Kā kļūt par EMDAS lietotāju

 Publicēts: 05.07.2021. 08.06


Apakšsadaļu izvēlne

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) un tās apakšsistēmas nodrošina iespēju iesniegt elektroniski šādas muitas deklarācijas un dokumentus:

 • Importa kontroles sistēmā (IKS) – ievešanas kopsavilkuma deklarācija; importa muitas deklarācija;
 • Eksporta kontroles sistēmā (EKS) – eksporta deklarācija; eksporta deklarācija ar izvešanas kopsavilkuma datiem; reeksporta (atpakaļizvešanas) paziņojums; izvešanas kopsavilkuma deklarācija;
 • Tranzīta kontroles sistēmā (TKS) – tranzīta deklarācija; TIR deklarācija; tranzīta un TIR deklarācija ar kopsavilkuma deklarācijas datiem;
 • Manifesti/Pagaidu uzglabāšanas modulis – kravas manifests (avio pārvadājumos); pagaidu uzglabāšanas deklarācija; ar preču uzskaiti pagaidu uzglabāšanas vietās saistītā informācija, nodrošinot arī iespēju pārvietot pagaidu uzglabāšanā esošas preces starp dažādām pagaidu uzglabāšanas vietām Latvijas teritorijā, neizmantojot tranzīta procedūru.

Pieslēgšanās EMDAS apakšsistēmām notiek, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (VID EDS).

Persona reģistrācijai EDS izmanto personas elektronisko autentifikāciju, izmantojot vienu no:

 • www.latvija.lv (Vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls);
 • eID (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtā elektroniskā identifikācijas karte);
 • elektroniskā paraksta viedkarte (ko izsniedz valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”);
 • EDS ID (Valsts ieņēmumu dienesta izsniegts lietotājvārds un parole).

Klientiem, kuri vēlas strādāt ar EMDAS apakšsistēmām, izmantojot VID lietotājvārdu un paroli, ir jāsniedz “Iesniegums par Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas lietotāju sarakstu noteikšanu”.

Iesniegumu par katru EMDAS apakšsistēmu, kuru klients paredz lietot,  aizpilda un iesniedz atsevišķi. Iesniegumā norāda ziņas par katras apakšsistēmas lietotājiem un iesniedz vienā no iespējamiem veidiem:

 • elektroniski – EDS (izmantojot izvēlni “Dokumenti” (no veidlapas) –  “Informācija Muitas pārvaldei”;
 • ja aizpildīts papīra formātā, tad parakstīto – jebkurā VID Klientu apkalpošanas centrā;
 • nerezidenti – iesniedz VID Muitas pārvaldē, Talejas ielā 1, Rīgā (nerezidentiem, iesniedzot minēto iesniegumu, ir nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā arī pievienot pilnvaru, kas apliecina, ka persona var rīkoties uzņēmuma vārdā).

Atbilstoši iesniegumā norādītajam, klienta tiesību pārvaldniekam piešķir tiesības noteikt vai mainīt citu šī klienta lietotāju tiesības (skatīt, labot, iesniegt dokumentus, ka arī reģistrēt personas pārstāvošos lietotājus).


Klientiem, kuriem ir izstrādātas savas informācijas sistēmas, kam jāstrādā ar EMDAS2 programmiskās saskarnes (lietojumprogramma API) apakšsistēmu servisiem:

 • Pagaidu uzglabāšanas sistēma 2,
 • Importa kontroles sistēma 2 – Uzrādīšanas paziņojuma iesniegšanai,
 • Importa muitas deklarācijas pirkumiem līdz 150 EUR – H7 deklarācijas iesniegšanai,

lai autentificētos minētajās apakšsistēmās, jāsaņem tehnoloģiskā lietotāja tiesības.

Tehnoloģiskā lietotāja tiesības pieprasa elektroniski VID Muitas pārvaldei, izmantojot EDS autentifikāciju, sadaļā “Dokumenti” (No veidlapas) – “Informācija VID Muitas pārvaldei”. Aizpildīto iesniegumu pievieno kā pielikumu.

Tehnoloģiskā lietotāja iesnieguma forma ir pieejama ŠEIT.


Muitas deklarācijai un citai informāciju, ko  lietotājs iesniedz muitas informācijas sistēmās, izmantojot elektroniskos personas autentifikācijas līdzekļus, ir tāds pats juridiskais spēks kā dokumentiem, kas sagatavoti un parakstīti papīra formā. Saskaņā ar Muitas likuma 13.panta septīto daļu un grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.263Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā tiek identificētas personas, kas iesniedz elektroniskos dokumentus”, muitas deklarācijas vai citu informāciju, kas tiek iesniegta, izmantojot VID EDS, tajā skaitā EMDAS, uzskata par parakstītu iesniegšanas brīdī.

Saskaņā ar ES normatīvo aktu prasībām uzņēmējiem un citām personām, kas iesaistītas muitas formalitāšu kārtošanā, attiecībās ar muitas iestādēm visā ES teritorijā jāizmanto unikāls komersantu reģistrācijas un identifikācijas numurs - EORI numurs. Līdz ar to arī jebkurai personai, kas veic darījumdarbību un iesaistās muitas formalitāšu kārtošanā, lai piekļūtu EMDAS, ir jāsaņem EORI numurs. Personai, kas neveic darījumdarbību, bet kurai nepieciešams iesniegt muitas deklarāciju (piemēram, fiziskai personai, ievedot privātās mantas, kas pakļautas muitas kontrolei), tiek automātiski reģistrēts pagaidu numurs, pieslēdzoties EMDAS. 

Informācija par EORI numuru un tā piešķiršanas kārtību publicēta sadaļā Muita / Noteikumi / EORI numurs.

Papildu informāciju var saņemt sadaļā Muitas informācijas sistēmas.