas deklarācijas 40.ailē norāda X-355-14LV00021038349061 ('X' rāda, ka bijusi ievešanas kopsavilkuma deklarācija, '355' – ievešanas kopsavilkuma deklarācijas kods, bet '14LV00021038349061' – ievešanas kopsavilkuma deklarācijas numurs).

   Iepriekšējais dokuments ir muitas deklarācija muitas noliktavas procedūrai. Muitas deklarācijas 40.ailē norāda:

   1. 'Z-14IM00024007094291'  ('Z' – rāda, ka bijis iepriekšējais dokuments, '14IM00024007094291' – muitas deklarācijas numurs);

    

   1. Z-IM-0240/4-000001 ('Z' – rāda, ka bijis iepriekšējais dokuments, 'IM' – muitas deklarācijas tips, '0240/4-000001' – VAD numurs) – gadījumos, ja preču deklarācijai izmantots vienotais administratīvais dokuments (VAD) (līdz 05.05.2014.).

    

   Tiek izmantots ieraksts deklarētāja reģistros (ex vietējā muitošana), ņemot preces uzskaitē 06.06.2014. Noformējot papildu – Z tipa deklarāciju, 40.ailē norāda Y-CLE-06062014-7 ('Y' – rāda, ka bijusi sākotnēja deklarācija, 'CLE' – kods preču ņemšanai uzskaitē, 06062014 – preču ieraksta datums, '7' – preču ieraksta numurs komersanta uzskaitē). Jāņem vērā, ka šajā gadījumā, lai nodrošinātu pilnas informācijas sniegšanu muitas kontroles vajadzībām, 40.ailē papildus jānorāda arī uzrādīšanas paziņojuma (ex vietējās muitošanas paziņojums – “VM paziņojums”) numurs. Piemēram,  14VM00020700009226 (izvēloties veidot deklarāciju no VM paziņojuma (EMDAS piedāvātā izvēle), attiecīgā VM paziņojuma numurs automātiski tiek norādīts 40.ailē).

   Pēc muitas noliktavas procedūras, gadījumos, kad preces deklarētas, piemērojot ierakstu deklarētāja reģistros (ex vietējo muitošanu), bet papildus Z tipa deklarācija nav jānoformē, muitas deklarācijas 40.ailē norāda Y-CLE-06062014-7 ('Y' rāda, ka bijusi sākotnēja deklarācija, 'CLE' – kods preču ņemšanai uzskaitē, 06062014 – preču ieraksta datums, '7' – preču ieraksta numurs atļaujas turētāja uzskaitē). Jāņem vērā, ka šajā gadījumā, lai nodrošinātu pilnas informācijas sniegšanu muitas kontroles vajadzībām, 40.ailē papildus jānorāda arī VM paziņojuma numurs, piemēram, 14VM00020700009226 (izvēloties veidot deklarāciju no VM paziņojuma (EMDAS piedāvātā izvēle), attiecīgā VM paziņojuma numurs automātiski tiek norādīts 40.ailē).

   44.aile

   Izmantojot attiecīgos kodus no regulas TDA 9.pielikuma D.1 papildinājuma, norāda informāciju par muitas iestādē uzrādāmajiem/iesniedzamajiem dokumentiem (pavaddokumenti, atļaujas, sertifikāti u.c.). Muitas iestādē uzrādāmo dokumentu, sertifikātu un atļauju četrzīmju kodi pamatā iekļauti TARIC datu bāzē. Muitas deklarācijā uzrādītie dokumentu kodi, kas nav atrodami TARIC datu bāzē un TDA 9.pielikuma D.1 papildinājumā, ietverti VID rīkojuma Nr.810 2.pielikumā “Pavaddokumentu kodi”. Pavaddokumenta kods muitas deklarācijas 44.ailē uzrādāms pirms precizētās informācijas par dokumentu (tā numura).

   Uzrādāmās papildu informācijas pieczīmju kodi ietverti TDA 9.pielikuma D.1 papildinājuma beigu daļā, kā arī VID rīkojuma Nr.810 4.pielikumā “Papildu ziņu kodi”, un tie ir jāuzrāda aiz sniegtās informācijas. Šie kodi gan TDA pielikumā, gan VID rīkojumā Nr.810  paredzētajos gadījumos attiecas ne tikai uz muitas deklarācijas 44.aili.

   47.aile

   Uzrāda informāciju par nodokļu veidiem. Muitas deklarācijas 47.ailes 1.ailē “Nodokļa veids” norāda atbilstošu kodu no TDA 9.pielikuma D.1 papildinājuma. Nodokļu veidu kodi, kas nav atrodami TDA 9.pielikuma D.1 papildinājumā, ir norādīti VID rīkojuma Nr.810 3.pielikumā “Maksājuma veidu kodi”.

    

   Detalizēta informācija par muitas deklarācijas aizpildīšanu, piemērojot muitas procedūru ar procedūru kodu 42 un 63, kā arī fiskālā pārstāvja darbības gadījumā atrodama sadaļā "Laišana brīvā apgrozībā". 

    

   Muitas deklarāciju aizpildīšanas un iesniegšanas normatīvais regulējums

   SMK panti

   (Reg.952/2013)

    

   DA panti

   (Reg.2015/2446)

   IA panti

   (Reg.2015/2447)

   TDA panti

   (Reg.2016/341)

   5.

   15.

   18.-19.

   51.

   158.

   162.- 178.

    

   134.

   143.

   216.

   226.-228.

   14.-17.

   9.pielikuma A, C.1, C2, D.1, D2, F1, F2, G1, G2 papildinājums

    

   Muitas likuma 13.pants

   Ministru kabineta 29.11.2016. noteikumi Nr.754 “Muitas deklarācijas papildu aiļu aizpildīšanas un dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība

   Valsts ieņēmumu dienesta 20.05.2015. rīkojums Nr.810 “Par muitas deklarācijas aizpildīšanā izmantojamiem kodiem