Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) un tās apakšsistēmas nodrošina iespēju iesniegt elektroniski šādas muitas deklarācijas un dokumentus:

 • Automatizētajā importa sistēmā (AIS) – importa muitas deklarācija;
 • Eksporta kontroles sistēmā (EKS) – eksporta deklarācija; eksporta deklarācija ar izvešanas kopsavilkuma datiem; reeksporta (atpakaļizvešanas) paziņojums; izvešanas kopsavilkuma deklarācija;
 • Tranzīta kontroles sistēmā (TKS) – tranzīta deklarācija; TIR deklarācija; tranzīta un TIR deklarācija ar kopsavilkuma deklarācijas datiem;
 • Manifesti/Pagaidu uzglabāšanas modulis – kravas manifests (avio pārvadājumos); pagaidu uzglabāšanas deklarācija; ar preču uzskaiti pagaidu uzglabāšanas vietās saistītā informācija, nodrošinot arī iespēju pārvietot pagaidu uzglabāšanā esošas preces starp dažādām pagaidu uzglabāšanas vietām Latvijas teritorijā, neizmantojot tranzīta procedūru;
 • Importa kontroles sistēmā (IKS) – ievešanas kopsavilkuma deklarācija. Piekļuve importa muitas deklarācijām, kas noformētas līdz 13.06.2023.

Pieslēgšanās EMDAS apakšsistēmām notiek, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (VID EDS).

Reģistrācijai EDS persona izmanto vienu no autentifikācijas veidiem:

 • www.latvija.lv – Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla piedāvātas iespējas,
 • eID – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto elektronisko identifikācijas karti,
 • elektroniskā paraksta viedkarti, ko izsniedz Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs,
 • VID piešķirto lietotājvārdu un paroli.

EDS uzņēmuma tiesību pārvaldnieks ar vienpersoniskām pārstāvniecības tiesībām var pievienot jaunus lietotājus muitas sistēmām, t. sk. pievienot arī pats sevi. Lai to izdarītu, EDS ir jāizvēlas izvēlnes “Iestatījumi” apakšizvēlnes “Lietotāji un to tiesības” pieejamā funkcija “Pievienot jaunu lietotāju”. Jāievada informācija par lietotāju, pēc tam tabulas labajā pusē jāatzīmē tās sistēmas, kas nepieciešamas šim lietotājam:

Informatīvs attēls no EDS: EDS izvēlnes “Iestatījumi” apakšizvēlnes “Lietotāji un to tiesības”

Lai lietotājs varētu izveidot un iesniegt muitas deklarācijas, tiesību pārvaldniekam EDS ir jānorāda lietotāja tiesības, veicot šādas darbības: EDS sadaļā “Iestatījumi” jāizvēlas sadaļa “Lietotāji un to tiesības”, jāuzklikšķina uz lietotāja vārda un uzvārda ailes, tad – uz sistēmas ieraksta, piemēram, “Automatizētā importa sistēma (AIS)”, un jānospiež poga “Rediģēt tiesības veikt darbības ar dokumentiem”. Pēc tam jāatzīmē “Tiesības skatīt”, “Tiesības labot”, un sistēma automātiski saglabās piešķirtās tiesības.

Informatīvs attēls no EDS

Klientiem, kuriem nav uzņēmuma tiesību pārvaldnieka ar vienpersoniskām pārstāvniecības tiesībām, ir jāsniedz  iesniegumi par EMDAS lietotāju saraksta noteikšanu.

Iesniegumā norāda ziņas par katras apakšsistēmas lietotājiem un iesniedz vienā no iespējamiem veidiem:

 • elektroniski – EDS (izmantojot izvēlni “Dokumenti” (no veidlapas) –  “Informācija Muitas pārvaldei”;
 • ja aizpildīts papīra formātā, tad parakstīto – jebkurā VID Klientu apkalpošanas centrā.

Ja iesniegums tiek iesniegts par juridisko personu - nerezidentu, iesniedzējam papildus jāpievieno arī personu apliecinoša dokumenta kopija un pilnvara, kas apliecina, ka persona var rīkoties uzņēmuma vārdā. Dokumentus VID Muitas pārvaldei var iesniegt klātienē vai nosūtīt pa pastu: Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.

Atbilstoši iesniegumā norādītajam, klienta tiesību pārvaldniekam piešķir tiesības noteikt vai mainīt citu šī klienta lietotāju tiesības (skatīt, labot, iesniegt dokumentus, ka arī reģistrēt personas pārstāvošos lietotājus).


Klientiem, kuriem ir izstrādātas savas informācijas sistēmas, kam jāstrādā ar EMDAS2 programmiskās saskarnes (lietojumprogramma API) apakšsistēmu servisiem:

 • Pagaidu uzglabāšanas sistēma 2,
 • Importa kontroles sistēma 2 – Uzrādīšanas paziņojuma iesniegšanai,
 • Importa muitas deklarācijas pirkumiem līdz 150 EUR – H7 deklarācijas iesniegšanai,

lai autentificētos minētajās apakšsistēmās, jāsaņem tehnoloģiskā lietotāja tiesības.

Tehnoloģiskā lietotāja tiesības pieprasa elektroniski VID Muitas pārvaldei, izmantojot EDS autentifikāciju, sadaļā “Dokumenti” (No veidlapas) – “Informācija VID Muitas pārvaldei”. Aizpildīto iesniegumu pievieno kā pielikumu.

Tehnoloģiskā lietotāja iesnieguma forma ir pieejama ŠEIT.


Muitas deklarācijai un citai informācijai, ko  lietotājs iesniedz muitas informācijas sistēmās, izmantojot elektroniskos personas autentifikācijas līdzekļus, ir tāds pats juridiskais spēks kā dokumentiem, kas sagatavoti un parakstīti papīra formā. Saskaņā ar Muitas likuma 13.panta septīto daļu un Ministru kabineta 2024. gada 9.janvāra noteikumiem Nr. 7 “Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas noteikumi” muitas deklarācijas vai citu informāciju, kas tiek iesniegta, izmantojot VID EDS, tajā skaitā EMDAS, uzskata par parakstītu iesniegšanas brīdī.

Saskaņā ar ES normatīvo aktu prasībām uzņēmējiem un citām personām, kas iesaistītas muitas formalitāšu kārtošanā, attiecībās ar muitas iestādēm visā ES teritorijā jāizmanto unikāls komersantu reģistrācijas un identifikācijas numurs - EORI numurs. Līdz ar to arī jebkurai personai, kas veic darījumdarbību un iesaistās muitas formalitāšu kārtošanā, lai piekļūtu EMDAS, ir jāsaņem EORI numurs. Personai, kas neveic darījumdarbību, bet kurai nepieciešams iesniegt muitas deklarāciju (piemēram, fiziskai personai, ievedot privātās mantas, kas pakļautas muitas kontrolei), tiek automātiski reģistrēts pagaidu numurs, pieslēdzoties EMDAS. 

Informācija par EORI numuru un tā piešķiršanas kārtību publicēta sadaļā Muita / Noteikumi / EORI numurs.