Preču deklarēšana

 Publicēts: 26.05.2021. 09.51


Apakšsadaļu izvēlne

Preču deklarēšanas pamatnosacījumi


Visas preces, kurām paredzēts piemērot kādu muitas procedūru, izņemot brīvās zonas procedūru, iekļauj konkrētai procedūrai atbilstīgā muitas deklarācijā (SMK 158.panta 1.punkts).

Muitas procedūras:

 • laišana brīvā apgrozībā;
 • īpašas procedūras;
 • eksports.

(SMK 5.panta 16.) punkts)

Īpašas procedūras:

 • tranzīts (ārējais un iekšējais tranzīts);
 • uzglabāšana (uzglabāšana muitas noliktavā un brīvās zonas);
 • īpaša izmantošana (pagaidu ievešana un galapatēriņš);
 • pārstrāde (ievešana pārstrādei un izvešana pārstrādei).

 

 • Kas ir muitas deklarācija?
  • “Muitas deklarācija” ir darbība, ar ko persona noteiktā veidā un kārtībā paziņo par savu vēlmi precēm piemērot noteiktu muitas procedūru, vajadzības gadījumā norādot jebkurus īpašus pasākumus, kas būtu jāpiemēro (SMK 5.panta 12 punkts).
 • Muitas deklarāciju veidi
  • - standarta muitas deklarācija (elektroniska deklarācija);
   - vienkāršota muitas deklarācija;
   - ieraksts deklarētāja reģistros;
   - mutiska deklarācija;
   - akts, ko uzskata par muitas deklarāciju (darbība).


   Informācija par:

   - mutisku deklarēšanu un akta, ko uzskata par muitas deklarāciju, piemērošanu preču laišanai brīvā apgrozībā atrodama sadaļā Laišana brīvā apgrozībā;
   - mutisku deklarēšanu un akta, ko uzskata par muitas deklarāciju, piemērošanu preču eksportam  atrodama sadaļā Eksports;
   - pasta sūtījumu (izņemot kurjerpastu) deklarēšanu atrodama sadaļā Pasta sūtījumi.


   Reeksporta deklarācija

   Ja izved ārpussavienības preces, kompetentajā muitas iestādē jāiesniedz reeksporta deklarācija. Reeksporta deklarācijas noformēšanai piemēro tos pašus nosacījumus, ko eksporta deklarācijai (sk. SMK 158.-195.panta nosacījumus).

   Reeksporta deklarācija nav jāiesniedz:

   - ja precēm piemērota tranzīta procedūra un kas tikai šķērso Savienības muitas teritoriju;
   - precēm, kuras pārvadā brīvajā zonā vai izved atpakaļ tieši no brīvās zonas;
   - preces, kuras izved atpakaļ tieši no pagaidu uzglabāšanas vietas.

   (SMK 270.pants)

   (!) Muitas deklarāciju muitā iesniedz deklarētājs vai tā pārstāvis.
 • Kas ir deklarētājs?
  • Deklarētājs ir persona, kas iesniedz muitas deklarāciju, pagaidu uzglabāšanas deklarāciju, ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, reeksporta deklarāciju vai reeksporta paziņojumu savā vārdā, vai persona, kuras vārdā tiek iesniegta šāda deklarācija vai paziņojums. Deklarētājs ir persona, kas veic uzņēmējdarbību (ir reģistrēta) Savienības muitas teritorijā. Nosacījums neattiecas uz personām, kuras aizpilda deklarāciju par tranzītu vai ievešanu uz laiku. (SMK 5.panta 15) punkts, 170.pants).
 • Kas ir pārstāvis muitā?
  • Ikviena persona drīkst iecelt sev pārstāvi muitā. Šāda pārstāvība var būt:

   1) tieša – pārstāvis muitā rīkojas citas personas vārdā un tās uzdevumā, vai
   2) netieša – pārstāvis rīkojas savā vārdā, bet citas personas uzdevumā.

    

   Pārstāvis muitā ir persona, kas veic uzņēmējdarbību (ir reģistrēta) Savienības muitas teritorijā.

   Darbībās ar muitas dienestiem pārstāvis muitā paziņo, ka viņš rīkojas pārstāvētās personas uzdevumā, un norāda, vai pārstāvība ir tieša vai netieša. Personas, kas nepaziņo, ka tās rīkojas kā pārstāvis muitā, vai kas paziņo, ka tās rīkojas kā pārstāvis muitā, bet tai nav attiecīga pilnvarojuma, uzskata par personām, kas rīkojas savā vārdā un savā uzdevumā (t.i., bez pārstāvības). Tādējādi pārstāvim muitā, veicot muitas noteikumos paredzētās darbības un formalitātes, muitas iestādē jāiesniedz pilnvarojumu apliecinošs dokuments (pilnvara/līgums), norādot pārstāvības veidu, pilnvarojuma apjomu, termiņu un citu informāciju. (SMK 19.pants)

 • Muitas deklarācijas iesniegšana
  • Muitas deklarāciju var iesniegt ikviena persona, kas spēj nodrošināt visu informāciju, kura ir vajadzīga, lai varētu piemērot noteikumus, ar ko reglamentē muitas procedūru, attiecībā uz kuru preces ir deklarētas. Šī persona arī spēj uzrādīt attiecīgās preces vai nodrošināt to uzrādīšanu muitai. Tomēr, ja muitas deklarācijas pieņemšana uzliek īpašus pienākumus konkrētai personai (muitas procedūras piemērošana saistīta ar muitas atļaujas saņemšanu, piemēram, ar tādu kā atļauja ievešanai pārstrādei), minēto deklarāciju iesniedz minētā persona vai tās pārstāvis.

   Saskaņā ar SMK 5.panta 15) punktu “deklarētājs” ir persona, kas iesniedz muitas deklarāciju savā vārdā, vai persona, kuras vārdā tiek iesniegta muitas deklarācija, bet saskaņā ar SMK 18.panta 1.punktu pārstāvība var būt tieša, ja pārstāvis muitā rīkojas otras personas vārdā un tās uzdevumā. Tātad, personai, kura iesniedz muitas deklarāciju savā vārdā vai kuras vārdā (t.i., tiešajā pārstāvībā) tiek aizpildīta deklarācija, jābūt personai, kura veic uzņēmējdarbību (ir reģistrēta) Savienības muitas teritorijā. Tas nozīmē, ka gadījumos, ja tiek pārstāvēta ārpus Savienības muitas teritorijas reģistrēta persona, var piemērot tikai netiešo pārstāvību (kods 3). (SMK 5.panta 15) punkts, 170.pants).

 • Elektroniskas deklarācijas iesniegšana
  • VID nodrošina iespēju elektroniski iesniegt un parakstīt muitas deklarācijas. Muitas deklarācijas iesniedz un paraksta VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā, kuras personas lietotāja identifikators un parole tiek uzskatīti par personas pašrocīga paraksta aizstājēju. Elektroniski iesniegto muitas deklarāciju uzskata par parakstītu tās iesniegšanas brīdī un šim dokumentam ir juridisks spēks arī tad, ja tas nesatur rekvizītu “paraksts”.

   (Muitas likuma 13.pants)


   Muitas kontroļu vajadzībām persona glabā ar attiecīgajām deklarācijām saistītos dokumentus un informāciju vismaz 3 gadus, kā arī pēc muitas amatpersonas lūguma iesniedz visus vajadzīgos dokumentus un informāciju, lai muitas formalitātes vai kontroli varētu pabeigt.

   (SMK 51.pants un 15.panta 1.daļa)


   Elektroniska muitas deklarācija tiek iesniegta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) attiecīgajā funkcionalitātē (piemēram, izvešanas deklarācija – Eksporta kontroles sistēmā).

   Informācija par piekļuvi elektroniskajām muitas sistēmām atrodama EMDAS sadaļā “Kā kļūt par EMDAS lietotāju”.

 • Kad iesniegt muitas deklarāciju?
  • Muitas deklarāciju izvēlētajai muitas procedūrai deklarētājs vai tā pārstāvis iesniedz par muitas procedūras piemērošanu kompetentajā muitas iestādē* brīdī, kad ir gatavs piemērot procedūru un šim nolūkam var uzrādīt preces šai muitas iestādei, izņemot atsevišķus gadījumus pirms preču uzrādīšanas.

   * Ja vien nav paredzēts citādi, kompetentā muitas iestāde muitas procedūras piemērošanā precēm ir muitas iestāde, kas atbild par vietu, kurā muitai uzrāda preces. /SMK 159.(3) pants/
    

   Deklarācijas veids

   D.e.1/2 (IM), 1.aile (EX)

   Deklarācijas veida skaidrojums

   Kad iesniedz

   A

   standarta muitas deklarācija

   uzrādot preces

   B vai C

   vienkāršotā deklarācija

   uzrādot preces

   D

   standarta muitas deklarācija pirms preču uzrādīšanas

   līdz 30 dienām pirms preču uzrādīšanas

   Y

   papildu deklarācija vienkāršotai deklarācijai (C)

   vienkāršotās deklarēšanas atļaujā noteiktajā termiņā

   Z

   papildu deklarācija ierakstam deklarētāja reģistros

   ieraksta deklarētāja reģistros atļaujā noteiktajā termiņā

    

   A deklarācija (standarta deklarācija, preces uzrādītas)

   Standarta gadījumā tiek iesniegta A veida deklarācija (gan importa, gan eksporta procedūrām un reeksportam). Deklarāciju iesniedzot Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS), deklarācija tiek pieņemta un uzsākts tās noformēšanas process.

   Atgādinām, ka par vienu un to pašu preču sūtījumu iesniedz tikai vienu muitas deklarāciju, turklāt to iesniedz par preču uzrādīšanu kompetentajā muitas iestādē. A veida muitas deklarāciju neiesniedz, ja nevar uzrādīt preces (piemēram, preces vēl ir ceļā).
    

   Svarīgi!

   Iesniedzot muitas deklarāciju, attiecīgā persona (deklarētājs vai tā pārstāvis) kļūst atbildīga par:

   a) deklarācijā vai paziņojumā sniegtās informācijas pareizību un pilnīgumu;

   b) visu to dokumentu īstumu, pareizību un spēkā esamību, kas pamato deklarāciju vai paziņojumu;

   c) attiecīgā gadījumā – par visu pienākumu izpildi saistībā ar attiecīgās muitas procedūras piemērošanu konkrētajām precēm vai ar atļauto darbību veikšanu.

   /SMK 15.(2) pants/

    

   D deklarācija (standarta deklarācija pirms preču uzrādīšanas)

   D veida muitas deklarāciju (šobrīd tikai importa procedūrām: laišana brīvā apgrozībā, uzglabāšana muitas noliktavā, pagaidu ievešana, ievešana pārstrādei, galapatēriņš) Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) var iesniegt 30 dienu laika periodā pirms preču uzrādīšanas muitas iestādei.

   Brīdī, kad preces var uzrādīt muitas iestādei, deklarētājs vai tā pārstāvis EMDAS iesniedz uzrādīšanas paziņojumu, iesniegtā deklarācija tiek pieņemta un uzsākts tās noformēšanas process.

   Gadījumos, ja D veida deklarāciju iesniedz atzītais uzņēmējs (AEO), tas pirms preču uzrādīšanas saņem paziņojumu, ja sūtījums ir izraudzīts muitas kontrolei. Paziņojumu nesniedz, ja tas var apdraudēt veicamās pārbaudes vai to rezultātus.

   Vairāk informācijas par  muitas vienkāršojumu piemērošanu (C, Y , Z deklarācijas) atrodams sadaļā “Vienkāršotā deklarācija” un “Ieraksts deklarētāja reģistros”.

    

   /SMK 139., 159.(3), 171., 194.pants, DA 24.(3)pants, IA 227.pants, DA B pielikums, Regulas 2016/341 9.pielikums/

 • Muitas deklarācijai pievienojamie pavaddokumenti
  • Deklarētāja rīcībā jābūt visiem pavaddokumentiem, lai varētu piemērot konkrēto muitas procedūru. Minētos pavaddokumentus iesniedz kopā ar muitas deklarāciju.  (SMK 163.pants)

   Papildu dokumenti, kas attiecas uz konkrētu preču muitošanu, norādīti TARIC datu bāzē (piemēram, atļaujas, licences, sertifikāti u.c.) pie attiecīgā preču koda un tā apraksta.

 • Atbildība
  • Kad persona, t.sk. pārstāvis, muitas dienestiem iesniedz muitas deklarāciju, pagaidu uzglabāšanas deklarāciju, ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, reeksporta deklarāciju vai reeksporta paziņojumu, vai pieteikumu atļaujas vai jebkura cita lēmuma saņemšanai, attiecīgā persona kļūst atbildīga par visu turpmāk norādīto:

   - deklarācijā, paziņojumā vai pieteikumā sniegtās informācijas pareizību un pilnīgumu;
   - par visu to dokumentu īstumu, pareizību un spēkā esamību, kas pamato deklarāciju, paziņojumu vai pieteikumu;
   - attiecīgā gadījumā – par visu pienākumu izpildi saistībā ar attiecīgās muitas procedūras piemērošanu konkrētajām precēm vai ar atļauto darbību veikšanu. (SMK 15.panta 2.punkts).

   Minētie pienākumi un saistības attiecas arī uz pārstāvi muitā (neatkarīgi no pārstāvības veida)! (SMK 15.panta 2.punkts)

 • Muitas deklarācijas aizpildīšanas vispārīgie nosacījumi
  • SMK, DA un IA paredz jaunus nosacījumus, jaunas datu kopas muitas deklarāciju aizpildīšanā, t.i., Regulas Nr.2454/93 30.A, 37. un 38.pielikums tiek aizstāts ar DA B un IA B pielikumu, kurā papildus iekļautas prasības arī citu deklarāciju un paziņojumu aizpildīšanai. Muitas sistēmu jaunināšana atbilstoši SMK prasībām notiek pakāpeniski, līdz ar to pārejas periodā atšķiras normatīvais regulējums muitas deklarāciju aizpildīšanai importa un eksporta procedūrām.


   Muitas deklarācijas importa procedūrām

   No 2018.gada 4.jūnija ieviešot EMDAS importa funkcionalitātes jauninātu versiju, muitas deklarācijas tiek aizpildītas atbilstoši SMK DA B un IA B pielikuma un Ministru kabineta 29.11.2016. noteikumu Nr.754 “Muitas deklarācijas papildu aiļu aizpildīšanas un dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība” (turpmāk MK noteikumi Nr.754) prasībām.

   DA un IA B pielikumu var atrast sadaļā “Savienības Muitas kodekss”, tabulā sameklējot saiti uz Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēto Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 (DA) un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 (IA).

   Muitas procedūras piemērošanai uzrādāmie dati muitas deklarācijā dažādām importa muitas procedūrām ir atšķirīgi.

   Muitas deklarācijas aizpildāmo aiļu saraksti konkrētām importa muitas procedūrām pārskatāmas tabulas veidā ir iekļauti DA B pielikuma I sadaļā “Datu prasības” un satur informāciju, kādi muitas deklarācijas datu elementi (d.e.) (ex ailes) ir obligāti norādāmi katrai procedūrai. Daļa muitas deklarāciju datu elementu ir noteikti kā obligāti visās ES dalībvalstīs, bet daļu datu elementu par obligāti norādāmiem var noteikt pati dalībvalsts nacionālā normatīvā aktā. Latvijas Republikā papildus obligāti norādāmajiem datu elementiem MK noteikumos Nr.754 ir noteikti datu elementi, kas jānorāda muitas deklarācijās.


   Muitas deklarācijas eksporta procedūrai (t.sk. reeksportam)

   Pārejas periodā, no 01.05.2016. līdz atbilstošu izmaiņu veikšanai Eksporta kontroles sistēmā, eksporta deklarācijas aizpilda atbilstoši TDA 9.pielikuma A, C.1 un D.1 papildinājumam, kā arī MK noteikumu Nr.754 prasībām.

   TDA 9.pielikumu var atrast sadaļā “Savienības Muitas kodekss”, tabulā sameklējot saiti uz Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēto Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/341.

   Detalizēta informācija par muitas deklarācijas aizpildīšanu, piemērojot muitas procedūru - laišana brīvā apgrozībā ar procedūras kodu 42 un 63, kā arī fiskālā pārstāvja darbības gadījumā atrodama sadaļā “Laišana brīvā apgrozībā”.

    

   Muitas deklarāciju aizpildīšanas un iesniegšanas normatīvais regulējums

   SMK panti

   (Reg.952/2013)

    

   DA panti

   (Reg.2015/2446)

   IA panti

   (Reg.2015/2447)

   TDA panti

   (Reg.2016/341)

   5.

   15.

   18.-19.

   158.

   162.- 178.

    

   134.

   143.

    

   B pielikums

   216.

   226.-228.

    

   B pielikums

   14.-17.

   9.pielikuma A, C.1, C2, D.1, D2, F1, F2, G1, G2 papildinājums

    

   Muitas likums, publicēts Latvijas Vēstnesī Nr.119, 21.06.2016.

   Ministru kabineta 29.11.2016. noteikumi Nr.754 “Muitas deklarācijas papildu aiļu aizpildīšanas un dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība

 • Informācijas lapu (INF) izmantošana
  • Visu informācijas apmaiņu starp muitas dienestiem un starp uzņēmējiem un muitas dienestiem, piemēram, attiecībā uz deklarācijām, iesniegumiem vai lēmumiem, kā arī šādas informācijas glabāšanu, kā paredzēts tiesību aktos muitas jomā, veic, izmantojot elektroniskas datu apstrādes metodes. (SMK 6.panta 1.punkts)

   No 2020.gada 1. jūnija informācijas lapu INF 1, INF 2, INF 5 un INF 9 noformēšana un iesniegšana muitas iestādē jāveic elektroniskā veidā.

   Muitas procedūras – ievešana pārstrādei, izvešana pārstrādei piemērošanā var izmantot informācijas lapas, kurās norāda ziņas par pārstrādes (kompensācijas) produktiem.

   Ja piemēro muitas procedūru – ievešana pārstrādei, izmanto:

   • INF 1 (ievešana pārstrādei) - ja pārstrādes (kompensācijas) produkti vai preces nemainītā veidā tiek pārvietoti starp divām dalībvalstīm, ar mērķi preces laist brīvā apgrozībā citā dalībvalstī, lai sniegtu ziņas par nodokļu summām, par piemērojamiem tirdzniecības politikas pasākumiem un nodrošinājuma summu;
   • INF 5 (ievešana pārstrādei, trīsstūrveida plūsma (IM/EX)) - ja pārstrādes (kompensācijas) produktus, kas iegūti no līdzvērtīgām precēm, izved, izmantojot trīsstūrveida plūsmu ar iepriekšēju izvešanu (EX/IM);
   • INF 9 (ievešana pārstrādei, trīsstūrveida plūsma (IM/EX)) - ja pārstrādes (kompensācijas) produkti tiek nodoti citam atļautam muitas atzītam režīmam vai izmantošanai trīsstūrveida plūsmā (IM/EX). To noformē par ievesto preču daudzumu, kurām piemēro procedūru.
     

   Ja piemēro muitas procedūru – izvešana pārstrādei, izmanto:

   • INF 2 (izvešana pārstrādei, trīsstūrveida plūsma) - ja pārstrādes (kompensācijas) produkti vai aizstājējprodukti tiek ievesti, piemērojot trīsstūrveida plūsmu.
     

   Visi INF norādāmie dati, kas bija iekļauti papīra formāta veidlapās, ir nemainīgi un iestrādāti elektroniskajā INF. Ar detalizētu informāciju aicinām iepazīties Lietotāju rokasgrāmatā „INF-STP īpašais tirgotāju portāls”.

   Lai pieslēgtos elektroniskajai INF sistēmai, ir jāiesniedz VID Muitas pārvaldei Iesniegums par SMK Informācijas lapu (INF) sistēmas lietotāju saraksta noteikšanu. Iesniegumā norādītajiem uzņēmuma lietotājiem pēc noklusējuma tiks piešķirtas visas sistēmā paredzētās tiesības, kuras pēc nepieciešamības var mainīt uzņēmuma nozīmētais tiesību pārvaldnieks.

   Sistēmā ir pieejamas šādas lietotāju tiesības:

   • Skatīt informāciju INF-STP;
   • Skatīt, rediģēt un iesniegt INF-STP.


   Detalizētu informāciju par piekļuvi sistēmai un lietotāju tiesību administrēšanu lūdzam skatīt šeit.

   Savukārt:

   • INF 3 (atpakaļnosūtītas preces) - izmanto, lai apliecinātu, ka ir izpildīti nosacījumi, lai saņemtu atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa.
   • INF 4 - izmanto, lai apliecinātu piegādātāja deklarācijas autentiskumu un pareizību.

   Tā kā INF3 un INF 4 noformēšana šobrīd nav paredzēta elektroniskā veidā, tās tiek noformētas un iesniegtas muitas iestādē papīra formātā.

   Papildus aicinām iepazīties ar Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta izstrādāto INF sistēmas komerciālā lietotāja rokasgrāmatu “Standartizēta informācijas apmaiņa”.

   Eiropas Komisija ir sagatavojusi e-mācību moduli par INF sistēmu, kas pieejams latviešu valodā. Šajā kursā izskaidrots par INF lapu noformēšanu muitas procedūru – ievešana pārstrādei un izvešana pārstrādei – piemērošanā, izmantojot INF sistēmu (skatīt pielikumu).

   Eiropas Komisijas e-mācību moduļi par SMK īstenošanu pieejami https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training_en