Aprēķinot uzņēmuma darbinieku vidējo algu, tiek ņemts vērā darba devēju ziņojumos norādīto darbinieku nostrādāto stundu skaits.

Aprēķinā netiek ietverti darbinieki:

 1. kuriem konkrētajā mēnesī norādītas 0 stundas (vai stundas vispār nav norādītas) un saņemtie ienākumi ir 0
 2. kuri konkrētajā mēnesī vismaz vienu dienu nodarbināti uz uzņēmuma līguma pamata
 3. kuriem konkrētajā mēnesī (visu mēnesi) piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums
 4. kuriem konkrētajā mēnesī (visu mēnesi) piešķirts atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas
 5. kuri saskaņā ar tiesas spriedumu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu atjaunoti darbā un kuriem izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu vai kuriem saskaņā ar tiesas spriedumu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi
 6. kuri nav obligāti sociāli apdrošināmi:
  • personas, kuras iekļautas darba devēja ziņojumā kā personas, kas nav obligāti sociāli apdrošināmas
  • personas, kuras konkrētā mēneša pēdējā dienā nav sasniegušas 15 gadu vecumu
  • personas, ar kurām pārtrauktas darba attiecības iepriekšējā mēnesī, bet kuras darba devēja ziņojumā iekļautas, lai deklarētu ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli
  • personas, kuras obligātajai sociālajai apdrošināšanai pakļautas citā Eiropas Savienības dalībvalstī
 7. kuriem ir izbeigtas darba attiecības un kuriem sākotnēji tika piešķirtas akciju pirkuma tiesības
 8. kapitālsabiedrības valdes locekļiem, kuri atbilst likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1. panta 2. punkta “m” apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai un invaliditātes apdrošināšanai
 9. kapitālsabiedrības valdes locekļiem, kuri atbilst likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1. panta 2. punkta “m” apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai (darba ņēmēji, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi))
 10. kuri ir autoratlīdzības (blakustiesību atlīdzības) saņēmēji
 11. kuri konkrētajā mēnesī vismaz vienu dienu ir uzņēmuma amatpersonas

Informācija par darba devējiem, kuru darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks, ir pieejama, lai veicinātu komercdarbības vides drošību, godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu saistību izpildi.