EORI numurs

 Publicēts: 22.02.2021. 10.44


Apakšsadaļu izvēlne

EORI numurs (Economic Operators Registration and Identification number) - uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas numurs ir Savienības muitas teritorijā unikāls identifikācijas numurs, ko muitas dienesti piešķir uzņēmējam vai citai personai, lai to reģistrētu muitas vajadzībām.

EORI numuru reģistrē regulas Nr. 2015/2447  7. panta 1. punkta pirmajā daļā minētajā elektroniskajā sistēmā (EORI sistēma), t.i., Eiropas Komisijas centrālajā Ekonomisko operatoru sistēmā Economic Operators System (EOS).

EORI numurs ir derīgs visās Eiropas Savienības dalībvalstīs

Konkrētajai personai piešķirto EORI numuru izmanto visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī veikta EORI numura reģistrācija.


Katrai personai piešķir tikai vienu EORI numuru.

Fiskālam pārstāvim otrs EORI numurs netiek piešķirts, muitas formalitāšu kārtošanai tas izmanto savu EORI numuru, bet fiskālā pārstāvja PVN numurs tiek norādīts muitas deklarācijas 44.ailē ar kodu Y042.


Pagaidu numurs

Fiziskām personām muitas deklarāciju iesniegšanai regulas Nr. 2015/2446 6. panta 2. punktā noteiktajos gadījumos, ja reģistrācija regulas Nr. 2015/2447  7. panta 1. punkta pirmajā daļā minētajā elektroniskajā sistēmā (EORI sistēma) nav nepieciešama, piešķir pagaidu numuru.

Pagaidu numuru ir iespējams izmantot tikai Latvijas Republikā (t.i., Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas Muitas informācijas sistēmā).

 

 • Kādos gadījumos ir nepieciešams EORI numurs
   • iesniedzot pieteikumu muitas atļaujai un galvojumam;
   • iesniedzot pieteikumu saistošai izziņai par tarifu (SIT);
   • iesniedzot pieteikumu saistošai izziņai par izcelsmi (SII);
   • iesniedzot ievešanas kopsavilkuma vai izvešanas kopsavilkuma deklarāciju;
   • iesniedzot pagaidu uzglabāšanas deklarāciju (PUD) – deklarētājs/ pārstāvis (PUD datu elementi 3/18, 3/20);
   • ievešanas procedūrās – importētājam, deklarētājam/ pārstāvim, pārdevējam, pircējam (muitas deklarācijas datu elementi 3/16, 3/18, 3/20, 3/25, 3/27);
   • eksporta procedūrās – nosūtītājam un deklarētājam (muitas deklarācijas 2. un 14.aile);
   • tranzīta procedūrās – nosūtītājam un saņēmējam (muitas deklarācijas 8. un 14.aile), ja tās ir Eiropas Savienībā reģistrētas personas vai, ja šis personas nav reģistrētas Eiropas Savienībā un tām ir EORI numurs;
   • tranzīta procedūrās - procedūras izmantotājam (muitas deklarācijas 50.aile). Tajā skaitā TIR procedūras izmantotājam/TIR karnetes turētājam (muitas deklarācijas 50.aile);
   • noformējot Savienības preču statusu apliecinošus dokumentus (T2L, T2LF) - nosūtītājam un procedūras izmantotājam (VAD veidlapas 2. un 50.aile);
   • iesniedzot reeksporta paziņojumu (līdz sistēmas jaunināšanai - atpakaļizvešanas paziņojums);
   • iesniedzot ES pieprasījumu muitas iestādēm rīkoties attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību vai pieprasījuma pagarināšanas lūgumu.
 • EORI numuru piešķir
   • Latvijas Republikā reģistrētām juridiskām personām un individuālajiem komersantiem;
   • ārpus Eiropas Savienības reģistrētām juridiskām personām;
   • fiziskām personām, kuras veic darījumdarbību.

    

   EORI nevar saņemt ārvalsts komersanta filiāle vai pārstāvniecība, jo nedz filiāle, nedz pārstāvniecība nav juridiskā persona.

   Ja, veicot saimniecisko darbību ārvalsts uzņēmuma vārdā, filiāle iesniedz muitas deklarāciju vai citu dokumentu, kurā jānorāda EORI numurs, izmanto mātes uzņēmuma EORI numuru. Papildus muitas deklarācijas 44.ailē norāda filiāles reģistrācijas numuru.

 • Pagaidu numuru piešķir
   • Latvijas Republikā reģistrētām fiziskajām personām;
   • ārpus Eiropas Savienības vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētā fiziskajām personām.


   Latvijas Republikā vai citā Savienības dalībvalstī reģistrēta fiziska persona ir ikviena persona, kam Savienības muitas teritorijā ir pastāvīga dzīvesvieta.

   Ārpus Eiropas Savienības reģistrēta persona ir persona, kam pastāvīga dzīvesvieta ir ārpus Savienības muitas teritorijas.

   Līdz ar to fiziskas personas pagaidu numura pieprasījumā kā personas dzīvesvietas adresi norāda to adresi, kur personai ir pastāvīga dzīvesvieta (neatkarīgi no dzimšanas vietas vai pilsonības).

   (SMK 5.panta 31) punkts, Ministru kabineta 03.01.2017. noteikumu Nr.18 “Noteikumi par reģistrāciju un identifikāciju muitas jomā” 16.punkts)

 • Ierobežojumi pagaidu numura saņemšanai
  • Svarīgi!

   Pagaidu (ad hoc) EORI numuru* fiziska persona var izmantot tikai gadījumos, ja tā iesniedz muitas deklarāciju par savām precēm vai šim nolūkam ieceļ pārstāvi muitā saskaņā ar SMK 18.pantu.

   Ja fiziska persona sniedz pakalpojumu - iesniedz muitas deklarāciju, deklarējot citas personas preces (fiziska persona saskaņā ar SMK 18.pantu ir iecelts pārstāvis muitā), fiziskai personai ir jāsaņem EORI numurs. Pagaidu (ad hoc) EORI numura izmantošana šajā gadījumā nav atļauta.

   (MK 03.01.2018. noteikumu Nr.18 15.punkts)

    

   * Pagaidu (ad hoc) EORI numurs Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) Latvijā reģistrētām fiziskām personām tiek piešķirts automātiski deklarācijas iesniegšanas brīdī.

 • Kur var pieteikties EORI numura saņemšanai?
  • Savienības muitas teritorijā reģistrēta persona var pieteikties tikai tajā Eiropas Savienības dalībvalstī, kur tā reģistrēta.

   Persona, kura reģistrēta ārpus Savienības muitas teritorijas (trešās valsts persona), var pieteikties EORI numuram tajā Eiropas Savienības dalībvalstī, kur tā pirmo reizi veic muitas formalitātes.

   (SMK 9.pants)

 • VID struktūrvienības EORI numuru un pagaidu numuru piešķiršanai
 • Kā var pieprasīt EORI numuru? EORI numura pieprasījums
  • Saskaņā ar Ministru kabineta 03.01.2017. noteikumu Nr.18 “Noteikumi par reģistrāciju un identifikāciju muitas jomā” 7. un 8.punktā noteikto – reģistrēšanai muitas jomā persona iesniedz EORI numura pieprasījumu, kurā:

   • norāda pieprasījuma datumu un ziņas saskaņā ar Regulas Nr.2015/2446 3.pantu,
   • sniedz apliecinājumu, ka EORI numurs nav saņemts iepriekš,
   • norāda lēmuma (atbildes) paziņošanas veidu.

    

   EORI ierakstu veido dati (datu elementi), kas noteikti Regulas Nr.2015/2446 12-01.pielikumā “Kopējās datu prasības attiecībā uz uzņēmēju un citu personu reģistrāciju”.
   EORI ieraksta datu formāti un kodi ir noteikti Regulas Nr.2015/2447 12-01.pielikumā “Kopējo datu prasību formāti un kodi attiecībā uz uzņēmēju un citu personu reģistrāciju”.

   EORI numura (t.sk. EORI ieraksta datu izmaiņām vai EORI ieraksta anulēšanai) pieprasījumu iesniedz, izmantojot VID sagatavoto EORI numura pieprasījuma veidlapu​.

    

   Ārpus Eiropas Savienības reģistrēta juridiskā persona EORI numura pieprasījumā papildus norāda savu attiecīgās valsts uzņēmumu reģistra identifikācijas numuru.

   Ārpus Eiropas Savienības reģistrēta fiziskā persona EORI numura pieprasījumā papildus norāda sava personu apliecinošā dokumenta identifikācijas numuru.

 • Kā var pieprasīt pagaidu numuru? Pagaidu numura pieprasījums
  • Latvijas Republikā reģistrētām fiziskām personām pagaidu numuru piešķir VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā automātiski (numurs tiek piešķirts automātiski deklarācijas iesniegšanas brīdī) bez pagaidu numura pieprasījuma:

   • ja šī persona personīgi iesniedz muitas deklarāciju, neizmantojot regulas Nr. 952/2013 18. pantā noteikto pārstāvību muitā;
   • ja šīs personas vietā muitas deklarāciju iesniedz saskaņā ar regulas Nr. 952/2013 18. pantu iecelts pārstāvis.

    

   Ārpus Eiropas Savienības vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta fiziska persona pagaidu numura saņemšanai iesniedz pieprasījumu, kurā:

   • norāda pieprasījuma datumu, personas vārdu un uzvārdu, personas dzīvesvietas adresi, dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta nosaukumu un numuru,
   • sniedz apliecinājumu, ka personai nav EORI numura un pagaidu numura, kura derīguma termiņš vēl nav izbeidzies,
   • norāda lēmuma (atbildes) paziņošanas veidu.

   (MK 03.01.2017. noteikumu Nr.18 16.punkts)

    Pagaidu numura pieprasījumu iesniedz brīvā formā.

 • EORI numura vai pagaidu numura pieprasījuma iesniegšanas veidi
   • pieprasījums papīra formā Muitas pārvaldē vai muitas kontroles punktā klātienē. Aizpildītu un pašrocīgi parakstītu EORI numura pieprasījuma veidlapu iesniedz VID Talejas ielā 1, Rīgā, vai attiecīgajā muitas kontroles punktā. Iesniedzot pieprasījumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
   • pieprasījums papīra formā, nosūtot uz Muitas pārvaldes pasta adresi. Aizpildītu un pašrocīgi parakstītu EORI numura pieprasījuma veidlapu nosūta uz adresi:  VID Muitas pārvalde, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.
   • pieprasījums elektroniskā dokumenta veidā (šajā gadījumā tikai ar drošu elektronisko parakstu), izmantojot Muitas pārvaldes elektroniskā pasta adresi EORI [at] vid.gov.lv, MP.lietvediba [at] vid.gov.lv vai muitas kontroles punkta elektroniskā pasta adresi;
   • pieprasījums elektroniskā dokumenta veidā (šajā gadījumā - noskenēts jau aizpildīts un parakstīts pieprasījums), iesniedzot VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. Pēc pieslēgšanās EDS jāizvēlas sadaļa “Sagatavot dokumentu” un jānospiež poga “No veidlapas”, tad jāizvēlas un jāatver dokuments “Informācija VID Muitas pārvaldei”, jāpievieno iepriekš aizpildītas, parakstītas un ieskenētas EORI numura pieprasījuma veidlapas fails un tas jāiesniedz, nospiežot pogu “Iesniegt”.

    

   Muitas pārvaldes un muitas kontroles punktu kontaktinformāciju (t.sk. e-pasta adresi un adresi) skatīt sadaļā "VID struktūrvienības EORI numuru un pagaidu numuru piešķiršanai".

 • Informatīvā palīdzība un konsultācijas
  • Detalizētu informāciju par EORI numura un pagaidu numura pieprasīšanu un piešķiršanu var saņemt:

   1. darba dienās no 8:00 – 16:00 VID Muitas pārvaldes Muitas atļauju kontroles daļā, zvanot uz tālruni 67120894 vai 67120893, vai rakstot uz e-pasta adresi EORI [at] vid.gov.lv;
   2. pārējā laikā – VID Muitas pārvaldes Rīgas brīvostas MKP, zvanot uz tālruni 67122601 vai 67122603, vai rakstot uz e-pasta adresi mkp.0210 [at] vid.gov.lv; vai arī Lidostas MKP, zvanot uz tālruni 67120174, vai rakstot uz e-pasta adresi mkp.0240 [at] vid.gov.lv.
     
 • Reģistrācijas un identifikācijas muitas jomā normatīvais regulējums