EORI numurs

 Publicēts: 25.10.2021. 14.49


Apakšsadaļu izvēlne
Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas numurs – EORI numurs (Economic Operators Registration and Identification number) – ir Savienības muitas teritorijā unikāls identifikācijas numurs, ko muitas dienesti piešķir personai muitas vajadzībām un reģistrē Eiropas Komisijas centrālajā Ekonomisko operatoru sistēmā – Economic Operators System (EOS).

EORI numuru izmanto visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.
 • Kādos gadījumos ir nepieciešams EORI numurs?
  • EORI numurs ir nepieciešams,

   1. iesniedzot pieteikumu muitas atļaujas (t.sk. galvojuma) saņemšanai;
   2. iesniedzot pieteikumu saistošās izziņas par tarifu (SIT) saņemšanai;
   3. iesniedzot pieteikumu saistošās izziņas par izcelsmi (SII) saņemšanai;
   4. noformējot Savienības preču statusu apliecinošus dokumentus (T2L, T2LF), EORI numuru norāda Savienības preču muitas statusa apliecinājuma  veidlapas 2. ailē “Nosūtītājs” un 50. ailē “Procedūras izmantotājs”;  
   5. iesniedzot reeksporta paziņojumu (līdz sistēmas atjaunināšanai  - atpakaļizvešanas paziņojumu);
   6. iesniedzot ES pieprasījumu muitas iestādēm rīkoties attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību vai pieprasījuma termiņa pagarināšanas lūgumu;
   7. iesniedzot muitas deklarācijas:
    1. pagaidu uzglabāšanas deklarācijā (PUD) EORI numuru norāda  datu elementā 3/18 “Deklarētājs” vai 3/20 “Pārstāvis”;
    2. ievešanas deklarācijās EORI numuru norāda muitas deklarācijas datu elementos 3/16 “Importētājs”, 3/18 “Deklarētājs”, 3/20 “Pārstāvis”, 3/25 “Pārdevējs”, 3/27 “Pircējs”;
    3. eksporta deklarācijā EORI numuru norāda muitas deklarācijas 2. ailē “Nosūtītājs” un 14. ailē “Deklarētājs”;
    4. tranzīta deklarācijā EORI numuru norāda muitas deklarācijas 2. ailē “Nosūtītājs” un 8. ailē “Saņēmējs”;
    5. TIR procedūrā EORI numuru norāda muitas deklarācijas 50. ailē  “Procedūras izmantotājs /TIR karnetes turētājs”.
 • Kam piešķir EORI numuru?
  • EORI numuru piešķir:

   1. Latvijas Republikā reģistrētām juridiskām personām un individuālajiem komersantiem;
   2. ārpus Eiropas Savienības reģistrētām juridiskām personām;
   3. fiziskām personām, kuras veic komercdarbību.
     

   Savienības muitas teritorijā reģistrēta persona var pieteikties EORI numura saņemšanai tikai tajāEiropas Savienības dalībvalstī, kurā tā reģistrēta.

   Persona, kura reģistrēta ārpus Savienības muitas teritorijas (trešās valsts persona), var pieteikties EORI numuram tajā Eiropas Savienības dalībvalstī, kur tā pirmo reizi veic muitas formalitātes.

   Personai piešķir tikai vienu EORI numuru.

   Fiskālam pārstāvim muitas formalitāšu kārtošanai jāizmanto savs  numurs, bet fiskālā pārstāvja PVN numurs jānorāda muitas deklarācijas datu elementā 2/3 “Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes” ar kodu Y042.

 • Kam nepiešķir EORI numuru?  Kas jānorāda deklarācijā? 
  • EORI numuru nepiešķir nodokļu maksātāja struktūrvienībām, filiālēm un pārstāvniecībām, jo tās nav juridiskas personas.

   Ievešanas deklarācijas datu elementā 3/16 “Importētājs” un 3/18 “Deklarētājs” jānorāda galvenā (mātes) uzņēmuma EORI numurs, bet datu elementā 2/3 “Uzrādītie dokumenti” – filiāles vai pārstāvniecības reģistrācijas numurs.

   Eksporta deklarācijas 2. ailē “Nosūtītājs” un 14. ailē “Deklarētājs” jānorāda galvenā (mātes) uzņēmuma EORI numurs, bet  44. ailē  “Papildu informācija”– filiāles vai pārstāvniecības reģistrācijas numurs.

 • EORI numura pieprasījums un tā iesniegšana
  • EORI numura piešķiršanai,  datu izmaiņām vai anulēšanai iesniedz EORI numura pieprasījuma veidlapu. 

   Iesniegšana papīra formātā

   • Aizpildītu un pašrocīgi parakstītu EORI numura pieprasījuma veidlapu iesniedz VID Talejas ielā 1, Rīgā, vai jebkurā muitas kontroles punktā;
   • aizpildītu un pašrocīgi parakstītu EORI numura pieprasījuma veidlapu nosūta pa pastu uz adresi – VID Muitas pārvaldei, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.

     

   Iesniegšana elektroniski

   • Aizpildītu EORI numura pieprasījuma veidlapu, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, nosūta uz Muitas pārvaldes elektroniskā pasta adresi MP.lietvediba [at] vid.gov.lv vai muitas kontroles punkta elektroniskā pasta adresi.
   • Iesniegšana Elektroniskās deklarēšanas sistēmā:
   1. pieslēdzas EDS un sadaļā “Sarakste ar VID” nospiež pogu “Rakstīt jaunu vēstuli”;​
   2. izvēlas kategoriju “Iesniegums Muitas pārvaldei”;
   3. laukā “Tēma” norāda “EORI numura pieprasījums”;
   4. laukā “Pielikumi” pievieno  EORI numura pieprasījuma veidlapas  aizpildītu datni;
   5. nospiež pogu “Parakstīt un nosūtīt”.
 • Pagaidu numurs
  • Pagaidu numurs – unikāls identifikācijas numurs, ko muitas dienesti piešķir fiziskai personai,  lai deklarētu savas preces Latvijā, un reģistrē  Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS).

   Ja fiziska persona sniedz pakalpojumu, proti, deklarē citas personas preces (pārstāvis muitā), tai ir jāsaņem EORI numurs.

 • Pagaidu numura pieprasījums un tā iesniegšana
  • Latvijā reģistrētām fiziskām personām pagaidu numurs Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) tiek piešķirts automātiski muitas deklarācijas iesniegšanas brīdī.

   Ārpus Eiropas Savienības vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta fiziska persona uzraksta pieprasījumu brīvā formā un pašrocīgi paraksta.
    

   Pieprasījumā  norāda:

   1. datumu, vārdu un uzvārdu, dzīvesvietas adresi, dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta nosaukumu un numuru;
   2. apliecina, ka personai nav EORI numura un pagaidu numura, kura derīguma termiņš vēl nav beidzies;
   3. informācijas saņemšanas veidu.

    

   Pieprasījuma iesniegšana papīra formātā

   • Iesniedz VID Talejas ielā 1, Rīgā, vai muitas kontroles punktā;
   • nosūta uz pasta adresi – VID Muitas pārvaldei, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.
     

   Iesniegšana elektroniski

   • Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu nosūta uz Muitas pārvaldes elektroniskā pasta adresi MP.lietvediba [at] vid.gov.lv vai muitas kontroles punkta elektroniskā pasta adresi.
   • Iesniegšana Elektroniskās deklarēšanas sistēmā – ārpus Eiropas Savienības vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētas fiziskas personas vārdā uz pilnvaras vai līguma pamata pieprasījumu var iesniegt Latvijā reģistrēta juridiska persona:
   1. pieslēdzas EDS;
   2. sadaļā “Sarakste ar VID” nospiež pogu “Rakstīt jaunu vēstuli”;
   3. izvēlas kategoriju “Iesniegums Muitas pārvaldei”;
   4. laukā “Tēma” norāda “Pagaidu numura pieprasījums”;
   5. laukā “Pielikumi” pievieno pagaidu numura pieprasījumu;
   6. nospiež pogu “Parakstīt un nosūtīt”.
 • Konsultācijas par EORI numuru
  • Pirmdienā – ceturtdienā: plkst. 8.00 – 16.00, piektdienā: plkst. 8.00 – 15.00 VID Muitas pārvaldes Muitas atļauju kontroles daļā, tālrunis  67120893, 67120896 vai 67120894, e-pasta adrese EORI [at] vid.gov.lv.

    

   Pārējā laikā: VID Muitas pārvaldes Rīgas brīvostas MKP, tālrunis 67122601 vai 67122603; e-pasta adrese mkp.0210 [at] vid.gov.lv;
   Lidostas MKP, tālrunis 67120174; e-pasta adrese mkp.0240 [at] vid.gov.lv

 • Normatīvais regulējums