Sabiedriskā labuma organizācijai ir pienākums izlietot savu mantu un finanšu līdzekļus attiecīgās organizācijas statūtos, satversmē vai nolikumā norādītajiem mērķiem.

Organizācijām, kurām ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, līdz pārskata gadam sekojošā gada 31.martam ir jāiesniedz VID šādi dokumenti:

(!) Gada pārskatu un iepriekšējā gada darbības pārskatu sagatavo atbilstoši Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 13.panta trešās daļas prasībām. Visām sabiedriskā labuma organizācijām obligāti gada pārskatam ir jāpievieno 4.pielikums.


Kādos gadījumos VID ir tiesības atņemt sabiedriskā labuma organizācijas statusu?


  • sabiedriskā labuma organizācija savu mantu vai finanšu līdzekļus nav izlietojusi tai sabiedriskā labuma darbības jomai, kura minēta lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu attiecīgajai organizācijai, šīs organizācijas statūtos, satversmē vai nolikumā norādītajiem mērķiem vai nav ievērojusi Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 11. un 12.pantā noteiktos ierobežojumus;
  • VID, prokurors, cita iestāde vai tiesa ir konstatējusi būtiskus normatīvo aktu pārkāpumus sabiedriskā labuma organizācijas darbībā;
  • sabiedriskā labuma organizācija neveic nodokļu maksājumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  • sabiedriskā labuma organizācija savā darbībā ir būtiski pārkāpusi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā noteikto;
  • sabiedriskā labuma organizācijas pamatdarbība nav saistīta ar statūtos, satversmē vai nolikumā norādītajiem darbības mērķiem vai neatbilst sabiedriskā labuma darbības būtībai, vai šī organizācija ir sniegusi nepatiesas ziņas;
  • Sabiedriskā labuma komisija, izskatot sabiedriskā labuma organizācijas gada pārskatu, iepriekšējā gada darbības pārskatu, VID informāciju par nodokļu samaksu un pašvaldības izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu, kā arī informāciju par pārbaudes rezultātiem Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 13.panta trešajā daļā minētajā gadījumā, izvērtējot sabiedriskā labuma organizācijas darbības atbilstību sabiedriskā labuma darbības būtībai, ir sniegusi motivētu atzinumu par sabiedriskā labuma organizācijas darbības neatbilstību sabiedriskā labuma darbības būtībai;
  • sabiedriskā labuma organizācija ir iesniegusi VID iesniegumu ar lūgumu atņemt tai sabiedriskā labuma organizācijas statusu.