Vienkāršotā deklarācija

 Publicēts: 09.07.2019. 14.48


Apakšsadaļu izvēlne

No 2016.gada 1.maija vienkāršotā deklarāciju un nepilnā deklarācija kļūst par vienu muitas vienkāršojumu veidu – vienkāršoto deklarāciju. Atšķiras tās izmantojums – neregulāra (bez atļaujas) vai regulāra izmantošana (nepieciešama atļauja).

Vienkāršota muitas deklarācija ir muitas deklarācija, kurā nav dažu standarta muitas deklarācijas datu vai nav pievienoti daži pavaddokumenti, kas vajadzīgi muitas procedūras piemērošanai.

(Savienības Muitas kodeksa (turpmāk – SMK) 166., 163.pants)

 • Atļauja
  • Vienkāršotas muitas deklarācijas regulārai izmantošanai nepieciešama atļauja.

   Atļauju izsniedz VID Muitas pārvalde, pamatojoties uz Eiropas Savienības centrālajā Muitas lēmumu sistēmā iesniegtu pieteikumu. Piekļuve Muitas lēmumu sistēmai, līdzīgi kā VID  informācijas sistēmām, tiek nodrošināta ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas piedāvātajām autentificēšanas iespējām.

 • Galvojums (ievešanas procedūras)
  • Vienkāršoto deklarāciju var izmantot ar nosacījumu, ka tiek sniegts ievedmuitas un citu maksājumu galvojums.

   Vienkāršoto procedūru atļaujas turētājs (turpmāk – atļaujas turētājs), piemērojot vienkāršotās deklarēšanas procedūru, izmanto savu vispārējo galvojumu. Galvojumu piemēro gan procedūras pieteikšanas brīdī, iesniedzot vienkāršoto - C veida deklarāciju, gan iesniedzot papildu - Y veida deklarāciju. Citi maksāšanas veidi (pārskaitījums, nodokļu samaksa, izmantojot POS termināli, u.tml.) vienkāršotai deklarācijai netiek  izmantoti.

   Iesniedzot vienkāršoto deklarāciju muitas procedūrai – laišana brīvā apgrozībā, atļauts izmantot atļaujas turētāja (atļaujas turētājs ir preču saņēmējs) vai preču saņēmēja (atļaujas turētājs iesniedz deklarāciju kā preču saņēmēja pilnvarots pārstāvis) atļauju īpašā PVN režīma piemērošanai.

   Vienkāršotā deklarācija un papildu deklarācija veido vienotu nedalāmu dokumentu, tāpēc minētais nosacījums par īpašā PVN režīma atļaujas piemērošanu attiecināms, gan iesniedzot vienkāršoto – C veida deklarāciju, gan iesniedzot papildu – Y veida deklarāciju.
 • Vienkāršotās deklarācijas aizpildīšana
  • Importa procedūras

   No 2018.gada 4.jūnija, ieviešot EMDAS importa funkcionalitātes jauninātu versiju, muitas deklarācijas, t.sk. vienkāršotās deklarācijas, tiek aizpildītas atbilstoši SMK DA B un IA B pielikuma prasībām.

   DA un IA B pielikumu var atrast sadaļā “Savienības Muitas kodekss”, tabulā sameklējot saiti uz Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēto Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 (DA) un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 (IA).


   Eksporta procedūras (t.sk. reeksports)

   Pārejas periodā no 01.05.2016., kamēr nav veiktas SMK un ar to saistītajos normatīvajos aktos paredzētās izmaiņas Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Eksporta kontroles sistēmā, vienkāršotā deklarācija tiek aizpildīta un iesniegta līdzšinējā kārtībā, eksporta vai reeksporta deklarācijā norādot ziņas atbilstoši TDA 9.pielikuma 7.tabulā un šī pielikuma C.1 un D.1 papildinājumā norādītajām prasībām.

   TDA 9.pielikumu var atrast sadaļā  “Savienības Muitas kodekss”, tabulā sameklējot saiti uz Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēto Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/341.

 • Vienkāršotās deklarēšanas procedūras izpildes secība
   1. Atļaujas turētājs precēm piesaka attiecīgo muitas procedūru, uzrādot tās muitas atzītā vietā un, izmantojot EMDAS, uzraudzības muitas iestādē iesniedzot vienkāršotu - C veida deklarāciju.
   2. Atļaujas turētājs atļaujā noteiktajā termiņā, izmantojot EMDAS, iesniedz papildu – Y veida deklarāciju, kas kopā ar vienkāršoto deklarāciju veido vienotu, nedalāmu dokumentu. Atkarībā no atļaujā norādītā, papildu deklarācija var būt vispārīga, periodiska vai apkopojoša.

    

   Vienkāršotu - C veida deklarāciju nelabo (izņemot procedūrai – glabāšana muitas noliktavā). Attiecīgi labojumi tiek veikti, iesniedzot papildu (Y veida) deklarāciju.

 • Papildu deklarācija
  • Atļaujā noteiktajā termiņā iesniedz papildu (Y veids) deklarāciju. Papildu deklarācija var būt vispārīga, periodiska vai apkopojoša (SMK 167.panta 1.punkts).

   Papildu deklarācijas iesniegšanas termiņš tiek noteiks saskaņā ar DA 146.pantā minētajiem nosacījumiem.

   Piemērojot muitas procedūru – uzglabāšana muitas noliktavā, papildu deklarācija nav jāsniedz (SMK 167.panta 2.punkts).
 • Papildu – Y veida deklarācijas veidi
   1. Vispārīgā deklarācija - deklarācija, ko iesniedz muitas iestādē noteiktā laika posmā pēc vienkāršotās deklarācijas pieņemšanas. Vienu vienkāršoto deklarāciju noslēdz ar vienu vispārīgo papildu deklarāciju.
     
   2. Periodiskā deklarācija - deklarācija, ko iesniedz muitas iestādes noteiktā nākamā mēneša datumā par iepriekšējā mēnesī noformētajām deklarācijām. Vienu vienkāršoto deklarāciju noslēdz ar vienu periodisko deklarāciju.
     
   3. Apkopojošā deklarācija - deklarācija, ko iesniedz par muitas iestādes noteiktu skaitu vienkāršoto deklarāciju vai muitas iestādes noteiktā laika posmā noformētajām vienkāršotajām deklarācijām. Apkopojošo papildu deklarāciju iesniedz par noteiktajā laika posmā noformētajām vienkāršotajām deklarācijām.