Likumā Par nodokļiem un nodevām ir noteikts Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pienākums no 2024. gada
1. janvāra nodrošināt publiski pieejamu informāciju par nodokļu maksātāju reitinga kopējo novērtējumu (turpmāk – nodokļu maksātāja reitings).

Kas ir nodokļu maksātāja reitings

Nodokļu maksātāja reitings ir VID veidots vērtējums par uzņēmuma nodokļu saistību izpildi. Nodokļu maksātāju reitinga kopējam novērtējumam ir informatīvs raksturs. Reitingu plānots pārvērtēt vismaz četras reizes gadā.

Saskaņā ar nodokļu maksātāju reitingu uzņēmumi varēs saņemt vienu no pieciem šādiem reitinga vērtējumiem, kas izteikts ar kādu no burtiem:

A

uzņēmums ar labu nodokļu samaksas disciplīnu un bez būtiskiem riskiem attiecībā uz nodokļu saistību izpildi

B

uzņēmums, kam ir nodokļu saistību izpildes riski kādā no jomām –  reģistrācija, deklarāciju iesniegšana, deklarēto datu pilnīgums,
deklarēto nodokļu samaksa –  un kam būtu jāuzlabo nodokļu saistību izpildi raksturojošie rādītāji

C

uzņēmums, kurš pārkāpumu dēļ ir izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra vai VID ir lēmis apturēt tā saimniecisko darbību

N

neaktīvs nodokļu maksātājs, jo pēc VID rīcībā esošiem datiem neveic aktīvu saimniecisko darbību

J

pēdējo sešu mēnešu laikā reģistrēts uzņēmums

Kuriem uzņēmumiem tiks veidots nodokļu maksātāja reitings

Reitings tiks nodrošināts visām komercsabiedrībām, ārvalstu uzņēmumu filiālēm, kā arī zemnieku saimniecībām, zvejnieku saimniecībām un individuālajiem uzņēmumiem, ja tie  iesniedz gada pārskatu.

Kā veidojas nodokļu maksātāja reitings

VID, nosakot nodokļu maksātāja reitingu, izmantos sešas nodokļu saistību izpildi raksturojošo rādītāju kopas. Rādītāju vērtība tiks vērtēta uz reitinga noteikšanas datumu (piemēram, nodokļu parāda stāvoklis) vai par noteiktu laika periodu, kas nav mazāks par sešiem mēnešiem (piemēram, darba samaksas līmenis, uzlikto administratīvo sodu summa).

Reitingu veido šādas sešas nodokļu saistību izpildi raksturojošo rādītāju kopas:

  1. Reģistrācijas datu novērtējums

Tiks vērtēta informācija gan no publiskiem reģistriem, gan VID rīcībā esošā informācija par uzņēmuma reģistrācijas datiem, piemēram, fakti par maksātnespēju, saimnieciskās darbības apturēšanu, izslēgšanu no VID PVN maksātāju reģistra, uzņēmuma amatpersonas vēsturiskā informācija nodokļu saistību izpildes jomā u. c.

  1. Deklarāciju un pārskatu iesniegšanas rādītāji

Tiks vērtēta nodokļu maksātāja pienākumu izpilde attiecībā uz deklarāciju un pārskatu iesniegšanu. Tas nozīmē, ka tiks vērtēts gan deklarāciju un pārskatu iesniegšanas fakts, gan informācija par iesniegšanas termiņa kavējumiem noteiktā laika periodā.

  1. Nodokļu saistību izpildes rādītāji

Tiks vērtēts nodokļu samaksas savlaicīgums, nodokļu parāda stāvoklis un tā izmaiņu tendence, proti, nodokļu maksātāja nodokļu parāda lielums uz noteiktu datumu un vai nodokļu maksātāja esošajam nodokļu parādam ir tendence palielināties vai samazināties. Tiks vērtēta arī piešķirto nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu ievērošana un informācija par VID veiktajām nodokļu parādu piedziņas darbībām.

  1. Nodokļu un muitas administrēšanas pasākumu rezultāti

Tiks vērtēts VID noteiktais papildus nomaksai budžetā aprēķinātās nodokļa summas apmērs un tā attiecība pret nodokļu maksātāja valsts budžetā veiktajām nodokļu iemaksām, uzlikto administratīvo sodu summa par konstatētajiem pārkāpumiem nodokļu un muitas jomā u. c.

  1. Darba samaksas novērtējums

Tiks salīdzināts nodokļu maksātāja darba samaksas līmenis ar vidējo darba samaksas līmeni gan attiecīgajā nozarē un reģionā, gan valstī, kā arī vērtēti riski, kas norāda uz nepilnīgu darba samaksas deklarēšanu.

  1. Nodokļu deklarēšanas risku novērtējums

Tiks vērtēta VID rīcībā esošā riska informācija par nodokļu maksātāju un trešo personu sniegtā informācija par nodokļu maksātāju, kas norāda uz nodokļu nepilnīgu deklarēšanu. Šāda informācija, piemēram, ir VID veiktās risku analīzes rezultātā identificētie riski, starptautiskās informācijas apmaiņas veidā saņemtā negatīvā informācija, ziņojumos par aizdomīgiem darījumiem sniegtā informācija un cita informācija.

Sabiedrībai pieejamā informācija par nodokļu maksātāja reitingu

Ikviens interesents VID publiskojamo datu bāzē varēs aplūkot uzņēmuma nodokļu maksātāja reitinga kopējo novērtējumu, kas izteikts ar burtu.

Detalizētāka informācija par nodokļu maksātāja reitingu veidojošiem rādītājiem būs redzama tikai pašam uzņēmumam un publiski nebūs pieejama.

Kāda informācija par savu reitingu būs pieejama uzņēmumam

Uzņēmums VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) savā profilā varēs aplūkot detalizētu informāciju par reitingu – rādītāju kopu novērtējumu, apskatīt informāciju par rādītājiem, kuros VID vērtējumā ir neizpilde, kā arī apskatīt paskaidrojošus pārskatus par atsevišķiem rādītājiem.

Šī informācija būs veidota ar mērķi sniegt uzņēmumiem informāciju un pievērst uzmanību tiem nodokļu saistību izpildes rādītājiem, kuros tam ir identificēti riski, tādējādi aicinot uzņēmējus pārskatīt savu darbību, uzlabot savu nodokļu maksātāja reitingu un attiecīgi arī sadarbību ar VID.

Tiesību akti

Likumā “Par nodokļiem un nodevām”:

  • lai veicinātu labprātīgu nodokļu saistību izpildi, VID ir noteikts pienākums nodrošināt publiski pieejamu nodokļu maksātāju reitinga kopējo novērtējumu;
  • ir paredzētas nodokļu maksātāju tiesības saņemt VID EDS informāciju par individuālajiem nodokļu saistību izpildi raksturojošiem rādītājiem, kurus VID izmantojis, nosakot nodokļu maksātāju reitinga kopējo novērtējumu.